Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Merkantil diplom - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
30/09-2013 11:49
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Ballerup

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Merkantil diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma Degree Programme in Business Studies

Den uddannedes titel på dansk
Merk.d.

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Business Studies

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til optagelse på den merkantile diplomuddannelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) gennemført som reguleret forløb, samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelses-systemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorkorps for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile område

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag_Den_Merkantile_Diplom_KEA.pdf

Behov for nyt udbud
KEA søger om udbud af den merkantile diplomuddannelse, så der kan skabes en direkte vej for KEAs studerende videre i uddannelsessystemet inden for det merkantile område uden forlængelse af studietiden. Og da KEA ikke selv udbyder diplomuddannelser med konkurrerende indhold og har egen fødekæde til den merkantile diplomuddannelse, vil rekrutteringen af kommende studerende ikke forringe vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud.

1) I dag har Region Hovedstaden kun en udbyder af den merkantile diplomuddannelse til det største regionale befolkningsgrundlag.

2) Der findes et uddannelsesefterslæb på Vestegnen/Ballerup, hvor KEA vil placere sit udbud.

3) Den merkantile diplomuddannelse vil styrke sammenhængskraften til KEAs øvrige udbud af akademiuddannelser og videre op til masterniveau på andre institutioner.

4) Alternativet til den merkantile diplomuddannelse er HD 2. del, hvortil hovedparten af KEAs merkantile akademiuddannelser ikke har direkte adgang, hvilket forlænger studietiden.

5) En række virksomheder og brancheorganisationer er interesserede i at benytte sig af den merkantile diplom.

I Region Hovedstaden udbydes den merkantile diplomuddannelse af Copenhagen Business Academy i Lyngby og København. Med et indbyggertal på mere end 1.700.000 i Region Hovedstaden, vil der med to udbud være et befolkningsgrundlag på 851.194 i gennemsnit pr. udbyder. Og dermed er det stadig den region i Danmark, som har det største rekrutteringsgrundlag pr. udbydende uddannelsesinstitution.

Region Sjælland har det næststørste rekrutteringsgrundlag (ca. 820.000), men de udbyder pt. ikke den merkantile diplomuddannelse, hvilket betyder, at rekrutteringsgrundlaget reelt set er endnu større, og derfor er der ikke umiddelbart grund til at forvente, at udbyderne kommer til at konkurrere om de studerende.
(Se bilag 1, figur 1, s. 2 - Oversigt over indbygger pr. udbud af den merkantile diplomuddannelse).

Det nye udbud skal placeres i Ballerup. Kigger man på Vestegnens (herunder Ballerup) uddannelsesniveau sammenlignet med Region Hovedstaden og hele Danmark, kan man se, at Vestegnen har en højere andel af befolkningen med en erhvervsuddannelse bag sig, mens de har en lavere andel med en mellemlang og lang videregående uddannelse. Holdt sammen med, at Vestegnen har en højere ledighed (1,2 % over landsgennemsnittet), og at virksomhederne i højere grad ansætter folk med en videregående uddannelse, tegner det et billede af, at der er et stort behov for videregående efteruddannelsestilbud på Vestegnen.
(Se bilag 1, figur 2, s. 2 – Uddannelsesniveau på Vestegnen).
(Se bilag 1, figur 3, s. 3 – Ledighed på Vestegnen).
(Se bilag 1, figur 4, s. 3 – Udvikling i beskæftigelsen i forhold til uddannelsesniveau på Vestegnen).

I dag har KEA allerede et merkantilt fagligt miljø, idet KEA udbyder syv merkantile akademiuddannelser. Dette udbud bruges til at tilbyde ”rene” merkantile efteruddannelsestilbud både til beskæftigede og til ledige, men fagmodulerne bruges også i tilknytning til uddannelse inden for tekniske, designmæssige og/eller IT-mæssige uddannelsestilbud.

Den merkantile diplomuddannelse vil være en naturlig forlængelse af KEAs syv merkantile akademiuddannelser, og alle syv uddannelser giver direkte adgang til at læse videre på den merkantile diplomuddannelse.
Den merkantile diplomuddannelse giver også mulighed for at udbyde en række specifikke fagmoduler, fx fagene inden for økonomi og finansiering som er specielt attraktive for den finansielle sektor samt fagene inden for leisure management, der er specielt attraktive for turistbranchen, som efterspørger øgede merkantile kompetencer til turismeerhvervet.

Alternativet til den merkantile diplomuddannelse er HD 2. del, men kun en af de merkantile akademiuddannelser (finansiel rådgivning) på KEA giver direkte adgang til denne uddannelse. På to af uddannelserne – ”Økonomi og ressourcestyring” samt ”International handel og markedsføring” – kan man ved at tage supplerende fag, og dermed forlænge studietiden med op til et år, komme ind og læse videre på HD 2. del. De øvrige fire merkantile akademiuddannelser giver ikke adgang til HD. 2.del.
Den merkantile diplomuddannelse vil derfor give selvstændig kompetence i forhold til arbejdsmarkedet, men uddannelsen vil også give en ny vej gennem det parallelle uddannelsessystem op til optagelsen på relevante masteruddannelser. Relevante uddannelser for KEAs dimittender kunne være ”Master i bygherrens værdiskabelse”, ”Master i ledelse af byggeri”, ”Master i projektledelse og procesforbedring” og andre.
(Se bilag 1, figur 5, s. 4 - Oversigt over adgangsveje til HD 2. del).

KEA har gennemført en række interviews med centrale brancheorganisationer og virksomheder for at kaste lys over efterspørgslen på den merkantile diplomuddannelse.
Tekniq (Installatørernes organisation) kan se, at den merkantile diplomuddannelse kan bygge direkte oven på en installatøruddannelse, da grunduddannelsen til installatør ikke indeholder mange merkantile fag, men uddannelsen skal tænkes branchespecifikt og tage udgangspunkt i de forhold, som gælder for små og mellemstore virksomheder.

Tina Voldby, underdirektør i Tekniq: ”Ud over det praksisnære, så er det vigtigt, at man i sit teoretiske fundament – og i sine cases – tager udgangspunkt i den virkelighed, som er gældende for små og mellemstore virksomheder. Der er væsentlige forskelle på de metoder, som kan anvendes, når man ser på små og mellemstore virksomheder kontra de store industri- og servicevirksomheder. Dette gælder i forhold til strategi, markedsføring, salg m.v. Disse forskelle erkendes ikke altid i den undervisning, som gennemføres eksempelvis på CBS”.
(Se bilag 3, interview 1, s. 7).

KEA udbyder de to erhvervsakademiuddannelser EL og VVS, og har dermed et direkte rekrutteringsgrundlag – det vil blive behandlet nærmere under Rekrutteringsgrundlag.

Finanssektorens arbejdsgiverforening benytter sig i dag især af finansiel rådgivning og HD i forhold til efteruddannelsestilbud, men er meget interesserede i et alternativt efteruddannelsestilbud til deres medlemmer.
Michael Boas, seniorkonsulent i Finanssektorens arbejdsgiverforening (FA): ”Den merkantile diplom ser FA som relevant både for de medarbejdere, som har taget en akademi- eller erhvervsakademiuddannelse inden for det merkantile område, men i lige så høj grad ser FA diplomens fagmoduler som oplagte efteruddannelsesmuligheder for de medarbejdere, som har en merkantil bacheloruddannelse”.
(Se bilag 3, interview 2, s. 8).

Rasmus Dahl, politisk konsulent fra Dansk Industri (DI): ”Den merkantile diplomuddannelse kan have en mission ved at målrette tilbuddet til studerende, der i forvejen har taget en akademiuddannelse på deltid. Denne målgruppe føler sig – måske – ikke specielt tiltrukket af det universitetsmiljø, som almindeligvis udbyder HD.”

Det er endvidere DI’ s vurdering, at den merkantile diplomuddannelse kan bidrage til forbedringen af små og mellemstore arbejdspladsers uddannelsesniveau.
(Se bilag 3, interview 3, s. 9).

Rekrutteringsgrundlag
Et udbud af den merkantile diplomuddannelse kan medvirke til en forøgelse af optaget på KEAs akademiuddannelser, da der bliver mulighed for videreuddannelse. Udbuddet vil ligeledes kunne øge rekrutteringsgrundlaget for masteruddannelser på andre institutioner. Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for udbuddet af HD 2. del, som i dag ikke fremstår som et tilstrækkeligt attraktivt tilbud til KEAs dimittender fra erhvervsakademiuddannelser og akademiuddannelser.
Rekrutteringsgrundlaget til den merkantile diplomuddannelse vil først og fremmest tage afsæt i:

1)Studerende fra KEAs nuværende merkantile akademiuddannelser.

2)Dimittender fra KEAs nuværende fuldtidsuddannelser.

I løbet af 2013 er der indskrevet 773 studerende på de syv merkantile akademiuddannelser. Heraf bor mere end 150 (19,4 %) på Vestegnen, og desuden kommer en stor gruppe fra det øvrige Sjælland (27,2 %).
(Se bilag 2, figur 1, s. 5 – De studerendes bopæl fordelt på antal).

Ofte vælger deltidsstuderende en uddannelsesinstitution, som ligger tæt på deres bopæl, da tiden er vigtig, når man også har et fuldtidsjob ved siden af sine studier.

Med så stor en masse af studerende – også i lokalområdet - forventer KEA ikke, at den merkantile diplomuddannelse vil tage studerende fra andre institutioner. I forhold til KEAs eget udbud på diplomområdet tilbydes pt. fire diplomuddannelser: Diplom i ledelse, design & business, e-konceptudvikling og webudvikling. De tre sidstnævnte er efteruddannelsestilbud målrettet studerende med forudsætninger og interesse i design og det digitale område. Her er der umiddelbart ingen konkurrence, da der er tale om vidt forskellige målgrupper. Med hensyn til diplom i ledelse er der også tale om to forskellige målgrupper, idet den merkantile diplomuddannelse henvender sig til den specialiserede medarbejder uden egentlig ledelsesansvar (personaleledelse). Den merkantile diplomuddannelse giver redskaber, som vil kunne anvendes i en række funktioner og job, og uddannelsen har derfor en bredere målgruppe end diplom i ledelse, som primært sigter på håndtering af ledelse som fag.

Dansk Byggeri og Tekniq er begge interesserede i den merkantile diplomuddannelse – især hvis den målrettes små og mellemstore virksomheder og specifikke behov. Dansk Byggeri og Tekniq er brancheorganisationer for en række af de virksomheder, som KEA uddanner til. Her er fx tale om bygningskonstruktøren, som havde 233 dimittender i 2012 og installatøruddannelser, som havde 95 dimittender i 2012. Begge uddannelser er en del af KEAs naturlige fødekæde, og i Region Hovedstaden er der ikke andre udbydere end KEA til disse uddannelser.

Sidse Frich Thygesen, chefkonsulent i Dansk Byggeri: ”Det er vigtigt, at der et merkantilt efter- og videreuddannelses tilbud til alle grupper. Man skal specielt være opmærksom på, at ca. 60 % af de ansatte i branchen har en EUD, som deres uddannelsesmæssige baggrund. På det merkantile område er det derfor vigtigt, at der er videreuddannelsesmuligheder for dem, der har taget en akademiuddannelse på deltid. Det er dog også vigtigt, at der er videreuddannelsesmuligheder for dem, der har taget en akademiuddannelse på deltid, en fuldtids erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse. Her er den merkantile diplomuddannelse relevant”.
Se bilag 3, interview 4, s. 10.

Pt. har KEA ikke en diplomuddannelse til bygge- og teknikområdet, og derfor ses den merkantile diplomuddannelse heller ikke som en konkurrent til de øvrige diplomuddannelser på KEA i forhold til denne gruppe af eventuelt potentielle studerende.

Udover KEAs egen fødekæde er der også interesse for den merkantile diplomuddannelse i den finansielle sektor.
Seniorkonsulent i Finanssektorens arbejdsgiverforening, Michael Boas, ser gerne nogle bedre alternativer til HD, og afdelingsdirektør for HR i Nykredit, Karina Halbye ser en fordel i, at der findes en nem overgang fra akademiniveau til diplomniveau: ”Nykredit bruger i dag ofte HD 2. del til deres medarbejdere og også diplomuddannelsen i ledelse. De ser nogle interessante muligheder i den merkantile diplom - især med hensyn til den økonomiske uddannelsesretning, og de er også interesserede i, at deres medarbejdere får så let en overgang fra akademiuddannelsen til videreuddannelse på næste niveau”.
Se bilag 3, interview 5, s. 11.

Forventet optag
4-6 hold pr. semester.

KEA optager hvert semester to hold studerende på første obligatoriske fag på akademiuddannelse i Økonomi- og resourcestyring, to hold på akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling, 1-2 hold på akademiuddannelse i International handel og markedsføring, 1-2 hold på akademiuddannelsen i Retail leadership og 0-1 hold på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Den nye økonomiretning under den merkantile diplom vil være en oplagt videreuddannelsesmulighed for KEAs økonomistuderende, ligesom markedsførings-, retail- og markedsorienterede kommunikationsstuderende vil få en oplagt videreuddannelsesmulighed med en lang række salgs- og markedsføringsfag.

Det synes derfor realistisk, at KEA kan køre 2-4 hold pr. semester med de studerende, vi allerede har i KEA. Dertil kommer, at KEA ønsker at tilbyde vores eksisterende og nye virksomhedskunder denne videreuddannelsesmulighed, og derfor ser et stort potentiale for at kunne tiltrække studerende, som ikke selv i dag er opmærksom på de efteruddannelsesmuligheder, de har. Endelig vil studerende fra en lang række af KEAs fuldtidsuddannelser få en oplagt efteruddannelsesmulighed ved en uddannelsesinstitution, som de allerede er fortrolige med. KEA forventer ikke, at alle vil tage en fuld diplomuddannelse, men i lige så høj grad bruge fagmodulerne, som kurser der videreuddanner og opdaterer dem på nyeste viden i deres arbejde. Når kendskabet til denne efteruddannelsesmulighed udbredes, kan der på sigt udbydes endnu flere hold pr. semester.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_KEA_DP merkantil.pdf

Samlet godkendelsesbrev