Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Parkvirksomhed - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
01/10-2013 08:27
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Parkvirksomhed

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Park engineering and management

Den uddannedes titel på dansk
TD Parkvirksomhed (Parkdiplom)

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Technology in Park Engineering and Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
For at blive optaget på uddannelsen skal den studerende have en af følgende uddannelser:
•En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
•En relevant videregående voksenuddannelse (VVU) taget som reguleret forløb

Den studerende skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder den studerende ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan der dispenseres efter en individuel kompetencevurdering.

De kortere videregående uddannelse som anerkendes som direkte adgangsgivende er: jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør, arkitekt, bygningsingeniør, biolog eller forstkandidat. Derudover vil uddannede anlægsgartnere, som ønsker at efteruddanne sig inden for ledelse og projektstyring også kunne optages.

Den relevante erhvervserfaring er naturligvis indenfor arbejdsområderne for de nævnte uddannelser.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant da eksisterende uddannelse.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant da eksisterende uddannelse.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Som eksisterende udbud af uddannelsen.

Forslag til censorkorps
Som eksisterende udbud af uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behov for udbud_parkdiplom_EAA.pdf

Behov for nyt udbud
Det geografiske dækningsområde

Erhvervsakademi Aarhus' udbud af Parkdiplomuddannelsen vil dække området vest for Lillebælt.

Arbejdsmarked

I arbejdet med vurdering af behovet for udbuddet af parkdiplom vest for Lillebælt har vi udover egne ressourcer og uddannelsesudvalget for jordbrugsvirksomhed inddraget en række relevante fremtidige aftagere/leverandører af studerende. Se bilag 1 for en oversigt. Der er udarbejdet notater fra drøftelserne med de enkelte, disse kan naturligvis rekvieres efter ønske.

På uddannelsen betragtes en parkvirksomhed som en organisatorisk enhed (offentlig eller privat) som præsterer produkter og/eller ydelser til have, park, byens grønne rum, skov og natur.

Uddannelsen har navnlig styring af anlæg og drift i fokus, men der er også mulighed for at fordybe sig i andre aspekter for grønne områder. I uddannelsen er der lagt vægt på at udøvelse af parkvirksomhed ikke alene har et teknologisk og økonomisk perspektiv, men også angår helse, kulturhistorie og æstetik samt jura, projektledelse, biologi og miljø.

Parkvirksomhed har både offentlige og private udøvere. De offentlige virksomheder varetager især drift og udbud af drift, og de private projektering og især udførelse af pleje og anlæg. Inden for de sidste 15-20 år er en stigende andel driftsopgaver udbudt i fri konkurrence. Kendetegnet er, at de private virksomheder er i hovedtræk blevet færre og større, og de offentlige parkvirksomheder er udover kommunesammenlægningen, ofte blevet sammenlagt med andre forvaltningsenheder til entreprenørenheder, eksempelvis Vej & Park. Såvel til dette som til udførelse af de større udbud øges kravene til vidensniveauet.

Uddannelsen giver den færdiguddannede forudsætninger for at arbejde selvstændigt som anlægs- og driftsansvarlig eller som rådgiver om anlæg og drift af grønne områder, eksempelvis have, park, byrum og natur. De studerende vil typisk være voksne i arbejde indenfor fagområdet og fx have en baggrund som jordbrugsteknolog, arkitekt, skov- og landskabsingeniør, bygningsingeniør, eller biolog.

Uddannelsen er tilrettelagt med et hovedspor inden for parkvirksomhed, der også indeholder valgmoduler, samt to uddannelsesretninger i henholdsvis Grøn drift og anlæg og Grøn vækst og design, som indeholder retningsspecifikke moduler i stedet for valgmoduler.

De studerende vil typisk være ansat i:
- Større anlægsgartner- eller entreprenørvirksomhed
- Rådgivende arkitekt- eller ingeniørfirma
- Anlægsgartnerfirma
- Kommunal forvaltning eller
- Entreprenørafdeling

Og arbejde med:
Ledelse og projektledelse
Udarbejdelse af tekniske løsninger og udbud, samt byggestyring
Design af haver og grønne områder
Grøn vækst, design og drift
Lokal afledning af regnvand, LAR.

Indenfor vores dækningsområde udbydes uddannelsen ikke og der udbydes heller ikke nærtbeslægtede uddannelser i vores dækningsområde.

Vi har på baggrund af uddannelsens indhold, formål, input fra aftagere, erfaring fra fagområdet og datatræk fra Experian estimeret behovet for udbuddet i Region Midtjylland samt vest for Lillebælt. Vi vurderer på denne baggrund at der over 5 årig periode og efterfølgende vil være et behov på 355, hvilket på årsbasis er godt 70. Se bilag 2.

Uddannelsen er på nuværende tidspunkt kun udbudt under Åben Uddannelse af Skov og Landskab på Københavns Universitet, Nødebo. Formålet med diplomuddannelsen i parkvirksomhed er, at de studerende tilegner sig teoretiske kundskaber og praktiske færdigheder inden for anlæg, drift og forvaltning af grønne områder. Dimittenderne udvikler derudover faglige, personlige, og almene kompetencer rettet mod:
• et selvstændigt og professionelt virke som anlægs- og driftsansvarlig eller rådgiver inden for parkvirksomhed og
• en professionel formidling til brugere og beslutningstagere om miljøvenlig anlæg, deres etable-ring og pleje, kvalitets-, drifts- og ressourcestyring, udlicitering vedr. parkområder, bynære naturområder, grønne anlæg mv.

Således vil udbuddet supplere udbuddet på Sjælland, hvor Erhvervsakademiet kan dække uddannelsesbehovet øst for Storebælt. Det er for de potentielle studerende fra vores dækningsområde og det øvrige Jylland, som er i job, en stor - næsten umulig - udfordring, at få job, uddannelsen og hverdagen til at hænge sammen i lyset af den lange transporttid til Nødebo.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlag:

Da det er en diplomuddannelse, hvor de studerende primært allerede er beskæftiget indenfor de relevante brancher, er rekrutteringsgrundlaget belyst i forbindelse med behovet for det nye udbud, se ovenfor. I det der også er set på antal ansatte/hoveder i forbindelse med belysningen af behovet.

Konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget for på andre eksisterende udbud og uddannelser:

Indenfor vores dækningsområde udbydes uddannelsen ikke og der udbydes heller ikke beslægtede uddannelser i vores dækningsområde.

Uddannelsen er på nuværende tidspunkt kun udbudt under Åben Uddannelse af Skov og Landskab på Københavns Universitet, Nødebo.

Formålet med diplomuddannelsen i parkvirksomhed er, at de studerende tilegner sig teoretiske kundskaber og praktiske færdigheder inden for drift og forvaltning af grønne områder. Dimittenderne udvikler derudover faglige, personlige, og almene kompetencer rettet mod:
• et selvstændigt og professionelt virke som anlægs- og driftsansvarlig eller rådgiver inden for parkvirksomhed og
• en professionel formidling til brugere og beslutningstagere om miljøvenlig anlæg, deres etable-ring og pleje, kvalitets-, drifts- og ressourcestyring, udlicitering vedr. parkområder, bynære na-turområder, grønne anlæg mv.

Således vil udbuddet supplere udbuddet på Sjælland, hvor Erhvervsakademiet kan dække uddannelsesbehovet øst for Storebælt. Det er for de potentielle studerende fra vores dækningsområde og det øvrige Jylland, som er i job, en stor næsten umulig udfordring, at få job, uddannelsen og hverdagen til at hænge sammen i lyset af den lange transporttid til Nødebo.

Udbuddet af Parkdiplom på Erhvervsakademi Aarhus forventes alene at have en meget ringe effekt – hvis nogen – på udbuddet af uddannelsen i Nødebo.

Indenfor efter-videreuddannelsesområdet er der ikke nogen decideret beslægtede uddannelser. Det der kan komme tættest på er Diplom i ledelse, som vi også udbyder på Erhvervsakademi Aarhus. På baggrund af vores grundskab til uddannelsen og vores studerende på diplom i ledelse vurderer vi, at udbuddet af Parkdiplom på Erhvervsakademi Aarhus alene – hvis nogen – at have en meget ringe effekt på optaget på udbuddet af diplom i ledelse på erhvervsakademiet og øvrige udbudssteder.

Indenfor fuldtidsuddannelserne er der Have- og parkingeniøruddannelsen, som ligeledes udbydes på Sjælland. På uddannelsen som Have- og parkingeniør undervises der i at tilrettelægge, gennemføre og lede arbejdsopgaver i forbindelse med anlæg, drift og vedligeholdelse af byens grønne områder. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Erhvervsakademi Sjælland og Skov og Landskab ved Københavns Universitet og foregår overvejende på Skovskolen i Nødebo samt på Campus Roskilde. Udbuddet af Parkdiplom på Erhvervsakademi Aarhus forventes alene – hvis nogen – at have en meget ringe effekt på udbuddet af denne uddannelse i Nødebo/Roskilde.

Udbuddet af Parkdiplom på Erhvervsakademi Aarhus forventes alene – hvis nogen – at have en meget ringe effekt på andre eksisterende udbud og uddannelser. Det vurderes tværtimod, at det kan være med til at sætte positivt fokus på uddannelsen, at den kan tages både i Nøddebo og i Aarhus. Dette er vi blevet opmærksomme på i forbindelse med de drøftelse, vi har haft med relevante aftagere af dimittender og dermed også på virksomhedsledere, der skal 'levere' studerende til uddannelsen/udbuddet.

Forventet optag
Estimeret optag (på 1. modul):

2014: 20 studerende
2015: 30 studerende
2016: 45 studerende

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAAarhus_Parkvirksomhed.pdf

Samlet godkendelsesbrev