Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - immunologi og inflammation - Københavns Universitet

Københavns Universitet
01/02-2014 15:08
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Københavns Universitet

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
immunologi og inflammation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Immunology and Inflammation

Den uddannedes titel på dansk
Cand. Scient i immunologi og inflammation

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in Immunology and Inflammation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Følgende BA’er fra et dansk universitet er direkte adgangsgivende:
Biologi, biokemi, molekylær biomedicin/molekylær medicin og veterinærmedicin. Ansøgere med tilsvarende eller relateret BA fra et dansk eller udenlandsk universitet, kan søge om optagelse på uddannelsen. En individuel vurdering foretages af et optagelsesudvalg.

KRAV: FAGLIGE KOMPETENCER
• Ansøgere skal dokumentere beståede kurser på universitetsniveau inden for nedenstående områder: Mindst 30 ECTS i alt inden for tre af følgende fire områder: cellebiologi, biokemi, genetik og/eller molekylærbiologi
• Engelsk på B-niveau eller tilsvarende

Ansøgere, som har mindst 15 ECTS inden for immunologi og/eller dokumenteret erfaring med eksperimentelt arbejde prioriteres højere end ansøgere uden sådanne point/erfaring.

Adgangskravene sikrer optag af studerende med passende faglig indsigt i form af viden og kompetencer, som er nødvendige forudsætninger for at kunne specialisere sig inden for immunologi på kandidatniveau

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?
.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
MSc i Immunologi og inflammation er en teoretisk og eksperimentel uddannelse inden for sundheds- og naturvidenskab, som er baseret på en bachelorgrad inden for et relevant område. Den uddanner kandidater, som er i stand til at designe nye terapeutiske strategier såvel som andre løsninger med henblik på at bekæmpe menneskelig sygdom. Uddannelsen fokuserer på metoder og nyudviklede in vitro og in vivo-modeller, som giver kandidaterne praktiske færdigheder, der vil styrke dem i en bedre og hurtigere integration på deres fremtidige arbejdspladser, særligt inden for immunologisk forskning.

Der er et enormt potentiale i at udvikle immunologibaserede behandlingsmetoder og produkter til behandling af en lang række sygdomme som fx kræft, allergier og kroniske infektioner. Dette medfører et stort behov for specialister med viden og kompetencer inden for immunologi og inflammation; et behov som den foreslåede kandidatuddannelse kan indfri.

Uddannelsens formål er at uddanne kandidater, som har:
• generel såvel som højt specialiseret viden om immunologi, inflammation, allergi og beslægtede områder såsom immuno-patologi, -toksikologi, -farmakologi, - terapi, translationel medicin og forebyggelse af sygdomme
• højt specialiserede, praktiske færdigheder indenfor immunologisk forskning og metoder
• konkret erfaring i samarbejde med slutbrugere indenfor hospitaler, sektorforskning, offentlige institutioner og styrelser og farmaceutisk industri mv.
Uddannelsen vil give de studerende den viden, færdigheder og kompetencer som fremgår af nedenstående kompetencebeskrivelse. Uddannelsen rummer mulighed for en specialisering baseret på valgfag samt udarbejdelsen af det eksperimentelle speciale. Under hele uddannelsen vil de studerende jævnligt møde repræsentanter for deres fremtidige arbejdspladser i form af gæsteundervisere, deltagelse i workshops, seminarer og virksomhedsbesøg. Kandidaternes faglige kvalifikationer kombineret med et indgående kendskab til deres fremtidige arbejdsmarked, vil gøre dem til attraktive specialister i immunologi og inflammation.

COMPETENCE PROFILE FOR MSc IN IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION
KNOWLEDGE
Masters in Immunology & Inflammation will:
• Possess highly specialized knowledge of immunology, inflammatory diseases, and allergy with emphasis on immune-pathology, -toxicology, -regulation, -pharmacology, -therapy, infectious diseases, microbiota and the immune system, and translational medicine within diverse areas of immunological research, disease prevention, and healthy aging.
• Possess knowledge on methodology and novel models for as well as practical skills, allowing for critical reflections on scientific methods used in the different fields of immunological research.
• Possess insight into the field of innovation and the R&D value chain from an industrial point of view.

SKILLS
Masters in Immunology & Inflammation will be able to:
• Demonstrate ability to critically evaluate the established knowledge within immunology.
• Demonstrate ability to plan, perform, analyze, and critically evaluate own, and others immunological research.
• Critically evaluate, discuss and prioritise among scientific literature and key methodologies in the field of immunology, with regard to validity, reliability, and applicability.
• Apply biological models and methods to quantify complex immunological processes from molecular-, to whole body level, considering the impact of genetic, physiological and environmental factors.
• Communicate and discuss evidence-based immunological knowledge with researchers (specialists, and non-specialists) or lay-persons within or outside the employing organization.

COMPETENCIES
Masters in Immunology & Inflammation will have the competences to:
• Identify, and handle complex issues of immunology research, interpreting information in a systematic and competent way to make informed judgment and design programs and solutions to problems that arise, based on the best international research, of theories and methods.
• Evaluate, validate and disseminate existing data and design, carry out and co-ordinate scientifically valid and focused research, to advance knowledge in a particular problem area or issue of immunology.
• Perform research and develop and disseminate knowledge at various levels based on broad academic knowledge of immunology, and immune-related topics.
• Advise on, and formulate effective responses to complex practical immunological issues.
• Work effectively with cross-disciplinary problems on an individual basis as well as in teams, and be able to provide evidence-based solutions to immunological based pathologies.
• Independently assess and organize their own learning process and assume responsibility for continuous professional development with a view to life-long learning.
• Identify potential candidates for novel targets for future immuno-modulatory-, or immune-based therapies.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Uddannelsen udgøres af obligatoriske kurser (45 ECTS), valgfri kurser (15 ECTS) og et speciale (60 ECTS).

De 120 ECTS er fordelt således:

FØRSTE SEMESTER:
1.Advanced Basic Immunology 15 ECTS
2.The Immune Defence: Infections and Immunal Deficiencies 7,5 ECTS
3.The Immune Defence and Cancer 7,5 ECTS

ANDET SEMESTER:
4.Allergy, Autoimmunity and Inflammation 15 ECTS
5.Electives (students must choose two): 15 ECTS
a.Immune Therapy (7,5 ECTS)
b.Neuro Immunology (7,5 ECTS)
c.Clinical Immunology (7,5 ECTS)

TREDJE OG FJERDE SEMESTER:
6.Master Thesis 60 ECTS

UNDERVISNINGSMETODER OG KURSUSBESKRIVELSER

UNDERVISNINGSMETODER, KURSUSLEDERE OG UNDERVISERE:
Undervisningen vil være centreret om en forelæsningsrække med specialister indenfor kursets emneområde, herunder internationalt anderkendte professorer og speciallæger fra KU, som er førende inden for deres forskningsfelter. Desuden skal de studerende deltage i journal clubs og case-studies, hvor de læser den nyeste litteratur, samt opøver deres evner til at analysere og fremlægge komplekse problemstillinger inden for feltet. De studerende vil blive indført i de nyeste principper og metoder inden for eksperimentelle sygdomsmodeller, diagnostik, og monitorering af sygdomme, og i den nyeste udvikling inden for behandlingsstrategier og konventionelle og eksperimentelle behandlinger af relevante sygdomme.
Kurserne omfatter laboratorieøvelser ved KU og universitetshospitaler, samt kontakt med farmaceutiske virksomheder som Bavarian Nordic, Symphogen, Lundbeck Pharma A/S, LEO Pharma og Genmab med undervisning, demonstration af analyser/metoder, eksperimentelle modeller og/eller patient-cases mhp. indføring i både konkrete problemstillinger, og hvorledes disse indgår i en generel kontekst.

1) ADVANCED BASIC IMMUNOLOGY / AVANCERET BASAL IMMUNOLOGI
15 ECTS
Kursusleder: Lektor Anders Woetmann

Målet med kurset er at bibringe de studerende en indgående viden om den molekylære og strukturelle baggrund for celler og vævs integrerede funktioner i immunsystemet. Dette vil omfatte det innate immunforsvar, de molekylære mekanismer der kontrollerer antigen-specifik aktivering af det adaptive immunforsvar, samt hvorledes cytokiner og andre signalstoffer regulerer det komplekse samspil imellem immunforsvaret forskellige celler, og imellem immunforsvaret og stroma. Tillige vil de studerende blive indført i den nyeste basale immunologiske viden. Kurset vil omfatte et eksperimentelt kursus i immunologi og immunologiske teknikker.

2) THE IMMUNE DEFENCE: INFECTIONS AND IMMUNAL DEFICIENCIES / IMMUNFORSVARET: INFEKTIONER OG IMMUNDEFEKTER
7,5 ECTS
Kursusleder: Professor, læge, dr. med. Allan Randrup-Thomsen

Målet med kurset er at bibringe de studerende en grundig indføring i samspillet mellem immunforsvaret og infektioner, herunder hvorledes immunforsvaret reagerer mod og nedkæmper infektioner med virus, bakterier og parasitter, og hvorledes bestemte infektioner undviger, imiterer og manipulerer immunmekanismer og fører til kronisk infektion og inflammation. Samtidig opnår de studerende viden om de nyeste principper og metoder inden for vaccination, såvel som de nyeste teorier vedrørende samspillet mellem den normale bakterieflora og immunsystemet. De studerende opnår en forståelse af begrebet immundefekt og sådanne defekters betydning for tilbagevendende og kroniske infektioners behandlingsmuligheder.

3) THE IMMUNE DEFENCE AND CANCER / IMMUNFORSVARET OG CANCER
7.5 ECTS
Kursusleder: Professor Per thor Straten

Målet med kurset er at bibringe de studerende en grundig indføring i samspillet mellem immunforsvaret og cancer, herunder hvorledes kræftceller kan genkendes eller overses af immunforsvaret, hvorledes kræftceller undviger og hæmmer immunforsvaret, og hvorledes immunforsvaret kan oprustes til at angribe kræftceller og metastaser. Ligeledes vil nye teorier om kronisk inflammation og angiogenese blive gennemgået i relation til cancer og betydningen af både immunceller, stroma og kræftceller for udvikling og hæmning af disse processer. Modsvarende vil de studerende også blive indført i den nyeste viden om, hvordan kræftens immun-privilegium kan brydes og hvordan dette har ført til paradigmeskift indenfor kræftbehandling.

4) ALLERGY, AUTOIMMUNITY AND INFLAMMATION / ALLERGI, AUTOIMMUNITET OG INFLAMMATION
15 ECTS
Kursusleder: Professor Lars K. Poulsen

Målet med kurset er at bibringe de studerende en grundig indføring i den kroniske inflammation generelt og med fokus på allergi, autoimmunitet og andre kroniske inflammatoriske lidelser i hud, kredsløb, mavetarmsystemet, nervesystemet, endokrine kirtler og andre organer. Samtidigt indføres de studerende i de nyeste principper og metoder indenfor eksperimentelle sygdomsmodeller, diagnostik, og monitorering, samt i den nyeste udvikling inden for behandlingsstrategier med udgangspunkt i specifikke immunterapier og konventionelle og eksperimentelle behandlinger.

5a) IMMUNE THERAPY/ IMMUNTERAPI (VALGFRIT KURSUS)
7.5 ECTS
Kursusleder: Lektor Åsa Andersson

Målet med kurset er at bibringe de studerende en grundig indføring i hvordan immunologiske sygdomme diagnosticeres og behandles, de vigtigste bivirkninger og toksiske effekter af behandlingen, samt hvorledes nye lægemidler eller ’lægemiddel-leveringssystemer’ (drug delivery systems) til behandling af immunologiske sygdomme kan udvikles.

5b) NEURO IMMUNOLOGY / NEURO-IMMUNOLOGI (VALGFRIT KURSUS)
7.5 ECTS
Kursusleder: Professor Niels Ødum

Målet med kurset er at bibringe de studerende en grundig indføring i kronisk inflammation i centralnervesystemet, kranienerverne og relaterede organer som øjne, samt det perifere nervesystem med fokus på multiple sklerosis, parkinsons sygdom, narkolepsi, myasthenia gravis, immunologisk betingende eller involverende øjensygdomme og optikus neurit samt enkle sjældne lidelser af særlig interesse, som kan belyse unikke immunologiske mekanismer. Samtidigt vil perifere nervers relation og kommunikation med immunsystemet blive gennemgået med fokus på nyere studier af betydningen af neuro-transmittere i kommunikation med og regulation af immunsystemet som fx hud- og tarmsygdomme, samt retrograd kommunikation mellem immunsystemet og cytokiner og nervesystemet, og hvorledes immunsystemet kan formidle signaler og partikler som prisoner til nervesystemet. Sideløbende vil nervesystemets immunforsvar i forhold til infektioner og sygdom blive gennemgået, ligesom immunpriviligerede områders betydning for kroniske infektioner med virus og parasitter.

5c) CLINICAL IMMUNOLOGY / KLINISK IMMUNOLOGI (VALGFRIT KURSUS)
7.5 ECTS
Kursusleder: Professor Niels Ødum

Målet med kurset er at bibringe de studerende en grundig indføring i det kliniske immunologiske forskningsområde og virkningsfelt, herunder de metoder som anvendes på klinisk immunologiske afdelinger til diagnostik, i transfusionsmedicin, og ved klinisk organ- og vævstransplantation. De studerende vil endvidere blive indført i den nyeste udvikling inden for behandling og diagnostik inden for det klinisk immunologiske område.

6) SPECIALE / MASTER THESIS
60 ECTS
Kursusleder: Lektor Anders Woetmann

Formålet med specialet er, at den studerende under en forskers vejledning kritisk skal lære den videnskabelige metode til løsning af en selvvalgt videnskabelig problemstilling inden for det immunologiske emneområde. Specialet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere, bearbejde, diskutere og vurdere problemstillinger, samt til at udføre et eksperimentelt videnskabeligt arbejde inden for inden for et relevant, afgrænset immunologisk emneområde.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Uddannelsen er en sundhedsvidenskabelig uddannelse, hvor eksperimentelt laboratoriearbejde indgår i betydeligt omfang. Ud over at laboratoriearbejde indgår i de obligatoriske kursuselementer udgøres halvdelen af uddannelsen (60 ECTS) af det eksperimentelle specialeprojekt. Uddannelsen hører dermed til i takst 3.

Forslag til censorkorps
Det forslås at anvende censorkorpset for lægeuddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse_KA_Immunologi_Inflammation-0102.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
HVORFOR EN MSC I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION?
Immunsystemet spiller en nøglerolle for udviklingen såvel som opretholdelsen af mange af vores almindeligste sygdomme. For øjeblikket foregår der en hastig ekspansion af vores viden om muligheder og vilkår for at inddrage immunsystemet i behandling og forebyggelse af sygdomme. Udviklingen vedrører både den medicinske viden om og effektiviteten af sådanne immunmodulerende behandlinger. Denne udvikling rummer et enormt potentiale på individuelt såvel som samfundsøkonomisk niveau, hvilket er uddybet i indledningen til behovsanalysen.
Behovsanalysen viser endvidere, at forskning inden for immunologi og inflammation er i kraftig vækst og at der i disse år gøres store landvindinger, som har afgørende betydning for forebyggelse og behandling af en række sygdomme. Omsætningen af immunologi-relaterede produkter udgør enorme summer på verdensplan. Hvis lægemidler fortsat skal være blandt Danmarks største eksportområder, skal landet følge med i udviklingen og sikre, at der fremover uddannes specialister med de kompetencer som de potentielle aftagere fra hospitaler og erhvervsliv enstemmigt efterlyser.

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
Uddannelsen sigter på at optage 30 studerende pr. år. Som det fremgår af behovsanalysen er immunologi et hastigt voksende forsknings- og udviklingsområde, og der er påvist et eksisterende og stadigt voksende behov for specialister inden for området; vel at mærke et behov som pt. ikke bliver mødt af det danske uddannelsessystem. Behovet omfatter efterspørgsel både efter kandidater som går direkte videre i en offentlig/privat ansættelse og efter kandidater, der udbygger deres uddannelse ved at tage en ph.d.-grad. Adspurgt vurderer repræsentanter for aftagergrupperne, at 30 kandidater pr. år er et passende tal.

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Som det fremgår af behovsanalysen har en lang række mellemstore og store biotek- og lægemiddelvirksomheder været inddraget i afdækningen af behovet for uddannelsen. Dertil kommer hospitaler i hovedstadsområdet og brancheorganisationen Dansk Biotek.

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med de forventede aftagere af dimittenderne. Udviklingen af uddannelsen er forløbet i tre faser:
• FASE 1: Drøftelse af ideen i fagmiljøet
• FASE 2: Afdækning af potentielle aftageres interesse og individuelle behov
• FASE 3: Evaluering og justeringer af uddannelsesforslag i samarbejde med potentielle aftagere
Juni 2012 (fase 1) blev den overordnede ide til en kandidatuddannelse i immunologi fremlagt for det immunologiske miljø tilknyttet Københavns Universitet. Der var på mødet tilslutning til at arbejde videre ved at inddrage de potentielle aftagere og afdække deres behov og ønsker til uddannelsens indhold.
Der blev efterfølgende afholdt en række møder (fase 2) mellem det faglige miljø og centrale virksomheder i lægemiddelbranchen, der blev inviteret til individuelle møder. På møderne blev de enkelte virksomheders overordnede interesse for en sådan uddannelses kandidater, virksomhedens specifikke behov og forslag til uddannelsens indhold diskuteret. Virksomhedernes forslag blev så vidt det var muligt implementeret i et endeligt forslag, der blev fremlagt på en workshop d. 27. november 2013 (fase 3). På mødet blev uddannelsens relevans og aftagernes behov diskuteret og de sidste til justeringer forslået. Forslagene havde karakter af mindre justeringer, idet der var bred tilslutning til uddannelsens opbygning og indhold. Desuden blev muligheder for at inddrage specialister fra virksomhederne i undervisningen diskuteret, hvilket er et stærkt ønske hos såvel det faglige miljø bag uddannelsen som hos virksomhederne.

Det faktum, at der igennem hele udviklingen af uddannelsen har været en tæt inddragelse af de potentielle aftagere af kandidaterne, har flere gavnlige effekter. For det første har man forsikret sig om, at der fra alle sider er enighed om, at der er et stort og pt. i vid udstrækning udækket behov for specialister i immunolog. Således har man vished for, at uddannelsens kandidater er efterspurgt allerede før den udbydes.
Desuden har de potentielle aftagere opnået et så godt kendskab til uddannelsen, at det har medført en opbakning som strækker sig ud over tilsagnene om behovet. Allerede ved begyndelsen af Vilvorde-mødet d. 27. november 2013, følte mange deltagere sig tydeligvis godt bekendt med uddannelsen og dens indhold. De var hurtigt klar til at indgå i mere detaljerede drøftelser om, hvornår og på hvilken måde det var hensigtsmæssigt at skabe kontakt mellem de fremtidige kandidatstuderende og virksomhederne, og havde intet behov for at drøfte uddannelsen overordnede linjer og indhold, som de allerede kendte til.

Uddannelsen giver kandidaterne en indgående og specifik viden om og kompetencer inden for immunologis kerneområder. Som behovsanalysen har vist, er der en eksisterende og voksende efterspørgsel efter netop kandidater med denne viden – både kandidater, som kan gå direkte i job, og kandidater, som kan videreuddanne sig med en ph.d. inden for immunologi. Uddannelsens forventede indhold må derfor vurderes at matche aftagernes beskrevne behov.

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
Der findes pt. ingen kandidatuddannelser i immunologi eller inflammation i Danmark. En håndfuld eksisterende kandidatuddannelser åbner mulighed for at tage et eller flere valgfag inden for immunologi og/eller inflammation, og evt. skrive et speciale, som ligger inden for dette område. Ingen af disse kandidatuddannelser anses dog for i indhold og målbeskrivelse at ligne den foreslåede kandidatuddannelse i immunologi. De uddannelser, som anses for at være nærmest beslægtede, er humanbiologi og molekylær biomedicin/molekylær medicin. Disse uddannelser sætter kandidater i stand til at undersøge og klarlægge molekylære og andre mekanismer, der optræder i forbindelse med menneskers sundheds- eller sygdomstilstand. Men uddannelserne vurderes imidlertid ikke at give kandidaterne mulighed for at opnå de samme efterspurgte kompetencer i immunologi, som den foreslåede kandidatuddannelse gør.

Repræsentanterne for potentielle aftagere fra såvel offentlige instanser som det private erhvervsliv er blevet bedt om at forholde sig til, hvorledes den foreslåede kandidatuddannelse i immunologi forholder sig til eksisterende uddannelser. I det følgende opridses vurderingen fra mødet:
Uddannelsen betragtes som beslægtet med humanbiologi, ”fordi denne uddannelse også har et eksperimentelt helsårs-speciale og dermed også uddanner kandidater med potentiale for en forskningskarriere, der tillige er rettet mod biotekvirksomheder. Kandidatuddannelsen i Humanbiologi har dog bredere fagligt fokus, hvilket giver et godt udgangspunkt for omstilling og mobilitet mellem forskellige specialer i lægemiddel- og biotek- industrien.”
Imidlertid var der blandt interessenterne ”enighed om at immunologi er et af de fagområder, som det er sværest at tilegne sig på egen hånd eller med begrænset supervision. Inden for andre fagområder kan oplæring på grundlag af en solid basisviden inden for humanbiologi/mikrobiologi/bioteknologi lykkes i løbet af 3-6 måneder. Dette kan ikke lade sig gøre inden for immunologi, fordi fagområdet er så komplekst og nuanceret. Derfor er der et behov for kandidater, som er specialiseret inden for immunologi.”

Rekrutteringsgrundlag
Som påvist i behovsanalysen er der et stadigt voksende behov for kandidater og forskere med specialiseret viden inden for immunologi. For øjeblikket oplever erhvervslivet ikke, at denne efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft bliver matchet af udbuddet på det danske arbejdsmarked. Den øgede efterspørgsel forventes at motivere et stigende antal studerende til at søge at opnå en specialisering indenfor dette faglige felt.
På trods af, at forskning og udvikling inden for immunologi og inflammation er stærkt voksende, er der imidlertid begrænsede muligheder for at uddanne sig inden for dette område, idet der i Europa endnu kun findes få kandidatuddannelser i immunologi, og ingen af disse er placeret i Danmark.

Uddannelsen forventes at tiltrække studerende, som ønsker at specialisere sig i immunologi som hovedområde i deres kandidatuddannelse, i stedet for blot som valgfag eller delområde på en anden kandidatuddannelse. Der er et ønske såvel som en forventning om at rekruttere en stor andel internationale studerende. Dette øger rekrutteringsgrundlaget og dermed kvaliteten af ansøgerfeltet.

I lyset af de eksisterende begrænsede muligheder for at tage en kandidatuddannelse i immunologi i Europa, samt det stadigt voksende arbejdsmarkedsbehov for medarbejdere med specialiserede kompetencer i immunologi og inflammation, forventes der at være et passende dansk og internationalt rekrutteringsgrundlag til uddannelsen.

Forventet optag
Uddannelsen sigter på at optage 30 studerende pr. år. Op til halvdelen af disse pladser kan reserveres til internationale studerende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
adsf

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_KU_Immunologi.pdf

Samlet godkendelsesbrev