Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Procesteknolog - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
26/09-2013 08:02
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Silkeborg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Procesteknolog

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
AP graduate in nutrition and technology

Den uddannedes titel på dansk
Procesteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP graduate in nutrition and technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
•Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux – alle med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
•Erhvervsuddannelse som mejerist (trin 2), procesoperatør (trin 2), bager (trin 2) og konditor (trin 2), gastronom (med specialer), detailslagter (med specialer), industrislagter (med specialer) eller ernæringsassistent (trin 2)
•Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C og enten kemi C eller matematik C eller naturfag C
•Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?
nej

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
ikke relevantikke relevantv

Begrundet forslag til taxameterindplacering
ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsektretariaet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til digital ansøgning september 2013 - procesteknolog Silkeborg - endelig udgave.pdf

Behov for nyt udbud
Virksomheder i Region Midtjylland varetager i dag 55% af den danske industrieksport inden for fødevareområdet. Dette har medført, at man i regionen har særligt fokus på videreudvikling og innovation indenfor fødevareområdet. Regionens fokus har betydet øget samarbejde mellem en række kommuner, herunder Silkeborg Kommune, med det formål at udvikle en fælles platform for kompetenceudvikling for fødevarevirksomheder. Regionens fokus bekræftes i det meget store antal virksomheder, ca. 1.000, der beskæftiger sig med områder, der dækker procesteknologuddannelsens 4 studieretninger. Alene i Silkeborg Kommune har en lang række virksomheder et tæt samarbejde indenfor procesteknologi, og samlet er der i dag skabt et vidensmasse, der gør Silkeborg Kommune til dominerende faktor på fødevare- og procesteknologiområdet. Side 4,5 og 7 i vedhæftede bilag uddyber det regionale og lokale fokus på området.

Lokale og regionale virksomheder giver klart udtryk for, at det i dag ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt med uddannet arbejdskraft inden for fødevare-/procesteknologifagene. Der er indhentet tilkendegivelser fra en lang række virksomheder, der garanterer praktikpladser under uddannelsesforløbet og store muligheder for efterfølgende job. Side 12 i vedhæftede bilag viser en liste over virksomheder og kontaktpersoner, der med fordel kan kontaktes for yderligere information. Flere virksomheder støtter endda hjælp til markedsføring for at sikre, at potentielle studerende får interesse for faget, hvilket endvidere vil vise, at der er klare jobmuligheder for dimittender efter endt uddannelse.

jf. side 11 i vedhæftede notat støtter Silkeborg Kommune og ErhvervSilkeborg udviklingen af uddannelsen i byen, hvilket er i tråd med kommunens uddannelses- og erhvervsstrategi om 3000 flere arbejdspladser i kommunen indenfor få år. Dette kræver et generelt kompetenceløft af kommunens borgere og gerne inden for industri- og serviceområdet, hvor procesteknologuddannelsen hører under.

Rekrutteringsgrundlag
Uddannelsen er bred og har dermed en bred målgruppe. Det vurderes, at det særligt er elever fra STX, HTX og fra relevante erhvervsuddannelser, der vil være uddannelsens rekrutteringsgrundlag. Dertil kommer voksne, der ønsker omskoling eller videreuddannelse, særligt med en erhvervsfaglig baggrund. Der er i Silkeborg Kommune stor vækst i antallet af elever på ungdomsuddannelserne. En survey har vist, en række elever foretrækker videreuddannelse i den by, hvor de bor. Silkeborg har landets største gymnasium med bl.a. et stort fokus på bioteknik, kemi og fysik, hvilket særligt i disse år trækker mange elever til. Dertil kommer, at Teknisk Skole Silkeborgs hotel- og restaurationsområde er et af landets førende. Begge dele danner et solidt grundlag for rekruttering i Silkeborg by isoleret set. Ca. 500 årlige dimittender fra ungdomsuddannelserne alene i Silkeborg vurderes at kunne være i målgruppen for procesteknologuddannelsen. I betragtning af, at uddannelsen kun udbydes 2 steder i Jylland, vil det også være relevant at rekruttere studerende fra øvrige dele af Østjylland, hvormed at grundlaget øges betragteligt. Uddyning af survey og rekrutteringsgrundlag findes i vedhæftede bilag på siderne 7-11.

Uddannelsen udbydes i dag 5 steder i Danmark, heraf i Jylland i Holstebro og i Vejle. Der er ca. 70 km fra Silkeborg til nærmeste udbud af uddannelsen. Vi anser det ikke for realistisk, at et udbud i Silkeborg vil påvirke antallet af studerende i Holstebro eller Vejle grundet den store afstand. Erhvervsakademi MidtVest udbyder uddannelsen i Holstebro, men pt. blot med 1 ud af 4 studieretninger, såfremt man ser nærmere på akademiets hjemmeside. Vi ønsker at udbyde alle 4 studieretninger, men det kan evt. foreslås, at studieretningerne deles mellem akademierne med det formål at sikre udbud af alle 4 retninger i regionen. Dette for at efterkomme virksomhedernes behov og ønsker. For uddybning henvises til vedhæftede bilags side 11.

I forlængelse af procesteknologuddannelsen vil det jf. vedhæftede bilag side 11, være muligt at videreuddanne sig på professionsbachelorniveau i Århus inden for laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (Erhvervsakademi Aarhus) eller ernæring og sundhed (VIA UC. Begge uddannelser ligger i Århus og er på et højere uddannelsesniveau end procesteknologen. I vores analyser har flere elever på ungdomsuddannelserne givet udtryk for, at det er afgørende at kunne uddanne sig lokalt. Uddannelserne i Århus vil således ikke nødvendigvis blive påvirket af et udbud i Silkeborg. I stedet ses uddannelsen i Silkeborg som et trin til videreuddannelse på sigt i Århus for dem, der har lyst til at læse videre fremadrettet.

Uddannelsen mangler i Midtjylland, og uddannelsen vil kunne øge rekrutteringsgrundlaget for en række uddannelser på bachelorniveau i Århus. Der vil således være en fin sammenhæng mellem en procesteknolog på erhvervsakademiniveau i Silkeborg og uddannelserne som nævnt ovenfor på højere niveau i Århus.

Forventet optag
1. optag: 25 studerende
2. optag: 30 studerende
3. optag: 35 studerende

Det vægtes højt at igangsætte uddannelsen i Silkeborg med et antal studerende, der i realistisk grad kan sikres en praktikplads senere i uddannelsesforløbet. Det forventede optag svarer til de tilkendegivelser, der gennem dialogmøder mv. er vist Erhvervsakademi Dania fra lokale virksomheder jf. liste med kontaktvirksomheder i vedhæftede bilag side 12. Flere virksomheder ønsker at deltage i markedsføringen af uddannelsen, da der er stort fokus fra virksomhedernes side på at øge tilgangen af studerende på uddannelsens 4 studieretninger.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Afdelingen har primo 2012 ansat en virksomhedskonsulent, der har til formål at øge volumen på indgåelse af praktikaftaler. Konsulenten beskæftiger sig på fuld tid med denne opgave, der udover opsøgende praktikarbejde hos virksomheder også omfatter igangsætning og gennemførelse af en række karrieredage for de studerende, hvor lokale virksomheder bidrager med indlæg og messestande. Her har de studerende mulighed for at få inspiration til praktik- og jobmuligheder samt at indgå praktikaftaler på stedet. Gennem netværksdeltagelse i en række erhvervsnetværk øges indgåelse af praktikaftaler ligeledes.Det øgede fokus på praktikaftaler har gennem det seneste år sikret afsætning af studerende i praktik i et omfang, der stort set svarer til 100%

Vi har på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg et godt og givende samarbejde med private og offentlige virksomheder og organisationer. Dette samarbejde er bl.a. medvirkende til, at flere virksomheder henvender sig til os med forespørgsel om, at få studerende til at gennemføre praktik i netop deres virksomhed.

I forbindelse med udarbejdelse af denne ansøgning har vi haft kontakt med både private og offentlige virksomheder og organisationer. Der har været tale om kontakt til forskelligartede virksomheder, der samlet set har interesse i uddannelsens 4 studieretninger. I den forbindelse spørger vi også om muligheden for at virksomheden kan tilbyde vore studerende praktik i forbindelse med deres uddannelse. Hertil svarer virksomhederne positivt. Liste med virksomheder, der har tilkendegivet interesse inden for praktikaftaler ses i vedhæftede bilag på side 12.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Dania_procesteknolog.pdf

Samlet godkendelsesbrev