Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Markedsføring og salg - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
13/09-2019 11:07
2019-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Marie Bonnerup Simony, masi@zealand.dk, 50762773

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Markedsføring og salg

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Marketing Management

Den uddannedes titel på dansk
Erhvervsakademiuddannelse inden for markedsføring og salg (Markedsføringsøkonom AK)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


 


Følgende giver adgang til uddannelsen: • Gymnasial eksamen (STX, HHX, HTX, HF) med matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau

 • Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere med engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

 • En anden tilsvarende uddannelse eller erhvervserfaring, der kan give merit


Specifikke adgangskrav: Engelsk på C-niveau og enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen kan endvidere optage ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til §15a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, kontakt@censorsekretariatet.dk, 72698700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag prækval MAK 2019_NY.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Zealand har i 2019 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 20 virksomheder i Vestsjælland, der afdækker virksomhedernes forventede behov for arbejdskraft med en kortere videregående uddannelse indenfor markedsføring. Undersøgelsens spørgsmål samt virksomhedernes svar fremgår af det uploadede bilag.


I dag er de nærmeste udbudssteder af Markedsføringsøkonom Zealands afdelinger i Roskilde og Nykøbing F., CPHBusiness’ afdelinger i Lyngby og København samt University College Lillebælt i Odense, og der kan dermed ses et behov for at placere et udbud af akademiuddannelsen tættere på virksomheder beliggende i den vestlige del af Region Sjælland. Ved at placere et udbud af Markedsføringsøkonom på Zealand i Slagelse imødekommes de regionale virksomheder og studerendes behov for en lokal uddannelsesmulighed.


Af det uploadede bilag fremgår det tydeligt, at lokale virksomheder efterspørger en mulighed for at kunne rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer gennem en kortere videregående uddannelse, hvilket blandt andet skyldes at virksomhederne i dag har behov for en tydelig og strategisk funderet markedsføringsindsats, der både indeholder de traditionelle markedsføringsdiscipliner, men som desuden anvender de digitale platforme og sociale medier i langt højere grad end tidligere. Dette kræver medarbejdere, som har bred viden inden for markedsføring og salg, økonomi, international handel, kommunikation og ledelse. 


Zealand afholdt 20. marts 2019 møde i uddannelsesudvalg for Salg, service, logistik og administration, hvor markedsføringsøkonomuddannelsen blev præsenteret. Udvalget drøftede herefter ønsket om at placere endnu et udbud i Slagelse. Udvalgets virksomhedsrepræsentanter var positive og lagde vægt på, at denne brede uddannelse kan anvendes mange steder (jf. uploadet bilag).  


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender


Samtlige adspurgte virksomheder angiver, at der er behov for uddannelsen. 43 % af de adspurgte angiver, at de ser et stort eller meget stort behov for uddannelsen, og 57 % angiver, at de ser et vist behov. Ingen af de adspurgte virksomheder angiver, at der ikke er noget behov for uddannelsen, hvilket ses af nedenstående figur 3.


Blandt de adspurgte nøglepersoner er Erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter, Per B. Madsen, som vurderer, at behovet for udbud af Markedsføringsøkonom i Slagelse er meget stort. Dette understreges ligeledes af flere andre centrale aktører fra det lokale erhvervsliv, som anbefaler, at Markedsføringsøkonom-uddannelsen kommer til Slagelse (jf. uploadet bilag). Derudover har områdets største udbyder af HHX og EUD, Zealand Business College, udtalt, at de bakker op om et udbud af markedsføringsøkonom-uddannelsen i Slagelse, da de vurderer, at flere af deres studenter vil se det som en attraktiv mulighed at kunne påbegynde en merkantil uddannelse i deres nærområde (jf. uploadet bilag).Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?


Zealands uddannelsesudvalg for Salg, service, logistik og administration har behandlet ønsket om en dublering af udbuddet. Udvalgets konklusioner fremgår ovenfor og uddybes i bilaget.


I spørgeskemaundersøgelsen indgår besvarelser fra følgende virksomheder: Slagelse Kommune, SEAS-NVE, Danapak Flexibles A/S, Slagelse Boligselskab, Frese, Kobæk Strand Konferencecenter A/S, Viminco A/S, Belfor Danmark, P.K. Justesen A/S, Egons A/S, Hørkram Foodservice A/S, VKST I/S, ASA-LIFT, Simatek A/S, Dansk Boligforsikring A/S, I. Anker Andersen A/S, WHOTHAT, Søsted & Co. reklame- og webbureau, Nisted Bruun Reklamebureau a/s, Slagelse Erhvervscenter A/S


Virksomhederne er placeret i Slagelse (12), Sorø (5), Holbæk (2) og Næstved Kommune (1) og afspejler derved et naturligt optagelsesområde for det påtænkte udbud i Slagelse.


Der har desuden været dialog med flere centrale erhvervs- og uddannelsesaktører, hvis anbefalinger fremgår af det uploadede bilag.Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.


Markedsføringsøkonomuddannelsen udbydes p.t. af følgende erhvervsakademier og professionshøjskoler: • Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

 • Zealand Sjællands Erhvervsakademi

 • Erhvervsakademi SydVest

 • Erhvervsakademi Kolding

 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 • Erhvervsakademi MidtVest

 • Erhvervsakademi Dania

 • Erhvervsakademi Aarhus

 • Professionshøjskolen VIA University College

 • Professionshøjskolen University College Nordjylland


På Zealand udbydes uddannelsen i Roskilde og Nykøbing Falster. Et udbud i Slagelse vil derfor sikre en bredere dækning af regionen, idet Vestsjælland hermed også vil blive dækket (jf. figur 1 i uploadet bilag).


Zealand udbyder desuden en række merkantile uddannelser, bl.a. Serviceøkonom (Slagelse, Køge), Administrationsøkonom (Køge) og Finansøkonom (Næstved). Disse uddannelser har alle mere branchespecifikke aftagerprofiler og dermed et mere snævert beskæftigelsesmæssigt fokus end Markedsføringsøkonom, der henvender sig til en relativt bred vifte af virksomhedstyper og brancher.


Syddansk Universitet har et udbud af Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (BSc.merc.) i Slagelse. Markedsføringsøkonom har et vist sammenfald i målgruppe og jobmuligheder med denne uddannelse, og det er derfor relevant at betragte det ønskede nye udbud som et lokalt supplement hertil.


Der blev i 2019 optaget 173 ansøgere på BSc.merc. i Slagelse, og adgangskvotienten blev herved 6,0. Der var 131 førsteprioritetsansøgere og 571 ansøgere til uddannelsen i alt. Det må antages, at en andel af disse ansøgere vil være interesseret i et lokalt udbud af Markedsføringsøkonomuddannelsen, som til en vis grad vil give dem lignende kompetencer og jobmuligheder efter endt uddannelse.


Syddansk Universitet udbyder særlige meritforløb for studerende, der har en Markedsføringsøkonomuddannelse og ønsker Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (BSc.merc.). Forløbet udgør 90 ECTS, og der gives således 90 ECTS i merit. Meritforløbet giver den studerende en dybdegående viden om teorier og metoder til at håndtere en lang række af de problemstillinger, de møder i en moderne virksomhed. Uddannelsen giver adgang til cand.merc. og cand.merc.aud. på Sydddansk Universitet.


Landsgennemsnittet for ledigheden for markedsføringsøkonomer er 8 % (Uddannelseszoom.dk 09.09.2019), og uddannelsen er ikke dimensioneret.Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

 


Som tidligere nævnt er de nuværende nærmeste udbudssteder af markedsføringsøkonom henholdsvis Roskilde og Odense. Ved at placere et udbud i Slagelse vil uddannelsesbehovet i Region Sjællands vestlige del blive tilgodeset, og vi forventer ikke, at det vil påvirke søgningen til øvrige nærmeste udbudssteder.


Det er vores erfaring, at transporttiden har stor betydning for vores studerende generelt, hvorfor den lange transporttid fra mange byer i Region Sjælland til eksempelvis enten Roskilde eller Odense vil kunne afholde en del fra at tage uddannelsen. Derfor mener vi ikke, at et udbud i Slagelse vil forringe vilkårene for de øvrige udbud af samme uddannelse.


Markedsføringsøkonomuddannelsen har et ret bredt optagelsesgrundlag og dermed et stort potentielt rekrutteringsgrundlag. Man kan således søge ind på erhvervsakademiuddannelsen både med en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse og en Grunduddannelse for Voksne (GVU) som uddannelsesbaggrund, hvilket åbner for at kunne optage en stor gruppe af studerende, der har en relevant uddannelsesbaggrund samt to års praktisk erfaring.


I Slagelse udbydes en række gymnasiale ungdomsuddannelser, der alle er placeret geografisk tæt på Zealands adresse i Slagelse. Der samarbejdes lokalt med udbyderne af disse, og der forventes derfor gode muligheder for at kunne synliggøre det nye udbud og rekruttere studerende hertil fra og med 2020.


·         ZBC i Slagelse afsluttede i 2019 ca. 330 HHX- og HTX-elever


·         VUC Vestsjælland SYD i Slagelse afsluttede i 2019 ca. 35-40 HF-elever med en relevant fagpakke


·         Slagelse Gymnasium afsluttede i 2019 ca. 326 STX studenter med forskellige studieretninger


·         Slagelse Gymnasium afsluttede i 2019 ca. 78 HF-elever med en relevant fagpakke.


Samlet set er der således i 2019 uddannet ca. 770 elever med en relevant gymnasial uddannelse i Slagelse.


Derudover udbyder ZBC EUX-uddannelsen indenfor kontor, handel og forretningsservice i Slagelse, Næstved, Vordingborg, Ringsted, Haslev og Holbæk.


Endelig forventes en del af optagegrundlaget at være personer med en relevant erhvervsuddannelse og erhvervserfaring, som efter nogle år på arbejdsmarkedet ønsker at opnå en videregående uddannelse.


 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen


Det forventes, at uddannelsen udbydes med ét årligt optag på 30-35 studerende i perioden 2020-2022.Hvis relevant: forventede praktikaftaler


Behovsundersøgelsen indikerer, at 43 % af de adspurgte virksomheder angiver, at de vil forvente at kunne tilbyde praktikophold til studerende på Markedsføringsøkonomuddannelsen, mens 57 % enten afviser eller ikke ved, om det vil være en mulighed (jf. uploadet bilag). Zealand - Sjællands Erhvervsakademi har generelt ikke haft vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige antal praktikpladser i Slagelse. Det vurderes derfor, at behovet for praktikpladser i det nye udbud vil kunne tilgodeses.Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D3 - Godkendelse - Dublering af EA i markedsføring og salg - EA Zealand (Slagelse).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil