Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i Sundhedspraksis - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
31/01-2019 20:52
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Rønne

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Miriam Skjalm Lissner

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Health Practice

Den uddannedes titel på dansk
AU i Sundhedspraksis

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Health Practice

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

  • en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller anden relevant uddannelse på mindst niveau

  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring


Eventuel adgang på baggrund af en realkompetencevurdering


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

ikke relevant


Forslag til censorkorps
AU - Velfærd, Undervisning og Sundhed

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
KEA_AU_I_SUNDHEDSPRAKSIS.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt


KEA ønsker med dubleringen af AU i Sundhedspraksis at styrke muligheden for faglig relevant efter- og videreuddannelse for ansatte inden for social- og sundhedsområdet på Bornholm, der på grund af den geografiske placering har vanskeligt ved at drage nytte af KEAs nuværende udbud forankret i hovedstadsområdet. Denne ansøgning skal derfor ses som et bidrag til at udbyde relevant efteruddannelse til det primære sundhedsvæsen også på Bornholm og dermed til uddannelsesdækningen i hele regionen.Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det forventes, at aktiviteten årligt vil have et omfang på 4 årselever. Det vil sige at KEA forventer at udbyde 2 moduler på 10 ECTS med 12 deltagere på hvert modul årligt de næste tre år. Det forventes, at uddannelsen vil starte op i en 2-3-årig kadence. Det forventes ,at der vil oprettes ét modul ad gangen. Se også behovsanalyse s. 6f.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Bornholms Regionskommune, herunder Center for Ældre, som er den primære arbejdsgiver på Bornholm, Bornholms Hospital samt fagforening FOA. Møder, telefonsamtaler samt mailkorrespondance. Herudover er inddraget evalueringer af uddannelsen samt data og informationer om mængden og beskæftigelse for den primære målgruppe for akademiuddannelsen i sundhedspraksis på Bornholm. Desuden er inddraget udviklingen inden for faget og sundhedsvæsenet generelt, herunder Regeringens sundhedsreform og opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

KEA er eneste udbyder af Akademiuddannelsen i sundhedspraksis i hovedstadsområdet, og dubleringen af udbuddet til Rønne forventes ikke at have indvirkning på udbuddet i hovedstaden grundet den gegrafiske afstand.  


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Dubleringen af udbuddet vil bidrage til relevant efteruddannelse af primært social- og sundhedsassistenter på Bornholm, der på grund af den geografiske placering har vanskeligt ved at drage nytte af KEAs nuværende udbud forankret i hovedstadsområdet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Det forventes, at aktiviteten årligt vil have et omfang på 4 årselever. Det vil sige at KEA forventer at udbyde 2 moduler på 10 ECTS med 12 deltagere på hvert modul årligt de næste tre år. Det forventes, at uddannelsen vil starte op i en 2-3-årig kadence. Det forventes at der vil oprettes ét modul ad gangen. Se også behovsanalyse s. 6f.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D5 - Godkendelse af nyt udbud - AU i Sundhedspraksis - KEA (Bornholm, Rønne).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil