Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Bæredygtig forretningsudvikling - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
16/09-2019 09:40
2019-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Frederiksberg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Karin Tovborg Jensen CBS, Dekansekretariatet for uddannelse, Kilevej 15, 2000 Frederiksberg E-mail:ktj.edu@cbs.dk Telefon 38153302

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Bæredygtig forretningsudvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Sustainable Driven Business

Den uddannedes titel på dansk
Cand.merc (bfu.)

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in Business Administration and Sustainable Driven Business

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

De specifikke adgangskrav til uddannelsen er som følger:


 


5 ECTS-points i mikroøkonomi 


5 ECTS-points i kvantitativ metode 


5 ECTS-points i regnskab og/eller finansiering 


5 ECTS-points i organisation og/eller strategi og/eller ledelse 


10 ECTS-points i innovation/entrepreneurship og/eller markedsføring og/eller politik/kultur/samfund 


Eksempler på uddannelser, der opfylder ovenstående: 


HA almen, CBS 


BSc in Business, Language and Culture, CBS 


BSc in International Business and Politics, CBS 


HA i entreprenørskab og innovation, SDU 


BA int., SDU 


BSc in Economics and Business Administration, AU 


Sprogkrav:  


ENGELSK A: 


Engelsk på A niveau eller tilsvarende, fx: 


IELTS academic test result of at least 7.0 (minimum 6.0 in each discipline) 


Cambridge C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English) passed with minimum 185 


Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) passed with minimum 185 


TOEFL iBT test result of at least 94 (minimum 20 in each discipline) 


TOEFL paper-based test result of at least 577 


A complete bachelor degree done in English in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, Singapore, South Africa, UK or the US.  


A complete upper secondary education done in English in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, Singapore, South Africa, UK or the US. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Erasmus Mundus Joint Master Degree i samarbejde med:


Copenhagen Business School (CBS), Danmark


Masaryk University (MU), Tjekkiet


Vienna University of Economics and Business (WU), Østrig 


Universitat de Barcelona (UB), Spanien.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Kandidatuddannelsen i Sustainable driven Business er en engelsksproget uddannelse og partnerskab mellem fire Europæiske universiteter. Uddannelsen vil søge støtte fra EU's Erasmus+ program for en periode på fem år med første optagelse i starten af 2021. Ved hver runde vil der optages omkring 30 studerende, hvoraf omkring 2-4 vil komme fra Danmark. Kandidatuddannelsen finder sted på de fire samarbejdsuniversiteter, med ét semester i hver by og tilbyder en unik uddannelse for studerende med en interesse for de sociale, miljømæssige og erhvervsøkonomiske udfordringer der er forbundet med en bæredygtig omstilling.


Kandidatuddannelsen i Sustainable driven Business er unik i sit format, da den kombinerer studier af bæredygtighed, miljø og samfund med praksisorienteret undervisning i entreprenørskab og forretningsudvikling. Undervisningsmetoderne er innovative med fokus på praksis, problemløsning og samarbejder med organisationer og virksomheder fra det offentlige og private, som sammen med underviserne fra de fire universiteter coacher de studerende. Ved hjælp af den tværdisciplinære undervisning og det tætte samarbejde med iværksættere og eksperter fra erhvervslivet og den offentlige sektor, vil den studerende opnå den viden, de færdigheder og kompetencer, der skal til for at skabe bæredygtige socioøkonomiske processer til gavn for samfundet. Den studerende får indsigt i entreprenante praksisser og gøres derfor i stand til at kunne agere som førende aktører i den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling.


 


For at give de studerende det nødvendige fundament til at arbejde med bæredygtig omstilling på holistisk vis og med et globalt orienteret perspektiv deles undervisningen op i fem fagblokke, som kører kontinuerligt, med fokus på 1) den bæredygtige socioøkonomiske udvikling, 2) social og bæredygtig innovation, 3) bæredygtighed i erhvervslivet, 4) de institutionelle rammer for bæredygtig omstilling samt multi-stakeholder netværk og til sidst 5) personlig udvikling og vejledning. Uddannelsen afsluttes med et speciale på 20 ECTS. De studerende skal udarbejde en idé til et business projekt allerede på første semester, som løbende under uddannelsen skal afføde data til kandidatspecialet.


 


Ved endt uddannelse vil den studerende opnå faglig viden om: 


Bæredygtighedsbegrebet fra et miljømæssigt, socialt og økonomisk perspektiv;


Bæredygtig forretningsudvikling og social entreprenørskab;


At kunne forstå og reflektere over teoretiske og metodiske tilgange inden for økonomi og bæredygtighed og anvende disse til at omdanne bæredygtighedsmål til konkrete strategier;   


Skal kunne reflektere over hans/hendes position inden for bæredygtighedsmålene og økonomi;


 


Den studerende opnår færdigheder inden for:


Udarbejdelse af bæredygtige forretningsmodeller på baggrund af analyse og dataindsamling som fx interviews, deltagerobservation; 


At kunne anvende socialvidenskabelige metoder, miljømæssige fremgangsmetoder og økonomiske værktøjer til at analysere de sociale, miljømæssige og økonomiske effekter ved forskellige forretningspraksisser og strategier;


 


Den studerende opnår følgende erhvervsrelevante kompetencer:


Skal kunne samarbejde i heterogene teams og multi-stakeholder netværk;


Skabe og lede forskning og udvikling (R&D) i en virksomhedskontekst ud fra en bæredygtig forretningsforståelse;


Skal kunne designe bæredygtige scenarier på flere niveauer med forbehold for begrebets kompleksitet, usikkerhed, risici og muligheder;


Kommunikere udbyttet af de globale bæredygtighedsmål skiftligt såvel som mundtligt;


 


Erhvervssigte


Der er et generelt stort behov for kandidater som kan skabe innovative forretningsmodeller, der understøtter en global bæredygtig udvikling. I led med de globale klimaændringer og stigende fokus på behovet for nye og bedre klimastrategier og politikker, vil behovet for kandidater med et indgående kenskab til bæredygtighed og social innovation være stigende. Kandidater med en sådan viden, kan bidrage med rådgivning indenfor både den private og offentlige sektor samt indgå i jobfunktioner så som projektledelse, forskning, udvikling samt som selvstændig erhvervsdrivende.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen er bygget op omkring fire semestre, hvoraf de tre første semestre tilbyder obligatoriske kurser af i alt 20 ECTS, mens de sidste 5-10 ECTS er tilvalgsfag, som den studerende selv sammensætter. De første semester foregår på Masaryk University i Tjekkiet, hvor den studerende vil opnå viden omkring bæredygtighedsbegrebet samt forskellige koncepter og problemstillinger forbundet hertil. Andet semester finder sted på Vienna University of Economics and Business, hvor den studerende introduceres til praksis omkring forretningsplanlægning og ledelse samt udvikler deres entreprenante færdigheder. På CBS her i København befinder kurserne sig i grænsefladen mellem viden, forretningsudvikling og innovation. Sidste semester, som finder sted på Universitat de Barcelona, vil fokus være på metode og analyse, i samspil med at de studerende færdiggøre deres speciale. 


De forskellige fagmoduler er listet nedenfor:


1. Semester ved Masaryk University (30 ECTS)


Obligatoriske fag på første semester er følgende:


TUTORIAL week + Sustainability Bridge (2 ECTS)


Dette afholdes den første uge af uddannelsen og har til formål at introducere de studerende til uddannelsens helhed. Alle underviserne fra de fire samarbejdsuniversiteter vil være tilstede. Da de studerende kommer fra forskellige lande og faglige baggrunde, vil vi også bruge en del af denne uge til at definere et fælles vokabular omkring bæredygtighed. Derudover har denne uge også i høj grad en social funktion, hvor de studerende inviteres til forskellige sociale events med henblik på at lære hinanden og byen at kende. Underviserene fra samarbejdsuniversiteterne deltager også denne uge.


 


Entrepreneurship Bridge - Innovation Week (2 ECTS)


Denne uge ligger i midten af semestret, hvor forskellige bæredygtighedseksperter fra både den private og offentlige sektor inviteres til at holde oplæg. Derudover skal de studerende vælge et tema/problemstilling, som de skal holde en kort TED talk omkring. 


Environmental Philosophy, Philosophy of Science, Academic Reading (4 ECTS)


Hensigten med dette kursus er at 1) introducere de studerende til kritisk filosofisk tænkning, 2) gå i dybden med filosofiske begreber og teori med henblik på at anvende disse inden for moderne økonomisk tænkning.  


Economy and environment (6 ECTS)


I løbet af kurset, vil den studerende opnå en dybere forståelse af alternative tilgange til økonomisk tænkning med fokus på den socialøkologiske økonomi. 


Methodology (4 ECTS)


Kurset er et metodekurset inden for social videnskab samt en introduktion til det akademiske arbejde for uddannelsen. Den studerende vil efter at have fuldført kurset være i stand til at forstå og anvende den teoretiske og metodiske baggrund for miljøforskning inden for socialvidenskaben.  


Coaching (2 ECTS)


Under dette kursus, vil den studerende starte med at forme hans/hendes eget business projekt, som skal afføde data til kandidatspecialet, under vejledning af undervisere samt eksperter fra erhvervslivet. Ved kursets afslutning vil den studerende levere en analyse af projekt. 


Herefter inddeles de studerende efter følgende valgfag:


Self-made course (2 ECTS) 


I løbet af dette kursus skal de studerende i grupper udvikle en agenda for dem selv. En struktur og forventet output bliver forudsat af en vejleder, hvorimod indholdet og kursets form afhænger af de studerende selv. Hensigten med kurset er således også at styrke en aktiv læringsproces samt gøre de studerende i stand til at lede deres forretningsprojekt og arbejde på tværs, selvstændigt og i grupper. 


