Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Pædagogik - Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol
30/09-2013 07:13
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
København

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Pædagogik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Education

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i Pædagogik (PD, retning Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde)

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma Degree Programme in Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Gennemført bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse og minimum to års relevant erhvervserfaring (minimum 2 år). Øvrige kan søge om realkomptencevurdering.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorkorpset for diplomuddannelser inden for det pædagogiske fagområde

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.

Behov for nyt udbud
Med lovændring august 2012 om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning, ændres specialundervisnings- begrebet, således at en del elever fra specialskoler og specialklasser skal inkluderes i den almene grundskole. ’Aftale om et fagligt løft af folkeskolen’ af 7. juni 2013 understreger, at en grundværdi for folkeskolen er, at der skal være ”plads til alle børn i fællesskabet”. For at løse denne udfordring har regeringen indgået en aftale med KL om, at flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning over de næste 2 - 3 år (ibid.). Kommuner og skoler står således over for omfattende special- og socialpædagogiske opgaver, som allerede nu skaber et synligt efter- og videreuddannelsesbehov hos lærere og skolepædagoger.

Nationalt viser en undersøgelse foretaget af Rambøll & EVA (2013) for UVM, at opkvalificering inden for inklusion er det område, hvor der er investeret flest kroner i efter- og videreuddannelse i skoleåret 2011/12, jf. tabel 4.2 i ’Kortlægning og analyse. Opkvalificering af lærere og pædagoger i folkeskolen’.

Der er ud over den politiske bevågenhed flere forhold, der indikerer et marked i vækst og efterspørgsel på uddannelsesretningen:

*BUF i Københavns Kommune har medio 2013 bedt Metropol om tilbud på modulet ’Social inklusion’ under denne uddannelsesretning.
*September 2013 har Albertslund kommune bedt om tilbud på modulet ”Ledelse af pædagogiske processer” under denne uddannelsesretning.
*UCC har overtegnede hold til visse moduler under denne uddannelsesretning i efteråret 2013.
*På landsplan har alle professionshøjskoler oprettede moduler inden for retningen, særligt modulerne ’Social inklusion’ og ’Børn, unge og familier i udsatte positioner’ er aktive.

Metropol oplever generelt voksende efterspørgsel for rekvirerede opgaver og uddannelsesprodukter på det special- og socialpædagogiske område, jf. ovenstående.

Som nævnt udbydes uddannelsesretningen i forvejen på UCC. De to forskellige udbud i København vil dog få forskellige profiler. UCCs udbud af uddannelsen er orienteret mod dagtilbudsområdet med placering under programmet ’Børn og unge’. På Metropol vil retningen have fokus på folkeskoleområdet og blive blive placeret i den lærerfaglige efter- og videreuddannelse på Institut for Socialfaglig og Pædagogisk efter- og videreuddannelse (ISPE), hvor de øvrige udbud af Den Pædagogiske Diplomuddannelse også er placeret. Dermed vil de to uddannelser supplere hinanden og Metropols udbud vil dække et behov, der ikke dækkes i forvejen.

Skolereformen og det stigende antal skole- og inklusionspædagoger, der varetager inklusionsopgaven i skolen, understreger, at det især er en tværprofessionel indsats, der skal adressere inklusionsopgaven. Det markeres bl.a. med de ny undervisningsstøttende tilbud, som både kan varetages af lærere, pædagoger og personale med andre kvalifikationer, jf. Regeringen (2012). Gør en god skole bedre.Efteruddannelsestilbud, der skal imødekomme behovet for kompetenceudvikling, skal således også have en tværprofessionel tilgang.

Metropols udbud af socialrådgiveruddannelsen og Den Sociale Diplomuddannelse tænkes endvidere at tilføje udbuddet en social- og skolefaglig toning, der særligt er relevant i forhold til inklusionsopgaven på skoleområdet. ISPE repræsenterer overordnet indsatser rettet mod det pædagogiske, socialfaglige og erhvervspædagogiske område, og med en intern strategi om målrettede tværfaglige projekter, der understøtter de politiske ambitioner, er det special- og socialpædagogiske felt et oplagt udbud, der vil imødekomme aftagernes behov for socialpædagogiske indsatser på skoleområdet.

PD i Pædagogisk og Socialpædagogisk arbejde vil være et svar på denne efterspørgsel. Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik og har som læringsmål, at den studerende skal have viden om samt kunne dokumentere, begrunde og fagligt forholde sig til pædagogisk og socialpædagogisk arbejde med børn, unge og voksne i forskellige positioner, jf. Studieordningen for Den pædagogiske Diplomuddannelse.

Efterspørgsel på PD i Pædagogisk og Socialpædagogisk arbejde understøttes endelig også af eksempelvis regeringens målsætning om, at mindst 50 pct. af udsatte børn og unge som 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2020. Regeringen ønsker at styrke uddannelsesniveauet blandt udsatte børn og unge, så de reelt får lige muligheder for et velfungerende voksenliv, jf. Regeringen (2013) ”Alle skal med” 2020 mål.

Referencer
*EVA (2013). ’Strategier for lærere og pædagogers kompetenceudvikling’.
*EVA (2013). ’Specialklasser i folkeskolen. På vej mod mere inkluderende læringsmiljøer’.
*Rambøll og EVA (2013). ’Kortlægning og analyse. Opkvalificering af lærere og pædagoger i folkeskolen’.
*Regeringen (2012). ’Gør en god skole bedre’. UVM.
*Regeringen (2013). 'Alle skal med' 2020 mål

Rekrutteringsgrundlag
Det forventes, at der vil blive tale om ansøgere blandt ansatte i folkeskoler, især lærere og pædagoger. Det forventes kun i begrænset grad at påvirke rekrutteringsgrundlaget for det nuværende udbud af uddannelsesretningen på UCC, da deres udbud er orienteret mod dagtilbudsområdet.

Forventet optag
Årligt optag på op til 40 studerende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Metropol_DP pædagogik.pdf

Samlet godkendelsesbrev