Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Økonomi og Informationsteknologi - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
16/09-2019 07:32
2021-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding, IBA Erhvervsakademi Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@iba.dk, 61939541

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Økonomi og Informationsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Economics and Information Technology

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, kontakt@censorsekretariatet.dk, Tlf.: 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse endelig.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt


Det skal sandsynliggøres, at der er et behov for endnu et udbud af uddannelsen, som ikke i tilstrækkeligt omfang er opfyldt af de(t) nuværende udbud (bilag 4)


IBA Erhvervsakademi Kolding har besluttet igen at søge at Professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og IT. Der er tre motiver til ansøgningen:


  1. Varetagelsen af behovet for uddannelsen nationalt som regionalt.

 2. Et ønske om at styrke IBA Erhvervsakademi Koldings faglige tyngde og bredde

 3.  Et behov for uddannelsen i akademiets dækningsområde om at udbyde uddannelsen


 


 


1:


IBA Erhvervsakademi Kolding må konstatere, at Professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og IT nu er helt væk fra regionen. Uddannelsen udbydes nu kun i Århus og København, hvor den har god søgning.


Tidligere udbød UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole uddannelsen. Indtil foråret 2018 i Vejle. RUVU godkendte en flytning til Odense; men på grund af ringe søgning har det heller ikke været muligt for UCL at starte hold i Odense (august 2019).


Uddannelsen er attraktiv for såvel akademi som virksomheder, fordi den kombinerer erhvervsøkonomi og IT. Den kvalificerer den studerende til at analysere, designe og eksekvere projekter inden for IT, processer og forretningsudvikling. Det er centrale kompetencer for en bred vifte af virksomheder, da udviklingen og styringen af IT er et bærende element i forretningsudviklingen i nutidens erhvervsliv.


Konsekvensen af UCL’s rokade og senere manglende opstart er, at der ikke længere udbydes en uddannelse i regionen som giver kompetencer indenfor såvel IT som erhvervsøkonomi.


Det er meget uheldigt, da IT digitale forretningsmodeller og løsninger får større og større betydning for såvel forretnings- som produktionsliv.


Virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft udgør en af de vigtigste forudsætninger for fortsat vækst og velstand. Det er utilstrækkeligt kun at fokusere på efterspørgselssiden i virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Når det handler om kompetencer, kompetenceforsyning og om fremtidens kompetencebehov, så  skal blikket også rettes mod udbudssiden. Det vil sige de institutioner, der arbejder professionelt med udbud: uddannelsesinstitutionerne.


Et udbud på IBA Erhvervsakademi Kolding vil forhindre, at der kommer store huller i udbuddet af uddannelsen på nationalt plan.


 


2:


Uddannelsen passer særligt godt ind i IBA Erhvervsakademi Koldings strategi og i akademiets rammekontrakt med ministeriet.


IBA stræber mod at være en stærk udbyder af finansielle og merkantile uddannelser i kvalifikationsramme 5 og 6. Siden akademiet blev selvstændigt i 2008 har akademiet styrket og udbygget sine IT-uddannelser i kvalifikationsramme 5 og 6. Professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og IT vil være en vægtig enhed i udbygningen af akademiets videnmiljøer indenfor IT, erhvervsøkonomi og finansiering. Såvel det IT-faglige som det erhvervsøkonomiske er en naturlig forlængelse af akademiets nuværende vifte af uddannelser.


Siden 2014 har RUVU givet afslag på prækvalifikation til IBA Erhvervsakademi Kolding til følgende AK eller bacheloruddannelser: Energiteknolog, Uddannelse til professionsbachelor i Leisure Mangement, Uddannelse til professionsbachelor i Design og Business, Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship, Automationsteknolog, Datamatiker, Professionsbachelor i Økonomi og IT og senest Datamatiker.


Følgende er blevet godkendt: Produktionsteknolog og Professsionsbachelor inden for finans.


Den lagte linje gør det unødigt vanskeligt at udbygge IBA Erhvervsakademi Kolding til en bredde, der kan matche væksten i region og efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft. Erhvervs- og befolkningsmæssigt har Trekantområdet og Sydjylland en stor betydning for nationen, og det reflekteres ikke i udbuddet af uddannelser.


For IBA Erhvervsakademi Kolding har uddannelsen den gode ”sidegevinst”, at uddannelsen også rækker langt ind i mere produktionsorienterede virksomheder. Her står akademiet relativt svagt, selvom IBA Erhvervsakademi Kolding er placeret i Danmarks største og vægtigste industriregion.   


 


3


I forbindelse med de tidligere ansøgninger om uddannelsen har IBA Erhvervsakademi Kolding foretaget en afdækning med henblik på at vurdere behovet for kandidater kendetegnet ved: •  It-ekspertise i kombination med forretningsforståelse og som har viden om, hvordan IT skaber merværdi i virksomheder og organisationer.

 •  Kompetencer til at arbejde med it-strategi og forretningsudvikling

 •  Kompetencer til at tilpasse og udvikle software til forretningens behov


I behovsvurderingen er der arbejdet ud fra jobtitler som: projektleder, it-konsulent, forretningsudvikler, systemudvikler og systemanalytiker.


Hovedkonklusionen på IBA Erhvervsakademi Koldings oprindelige undersøgelse er, at uddannelsen vil være et betydeligt bidrag til at imødekomme efterspørgslen efter IT-kompetencer. De medvirkende virksomheder fandt uddannelsen særligt relevant, fordi det giver virksomhederne mulighed for at udnytte de eksisterende ressourcer bedre, og at uddannelsen vil give et kompetenceløft.


Det har ikke ændret sig i de forløbne små 2 år. Uddannelsen rammer ind i langtrækkende og grundlæggende ændring af virksomheds- og forretningsdrift. Det er sigende udviklingen, at: •  Dansk Industri (DI) i en årrække har gjort digitalisering til et vigtigt satsningsområde for dansk erhvervsliv. Virksomheder leder med lys og lygte efter medarbejdere med digitale kompetencer

 •  IT-branchens understreger, at Danmark halter bagud, når det kommer til at udnytte digitaliseringens potentialer


En væsentlig anledning til ansøgningen i 2018 var de løbende diskussioner i ”IT Kolding” om uddannelser og uddannelsesbehov. IT Kolding er et fagligt netværk for IT-virksomheder, som på trods af navnet samler IT virksomhederne og IT-uddannelserne i Trekantområdet (og længere mod syd). Netværket adresserer fælles problemstillinger og fokusområde som mangel på arbejdskraft, uddannelse, opkvalificering, sparring, og branding mv. IBA Erhvervsakademi Kolding er et aktivt medlem af netværket.


Netværket flere gange diskuteret den stærkt stigende efterspørgsel på kandidater med betydelig IT-kompetence og solid forretningsforståelse.


For uddannelsens IT-del gælder det, at problemerne med at finde kvalificeret arbejdskraft med stærke IT-kompetencer er så betydelige, at virksomhederne ikke lægger vægt på de konkrete uddannelser. 


I forbindelse med behovsafdækningen ved prækvalifikation af datamatikeruddannelsen (afslag) oplyst flere virksomheder, at de flyttede arbejde ud af Danmark for at efterkomme efterspørgslen. Andre oplyste, at de forlod Sydjylland til fordel for egne af landet, fordi der ikke er kvalificeret arbejdskraft nok i Sydjylland.


Virksomhederne bekræfter alle to nøglepunkter i behovet for uddannelsen: • Den voksende betydning af forståelsen for samspillet mellem forretningsforståelse og IT.

 • Betydelige udfordringer med at rekruttere medarbejdere, der både har den økonomiske forståelse og den IT-faglige indsigt


De centrale punkter i vedlagte (oprindelige) behovsredegørelse er:


a) Samtlige analyser fra Region Syddanmark peger på, at mange virksomheder har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft indenfor videnrådgivning og IT. Knap 72% af virksomhederne som arbejder med videnrådgivning, IT, teknologi og digitalisering oplever problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft


b) Der er et stort antal ubesatte stillinger. På regionalt plan forventer Region Syddanmark i 2029, at der vil være 2000 ubesatte stillinger indenfor de områder, som udgør de væsentligste beskæftigelsesområder for denne uddannelse som beskrevet ovenfor.


c) På nationalt plan forventer Erhvervsministeriet, at der i 2030 vil mangle cirka 30.000 IT specialister af forskellig type.


d) Erhvervsministeriets undersøgelser fra 2014 viser, at virksomhederne i betydeligt omfang efterspørger kompetencer indenfor softwareudvikling og forretningsforståelse. Opgørelser foretaget af interesseorganisationen ”IT-branchen” understøtter dette.


e) Opgørelserne viser entydigt, at efterspørgslen på IT-løsninger er kraftigt domineret af de områder, hvor IT og forretningsudvikling er tæt forbundne. Ifølge ”IT-branchen” opgørelse i 2018 er det ”stadig produktivitet/effektivitet, optimering og besparelser der driver digitaliseringen i dansk erhvervsliv”; men der er også ”stor efterspørgsel vedr. persondataforordningen (41,4%), kvalitetsforbedringer (40,8%) og jagten på bedre kundeservice (40,2%)”


f) Efterspørgslen på kompetencer er, ifølge ”IT-branchen”: Softwareudvikling (63%), salgskompetencer 47%, forretningsforståelse (45%) og IT-projektledelse (31%)


g) Andre betydelige områder af relevans for kandidater fra uddannelsen er ”udvikling og lancering af nye produkter (35,5%)” samt ”Risiko for at blive overhalet af nye markedskræfter og forretningsmodeller (15,6%)


h) ”IT-branchen” peger på, at manglen på kompetencer er den største barriere for vækst i virksomheder og branchen: ”Næsten 2 ud af 3 it-virksomheder (63,2%) ser manglen på de rette IT-kompetencer, som den største barriere for vækst i branchen”. Region Syddanmark peger på en tilsvarende barriere. Lidt mere end 20% af virksomhederne har svært ved at finde medarbejdere med de rette IT-kompetencer.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Antallet af ledige stillinger med relevante stillingsbetegnelser er i øjeblikket stort. Det vil sige indenfor stillingskategorier som projektleder, it-konsulent og forretningsledelse eller tilsvarende funktioner indenfor ledelse, it og digitalisering.


Antallet af stillinger fortæller dog ikke meget om behovet om 4 år, når de første bliver kandidater. Som det fremgår af behovsredegørelsen er det over hele landet, at der er stor efterspørgsel på disse kompencer. Se for eksempel punkt 3.b) forventes der i 2029 cirka 2000 ubesatte stillinger indenfor de kompetenceområder, som professionsbacheloren i Økonomi og IT besidder.


I forbindelse med RUVU's afslag på udbud af Datamatiker gennemførte IBA Erhvervsakademi Kolding ved hjælp af job-centre og a-kasser en undersøgelse af antal ledige datamatikere i Trekant-området i foråret 2019. Der var ingen ledige, men flere ubesatte stillinger.


Også på den baggrund må det der skønnes at være et betydeligt behov for kandidater.   


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Behovsundersøgelsen er gennemført i flere trin:


En desk-research af tilgængelige ministerielle undersøgelser, arbejdsmarkedsundersøgelser og brancheundersøgelser. Se punkter 3.a til 3.h ovenfor. Undersøgelsen blev gennemført sommeren 2018.


Interviews med virksomheder. Følgende virksomheder blev inddraget i større omfang:
 •  Lemvigh-Müller, Kolding, landsdækkende stål- og teknikgrossist

 •  C2IT, Kolding, IT-virksomhed med fokus på IT-understøttelse og forretningsoptimering samt systemudvikling.

 •  Elbæk & Vejrup, Kolding, Landsdækkende IT-virksomhed med fokus på ERP-løsninger, IT-strategi og infrastruktur

 •  RPC Kolding, Kolding, fremstillingsvirksomhed indenfor emballage


I forbindelse med den senere ansøgning om udbud af Datamatiker (afslag) har uddannelsen været sporadisk drøftet med flere virksomheder, herunder med C2IT og Elbæk & Vejrup, som igen stillede ekspertice til rådighed i forbindelse med ansøgningerne om udbud.  


Fortløbende diskussioner i IT-netværk Kolding. ”IT Kolding” om uddannelser og uddannelsesbehov.


Fortløbende diskussioner i relevante uddannelsesudvalg, navnlig uddannelsesudvalget for IT uddannelserne.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.


I Sydjylland er der ingen andre uddannelser, der handler at skabe strategisk og økonomisk værdi i virksomheder gennem brug af it.


Efter endt uddannelse er der mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse på et universitet. Afhængigt af uddannelsen kan der være krav om suppleringsfag.


Færdiguddannede også tage en diplom- eller masteruddannelse, når de har opnået nogle års erhvervserfaring


Uddannelsen sigter mod, at kandidaterne får ansættelse indenfor ledelse, IT og digitalisering. Typisk som projektleder, it-konsulent, forretningsudvikler eller tilsvarende. 
 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

I akademiets optageområde er der cirka 2100 studenter (stx, hhx etc) pr. år. I Sydjylland som helhed små 6000.


Rekrutteringsgrundlaget vil være et nyt segment af studerende, og der er på nuværende tidspunkt ikke en uddannelse af samme type og med samme profil i Trekantområdet eller Sydjylland i øvrigt.


Uddannelse vil indgå i et samarbejde med beslægtede uddannelser på akademiet, men er i sin profil så forskellig fra andre udbud, at der ikke forventes at være sammenfald i rekrutteringsgrundlag. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

For IBA Erhvervsakademi Kolding er det mest naturlige at bruge Professionsbachelor i finans som pejlemærke. Her optages i øjeblikket pænt over 60 studerende pr. årgang.


Økonomi og IT må forventes at have lavere søgning, da den kombinerer to fagområder, som traditionelt anses for "hårde". Væksten i på Økonomi og IT forventes nogenlunde at følge mønstret på finans.


Studenterårgangene vil falder en smule i de kommende år. Det skønnes at have mindre betydning.


IBA optog i 2018 mellem 8% og 12% af studenterårgangene i Fredericia, Vejen, Haderslev og Kolding Kommune. Dette optag udgør under halvdelen af akademiets optag på de dansksprogede udbud. 


På den baggrund forventes:


2020: 30 studerende


2021: 35 studerende


2022: 45 studerende


Estimaterne af rekrutteringsgrundlag er i øjeblikket vanskelige på grund af de mange studenter, som ikke går videre efter endt studentereksamen eller dertil svarende.


For ansøgningen her betyder det, at rekrutteringsgrundlaget er betydeligt større end ovenfor beskrevet.   


Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Et udbud vil ej heller forringe udbuddet af praktikvirksomheder for andre beslægtede uddannelser.


Kombinationen af Økonomi og Informationsteknologi har særlig faglig profil, som betyder, der at der vil skabes nye praktikpladser samtidig med, at praktikpladserne til de beslægtede uddannelser bibeholdes.  


 


IBA Erhvervsakademi Kolding har et velfungerende praktiksystem. I de sidste mange år har det været problemløst for de studerende at finde egnede praktikpladser.


 Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - Udkast til afslag - Nyt udbud af PB i økonomi og informationsteknologi - IBA (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil