Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Velfærdsteknologi i praksis - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2013 09:37
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400,Herning

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Velfærdsteknologi i praksis

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Applied Welfare Technology

Den uddannedes titel på dansk
Au indenfor Velfærdsteknologi i praksis

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degreeholder in Applied Welfare Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til optagelse på Velfærdsteknologi i praksis, eller enkelte moduler herfra, er betinget af, at
ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant
erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende
uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse,
men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan
sidestilles hermed og derved har tilstrækkelig merit til at starte uddannelsen.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering og meritering for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Ikke relevant

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Velfærdsteknologi i praksis benytter det af FIVU godkendte censorkorps for fagområdet for velfærd,

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
AU indenfor velfærdsteknologi i praksis - bilagsdokument med støtteerklæringer.pdf

Behov for nyt udbud
De studerende på uddannelsen forventes i vidt omfang at udgøres af medarbejdere ansat i de midt- og vestjyske kommuner og Region Midtjylland, som arbejder med kvalitets- og udviklingsarbejde i forhold til de ændringer i opgavestrukturerne, som opleves indenfor de social- og sundhedsansatte. Herunder øgede krav til dokumentation, og evidensbaseret indsats i forhold til eksempelvis en styrket rehabiliterende / sundhedsfremmende indsats, og strukturering af arbejdet med tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre.
Dertil vil en fremtidig relevant målgruppe bestående af social- og sundhedsassistenter og administrativt personale fra den private praksissektor – læge- og speciallægehuse have interesse i en efter- og videreuddannelses mulighed. Dimittender fra uddannelsen forventes at videreføre deres ansættelsesforhold, men vil kunne varetage andre / mere komplekse opgaver i relation til ovenstående både på organisatorisk niveau og / eller i forhold til borgerne.
Analysen ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland” udarbejdet af COWI for Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland opgør det aktuelle antal erhvervsuddannede i målgruppen for uddannelsen til:

• Social- og sundhedsassistenter: ca. 2.500
personer
• Sygeplejesker: ca. 4.700 personer
• Fysio- og ergoterapeuter: ca. 1800 personer

Se bilag side 2.

Denne akademiuddannelse henvender sig primært til social- og sundhedsassistenter, sygeplejesker og terapeuter samt socialpædagogansatte. I rapporten ”Behovet for velfærdsuddannelse i Midtjylland” beskrives arbejdssituationen for social- og sundhedsassistenter, sygeplejesker og terapeuter i perioden frem til 2022. Her behandles analysen ud fra flere scenarier, hvor de mest offensive scenarier viser, at der er behov for flere uddannede hjælpere og assistenter. De mere defensive scenarier viser, at der vil være et mindre overskud af sundhedsuddannede. Hvis dette scenarie holder stik vil disse hjælpere og assistenter i høj grad være interesseret i uddannelsen. Mangel på arbejdskraft vil formodentlig først opstå i Vestjylland, altså i EAMV ’s dækningsområde.

Et af håndtagene, til at undgå mangel på arbejdskraft, er at øge tilgangen til uddannelserne. Dette kan bl.a. gøres ved at synliggøre mulighederne for videre- og efteruddannelse for de pågældende erhvervsuddannelser. Her vil videre og efter uddannelsesmulighederne blive klart forbedret, hvis EAMV får mulighed for at udbyde akademiuddannelsen indenfor velfærdsteknologi i praksis, da alternativet ellers vil være, at man skal til Aarhus for at få denne uddannelse, som udbuddet er i dag. Dette vil opleves som en barriere for målgruppen der typisk er etableret med bolig og familie. Rejsetiden vil være for lang for studerende fra Vestjylland. Det vurderes derfor at ved at oprette udbuddet hos EAMV, vil det ikke påvirke udbuddet hos andre erhvervsakademier p.g.a. afstanden til disse fra Vestjylland. Ligeledes vil udbuddet hos EAMV kunne øge bidraget til fødekæden for diplomuddannelserne inden for sundhedsområdet.

Højere levealder og stadig flere behandlingsmuligheder medfører stigende pres på sundhedsberedskabet.
Veltilrettelagt forebyggelse og højere uddannelsesniveau hos borgerne kan lette presset og udligne social ulighed i sundhed. Dette vil kunne være en gevinst for den enkelte såvel som for samfundet.
Akademiuddannelsen indenfor velfærdsteknologi i praksis vil hjælpe væsentligt med en forøget kvalitet i sundhedsvæsenet. Især omkring velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger. Det handler i høj grad også om kompetenceudvikling generelt i sundheds- og det velfærdsteknologiske område. Forebyggelse er en væsentlig del af akademiuddannelsen.
Se bilag side 7.

