Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Automationsteknolog - University College Lillebælt

University College Lillebælt
31/01-2019 12:32
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Eksisterende udbudssted er Odense. Der ansøges om udbudssted i Fredericia

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anders Christian Frederiksen Telefon 23 83 38 22 E-mail acfr@ucl.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Automationsteknolog

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Automation Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Automationsteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Automation Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


·         Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux – alle med fysik og matematik på C-niveau


 


·         Elektriker med specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik


 


·         Automatik- og procesuddannelsen (med specialer), bådmekaniker, CNC-tekniker, cykel- og motorcykelmekaniker, elektronik- og svagstrømsuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, finmekaniker, flymekaniker, industritekniker, køletekniker, personvognsmekaniker, procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker, skibsmontør, værktøjsuddannelsen samt data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)


 


·         Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


 


 


 


        Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt fysik og matematik på C-niveau er ligeledes adgangsgivende.


      


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorformandskabet for produktion, teknik og energi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation af interesse fra virksomheder og organisationer.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

 


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder på nuværende tidspunkt automationsteknologuddannelsen i Odense.


 


Med baggrund i regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser blev der i sommeren 2018 oprettet en uddannelsesstation for Automationsteknologuddannelsen i Fredericia. Uddannelsesstationen er fysisk placeret på Fredericia Maskinmesterskole og UCL Erhvervsakademi, og Professionshøjskole  samarbejder med Fredericia Maskinmesterskole om gennemførelsen af uddannelsen. Uddannelsen har tiltrukket 9 studerende ved første optag, og det er vurderingen, når man sammenligner med det nationale udbud på automationsteknolog i uddannelsens foreløbigt korte levetid, at det øgede kendskab til uddannelsen vil medføre et stigende optag i 2019 og fremefter således at der er et bæredygtigt grundlag. Til sammenligning kan bl.a. nævnes at da uddannelsen startede i Odense var der i først optag også 9 studerende og i dag er det årlige optag på 45-50 studerende.


 


Uddannelsesstationsordningen indebærer, at kun op til halvdelen af uddannelsen kan tages lokalt i Fredericia. Det vurderes af flere grunde at være uhensigtsmæssigt. En større lokal forankring af uddannelsen vil give muligheder for bedre samspil med lokale virksomheder undervejs i de teoretiske dele af uddannelsen. Dette gælder såvel virksomhedsbesøg og inddragelse af gæstelærere som studieprojekter og cases i virksomhederne. Når de studerende skal flytte eller pendle, falder sandsynligheden for at fastholde dem i lokalområdet. Det er således kun i en del af uddannelsesforløbet, at de studerende kommer tættere på de lokale virksomheder gennem uddannelsens samspil med erhvervslivet. Nogle studerende vil derfor være fristet til at tage hele uddannelsen i Odense eller måske vælge en helt anden uddannelse, hvor uddannelsesforløbet ikke er spredt på flere lokaliteter. Da det er veldokumenteret, at de fleste med en kortere videregående uddannelse finder beskæftigelse i det geografiske område, hvor deres uddannelse har fundet sted, er der således risiko for, at kun få studerende optages på uddannelsen og senere søger arbejde i Fredericia og omegn. Et udbud af en fuld automationsteknologuddannelse i Fredericia vil bedre end den nuværende uddannelsesstation muliggøre fastholdelse og rekruttering af studerende og arbejdskraft i nærområdet.


 


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ønsker derfor at dublere udbuddet af automationsteknologuddannelsen i Odense således, at UCL fremover kan udbyde den hele automationsteknologuddannelse i Fredericia, hvorefter uddannelsesstationen sammesteds ophører.


 


Der er følgende overordnede begrundelser for at søge om dublering af udbuddet af automationsteknologuddannelsen:


 


·         Der er et markant behov for automationsteknologer i Fredericia og omegn – og i Trekantområdet som helhed.


 


·         Der er behov for, at de studerende kan blive tilbudt et helt sammenhængende uddannelsesforløb i Fredericia frem for at skulle tage mindst halvdelen af uddannelsen i Odense


 


·         Udbuddet vil styrke det samlede udbud af videregående teknisk rettede uddannelser i området


 


Aftagerne af automationsteknologer fra uddannelsesstationen/udbudsstedet i Fredericia vil primært være at finde blandt de knapt 2000 industrivirksomheder i Trekantområdet, som tilsammen rummer 37.000 industrijobs. En lang række af disse virksomheder er i færd med eller har planer om at optimere produktionen med automatiske anlæg og robotteknologi. Her passer automationsteknologens profil godt ind, idet uddannelsens kerneområder består i design, opbygning, integration og optimering af automatiske enheder samt proces- og produktionslinjer.


 


Mange produktionsvirksomheder har allerede taget hul på ”Industri 4.0”, som ikke blot omhandler tiltagende automatisering af industrien men også det forhold, at et stigende antal industrielle enheder – fx maskiner, proceslinjer, robotter og computere, kommunikerer direkte med hinanden. Dette stiller stigende krav til uddannelsesniveauet hos de medarbejdere, som normalt beskæftiger sig med disse enheder.


       


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

 


Det er velkendt, at der er stor efterspørgsel efter dimittender med automations- og robotteknologiske kompetencer fra robotindustrien omkring Odense, hvilket har medvirket til at gøre automationsteknologuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole til et populært valg, som det også ses af optagstallene. Det stigende kendskab til, hvad uddannelsen handler om og kan føre til, har medført en udvikling fra 10 optagne studerende i 2014 til omkring 50 i 2016, 2017 og 2018.


 


 


 


År20142015201620172018Optagne studerende1012525048 


 


 


 I Trekantområdet og i Fredericia Kommune findes  en meget høj koncentration af produktionsvirksomheder med et stort potentiale for automation. Trekantområdet har således belæg for at kalde sig ”Danmarks Produktionscentrum” som følge af det store antal produktionsvirksomheder i området. I modsætning til mange andre steder i Danmark har der ikke været den samme grad af udflytning af produktionen til udlandet, og 37.000 er i dag beskæftiget i produktionsindustrien i Trekantområdet (ifølge DIMA – Danish International Manufacturing Academy samt www.trekantomraadet.dk). Fredericia Kommune er tilsvarende hjemsted for såvel meget store produktionsvirksomheder (fx Carlsberg, Shell Raffinaderiet, ABB og Energinet) som en lang række små og mellemstore fremstillings- og forarbejdningsvirksomheder.


 


En rapport fra Syddansk Vækstforum (2014) viser, at hele Region Syddanmark har et stort uudnyttet automationspotentiale på tværs af industriens brancher. Dette gælder ikke mindst i Trekantområdet, hvor en lang række virksomheder fastholder de traditionelle industrierhverv som fx omfatter maskiner, stål, fødevarer samt transport og logistik.


 


Automatiseringen vil sammen med digitalisering og øget anvendelse af robotter kunne styrke konkurrenceevnen – vel at mærke samtidig med, at beskæftigelsen øges.


 


Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 peger på 7 indikatorer for ”det gode liv” i Syddanmark. En af dem er, at uddannelsesniveauet skal være højere, en anden, at Syddanmark skal være regionen med størst årlig produktivitetsvækst.


 


Beskæftigelsesregion Syddanmark har påvist, at det i langt overvejende grad vil være arbejdskraft med en videregående uddannelse, der bliver mangel på fremover, og i udtalt grad mennesker med en kort videregående uddannelse.


       


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


Følgende virksomheder, som forventes at ville aftage automationsteknologer i de kommende år, er blevet kontaktet:


 


Shell-Refinery Fredericia


 


3Tech Automation A/S


 


EL:CON A/S


 


Fredericia Erhvervsforening


 


HA Automation A/S


 


Arla Foods Amba


 


Energy Cool A/S


 


Fredericia Håndværkerforening


 


Homa Maskinfabrik A/S


 


D.E. Electronic ApS


 


Etcas Automation A/S


 


KM Telecom Danmark A/S


 


Lindpro A/S


 


Scanview A/S


 


Carlsberg Supply Company Danmark A/S


 


Der har været løbende dialog med Fredericia Kommune og Business Fredericia, som blandt andet udtaler, at


 


”Automationsteknologuddannelsen [er] et godt og nødvendigt supplement til de øvrige produktions- og erhvervsrettede uddannelser i området. Behovet for veluddannet arbejdskraft er stort, og det bliver ikke mindre i disse år, hvor automation og robotindustri vinder indpas i stor stil”.


 


Andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for det seneste halve år (2016) fordelt på brancher:


 


Avanceret produktion: 55%


 


Fremstillingsvirksomhed: 64%


 


En lignende opgørelse fra Region Syddanmark i februar 2018 viser, at den generelle mangel på arbejdskraft har været stigende gennem flere år.


 


Ifølge Danmarks Statistik var der i 2017 149 industrivirksomheder (Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed) og 205 virksomheder inden for bygge og anlæg i Fredericia.


 


Det er vanskeligt at give et præcist estimat over, hvor mange automationsteknologer, som vil kunne ansættes over de kommende år, men det er sikkert, at automation, robotteknologi og digitalisering vil være i fremmarch i en lang periode.


 


Flere analyser peger samstemmende på, at fremstillingsvirksomhedernes vej til øget konkurrenceevne går gennem automatisering. Således vil man via automatisering kunne øge produktiviteten med mindst 15 % samtidig med, at beskæftigelsen på længere sigt øges med omkring 5 %. Dette bygger på, at mindre end en tredjedel af den samlede produktionsproces typisk er automatiseret.


 


Formand for Fredericia Kommunes uddannelsesudvalg, Pernelle Jensen, udtalte om uddannelsesstationen:


 


”Vi arbejder hele tiden på at skabe et uddannelsesmiljø, som er attraktivt og nytænkende, så vi kan tiltrække unge fra hele landet og fastholde vores egne unge mennesker i Fredericia. Automationsteknologuddannelsen er et af mange små skridt, der realiserer målsætningen, men samtidig også understøtter erhvervslivets behov for at få de rette kompetencer”.


 


Ved et fuldt udbud vil der kunne forventes en fysisk placering af uddannelsen i et videregående uddannelsesmiljø med gode praksisrelationer i form af Fredericia Maskinmesterskole. Endvidere vil et fuldt udbud medvirke til at styrke et teknisk rettet kompetencemiljø og et teknisk rettet udbud i Trekantområdet.


 


Det er således vurderingen, at der eksisterer et klart behov for uddannelsen, samt at der såvel i Fredericia som i hele Trekantområdet er tilstrækkeligt med aftagere til at beskæftige dimitterede automationsteknologer fra et udbudssted i Fredericia, selv når der tages højde for, at udbuddet måtte opleve en vækst, der kan sammenlignes med den, der er set på landets øvrige udbudssteder.


 


 Der henvises i øvrigt til ministeriets brev om uddannelsesstation. 


       


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


Den nærmest beslægtede korte videregående uddannelse i området er produktionsteknologuddannelsen, som udbydes af Erhvervsakademi Kolding. Der er ikke grund til at antage, at optaget på produktionsteknologuddannelsen vil blive påvirket af, at automationsteknolog ændres til et udbud. Til sammenligning kan man se på optaget på automationsteknolog og produktionsteknolog i Odense (begge hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole). Fra 2014 til 2016 steg optaget på automationsteknolog i Odense fra 10 til 50 studerende. I samme periode steg optaget på produktionsteknologuddannelsen fra 22 til 38. Også efterfølgende har optaget på de to uddannelser fulgtes ad i form af en udfladning fra 2016 til 2018. Det ser således ud til, at automationsteknologen ikke trækker potentielle studerende væk fra produktionsteknologuddannelsen. Det er endvidere vores vurdering, at der er rigeligt med såvel praktikpladser som arbejdspladser i Trekantområdet til studerende og dimittender fra begge uddannelser og flere til.


 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

 


Det naturlige rekrutteringsgrundlag består dels i personer med en gymnasial baggrund, dels i personer med erhvervsuddannelser, hvoraf nogle af de mest udbredte i området er industritekniker, automationstekniker, industrioperatør, værktøjsmager og smed. Der er således et meget stort rekrutteringsgrundlag i Fredericia og opland.


 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

 


På det første optag på uddannelsesstationen blev 9 studerende indskrevet. Optaget forventes at vokse med det øgede kendskab til uddannelsen. Såfremt uddannelsen fremover bliver et udbud, så hele uddannelsen kan tages samme sted, forventes dette at bidrage til dens popularitet. Optaget kan således forventes at være stigende til 20-25 studerende de kommende år.


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

 


Generelt er der ingen problemer med praktikaftaler inden for de teknologisk rettede uddannelser. De studerende finder med ganske få undtagelser selv deres praktikplads, og dette forventes også at være tilfældet med et udbud af automationsteknologuddannelsen med baggrund i det store antal produktionsvirksomheder i Fredericia og opland.


 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D3 - Godkendelse af nyt udbud - EA i automationsteknolog (udd.station) - UCL (Fredericia).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil