Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i Socialpædagogik - University College Nordjylland

University College Nordjylland
30/09-2013 12:04
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Nørresundby

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i Socialpædagogik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Social Education

Den uddannedes titel på dansk
AU i Socialpædagogik

Den uddannedes titel på engelsk
AP in Social Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøgeren skal have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
UCNact2learn søger om udbud af uddannelsen i henhold til den gældende studieordning, og beskrivelsen af uddannelsen heri.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
UCNact2learn søger om udbud af uddannelsen i henhold til den gældende studieordning, og beskrivelsen af de faglige elementer heri.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
UCNact2learn søger om udbud af uddannelsen i henhold til den gældende studieordning, og den gældende taxameterindplacering.

Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i Socialpædagogik benytter det af VUS godkendte censorkorps for fagområdet for Velfærd, Undervisning og Sundhed

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
UCNact2learn-prækvalifikation-socialpædagogik.pdf

Behov for nyt udbud
UCNact2learn har vurderet behovet for et udbud af akademiuddannelsen i Socialpædagogik i Nordjylland gennem en spørgeskemaundersøgelsen blandt et repræsentativt udvalg af nordjyske organisationer inden for det socialpædagogiske område samt samtaler med vores kommunale samarbejdspartnere i Hjørring og Thisted Kommuner.

Undersøgelsen understøtter vores vurdering af et behov for efter-/videreuddannelse af primært det kort- og erhvervsuddannede personale, idet 75% af lederne svarer at der i deres organisationer i er behov for efteruddannelse (halvdelen af lederne vurdere at der i høj eller meget høj grad er et kompetenceudviklingsbehov). Dette understøttes af samtaler med kommunale samarbejdspartnere, der på ungdomsområdet peger på et behov i forhold til udbuddet af kompetencegivende efteruddannelse.

Et mere detaljeret redegørelse for behovet for et udbud af akademiuddannelsen i Socialpædagogik er vedhæftet ansøgningen.

Rekrutteringsgrundlag
Udbuddet retter sig primært mod at opkvalificere ansatte i organisationer inden for det socialpædagogiske område, som:

• døgninstitutioner og opholds-/bosteder
• dagtilbud for børn med handicapintegration
• behandlings- og socialpsykiatriske tilbud
• værksteds- og aktivitetstilbud
• fritids- og ungdomsklubber
• tekniske skoler og fagskoler

Udbuddet kan bidrage til at styrke personalets kompetencer i arbejdet med udsatte børn og voksne, borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og inklusion af børn og unge.

Statistiske opslag og samtaler med vores strategiske kommunale samarbejdspartnere viser et stort potentiale og rekrutteringsgrundlag inden for ovennævnte brancher.

Rekrutteringsgrundlaget er yderligere dokumenteret i det vedhæftede dokument.

Forventet optag
På baggrund af vores behovsanalyse og samtaler med strategiske samarbejdspartnere vurderer vi, at det vil være realistisk med et uddannelsesoptag på 50 studerende det første år, 75 studerende de næste to år

Dette begrundes ud fra vore analyse af rekrutteringsgrundlaget som bla. viser at der

- opholdssteder og botilbud i Nordjylland udgør ca. 2600 medarbejdere hvoraf ca. 60 % være i målgruppen
- indenfor produktionsskolerne med 200 medarbejdere vil ca. 75 % være i målgruppen
- indenfor fritids- og ungdomsklubber med ca. 2200 medarbejdere vil ca. 50 % være i målgruppen

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_UCN_Socialpædagogik.pdf

Samlet godkendelsesbrev