Rekrutteringsgrundlag
Denne akademiuddannelse henvender sig primært til social og sundheds assistenter, sygeplejesker, terapeuter samt social pædagog ansatte. Analysen ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland” udarbejdet af COWI for Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland beskriver arbejdssituationen for social og sundheds assistenter, sygeplejesker og terapeuter i perioden frem til 2022. Rapporten fremhæver, at der generelt indenfor velfærdsuddannede er behov for kompetenceudvikling for at kunne benytte nye velfærdsteknologier. Dette gælder både for social- og sundhedsassistenter, sygeplejesker og terapeuter. Denne kompetenceudvikling vil akademiuddannelsen indenfor velfærdsteknologi i praksis kunne bidrage med, da den netop dækker velfærdsteknologiområdet.
Overordnet set synliggør analysen af arbejdsstyrken, at der er behov for fortsat at arbejde for at øge uddannelsesniveauet for at sikre tilstrækkeligt relevant kvalificeret arbejdskraft i de kommende år, hvor den demografiske udvikling betyder, at andelen af personer udenfor arbejdsstyrken øges i Vestjylland.
Akademiuddannelse indenfor velfærdsteknologi i praksis kan bidrage til at indfri ønskerne om ”det dobbelte uddannelsesløft”, at flere vestjyder får en videregående uddannelse, og de erhvervede kompetencer kan på lang sigt medvirke til at optimere ressourceanvendelsen indenfor de offentlige velfærdsområder, således at det demografiske pres på disse ydelser mindskes.
Se bilag side 3.
At EAMV får udbuddet til akademiuddannelsen indenfor velfærdsteknologi i praksis vil understøtte kravet om så bredt et udbud af uddannelser i alle dele af regionen og at man får et sammenhængende og vidt forgrenet uddannelsessystem. Der er netop tale om en efter- og videreuddannelsesmulighed for folk, der ønsker livslang læring især indenfor velfærdsydelser af høj kvalitet.

Hermed en oversigt over de beslægtede uddannelser som denne uddannelse indgår i:
• Bioanalytikere
• Ergoterapeuter
• Ernæring og sundhed
• Fysioterapeuter
• Jordemødre
• Radiografer
• Social- og sundhedshjælpere
• Social- og sundhedsassistenter
• Socialrådgivere
• Sygeplejersker
• Pædagoger
• Pædagogiske assistenter

Virksomhederne i regionens geografiske område – herunder kommunerne og regionen – har både behov for en veluddannet arbejdsstyrke med de relevante kompetencer og for samspil med vidensinstitutioner. Det er for det første relevant for at kunne realisere visionen i den regionale udviklingsplan om, at Region Midtjylland i 2030 er en international vækstregion i et sammenhængende Danmark. Det er vigtigt, at der er så bredt et udbud af uddannelser i alle dele af regionen som muligt – og følgelig, at der i den midtjyske region etableres et sammenhængende og vidtforgrenet uddannelsessystem, der sikrer og kvalificerer overgange mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, giver mulighed for livslang læring og understøtter international vækst og udvikling. For det andet er det relevant i forhold til fortsat at kunne levere velfærdsydelser af høj kvalitet til borgerne.
Se bilag side 7.

Forventet optag
Fremskrivningen tyder på, at der bliver overskud af social- og sundhedsassistenter i hele fremskrivningsperioden. Dog kan der forekomme rekrutteringsproblemer i slutningen af perioden i Midt- og Vestjylland, givet at efterspørgslen følger udviklingen i den samlede efterspørgsel inden for sundhedsbranchen i Vestjylland og dermed det samlede antal arbejdspladser inden for sundhedsbranchen i Midt- og Vestjylland (branchescenariet). I alle scenarier, bortset fra nulvækstscenariet og uddannelsesscenariet, indebærer fremskrivningen en stigning i efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter, men udbuddet vil i hele perioden overstige efterspørgslen. Det fremskrevne overskud af social- og sundhedsassistenter vil, hvis det bliver en realitet, i 2022 udgøre mellem 500 og 1.700 personer. Se bilag side 2.

Vestjylland: Fremskrivningen for Vestjylland dækker følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.
For social- og sundhedsassistenterne gælder det, at man vil se et behov for løbende opkvalificering omkring velfærdsteknologi og mere effektive processer i deres arbejdsfunktioner. Dette fremgår af de forskellige støtteerklæringer som er modtaget. S
e bilag side 8 og frem.
Her vil akademiuddannelsen indenfor velfærdsteknologi i praksis kunne dække dette efter- og videreuddannelses behov.

Fremskrivning for Vestjylland for sygeplejesker (BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND side 110)

Fremskrivningen for Vestjylland dækker følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.

Fremskrivningen for Vestjylland viser, at der er risiko for, at der kan opstå mangel på sygeplejersker, såfremt efterspørgslen efter sygeplejersker følger den generelle udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft i sundhedsbranchen (branchescenariet) eller den generelle efterspørgsel efter personer med en mellemlang sundhedsuddannelse i Vestjylland (uddannelsesscenariet).
Antages efterspørgslen at følge den procentvise vækst i antallet af 80+-årige vægtet med de 80+-åriges andel af sundhedsudgifterne og dermed alternativ scenariet, eller væksten i befolkningens gennemsnitsalder og dermed behovsscenariet, så er der risiko for, at der vil opstå rekrutteringsproblemer allerede i 2013 og for behovsscenariets vedkommende perioden ud og for det alternative scenariets vedkommende frem til 2017. Se bilag side 5.

Ud fra disse estimater forventes et optag på 25 personer pr semester. De første semestre forventes følgende optag:
2015 forår: 15
2015 efterår: 20
2016 forår: 25
2016: Efterår:25

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAMV_velfærdsteknologi.pdf

Samlet godkendelsesbrev