Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professsionsbachelor inden for finans - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
01/10-2013 07:51
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Kolding, Skamlingvejen 32

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professsionsbachelor inden for finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Financial Management and Services

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Services

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via erhvervsuddannelse:
Kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2). Desuden engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via gymnasial uddannelse:
Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske.
Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Der henvises til studieordning for Finanaøkonom (kilde: http://iba.dk/upload_dir/docs/Studieordninger/Studieordning-FIN-sept--2013-15-vers-18062013.pdf).

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til, på et teoretisk og metodisk grundlag, at tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.
De studerende skal kvalificere sig til at arbejde kundeorienteret og analytisk med finansielle forretninger og anvende finansielle værktøjer ved planlægning af projekter inden for dette område samt forestå og udvikle den direkte kommunikation med kunden om tilpassede løsninger og medvirke i udviklingen af virksomhedens rådgivningsaktivitet.
Desuden skal den studerende kunne kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og arbejde med finansielle forhold både nationalt og internationalt.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Der henvises til studieordningen for finansbachelor, side 8 og 9(Kilde: http://doc.eal.dk/EAL_Dokumenter/Fuldtidsuddannelser/Pba.%20i%20Finans/Studieordning%202013-2017%20bind%201%20Pba.%20finans.pdf).

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Der henvises til takstkataloget http://fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende- uddannelse/erhvervsakademier/okonomi/tilskud. Takstkatalog 2013 for erhvervsakademier og professionshøjskoler, linje 25 for finansbachelor.

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet for De Merkantile Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Ansøgning_Finansbachelor_EA Kolding.pdf

Behov for nyt udbud
Se vedhæftede PDF-dokument.

Rekrutteringsgrundlag
Se vedhæftede PDF-dokument.

Forventet optag
2015: 25.
2016:30.
2017:40.

Det vurderes, at der som udgangspunkt er belæg for et optag på 25 studerende ud fra det niveau, som erhvervslivet efterspørger. Der forventes at være en gradvis vækst, efterhånden som kendskabet til uddannelsen udbredes.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Erhvervsakademi Koldings store netværk af virksomheder bakker op om akademiets ansøgning. Ud over de skriftlige tilkendegivelser fra konkrete virksomheder i Danmark, har Erhvervsakademi Koldingskaffet muligheder for, at studerende kan få en praktikplads uden for landets grænser.

I bilag B findes en oversigt over virksomheder, hvor finansøkonomstuderende har været i praktik i foråret 2013. De 28 markerede virksomheder ligger inden for Erhvervsakademi Koldings dækningsområde. Disse virksomheder vil også være relevante for finansbachelorstuderende, hvilket en stor del af de øvrige virksomheder uden for dækningsområdet også vil være.
Blandt de virksomheder på listen, der ser positivt på placering af finansbacheloruddannelsen i Kolding, skal det bemærkes, at de store virksomheder/pengeinstitutter ligeledes vil besætte praktikpladser og jobs, der ligger uden for akademiets dækningsområde, men med studerende fra akademiet i Kolding.
Udviklingen i antallet af banker, disses antal af filialer, den geografiske placering af disse filialer og deres rådgivningscentrene betyder, at der er flere praktikpladser - både i og uden for akademiets dækningsområde - end antallet af virksomheder indikerer. Fx har Danske Bank en HR-afdeling, der dækker det meste af regionen, men der er naturligvis kun lavet én positiv tilkendegivelse, som i praksis vil dække over flere praktikpladser rundt i regionen.
Det er således vigtigt at understrege, at der er væsentligt flere praktikpladser og flere jobmuligheder, end antallet af virksomheder på listen. Dette ses tydeligt, hvis man ser på fx Jyske Banks placering af filialer og større kontorer/rådgivningscentre (kilde: www.jyskebank.dk). Derfor indeholder tilkendegivelsen fra Jyske Bank, ligesom Danske Banks, mere end 1 praktikplads og mere end én jobmulighed.
Det samme gælder de andre virksomheder; især de store.
Et andet eksempel er Sydbank, som har deres hovedkontor placeret her i regionen, hvilket åbner mulighed for langt flere praktikpladser og jobs. Derudover har de mange filialer og centre, der også vil være mulige praktikpladssteder. Også her er der kun én samlet positiv tilkendegivelse.
Ydermere er TRYG primært placeret i hovedstadsområdet, men ønsker flere kandidater til deres praktikpladser og opslåede job. Derfor har TRYG givet deres positive tilkendegivelse. TRYG vurderer helt klart, at det er sandsynligt, at studerende vil rejse fra Kolding til hovedstaden i praktikøjemed, da de allerede har sådanne fra resten af Jylland, herunder også Nordjylland. Vælger den studerende brancheretningen inden for forsikring i sit studie, så vil de sandsynligvis også fortsætte i dette spor, når der skal vælges et job.
Under møde med Forsikringsakademiet den 24. september i Rungsted, hvor rektor Niels Egelund repræsenterede akademiet, kom det ligeledes frem, at der i forsikringsbranchen er væsentligt flere praktikpladser, end der er kandidater til, med de udbud/antal studerende, der er i øjeblikket på de øvrige finansbachelorskoler.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EA Kolding_Finans.pdf

Samlet godkendelsesbrev