Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Teknologisk Diplomuddannelse i Projektledelse - University College Syddanmark

University College Syddanmark
13/09-2019 11:54
2019-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UC SYD Campus Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Lotte Cortsen

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Teknologisk Diplomuddannelse i Projektledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Technology in Project Management

Den uddannedes titel på dansk
TD i projektledelse

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma Degree Technology in Project Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 


 


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Fagområdet IT og Teknik


Formålet med Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse er at kvalificere deltagerne til at fungere som professionelle projektledere. Hermed tænkes på evnen til at etablere, planlægge, styre og gennemføre projekter i henhold til projektets målsætning.  


Endvidere har uddannelsen til formål at give deltagerne forståelse for projekters betingelser, såvel interne som eksterne. Derigennem bliver deltagerne i stand til at lede projekter med afsæt i en eller flere basisorganisationer samt til at håndtere projekters omverdensbetingelser.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.


Obligatoriske moduler 30 ECTS point - Projektledelse – metoder og værktøjer, 10 ECTS - Kommunikation og teamrelationer, 10 ECTS - Projektstrategi og –organisation, 10 ECTS


Valgfrie moduler 15 ECTS point


Afgangsprojekt 15 ECTS point 


Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. Der kan bl.a. vælges relevante valgfrie moduler fra andre uddannelser og fagområder.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Samme som øvrige udbydere


Forslag til censorkorps
Samme som øvrige udbydere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Følgebrev - Behovsundersøgelse TD i projektledelse til upload.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Ansøgningen understøtter UC SYD’s strategiske mål om at styrke det regionale udbud af efterspurgte efter- og videreuddannelser.  


I UC SYD’s dækningsområde befinder sig mange store industrivirksomheder med højtuddannede inden for it og teknik, som savner specialistuddannelse inden for ledelse af projekter. En diplomuddannelse i ledelse med specialisering inden for projektledelse efterkommer ikke i tilstrækkelig grad det behov, som folk med it- og teknisk baggrund har for opkvalificering. Fagligt befinder en del af fagene TD i projektledelse sig inden for det samfundsfaglige område, hvor UC SYD i forvejen har flere udbud og dermed et fagligt miljø, hvor TD i projektledelse passer ind.


UC SYD samarbejder med kommunerne i sit dækningsområde om kurser, temadage, forsknings- og udviklingsprojekter samt efter- og videreuddannelser inden for hele det velfærdsfaglige område, herunder såvel det pædagogiske-, det sundhedsfaglige- og det sociale område. Rekvirenterne efterspørger imidlertid i stadig stigende grad mulighed for meritgivende efter- og videreuddannelse inden for projektledelse på diplomniveau for personale inden for de it- og tekniske områder.


UC SYD har desuden samarbejde med virksomheder på det private arbejdsmarked i sit dækningsområde om Diplomuddannelse i Ledelse. Også her efterspørges TD i Projektledelse. UC SYD ansøger derfor om udbudsret til Teknologisk Diplomuddannelse i Projektledelse. 


Virksomhederne vil gerne fremstå som attraktive arbejdspladser, der tiltrækker kvalificerede medarbejdere, og efter- og videreuddannelsen skal i samme ånd være med til at fastholde medarbejderne og udvikle deres ressourcer, således at virksomheden også kan stå sig konkurrencen på markedet.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det er et gennemgående træk i UC SYD's behovsundersøgelse, at ingen af respondenterne kan eller vil udtale sig eksakt om antallet af medarbejdere, de vil sende eller opfordre til at deltage i en diplom i Teknologisk Projektledelse. Behovet vil manifestere sig i takt med at udbuddet bliver en realitet.


Det er UC SYD’s vurdering, at erkendelsen af behovet for veluddannede projektledere er stigende. Behovet forventes desuden at øges i takt med at kendskabet til og mulighederne, for at medarbejdere kan erhverve sig en diplom i teknologisk projektledelse, øges. Det er således meget vanskeligt at sige noget meget præcist om behovet for dimittender med TD i projektledelse. Behovet for dimittender viser sig ofte først, når der reelt er et tilgængeligt uddannelsestilbud.


På baggrund af de interviews, der er gennemført, anslår UC SYD, at der vil være behov for ca. 30 dimittender/år fra UC SYD. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Følgende har været inddraget og responderet i behovsundersøgelsen:


Private virksomheder: Danfoss, Linak, Ecco, TRESU, ECM,DIS, Eegholm, Business Esbjerg og ProVarde.


Offentlige organisationer: Sønderborg Kommune, Esbjerg Kommune, Kolding Kommune, Sygehus Sønderjylland og Forsvaret.


De udvalgte virksomheder og organisationer er repræsentative for de virksomheder og organisationer, som UC SYD samarbejder med i dag, og de er samtidig repræsentative for det relevante aftagerfelt, der findes i UC SYD’s dækningsområde.  


Metode 


 


Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra repræsentative og relevante offentlige og private virksomheder i UC SYD’s dækningsområde. Interviewene er gennemført enten i forbindelse med besøg på virksomhederne eller som telefoninterviews. 


 


Forud for interviewet har respondenterne fået tilsendt et faktaark, der kort fortæller om målgruppen, adgangskrav, indholdet i, strukturen og tilrettelæggelsen af uddannelsen. 


 


Respondenterne har ligeledes fået tilsendt spørgeguiden, så de kunne være forberedte på indholdet i interviewet.


 


UC SYD har desuden udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har kunnet rekvirere og underskrive. 


  


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

TD i Projektledelse – beslægtede uddannelser og udbydere i Region Syddanmark:


·         Diplom i Ledelse – udbydes af IBA, UCL EA/PH og UC SYD


·         Master of Leadership and Innovation in Complex Systems, LAICS – udbydes af AU i Emdrup.


Den nærmest beslægtede uddannelse til TD i Projektledelse er Diplom i Ledelse med specialisering inden for projektledelse. Uddannelserne retter sig imidlertid mod forskellige målgrupper. TD i projektledelse retter sig specifikt mod personer med it- eller teknisk baggrund, som skal lede projekter inden for deres fagområder, men som savner indsigt i de ikke fag-fagligt relaterede aspekter af projektledelse. Her kommer Diplom i Ledelse til kort, da den retter sig mod personer med ledelsesmæssig baggrund og erfaring.


TD i Projektledelse udbydes p.t. kun af VIA UC og DTU; begge befinder geografisk langt fra UC SYD’s dækningsområde og er derfor ikke attraktive for målgruppen i UC SYD’s dækningsområde. Masteruddannelse, fx Master of Leadership and Innovation in Complex Systems, LAICS kan komme på tale for dem, der hen ad vejen får interesse for mere teoretisk funderet overbygning. 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlaget udgøres af medarbejdere både i private og offentlige virksomheder. Særligt de private virksomheder i behovsundersøgelsen har været meget positive overfor muligheden for en TD i projektledelse. Der er i UC SYD’s dækningsområde mange store industrivirksomheder med højtuddannede inden for it og teknik, som savner specialistuddannelse inden for ledelse af projekter. En diplomuddannelse i ledelse med specialisering inden for projektledelse efterkommer ikke i tilstrækkelig grad det behov, som folk med it- og teknisk baggrund har for opkvalificering. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

På baggrund af interviewene i behovsundersøgelsen forventer UC SYD fordelt på sine fire campusser at kunne optage:


2020: 30 studerende 


2021: 30 studerende


2022: 30 studerende 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C9 - Godkendelse - Nyt udbud af Projektledelse (TD) - UCSYD (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil