Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Sundhedspraksis - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2013 09:36
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400, Herning

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Sundhedspraksis

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Health Practice

Den uddannedes titel på dansk
AU i Sundhedspraksis

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Health Practise

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed og dermed have tilstrækkeligt merit til at starte uddannelsen.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering og meritering for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Ikke relevant

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis benytter det af FIVU godkendte censorkorps for fagområdet.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
AU i sundhedspraksis - bilagsdokument med støtteerklæringer.pdf

Behov for nyt udbud
De studerende på uddannelsen forventes i vidt omfang at udgøres af medarbejdere ansat i de midt- og vestjyske kommuner og Region Midtjylland, som arbejder med kvalitets- og udviklingsarbejde i forhold til de ændringer i opgavestrukturerne, som opleves indenfor de social- og sundhedsansatte. Herunder øgede krav til dokumentation, og evidensbaseret indsats i forhold til eksempelvis en styrket rehabiliterende / sundhedsfremmende indsats, og strukturering af arbejdet med tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre.
Dertil vil en fremtidig relevant målgruppe, bestående af social- og sundhedsassistenter og administrativt personale fra den private praksissektor – læge- og speciallægehuse have interesse i en efter- og videreuddannelses mulighed.
Dimittender fra uddannelsen forventes at videreføre deres ansættelsesforhold, men vil kunne varetage andre / mere komplekse opgaver i relation til ovenstående både på organisatorisk niveau og / eller i forhold til borgerne.
Analysen ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland” udarbejdet af COWI for Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland opgør det aktuelle antal erhvervsuddannede i målgruppen for uddannelsen til:

• Social- og sundhedsassistenter: ca. 2.500
personer
• Sygeplejesker: ca. 4.700 personer
• Fysio- og ergoterapeuter: ca. 1800 personer

Se bilag side 1.

Denne akademiuddannelse henvender sig primært til social- og sundhedsassistenter, sygeplejesker, terapeuter samt socialpædagogansatte. I rapporten ”Behovet for velfærdsuddannelse i Midtjylland” beskrives arbejdssituationen for social- og sundhedsassistenter, sygeplejesker og terapeuter i perioden frem til 2022. Her behandles analysen ud fra flere scenarier, hvor de mest offensive scenarier viser, at der er behov for flere sundhedsuddannede. De mere defensive scenarier viser, at der vil være et mindre overskud af assistenter. Hvis dette scenarie holder stik vil disse assistenter i høj grad være interesseret i uddannelsen. Mangel på arbejdskraft vil formodentlig først opstå i Vestjylland, altså i EAMV ’s dæknings område.
Et af håndtagene til at undgå mangel på arbejdskraft er at øge tilgangen til uddannelserne. Dette kan bl.a. gøres ved at synliggøre mulighederne for videre- og efteruddannelse for de pågældende erhvervsuddannelser. Her vil videre- og efteruddannelsesmulighederne blive klart forbedret, hvis EAMV får mulighed for at udbyde akademiuddannelsen indenfor sundhedspraksis, da alternativet ellers vil være, at man skal til Aarhus for at få denne uddannelse, som udbuddet er i dag. Dette vil opleves som en barriere for målgruppen, der typisk er etableret med bolig og familie. Rejsetiden vil være for lang for studerende fra Vestjylland.

Det vurderes derfor, at ved at oprette udbuddet hos EAMV vil det ikke påvirke udbuddet hos andre erhvervsakademier p.g.a. afstanden til disse fra Vestjylland. Ligeledes vil udbuddet hos EAMV kunne øge bidraget til fødekæden for diplomuddannelserne inden for sundhedsområdet.

Højere levealder og stadig flere behandlingsmuligheder medfører stigende pres på sundhedsberedskabet.
Veltilrettelagt forebyggelse og højere uddannelsesniveau hos borgerne kan lette presset og udligne social ulighed i sundhed. Dette vil kunne være en gevinst for den enkelte såvel som for samfundet.
Akademiuddannelsen indenfor sundhedspraksis vil hjælpe væsentligt med en forøget kvalitet i sundhedsvæsenet. Især omkring velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger. Det handler i høj grad også om kompetenceudvikling generelt i sundheds- og det velfærdsteknologiske område. Forebyggelse er en væsentlig del af akademiuddannelsen.
Se bilag side 7.

Rekrutteringsgrundlag
Denne akademiuddannelse henvender sig primært til social- og sundhedsassistenter, sygeplejesker, terapeuter samt socialpædagogansatte. I rapporten ”Behovet for velfærdsuddannelse i Midtjylland” beskrives arbejdssituationen for social- og sundhedsassistenter, sygeplejesker og terapeuter i perioden frem til 2022. Se bilag side 1.

Rapporten fremhæver også, at der generelt indenfor sundhedsuddannede er behov for kompetenceudvikling for at kunne benytte nye former for sundhedspraksis. Dette gælder både for social- og sundhedsassistenter, sygeplejesker og terapeuter. Denne kompetenceudvikling vil akademiuddannelsen indenfor sundhedspraksis kunne bidrage med, da den netop dækker dette område.
Overordnet set synliggør analysen af arbejdsstyrken, at der er behov for fortsat at arbejde for at øge uddannelsesniveauet for at sikre tilstrækkeligt relevant kvalificeret arbejdskraft i de kommende år, hvor den demografiske udvikling betyder, at andelen af personer udenfor arbejdsstyrken øges i Vestjylland.
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis kan bidrage til at indfri ønskerne om ”det dobbelte uddannelsesløft”, at flere vestjyder får en videregående uddannelse, og de erhvervede kompetencer kan på lang sigt medvirke til at optimere ressourceanvendelsen indenfor de offentlige velfærdsområder, således at det demografiske pres på disse ydelser mindskes.
Se bilag side 3.
At EAMV får udbuddet til akademiuddannelsen indenfor sundhedspraksis vil understøtte kravet om så bredt et udbud af uddannelser i alle dele af regionen og at man får et sammenhængende og vidt forgrenet uddannelsessystem. Der er netop tale om en efter- og videreuddannelsesmulighed for folk, der ønsker livslang læring især indenfor velfærdsydelser af høj kvalitet.

Hermed en oversigt over de beslægtede uddannelser som denne uddannelse indgår i:
• Bioanalytikere
• Ergoterapeuter
• Ernæring og sundhed
• Fysioterapeuter
• Jordemødre
• Radiografer
• Social- og sundhedshjælpere
• Social- og sundhedsassistenter
• Socialrådgivere
• Sygeplejersker
• Pædagoger
• Pædagogiske assistenter

Virksomhederne i regionens geografiske område – herunder kommunerne og regionen – har både behov for en veluddannet arbejdsstyrke med de relevante kompetencer og for samspil med vidensinstitutioner. Det er for det første relevant for at kunne realisere visionen i den regionale udviklingsplan om, at Region Midtjylland i 2030 er en international vækstregion i et sammenhængende Danmark. Det er vigtigt, at der er så bredt et udbud af uddannelser i alle dele af regionen som muligt – og følgelig, at der i den midtjyske region etableres et sammenhængende og vidtforgrenet uddannelsessystem, der sikrer og kvalificerer overgange mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, giver mulighed for livslang læring og understøtter international vækst og udvikling. For det andet er det relevant i forhold til fortsat at kunne levere velfærdsydelser af høj kvalitet til borgerne. Se bilag side 7. Endelig skal det understreges, at andre uddannelser som ernæringsassistenter, tandklinikassistenter og hospitalsserviceassistenter kan være interesserede i at få en højere og bredere uddannelse indenfor der fagområde ved at tage denne akademiuddannelse. Opgørelsen fra SOSU-skolen i Herning viser, at der ved hvert sosu-assistentoptag er 10 til 15 ernæringsassistenter, der søger denne uddannelse, men som ikke bliver optaget. Disse personer ville oplagt få en mulighed for efter- og videreuddannelse gennem denne AU fremfor at tage endnu en erhvervs uddannelse.

Forventet optag
Fremskrivningen tyder på, at der bliver overskud af social- og sundhedsassistenter i hele fremskrivningsperioden. Dog kan der forekomme rekrutteringsproblemer i slutningen af perioden i Midt- og Vestjylland, givet at efterspørgslen følger udviklingen i den samlede efterspørgsel inden for sundhedsbranchen i Vestjylland og dermed det samlede antal arbejdspladser inden for sundhedsbranchen i Midt- og Vestjylland (branchescenariet). I alle scenarier bortset fra nulvækstscenariet og uddannelsesscenariet indebærer fremskrivningen en stigning i efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter, men udbuddet vil i hele perioden overstige efterspørgslen. Det fremskrevne overskud af social- og sundhedsassistenter vil, hvis det bliver en realitet, i 2022 udgøre mellem 500 og 1.700 personer.
Se bilag side 2.

Vestjylland: Fremskrivningen for social og sundheds assistenter i Vestjylland dækker følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.

Da det ser ud til, at der på sigt vil være overskud af social- og sundhedsassistenter i Midt- og Vestjylland, vil der være et efter- og videreuddannelsesbehov, der skal dækkes ind i området. Dette fremgår af de forskellige støtteerklæringer som er modtaget. se bilag side 8 og frem. Her vil det være oplagt, at EAMV udbyder akademiuddannelsen sundhedspraksis i lokalområdet, så der er et alternativ til sygeplejerskeuddannelsen, som allerede findes i området, men kun som fuldtidsuddannelse.

Fremskrivning for Vestjylland for sygeplejesker (BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND side 110)

Fremskrivningen for sygeplejesker i Vestjylland dækker følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.

Fremskrivningen for Vestjylland viser, at der er risiko for, at der kan opstå mangel på sygeplejersker, såfremt efterspørgslen efter sygeplejersker følger den generelle udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft i sundhedsbranchen (branchescenariet) eller den generelle efterspørgsel efter personer med en mellemlang sundhedsuddannelse i Vestjylland (uddannelsesscenariet).
Antages efterspørgslen at følge den procentvise vækst i antallet af 80+-årige vægtet med de 80+-åriges andel af sundhedsudgifterne og dermed alternativ scenariet, eller væksten i befolkningens gennemsnitsalder og dermed behovsscenariet, så er der risiko for, at der vil opstå rekrutteringsproblemer allerede i 2013 og for behovsscenariets vedkommende perioden ud og for det alternative scenariets vedkommende frem til 2017. Se bilag side 5.

Ud fra disse estimater forventes på sigt et optag på 25 personer om året. De første semestre forventes følgende optag:
2015 forår: 15
2015 efterår: 20
2016 forår: 25
2016: Efterår:25

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAMV_sundhedspraksis.pdf

Samlet godkendelsesbrev