Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge - University College Lillebælt

University College Lillebælt
30/09-2013 09:08
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Vejle

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
DiplomaDegree Programme in communication of art and culture for children and youth

Den uddannedes titel på dansk
titlen Diplom i Formidling af kunst og kultur til børn og unge

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma in Mediation of Arts and Culture for Children and Young People.

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til uddannelsen og dens enkelte moduler er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant uddannelse, mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en vide-regående voksenuddannelse (VVU) gennemført som et reguleret forløb.
Ansøgeren skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført ad-gangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne om relevant uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere, der har gennemført en relevant videregående voksenuddannelse som fleksibelt forløb.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddan-nelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbe-tingelserne.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Se studieordning
: http://diplom.uc-dk.dk/images/stories/pdf/diplomuddan/2013/paed/pd-kunstformidling-studieordning-01-08-2013.pdf

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Uddannelsens konstituerende faglige elementer er de obligatoriske moduler jf. studieordningen

Begrundet forslag til taxameterindplacering
uddannelsen er taksameterindplaceret

Forslag til censorkorps
Eksisterende censorkorps for uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
UCL - Behovsanalyse diplomuddannelse - 26-09-2013_SENDTendelig.pdf

Behov for nyt udbud
Behovsundersøgelsen dokumenterer, at et udbud af diplomuddannelsen ved UCL er relevant, og at der endvidere vil være en efterspørgsel efter diplomuddannelsen hos arbejdsgiverne. Alene ud fra de 44 deltagende arbejdsgivere kan konstateres, at der sammenlagt er en efterspørgsel efter diplomuddannelsen på i alt 30 studerende i gennemsnit årligt. Dette tal fremkommer som en direkte følge af, at 52 % af informanterne forventer, at nogle af informanternes medarbejdere har behov for en diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge.

Baggrunden for denne efterspørgsel er, at 54 % af informanterne finder, at den beskrevne nye diplomuddannelse giver de studerende et læringsudbytte, som er relevant for virksomhederne. Kun 14 % finder, at diplomuddannelsen ikke er relevant. Resten befinder sig i en midtergruppe.

Endvidere finder 46 % af informanterne, at diplomuddannelsen i Formidling af kunst og kultur for børn og unge opfylder behovene bedre, hvad angår læringsudbytte, sammenlignet med eksisterende uddannelser i informanternes nærområde. 12 % finder ikke at dette er tilfældet.

30 % finder, at et udbud af diplomuddannelsen vil indebære en øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne i området, mens 4 % finder, at dette ikke er tilfældet. 41 % er i tvivl.

På denne baggrund kan konkluderes, at undersøgelsen dokumenterer et behov for en diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge – og endvidere dokumenterer en forventning blandt de 44 informanter om, at omkring 30 medarbejdere årligt vil studere på diplomuddannelsen. Dette resultat understreger, at diplomuddannelsen vil være bæredygtig allerede det første år.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringen til diplomuddannelsen er dokumenteret at komme fra følgende institutioner/virksomheder:

1. Kommuner på Fyn samt to jyske kommuner: Vejle Kommune og Fredericia Kommune.

2. Museer og biblioteker. Der er lagt vægt på at fokusere på både kunstmuseer og større biblioteker.

3. Godser. Der er en del godser lokaliseret på Fyn, hvorfor de forventer at være potentielt interessante virksomheder med medarbejdere, som har interesse i diplomuddannelsen.

4. Teatre og koncertsteder. Både teatre, der er lokaliseret i de større byer samt mindre eksperimenterende børneteatre.

5. Øvrige: Eksempelvis turismeorganisationer, oplysningsforbund og øvrige private (frivillige) organisationer med fokus på børn og unge (foreninger).

De medarbejdere, som informanterne vurderer, har behov for at tage en diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge har typisk en uddannelse som bibliotekar, pædagog, lærer, cand.mag. og HK’er.

I tilfælde af, at UCL udbyder en diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge vil det for 34 % ’s vedkommende ikke mindske medarbejdernes studier ved beslægtede uddannelser, mens 25 % anfører, at det i høj grad vil reducere medarbejdernes søgning mod beslægtede uddannelser. Andre 25 % er i tvivl (svarer ved ikke).

I forhold til at vurdere, hvorvidt et udbud af den nye diplomuddannelse vil resultere i en øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne er der nogen usikkerhed at spore: Således svarer 41 % ”ved ikke”, mens 30 % anfører, at diplomuddannelsen vil give en øget sammenhæng, hvilket er et svar der i særlig grad forekommer, når informanterne har medarbejdere med minimum en bacheloruddannelse og ofte en lang videregående akademisk uddannelse. I disse tilfælde forventes den nye diplomuddannelse med fokus på formidling af kunst og kultur at være en specialisering og overbygning til en generalistuddannelse.

Kun 4 % peger på, at udbuddet ikke vil resultere i en øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne i informantens geografiske område.

Forventet optag
Der er sammenlagt er en efterspørgsel efter diplomuddannelsen på i alt 30 studerende i gennemsnit årligt. Dette tal fremkommer som en direkte følge af, at 52 % af informanterne forventer, at nogle af informanternes medarbejdere har behov for en diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge.

De 44 informanter tegner sig således for 30 studerende, svarende til gennemsnitligt 0,7 med-arbejdere pr. virksomhed. Det er bemærkelsesværdigt, at flertallet forventer 1 medarbejder årligt, mens 1 informant forventer 4 medarbejdere årligt , og 4 informanter hver 2 medarbej-dere årligt.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_UCL_DP_Formidling af kunstogkulturr.pdf

Samlet godkendelsesbrev