Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - operations management - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
01/10-2013 09:05
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Syddansk Universitet, Odense

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
operations management

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Operations Management

Den uddannedes titel på dansk
Civilingeniør, cand.polyt. i operations management

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in engineering (Operations Management)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Kandidatuddannelsen er en videreuddannelse, hvor der er en række teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser, der er direkte adgangsgivende:

Diplomingeniøruddannelser inden for produktion:
•Danmarks Tekniske Universitet - Ballerup
•Syddansk Universitet

Diplomingeniøruddannelser inden for GMM
•Syddansk Universitet
•Aarhus Universitet i Herning

Bacheloruddannelse i produktion
•Teknisk videnskab (civilingeniør) i maskin- og produktion. Aalborg Universitet

Andre bacheloruddannelser
•Bacheloruddannelse i Innovation og Business, Syddansk Universitet
•Bacheloruddannelse i Product Development and Innovation, Syddansk Universitet

Teknisk-videnskabelige bachelorer og diplomingeniører fra andre danske og udenlandske universiteter ligesom andre ansøgere med en tilsvarende uddannelse kan optages på kandidatuddannelsen efter en individuel vurdering.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Kandidatuddannelsen i Operations management vil i stor udstrækning blive udformet, så den støtter op om initiativer i Manufacturing Academy of Denmark –MADE (se bilag i vedhæftet fil). Den vil fokusere på at uddanne kandidater, som tænker i produktionssystemer, der vil være et konkurrencevåben for industrien.
Kernekompetencen ved kandidatuddannelsen Operations management er således anvendelsen af produktionsteknologier og Supply Chain management til udvikling af fremtidens adrætte og bæredygtige produktionsvirksomheder.

Uddannelsen retter sig mod nuværende og kommende danske produktionsvirksomheder af fysiske såvel som service produkter. Kandidaterne får et stærkt fundament, med fokus på det strategiske, taktiske såvel som det operationelle niveau, hvilket gør kandidaterne i stand til at tænke i helheder (holistisk) og implementere løsninger, der optimalt kombinerer procesteknologier, produktion og supply chain løsninger i et kompleks og turbulent markedsmiljø. Uddannelsen er målrettet mod at skabe kandidater som kan:

•Gennemføre og lede teknisk komplekse udviklingsprojekter på såvel strategisk, taktisk som operationelt niveau.

•Udnytte markeds- og produktviden til at designe målrettet supply chain løsninger, der udnytter de globale vilkår

•Udvikle og implementere nye principper og systemer for produktion samt udvikle nye supply chain koncepter i samarbejde med videns-centre og universiteter.

•Udvikle globale højteknologiske produktionsvirksomheder med fokus på Operations management og logistik.

•Kombinere nye teknologier med kompetente medarbejdere til opnåelse af højproduktive, fleksible og adrætte produktionsvirksomheder.

•Overføre viden om produktion, Operations management og supply chain til en anden kontekst f. eks. til et hospitalsmiljø, en kommune eller til en kontekst hvor mennesker og udstyr skal arbejde sammen om en ”produktion”.

Uddannelsen vil foregå i tæt samspil med danske virksomheder samtidig med, at der arbejdes med forskning indenfor produktion og supply chain området, således at kandidaterne modnes til at tage ansvar for innovation og vækst i danske virksomheder. Uddannelsen skal udfordre de traditionelle produktions- og logistikprincipper og være med til at skabe lønsom produktion i Danmark.

Kompetenceprofilen for uddannelsen kan ses i bilagsmaterialet.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
I bilagsmaterialet er vedhæftet tabel, der viser uddannelsens opbygning samt kort beskrivelse af de enkelte fag.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Uddannelsen foreslås placeret i kategori 3, da det er en ren teknisk-videnskabelig uddannelse.

Forslag til censorkorps
Censorkorpset for ingeniøruddannelserne.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
samlet bilagsdokument.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
Behov for ingeniører generelt på arbejdsmarkedet:
Den nuværende og særligt den kommende mangel på ingeniører i Danmark bliver løbende bragt op af forskellige centrale aktører – både offentlige og private. I bilag 1 er samlet et lille uddrag af artikler, hvor den nuværende mangel og prognoser for fremtidens mangel på ingeniører er beskrevet.


Behov for ingeniører inden for produktion:
Danske virksomheder har igennem en årrække mistet mange industriarbejdspladser grundet outsourcing og off-shoring af produktionsaktiviteter. Blandt danske virksomheder, forskere og politikere har man imidlertid erkendt, at innovation, produktudvikling og produktion er tæt forbundet og at der udvikles væsentlige synergier i samspillet mellem disse nøgleprocesser og at der er et stort behov for forskning/udvikling i samspillet mellem dem.

Ingeniører med viden og kompetence til at designe produktions- og supply chain løsninger i et kompleks og turbulent markedsmiljø, hvor hastighed og fleksibilitet er nøgleordene, er i dag en mangelvare i danske virksomheder. Hvis mere produktion skal opbygges og etableres i Danmark er der behov for at uddanne flere kandidater i produktion og supply chain på et højt niveau i de kommende år (se bilag 2 vedr. MADE).

Ledigheden for ingeniører, herunder produktionsingeniører:
Ledigheden for ingeniører har gennem de senere år været lavere end den samlede ledighed for alle faggrupper og ledigheden for civilingeniører har ligget lavere end ledigheden for ingeniører generelt – ledighedsprocenten for civilingeniører er i dag på 3,3 %, mens den for diplomingeniører er på 4,8 % (IAK: Ledighedstal fra marts 2013).

De uddannelsesrettede ledighedstal viser, at der blandt ingeniører (ikke opdelt på diplom- og civil) inden for produktion (herunder GMM) er en ledighedsprocent på 3,2 % Begge uddannelsesretninger har dermed en lavere ledighedsprocent end den generelle ledighed for diplomingeniører og det kan med rimelighed formodes, at de med en overbygning til civilingeniør vil få en endnu lavere ledighedsprocent.

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
Uddannelsens arbejdsgruppe har været i dialog med Dansk Industri (DI), der som central aftagerorganisation, og som sekretariat for MADE, har kommet med følgende estimat på behovet for uddannelsens kandidater:

DI vurderer, at der på kandidatniveau er et stort behov for personer med kompetencer inden for udvikling af produktion. DI’s seneste fremskrivning viser en generel mangel på tekniske kandidater på 4.000 personer i 2020 stigende til 8.000 i 2030. Denne mangel tager udgangspunkt i den eksisterende beskæftigelsesudvikling i Danmark, hvorfor realisering af MADE-projektets mål kun vil forøge behovet for tekniske kandidater.
Se bagerst i bilagsmateriale for hele DI's følgeskriv til behovsvurdering.

Derudover er der rettet henvendelse til en række større danske virksomheder ift. at få belyst deres behov for uddannelsens dimittender. Følgende har meldt tilbage:

Grundfos:Virksomheden ansætter ca 30 ingeniører i produktionen om året, hvoraf skønsmæssigt 5-8 er nyuddannede. Grundfos vurderer, at uddannelsens kandidater vil være relevante for størstedelen af disse stillinger.

Lego:Virksomheden ser gerne, at de får denne kompetence opbygget, og håber det kan blive en attraktiv ressource for deres fremtidige operation udvikling. Lego har dog ikke givet et estimat på antal.

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
DI/MADE-sekretariat

25 virksomheder I forbindelse med spørgeskemaundersøgelse
I forbindelse med udviklingen af uddannelsen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder, der er repræsentative både ift. geografisk spredning samt virksomhedsstørrelse. Spørgeskemaet er sendt til 75 virksomheder hvoraf 25 har svaret.

Undersøgelsen dokumenterer, at virksomhederne finder uddannelsen meget relevant og vil finde kandidater uddannet herfra interessante i ansættelsessammenhæng. Uddannelsen forventes at have to profilretninger og begge vurderes relevante/meget relevante af virksomhederne, der har deltaget i undersøgelsen (Bilag 3 Spørgeskemaanalyse).

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Universitetet har, i forbindelse med udviklingen af uddannelsen, både orienteret sig ift. eksisterende initiativer, hvor aftagere er repræsenteret og dels selv nedsat en følgegruppe bestående af aftagerrepræsentanter. Endelig er Det Tekniske Fakultets aftagerpanel blevet inddraget ift. uddannelsens relevans og indhold.


Manufacturing Academy of Denmark - MADE:
Behovet for nye medarbejdere, der kan bibringe danske industri- og produktionsvirksomheder viden om adræt, innovativ og bæredygtig produktion, er tydeligt beskrevet i det nationale initiativ MADE. MADE er et bredt forsknings- og uddannelsessamarbejde på tværs af universiteter, industrien og GTS-institutter med en erklæret fælles målsætning om at være med til at skabe produktionsarbejdspladser i Danmark. Initiativtagerne bag MADE er Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Danfoss, Grundfos, NKT, LEGO Koncernen, FORCE, Terma, DI og Industriens Fond.

Som en del af MADE ligger en målrettet indsats ift. at nytænke uddannelser. Med fokus på industriens behov for viden, vil MADE skabe resultater og ny viden og bringe den viden i spil i en bred kreds af virksomheder – ikke mindst ved at uddanne industriens fremtidige medarbejdere, med henblik på at udbygge produktionen i Danmark, bygge på de fordele der er ved at have både produktudvikling og produktion samme sted og dermed øge antallet af arbejdspladser i Danmark.

Kandidatuddannelsen i produktionsteknologi vil i stor udstrækning blive udformet, så den støtter op om initiativerne i MADE – således har uddannelsen også fokus på adræt produktion, innovation og bæredygtighed.

DI, der varetager sekretariatsfunktionen for MADE, er en del af uddannelsens følgegruppe og deltog således også på det første møde med gruppen omkring uddannelsens tilrettelæggelse samt vurderingen af industriens behov for kandidaterne.

Følgegruppe af aftagervirksomheder:
I forbindelse med udviklingen af uddannelsesansøgningen er der nedsat en følgegruppe bestående af 19 virksomhedsrepræsentanter og 2 repræsentanter fra brancheorganisationer(DI og DS Håndværk & industri). En række af de deltagende virksomheder i følgegruppen er også aktive medlemmer i MADE. Følgegruppen har indtil nu deltaget i et møde og forventes yderligere inddraget, når uddannelsen godkendes i prækvalifikationen.

Udover at bekræfte relevansen af og behovet for uddannelsen har følgegruppen bidraget med en række input til uddannelsens struktur og indhold, således at uddannelsen i størst muligt omfang er tilpasset industriens behov (Bilag 4 Referat af møde med følgegruppen).

Aftagerpanel på Det Tekniske Fakultet:
I december 2012 blev ideoplægget til den nye kandidatuddannelse i Operations management præsenteret for Det Tekniske Fakultets aftagerpanel.

Aftagerpanelet gav en generelt positiv tilbagemelding på uddannelsesoplægget og aftagerne kunne se et behov for kandidater med denne uddannelse.

Blandt bemærkningerne var:
•Der er mange gode elementer i uddannelsen. Ift. at afgrænse virksomhedsmålgruppen til at være virksomheder med flere end 50 ansatte bør dette udvides. Der vil være virksomheder med under 50 ansatte, der også vil have en kompleks produktion med behov for automatisering.

•De uddannede kandidater vil kunne bibringe virksomheder produktionsviden i R&D, når produktionen er blevet outsourced. Dette er rigtig positivt. Der er behov for ingeniører, der kan anlægge en helhedsbetragtning på produktion, også selvom produktionen er flyttet ud.

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
Øget sammenhæng på nationalt plan
Som tidligere beskrevet i ansøgningen er der en række teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser, der er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen (uddannelsen er primært målrettet diplomingeniører). Disse uddannelser er geografisk spredt udover hele landet.

Den nye kandidatuddannelse vil derfor bidrage til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne både nationalt og regionalt.

Det forventes dog, at kandidatuddannelsen i operations management primært vil tiltrække diplomingeniører studerende fra Syddansk Universitet, da der ikke er tradition for en høj grad af udveksling mellem bachelordimittender/diplomingeniører ift. videreuddannelse på kandidatuddannelser på tværs af de store ingeniøruddannelsesinstitutioner i Danmark.

Eksempelvis er overgangsprocenten på Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet, på ca. 90 % mellem teknisk videnskabelige bachelor- og kandidatuddannelser, der giver en sammenhængende civilingeniøruddannelse.
Uddannelsen forventes derfor at kunne gennemføres uden forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud (for en gennemgang af og sammenligning med beslægtede kandidatuddannelser, se bilag 5).

En sidste bemærkning til den nationale sammenhæng er, at Ingeniørernes fagforening IDA har dokumenteret, at der er en stigende interesse for produktionsingeniørstudierne, men at der er mangel på studiepladser. Kun 78 % af de ansøgende studerende blev optaget i 2012 (se bilag 1). Særligt DTU har måttet afvise ansøgere, der har søgt ind på produktionsuddannelsen. Med en kandidatuddannelse inden for operations management kan det blive mere attraktivt at læse på Syddansk Universitet og dermed undgås at potentielle studerende afvises, da SDU har kapacitet til at optage flere på diplomingeniøruddannelserne. Dermed udnyttes ressourcerne mere optimalt uden at dette forringer vilkårene for de øvrige uddannelsesinstitutioner.


Øget sammenhæng på regionalt plan
Uddannelsen vil være en ny kandidatuddannelse, der er særligt rettet mod diplomingeniører, der er uddannet indenfor retningerne: Produktion og Global Management and Manufacturing (GMM). Disse to uddannelser har i dag ingen tæt tilknyttet kandidatuddannelse på Syddansk Universitet. De diplomingeniører, der ønsker at læse videre til civilingeniør, har derfor haft som mulighed enten at følge en kandidatuddannelse på et andet universitet eller at tage kandidatuddannelsen indenfor Product Development and Innovation (PDI) der udbydes på Det Tekniske Fakultet eller alternativt læse videre på en cand.merc. uddannelse.

Civilingeniøruddannelsen i PDI uddanner også egne teknisk-videnskabelige bachelorer, der naturligt vælger at fortsætte på kandidatuddannelsen. Det betyder, at de kandidatstuderendes grundlag er meget forskelligt alt efter hvilken bachelorbaggrund, de kommer med (Produktion, GMM og PDI samt andre adgangsgivende bacheloruddannelser).

Det vil derfor skabe større sammenhæng for de to produktionsrettede diplomingeniøruddannelser at få etableret en tæt tilknyttet kandidatuddannelse, der kan tage udgangspunkt i det faglige niveau, der er gældende for disse uddannelsers dimittender.

Det vurderes, at de to diplomingeniøruddannelser i produktion og GMM vil producere et passende antal dimittender, der ønsker at læse videre på den ny kandidatuddannelse. Og dette uden at skabe væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud.

Rekrutteringsgrundlag
Kandidatuddannelsen i operations management forventes primært at ville tiltrække studerende fra Syddansk Universitet fra de to diplomingeniøruddannelser Produktion og GMM. De to uddannelser har igennem de senere år haft et stigende optag og har de sidste tre år (2012-2012) produceret samlet 37,45 og 66 dimittender.

Derudover forventes det også, at uddannelsen vil kunne rekruttere internationalt. Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet har gode erfaringer med at kunne tiltrække udenlandske studerende på kandidatuddannelser, der udbydes på engelsk.

Forventet optag
Efter en opstartsperiode på 2-3 år forventes uddannelsen at have et optag på ca. 40 studerende årligt.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_SDU_Operations Management.pdf

Samlet godkendelsesbrev