Environmental and Integrated Management Systems (4 ECTS)


Kurset giver en omfattende forståelse af environmental management systems (EMS). Formålet, funktionerne og elementerne ved EMS bliver forklaret i kontekst med eksisterende management systemer og processer.  


Facilitation of Environmental Communication Processes in Multi-stakeholder networks (4 ECTS)


På kurset undersøges hvordan forskellige former for kommunikation vedrørende miljø og bæredygtighed kan faciliteres, fx i form af stakeholder møder, analyser af indvirkninger på miljøet, miljøpolitiske debatter og undervisning etc. Kurset har til hensigt at se på mulighederne for programmering af miljø kommunikation.


Seminar on Economy and Environment (2 ECTS)


Kurset er et praksisforløb, som komplimentere kurset det teoretiske kursus Economy and Environment. Den studerende vil efter at have fuldført kurset være i stand til at 1) indgå i en nuanceret dialog med økonomer fra forskellige skoler, 2) forstå og kritisk reflekterer over økonomisk tænkning og praksis fra et miljømæssigt perspektiv.  


Developing an eco-social enterprise (2 ECTS)


I løbet af dette kursus vil den studerende blive bekendt med kerneformålene ved en allerede eksisterende eller foreslået virksomhed. Spørgsmål såsom ’hvordan kan nye finansielle modeller inkorporeres i et forretningsforetagende?’, Hvilke tilgange har en positiv effekt på miljøet og det sociale?’ etc. De studerende skal anvende øko-baserede design principper, når de i grupper skal designe en øko-social virksomhed.  


Ethical and Localized  Economies + Excursions(4 ECTS)


På kurset introduceres forskellige modeller på sociale, etiske og lokale virksomheder med vægt på praktiske case studier og deres kontekst af forskellige sociale og økonomiske bevægelser så som the co-operative movement, the social economy, og the social solidarity economy. 


Global citizen and international trade + critical thinking (3 ECTS)


På dette kursus undersøges forskellige perspektiver på international udvikling og den globale borgers betydning. De studerende skal identificere de bagvedliggende processer for vores forståelse af udvikling og velfærd. 


Internship (2 ECTS)


Internship er valgfri og skal være svarende til 100 arbejdstimer. Den studerende kan vælge at søge internship hos både virksomheder, offentlige organisationer, NGO’er mfl., som befinder sig inden for feltet bæredygtighed og/eller miljø. Masaryk University vil facilitere kontakt til en række virksomheder og organisationer, som de allerede samarbejder med, men den studerende er også fri til at søge internship andetsteds. Ved afslutning af internship skal den studerende skrive en rapport. 


 


2. Semester ved Vienna University of Economics and Business (30 ECTS) 


Obligatoriske fag på andet semester er følgende:


Sustainability week (2 ECTS)


På kurset præsenteres begrebet service learning (læring ved hjælp af serviceydelser til ’samfundet’) og de studerende vil blive introduceret til forskellige initiativer og projekter fra forskellige start-ups, som alle arbejder med bæredygtighed. 


Innovation week (2 ECTS)


I løbet af denne uge bliver temaer og formål med semestret præsenteret og der afholdes sociale arrangementer, hvor de studerende introduceres til Wien. Underviserene fra samarbejdsuniversiteterne inviteres til at deltage denne uge.


Fundamentals of Entrepreneurship I (2,5 ECTS)


På dette kursus undervises der i de fundamentale principper og værktøjer inden for entreprenørskab og iværksættelse. 


Fundamentals of Entrepreneurship II (2,5 ECTS)


Hensigten med kurset er, at de studerende skal anvende deres viden fra "Fundamentals of Entrepreneurship I" i samspil med udviklingen af deres egen business model og projektplan.


Social entrepreneurship (2 ECTS)


Kurset omhandler principper og mind-sets bæredygtighedsdreven entreprenørskab. 


Sustainability-driven entrepreneurship (2 ECTS)


Kurset omhandler de principper, muligheder og udfordringer, som bæredygtige virksomheder oplever. 


Coaching - Project Development (2 ECTS)


Studerende arbejder selvstændigt på deres business projekt, som skal afføde data til kandidatspecialet, under kyndig vejledning fra underviser samt eksperter fra erhvervslivet og/eller den offentlige sektor. Ved slutningen af kurset leverer de studerende en bæredygtighedsanalyse for deres business projekt baseret på feedback fra eksperter og undervisere. 


Summer School (5 ECTS)


På sommerskolen vil der være fokus på udveksling af erfaringer og ideer vedr. eksisterende projekter og de studerendes egne business projekter (koncept, plan, udvikling etc.)


Herefter inddeles de studerende efter følgende valgfag:


Impact Investing (2 ECTS)


På kurset undervises der i de principper og udfordringer, der er forbundet med Impact Investing. Der vil være fokus på spørgsmål så som: Hvad betyder det for start-ups? Hvordan kan vi måle impact for investorerne? 


Sustainability driven start-up programme - Start up camps (3 ECTS)


Kurset er en tre dages workshop uden for Wien med henblik på at udvikle de studerendes egen business model og koncept.


Transdisciplinary group project (2 ECTS)


Studerende arbejder selvstændigt på deres business projekt under vejledning fra undervisere samt eksperter fra erhvervslivet eller den offentlige sektor. 


Responsible Leadership (3 ECTS)


Fokus i dette kursus er på global ledelse i en komplekse kontekst mellem multiple interessenter og bidragsydere til social-, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. 


 


3. Semester ved Copenhagen Business School (30 ECTS) 


Obligatoriske fag på tredje semester er følgende:


Sustainability week (2 ECTS)


Denne uge vil temaer og formål med semestret introduceres samt afholdelse af sociale arrangementer, hvor de studerende bliver introduceret til København. Underviserene fra samarbejdsuniversiteterne inviteres til at deltage denne uge. 


Innovation week (2 ECTS)


Innovation week afholdes i midten af semestret, hvor forskellige stakeholders inviteres til at præsentere deres arbejde. De studerende skal hver især lave en TED talk omkring deres business projekter. 


Multi-level governance and multi-sector engagement in sustainability projects (7.5 ECTS)


Kurset har til hensigt at give de studerende kompetencerne til at kunne identificere bæredygtighedsprojekter i de udvalgte byer samt at analysere deres projekter fra et multi-level governance og multi-sector engagement perspektiv. Den studerende bliver i stand til at kunne drage konklusioner omkring fordele og ulemper mht. finansieringen af deres individuelle business projekter.  


Land Value Capture as a finance mechanism of urban sustainability (7.5 ECTS)


På kurset præsenteres en hybrid model omkring finansiering af byfornyelse og offentlig infrastruktur: the public asset corporation (PAC). De studerende skal undersøge København, Hamburg eller Helsinki og identificere samt analysere de forskellige tilgange til ansættelse af grundværdi. 


Sustainable business development (7.5 ECTS)


Formålet med kurset er at forstå den interne kontekst for en bæredygtig forretningsudvikling, inklusiv de paradokser som opstår, når sociale, miljømæssige og økonomiske parametre skal tilgodeses samtidig. På kurset vil business cases analyseres med henblik på at undersøge, hvordan virksomheder takler bæredygtig forretningspraksis på daglig vis.  


Investor week - Coaching + Master Thesis (3.5 ECTS)


De studerende skal anvende de værktøjer, de har lært i løbet af kurset sustainable business development i forbindelse med egne forretningsprojekter, som skal afføde data til kandidatspecialet. De studerende modtager vejledning fra professionelle erhvervsdrivere inden for bæredygtighed. Studerende skal på kurset præsentere deres forretningsprojekt og forretningsmodel til potentielle investorer ud fra en tre minutters video pitch efterfulgt af en Q&A. Vi samarbejder med Bloxhub, som er et fagligt netværk og kontorfællesskab for bæredygtig byudvikling. 


4. Semester ved University of Barcelona (30 ECTS)


Obligatoriske fag på tredje semester er følgende:


Sustainability and Innovation weeks (4 ECTS)


De første to uger af semestret vil de studerende møde eksempler fra den socialøkonomiske og erhvervsmæssige sektor i Barcelona. Desuden vil der være seminarer omkring, hvordan man starter en virksomhed, som led i den nye økonomi.


Undervisere fra samarbejdsuniversiteterne vil også være tilstede under kurset. 


Sustainability in a Global Economy – Briefs (4 ECTS)


Kurset vil give den studerende basal viden omkring de multidimensionale aspekter ved bæredygtighed i en global økonomi. Kurset organiseres i tre intensive moduler af hver en-to ugers varighed:


Environment and Globalization = Environmental Extended Input-Output (1 uge)


Kurset har til formål at anvende MRIO (multi-regional input-output) analysen med henblik på at studere de følger, som globaliseringen har på miljøet. Undervisningen er teambaseret (TBL) og læringsmetoden vil blandt andet indeholde flipped classroom (FC).


Gender perspective for a sustainable world = Gender Economics  (1 uge)


På dette kursus vil den studerende blive introduceret til perspektiver på økonomisk analyse ud fra en tilgang med fokus på køn. Den studerende vil blive i stand til at evaluere køns diskurser og dets økonomiske og sociale indflydelse. Kurset vil stille sig kritisk over for den gængse andro-centristiske tilgang og i stedet introducere nye metodologier og socioøkonomiske begreber, som centrer sig omkring miljø og bæredygtighed.  


Multi-criterial analysis and post-normal science + deliberative processes  (to uger)


Formålet med dette kursus er at analysere forskellige tilgange til miljømæssige problemstillinger og beslutningstagen. Kurset vil have fokus på alternative tilgange til den konventionelle cost benefit analyse og i stedet introducere koncepter og erfaringer ud fra deltagerbaserede tilgange og multi-criterial perspektiver.


Sustainability in a Global Economy – Monitoring (2 ECTS)


Kurset afholdes som en række vejledningstimer, hvor den studerende bliver i stand til at analysere den sociale og miljømæssige påvirkning, som deres business model har ud fra et globalt perspektiv. Kurset kan sammenlægges med kurset "Sustainability in a Global Economy - Peers evaluation".


Sustainability in a Global Economy - Peers evaluation (3 ECTS)


På dette kursus skal den studerende præsentere resultater fra den globale sustainability evaluering af deres projekter til hinanden samt undervisere og repræsentanter fra erhvervslivet. De studerende skal bidrage til diskussion og evaluering af den globale bæredygtighed ved hinandens projekter. Kurset kan sammenlægges med kurset "Sustainability in a Global Economy - Monitoring".    


Coaching + Master Thesis (12 ECTS)


De studerende har siden første semester arbejdet selvstændigt med et business projekt og model, som har affødt data til kandidatspecialet. På første semester gives der på kurset Coaching (2 ECTS) vejledning til at forme en business model, mens kurserne Coaching - Project Development (2 ECTS) på andet semester og Investor week - Coaching + Master Thesis (4 ECTS) på tredje semester har fokus på projektudvikling af business koncept samt vejledning fra både undervisere og eksperter fra både den offentlige og private sektor. På hele uddannelsen er der således afsat tid til, at den studerende kan arbejde på sit speciale i form af dataindsamling og vejledning. Samlet set giver specialet plus de tre specialevejledende kurser i alt 20 ECTS. Den studerende modtager løbende vejledning fra undervisere på de fire samarbejdsuniversiteter og valget af kandidatvejleder afhænger af det specifikke emne for opgaven. 


Kurser som kan vælges, som valgfag:


Sustainability and Development: Historical, Environmental and Policy Perspectives on the Evolution of Agri-food Systems 


(5 ECTS)


Kurset er bygget op omkring begreberne cirkulær bioøkonomi, biomimicry og fødevaresikkerhed med henblik på, at anvende Nature-Based Solutions ved alle services forbundet økosystemet. 


Economic tools for environmental policy (5 ECTS)


Dette kursus giver den studerende en dybere forståelse af miljøpolitik, der beror på en økonomiske model, hvor bæredygtighedsmål sidesættes med lighed og effektivitet. 


Multi-stakeholder Sustainable Business Conference 


Når de studerende har afleveret deres kandidatafhandling afholdes en Sustainable Business konference for uddannelsens alumne samt repræsentanter fra erhvervslivet og den offentlige sektor. Ved konferencen overrækkes de studerende deres eksamensdiplom og enkelte udvælges til at præsentere deres kandidatprojekt. Derudover vil vi invitere relevante virksomheder og case virksomheder fra uddannelsen til at holde oplæg om, hvordan de arbejder med bæredygtighed. 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Uddannelsen ønskes placeret under det erhvervsøkonomiske område og foreslås indplaceret på takst 1 ligesom andre sammenlignelige kandidatuddannelser. 


Forslag til censorkorps
Det erhvervsøkonomiske censorkorps.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse

Ifølge en rapport fra Dansk Industri tidligere dette år, er danske virksomheder begyndt at tage FN’s verdensmål (SDG) til sig og arbejder i stigende grad på at styrke virksomhedens bæredygtighed . Det vidner om, at det danske erhvervsliv er begyndt at tage de globale udfordringer alvorligt og derved har brug for yderligere kompetencer, som kan understøtte bæredygtige løsninger og forretningsmodeller.
I Danmark findes et mindre udvalg af kurser og uddannelser i bæredygtighed, men der er mangel på kvalitativt materiale omkring bæredygtige forretningsmodeller. På Coursera, som er den største online platform for kurser og undervisningsmateriale, er omfanget af undervisningsmateriale omkring bæredygtige forretningsmodeller meget begrænset og selv ikke engang på TED talks kan man finde materiale på et vist niveau.  


  


Hensigten med den nye joint Master i Sustainable driven Business er at bidrage til forskning og undervisning i bæredygtighed ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv. De studerende uddannes til at forstå og anvende bæredygtige forretningsmodeller og vil i løbet af uddannelsen lære hvilken indvirkning den bæredygtig omdrejning kan have på forsyningskæden samt hvordan de kan medvirke til at forankre bæredygtighedsprincipperne i det danske erhvervsliv og gribe de globale forretningsmuligheder til gavn for både virksomheden, samfundet og miljøet.
Mange virksomheder arbejder i dag med Corporate Social Responsibility (CSR) både selvstændigt og baseret på verdensmålene. CSR.dk er et erhvervsmedie og community dedikeret til forretningsdrevet CSR. De har 165 danske virksomheder og organisationer som partnere, der alle arbejder med og interesserer sig for CSR. De har også en jobportal dedikeret til ledige stillinger indenfor CSR og bæredygtighed. Jobtitler som i skrivende stund efterspørges er blandt andre Sustainability Data Analyst hos Maersk, Associate til Human Rights and Tech hos BSR samt CSR Strategist hos Aldi. Stillinger, som matcher kompetencerne der opnås ved kandidatuddannelsen i Sustainable driven Business. 


[1] LINK til DI rapport: https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/publikationer/ni-ud-af-ti-virksomheder-gor-baredygtig-forretning.pdf


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender

Dimittender fra kandidatuddannelsen i Sustainable driven Business kan tilbyde kompetencer til et arbejdsmarkedet, der, i dag samt på længere sigt, efterspørger eksperter inden for bæredygtig forretningsforståelse- og udvikling. Dimittender vil kunne udfylde en plads i et nutidigt og fremtidigt arbejdsmarkeder, der har behov for eksperter, som kan:

skabe og lede miljømæssige og socialt orienterede start-ups og projekter inden for forskellige sektorer af økonomien på både lokalt, national og globalt plan; 

Iværksætte en bæredygtig forandring i eksisterende virksomheder og offentlige institutioner;

agere som interne og eksterne eksperter og formidlere i multi-stakeholder netværk inden for bæredygtig analyse, bæredygtighed og innovation, ledelse og planlægning;

være med til at skabe og udfylde nye jobfunktioner i virksomheder  samt nye økonomiske sektorer i stedet for kun at udfylde eksisterende jobs, da vi befinder os i et konstant forandrende arbejdsmarked, som skal tilpasse sig den virkelighed og de eksisterende og fremtidige dilemmaer, vi lever under. 

Det forventes, at uddannelsen producerer ca. 30 kandidater per år. De studerende vil tilbringe et semester i Danmark. Antallet af danske studerende, der indskrives på studiet vurderes at være på maksimalt 2-4 studerende per år. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I forbindelse med behovsundersøgelsen i nærværende ansøgning deltog en bred vifte af mulige danske aftagere i en spørgeundersøgelse. Undersøgelse redegjorde kort for uddannelsens helhed og kompetenceprofil og spurgte om følgende: 
Hvad er din vurdering af ovenstående kompetencesammensætning, herunder de sociale, miljømæssige og de erhvervsmæssige perspektiver på bæredygtighed, i forhold til at udfylde reelle jobfunktioner og generelt for evnen til at arbejde med og/eller lede en bæredygtig omstilling? 
Hvad er din vurdering af behovet for dimittender med engelsk-kompetencer og en international orientering på dette område?
Et vigtigt parameter for værdien af denne kandidatuddannelse afspejles i efterspørgslen på praktikanter med den pågældende, uddannelses- og kompetencemæssige baggrund. Kunne du og din organisation tænkes at være interesseret i, evt. forpligte sig til at tage praktikanter ind med denne uddannelses- og kompetencemæssige profil?
Vi har fået besvarelser fra omkring 25 personer med ledelsesansvar eller projektansvar. De fleste af deltagerne var ansatte eller CEO i private virksomheder indenfor blandt andet investerings-og byggebranchen samt virksomheder og start-ups, der arbejder specifikt med den grønne omstilling (70%). Derudover deltog også en del fra offentlige institutioner som fx kommuner (30%). 


Et udvalg af citater fra aftagere:
”Jeres uddannelse og tværnationale sammensætning er en super god ide. I mine øjne burde det være ”mandatory” på alle linjer. Det er utroligt vigtigt, vi starter på at lære og forstå hvordan vi indordner vores økonomi, så vi bevarer og genskaber naturens cirkulære kompleksitet”.   


Lars Eibeholm, Vice-President, Nordic Investment Bank
”Vi ser en stigende efterspørgsel efter denne type af kompetencer, især indenfor forretningsorienteret grøn omstilling - det skal være god forretning og give mening på bundlinjen ellers kommer forandringen aldrig til at ske. Hvis uddannelsen kan give konkrete værktøjer til, hvordan arbejdspladsen kan TJENE PENGE på at blive grønnere, så er jeg helt sikker på at det vil give pote. Kandidater med denne profil kunne fx tænkes at lave konkrete implementerings- og omstillingsprojekter. I Phillips har man fx omstillet til at 15% af alle produkter kommer fra genanvendte materialer eller produkter”.


Frederik Van Deurs, CEO, Cleantech Challenge
”Vi tænker at denne kompetencesammensætning er interessant og synes det er en relevant og rigtig ramme fremadrettet at se erhvervsudvikling i. Med hensyn til jobfunktioner for denne kandidat, tænker vi konkret funktioner inden for miljøarbejde og erhvervsudvikling i den kommunale sektor og forskellige erhvervsudviklingsklynger og erhvervshuse”.


Jette Runchel, Kommunaldirektør, Albertslund Kommune
”Der er helt sikkert behov for at skabe nye forretningsmodeller, som understøtte en global bæredygtig udvikling. Vi har brug for ny forskning og udvikling til at kunne udfordre det gængse tankesæt og de herskende vækstparadigmer”. 


Pelle Bourneville, Projektchef, Realdania
”Jeg synes det lyder som en yderst relevant uddannelse og jeg tror det at koble bæredygtighed, sammen med business er rigtig set. Jeg tror flere og flere virksomheder, vil have fokus på "bløde" værdier, som en del af deres core business og måske endda direkte måle på det i forbindelse med årsrapport og lign. 


Ifølge min erfaring er det svært for mange virksomheder at få gjort noget konkret, så en person med denne uddannelse, ville efter min mening kunne gøre en forskel”.


Thomas Christensen


Business Unit Executive - Storage Nordics
”Helt overordnet betragtet så ja. Der vil være bud efter denne slags kandidater i den offentlige forvaltning og i virksomhederne, der skal udvikle løsningerne. Hos IBM arbejder vi rigtig meget i partner model hvor vi sammen med business partnere leverer løsninger i Danmark - til private virksomheder og offentlige aktører - og mon ikke en del af IBM's teknologi og know-how vil være relevant i forhold et større fokus på bæredygtig”.


Sanne Urbak, Afdelingsdirektør, Corporate Citizenship & University Relations Manager, IBM


”Sammensætningen er relevant. Der er brug for medarbejdere med en helhedsorienteret tilgang til kommunale opgaver og bæredygtighed. Det er dog også en tilgang, der imødekommes af andre uddannelser på fx AUC og RUC. Det nye i jeres uddannelse er interaktionen med erhvervslivet i forhold til bæredygtighed – og den specialisering er der mig bekendt ikke andre, der har i dag”. 


Charlotte Korsgaard, enhedschef Klima og byrum, Teknik og Miljøforvaltningen, København Kommune


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

I en rapport fra erhvervsministeriet og udviklingsministeriet, der udkom i januar i år viser en undersøgelse fra 2018 af 60% af alle SME kender til verdensmålene og at halvdelen af disse har implementeret dem i deres strategi. En større undersøgelse foretaget af Dansk Industri i 2017 viser af mindst 1/3 af alle danske virksomheder har hørt om verdensmålene. Af disse arbejder 33% med verdensmålene. Især blandt store virksomheder spiller verdensmålene en stor rolle. Her har 70% taget verdensmålene til sig. 


Rapporten anslår at mulighederne inden for handel der omfatter verdensmålene kan nå 60 milliarder dollars årligt i 2030 bare i Danmark. Men danske virksomheder er bagefter i den grønne omstilling globalt, anslår rapporten. 


Med mangel på materiale om bæredygtige forretningsmodeller og omstilling vil det være svært at udnytte dette potentiale. Med så stor en andel af danske virksomheder der arbejder med verdensmålene, som en del af deres strategi, og et stort uudnyttet potentiale for flere virksomheder til at inddrage bæredygtighed i deres forretningsmodeller, vil der være muligheder for kandidater fra Sustainable Driven Business til at bidrage til dette skift, og hjælpe virksomhederne med bedst at udnytte disse nye muligheder .


Netop fordi kandidatuddannelsen i Sustainable driven Business befinder sig i spændingsfeltet mellem socialvidenskab, miljø og forretningsudvikling, hvor de studerende opnår viden omkring bæredygtighed ud fra en holistisk tilgang med fokus på praksis, kan uddannelsen fungere som katalysator for bæredygtig iværksættelse og entreprenørskab i Danmark og i udlandet. 
På både FN og EU niveau efterspørges ’bæredygtighedsentreprenører’ og der lægges vægt på, at der på  uddannelsesområdet skal skabes stærkere samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelse . Derudover anerkendes betydningen af mere fokus på praksis i uddannelsen i form af samarbejder med virksomheder, start-ups og lign. I både EU kommissionens Social Business Initiative og Entrepreneurship 2020 Action Plan erklæres det blandt andet at “investing in entrepreneurship education is one of the highest return investments Europe can make“ . Erasmus + CASE project understøtter også argumenterne for flere uddannelsestilbud omhandlende bæredygtighedsdreven iværksættelse gennem et studie bestående af pilotworkshops, interviews, deltagerobservation blandt entreprenører og innovationscentre i seks europæiske lande  . I Danmark er behovet for iværksættere, som kan drive landet i en bæredygtig retning også gældende . Formanden for Tuborgfondet, Flemming Besenbacher og adm. Direktør for Fonden for Entreprenørskab, Christian Vintergaard skrev i en fælles kronik i november sidste år, at der er et stort behov for nye talenter til at afprøve bæredygtige forretningsmodeller og starte virksomheder på det grundlag. I Danmark er vi bagud, når det kommer til iværksættelse i forhold til andre Europæiske lande. Også inden for det grønne felt. Kandidatuddannelsen i Sustainable driven Business, vil hjælpe med at vende denne udvikling, da formålet netop er at uddanne bæredygtighedsentreprenører, der kan styrke Danmarks position, som foregangsland for bæredygtig forretningsudvikling.   


 


 


  um.dk/da/danida/danida-business/verdensmaal-og-forretningsmuligheder/ 


  Se bl.a.: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social, The UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014 og THE SUSTAINABLE BUSINESS A Practitioner’s Guide to Achieving Long-Term Profitability and Competitiveness

  Se: The Social Business Initiative of the European Commission, link: file:///C:/Users/dt.msc/Downloads/sbi-brochure-web_en%20(1).pdf og Entrepreneurship 2020 Action Plan - re-igniting the entrepreneurial spirit in Europe link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC07955 

  Se: https://www.case-ka.eu/index.html%3Fp=96.html


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


En undersøgelse af andre uddannelsesinstitutioner viser, at der i Danmark ikke findes en uddannelse magen til Sustainable driven Business. Der er flere uddannelser med fokus på bæredygtighed men indenfor enten miljø eller teknologisk udvikling. Der er et behov for nyuddannede med holistiske kompetencer, der kan implementere disse kundskaber i danske virksomheders aktiviteter og understøtte med konkrete løsnings-og forretningsmodeller (jf. citater fra aftagere).


Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, RUC samt Københavns Universitet har alle kandidatuddannelser med fokus på at skabe en bæredygtig fremtid. For eksempel kandidaterne i bæredygtigt design, bioteknologi og byer på Aalborg universitet, der fokuserer på en fremtid med bæredygtige løsninger. Københavns Universitet og RUC har flere uddannelser i bæredygtighed inden for miljø og natur (se eksempler i tabellen nedenfor). Uddannelsen i Sustainable driven Business kan komplementere disse uddannelser og bidrager specifikt med konkrete bæredygtige forretningsmodeller, der kan styrke det danske iværksætter miljø, hvor bæredygtighed er i højsædet.


På CBS findes kandidatuddannelsen MSc. i Business, Language and Culture – Business and Development Studies, som kan drage paralleller til Sustainable driven Business. Denne uddannelse har fokus på handel i og med udviklingslande. Den fokuserer på de muligheder og udfordringer der er i disse markeder og har et klart fokus på, at virksomheder skal undgå negative følger og i stedet fokusere på at bidrage positivt til udvikling i de lande de opererer i. Sustainable driven Business adskiller sig fra denne ved at fokusere på bæredygtige forretningsmodeller i alle typer af markeder.


 


 


UniversitetKandidatuddannelseSustainability and sustainable managementBusiness innovation,Social entrepreneurshipBemærkningerKU MSc in Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA)


 X----Uddannelsen er også en del af Erasmus Mundus programmet, men med fokus på bevaring af naturressourcer og udfordringer forbundet hertil. Der er kun få kurser med fokus på management, men ingen fokus på bæredygtige forretningsmodeller og iværksættelse.DTUKandidat i bæredygtig energiXX--En teknisk og teoretisk uddannelse med fokus på bæredygtige energiteknologier og energisystemer. Ingen samfundsvidenskabelige kurser eller fokus på iværksættelse og bæredygtige forretningsmodeller.  AAUM.A. i Urban, energy, and environmental planningX-----Uddannelsen har primært fokus på bæredygtig byplanlægning fra et teknisk perspektiv. Ingen kurser i erhvervsøkonomi, innovation eller forretningsudvikling.AUMA in Sustainable heritage managementX------Ingen kurser i erhvervsøkonomi, innovation eller forretningsudvikling.CBSMSc in Business, Language and Culture – Business and Development Studies---XXFokus på udviklingslande. Ingen kurser i bæredygtig udvikling i I-lande. 


Tabel 1: Oversigt over beslægtede kandidatuddannelser


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Som netop beskrevet, adskiller kandidatuddannelsen i Sustainable driven Business sig markant fra allerede eksisterende uddannelser i bæredygtighed, da den har et stærkt fokus på bæredygtig forretning, ledelse og iværksættelse. Uddannelsen udfylder således et hul inden for bæredygtighedsområdet, når det gælder eksisterende uddannelsesmuligheder. Som tidligere anført forventes andelen af danske studerende dog at ligge på et lavt niveau (max. 2-4 studerende per år). Det forventes derfor ikke, at disse eksisterende uddannelser påvirkes mærkbart. Det forudses at studerende med en erhvervsrettet BA fra fx HA almen, HA psyk. eller BSc in Business Administration and Sociology vil finde uddannelsen relevant. Dog kan bachelorstuderende fra fx Statskundskab, Sociologi og Økonomi også tænkes at finde uddannelsens unikke samspil mellem socialvidenskab, økonomi og miljø relevant.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

 


30 studerende per indtag (4 indtag), hvoraf de 15 bliver optaget med et Erasmus Mundus Joint Master Degree-stipendium og de 12 øvrige studerende bliver optaget med et supplerende stipendium.  


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

 


På første semester kan den studerende vælge internship svarende til 100 arbejdstimer. Den studerende kan vælge at søge internship hos både virksomheder, offentlige organisationer, NGO’er mfl., som befinder sig inden for feltet bæredygtighed og/eller miljø. Da internship vil finde sted på første semester har Masaryk University forpligtet sig på at facilitere kontakt til en række virksomheder og organisationer, som de allerede samarbejder med. Ved afslutningen af internship skal den studerende skrive en rapport.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil