Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Datamatiker - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
01/02-2019 09:25
2019-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@iba.dk, 61939541

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Datamatiker

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Computer Science

Den uddannedes titel på dansk
Datamatiker AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Computer Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangsgivende er en af følgende uddannelser:
Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.


Kvote 2 ansøgere bliver vurderet individuelt. Både i forhold til den adgangsgivende eksamen, og til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted fastlægger


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for IT-teknolog, Elektronikteknolog, Datamatiker og Multimediedesigner ved Censorsekretariat Porthusgade 1 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
datamatiker endelig behovsbeskrivelse.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Denne ansøgning om udbud af datamatiker i Kolding er begrundet i en stærkt stigende efterspørgsel efter IKT- specialister. Datamatikeren er central for at efterkomme denne efterspørgsel.


Begrebet IKT-specialist dækker i ansøgningen over personer, der har kompetencer til at udvikle, drive og vedligeholde IKT-systemer, og for hvem arbejdet med IKT udgør den væsentligste del af deres job. Personerne har  kompetencer på et så specialiseret niveau, at det ofte kræver en formel uddannelse at varetage jobfunktionen. De typiske uddannelser er i den forbindelse datamatiker, IT-ingeniør, datalog og tilsvarende.


I vedlagte behovsredegørelse er der taget stilling til de generelle tendenser i behovet for IKT-specialister.
Til grundlag for undersøgelsen af virksomhedernes og de regionale behov er der benyttet offentligt tilgængelige analyser foretaget af region Syddanmark, Uddannelses‐ og Forskningsministeriet og Danmarks Vækstråd.
Enkelte af redegørelsens kilder bruger lidt ældre tal, idet de bygger på perioden  2007 – 2015. Det gælder  rapporten ”Virksomheders behov for digitale kompetencer udarbejdet” udarbejdet på foranledning af på foranledning af Uddannelses‐ og Forskningsministeriet i 2016. Det vurderes dog som mindre betydningsfuldt. Uddannelsesnetværket for datamatikeruddannelsen ved Danske Erhvervsakademier fremhæver i deres årsberetning for 2018, at konklusionerne i rapporten fra 2016 stadig er gældende. 
I forlængelse af disse rapporters konklusioner har IBA Erhvervsakademi Kolding inddraget en række virksomheder for nærmere at diskutere behovet for uddannelsen. Endelig rummer behovsbeskrivelsen en redegørelse for karakteren af efterspørgslen på det regionale og virksomhedsmæssige plan.


Rekrutteringsproblemer
Problemerne med at rekruttere arbejdskraft er en af de største bekymringer hos de virksomheder, som IBA Erhvervsakademi Kolding har talt med i forbindelse med udarbejdelsen af denne ansøgning.  Der uddannes ikke IKT-specialister med kompetencer i udvikling  og vedligeholdelse af systemer, konstruktion og programmering i IBA Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.
 
Rekrutteringsproblemerne bliver ofte diskuteret i de uddannelses- og erhvervsnetværk, som IBA’s IKT-uddannelser deltager i. Op til denne ansøgning afholdtes et særskilt møde med IKT-virksomheder for at diskutere en ansøgning om udbud af datamatikeruddannelsen på IBA. Helt centralt står manglen på kvalificeret arbejdskraft:


De deltagende virksomheder har alle svært eller meget svært ved at skaffe IKT-specialister indenfor datamatikerens kompetenceområder. • Det er vigtigt, at ansøgere kan ”håndværket”, da 60% af jobbet er håndværk. Det vil sige kodning af forskellig art, og det er i den sammenhæng stort set ligegyldigt om der er tale salg af en ”hyldevare” (en allerede færdig løsning) eller om opbygning af ny løsning.

 • De deltagende virksomheder bruger kun sporadisk jobopslag, da det i praksis viser sig vanskeligt at hente kvalificeret arbejdskraft på den måde. En virksomhed nævner, at eventuelle opslag højest giver 20 ansøgere, hvoraf måske 2 – 3 er kvalificerede. 

 • Alle virksomhederne anvender praktik som en helt central måde at rekruttere arbejdskraft på. Studerende til praktik må imidlertid hentes udenfor området, idet der ikke uddannes datamatikere eller tilsvarende i området.


For denne ansøgning er det også relevant, at virksomhederne foretrækker ”lokale” kandidater og studerende. Det er væsentligt vanskeligere at få ”udenbys” studerende til at blive ”hængende” i virksomheden. Det gælder også ved praktikforløb, hvor en ”lokal” studerende i praktik lettere bliver ”konverteret” til et ansættelsesforhold end en ”udenbys” studerende.


Ved siden af praktik bruger virksomheder to andre væsentlige måder for at få relevant arbejdskraft: • Outsourcing, navnlig til Østeuropa (specielt Ukraine) er en løsning for flere virksomheder. Arbejdskraften her er ikke billigere end i Jylland, men den findes.

 • Oplæring og efteruddannelse. Der ansættes et betydeligt antal, som ikke har ikke en IKT-uddannelse. Det er ikke noget nyt fænomen i IKT-brancherne.


Underudbuddet af arbejdskraft i akademiets dækningsområde er en betydelig hæmsko for virksomhedernes udvikling. Et udbud af datamatiker vil kunne løse en del af problemerne med mangel på IKT-kompetencer i akademiets udbudsområde. • Datamatikeren er tænkt som og kendetegnet ved at være virksomhedens håndværker i programmering og konstruktion. Med sin vægt på håndværket er uddannelsen særlig egnet til at løse en lang række af de problemer, som områdets virksomheder står overfor.

 • Datamatikeren har de almene kompetencer, der skal til at specialisere sig.

 • Et udbud i Kolding vil lette rekrutteringen betydeligt. Blandt andet i kraft af, at datamatikeruddannelsen har indbygget praktik.

 • Et udbud i Kolding udbud vil være en betydelig styrkelse videnomsætningen mellem akademiet og virksomheder på IT-områdetStigende behov for IKT-specialister
Det er ikke nyt, at der er en stigende efterspørgsel efter IKT-specialister. Med udgangspunkt i perioden 2007 til 2015 beskriver rapporterne ”Virksomheders behov for digitale kompetencer udarbejdet” fra 2016 en kraftig stigning i efterspørgslen på IKT-specialister. Den samlede andel af jobopslag efter IKT-specialister er vokset fra 3,5 til 5,5 pct. i perioden fra 2009 til 2014. Det relevante for ansøgningen her er, at der er en bevægelse i arbejdskraftsefterspørgslen fra drift til konstruktion og planlægning: • Virksomhederne har en høj efterspørgsel efter specialister til udvikling  af systemer, konstruktion og programmering.

 • Specialister til analyse og specifikation (fx af krav til systemer og databaser) hører også til blandt de mest efterspurgte kompetencer.

 • Der er relativt aftagende efterspørgsel efter specialister indenfor drift og support.


Ovennævnte kompetenceområder er datamatikerens styrker. Det reflekteres i, at i 2015 var de mest søgte IKT-specialister blandt virksomheder dataloger, softwareudviklere og datamatikere. Af relevans i denne sammenhæng er, at:
 
Dataloger og datamatikere udgør rygraden af IKT-specialister med en IKT-uddannelse. Det er de to største grupper af ansatte i virksomhederne. I 2013 beskæftigede virksomheder cirka 1.300 dataloger og cirka 4.500 datamatikere.
Datamatikere har den laveste ledighed blandt IKT-uddannelserne med en ledighed på omkring 4%. Tallet er fra 2013.
IKT-specialisters andel af udgjorde i 2015 mellem 28% og 40% af alle IKT-jobopslag. Lavest i Sydjylland med cirka 33% og på Sjælland med cirka 28%.


Den stigende beskæftigelse hænger sammen med, at der er et stigende behov i IKT-sektoren samtidigt med at IKT-specialister også oftere efterspørges uden for IKT-sektoren. På den baggrund konkluderer rapporten, at der må forventes et markant underudbud af arbejdskraft indenfor kompetenceområdet konstruktion.


Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i 2019 lever op til rapportens forventningerne om underudbud. Ifølge ”Arbejdsmarkedsbalancen”, opgjort af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, er der i Sydjylland aktuelt, januar 2019: • Omfattende mangel på arbejdskraft indenfor kategorien ”Programmør og Systemudvikler”

 • Mangel  på arbejdskraft indenfor kategorierne ”It-Konsulent” og ”It-Projektleder”


”Omfattende mangel” er defineret ved landsdækkende og vedvarende mangel, og at det skønnes meget vanskeligt at finde den efterspurgte arbejdskraft i andre regioner og brancher eller ved opkvalificering på kort sigt.
”Mangel” er defineret ved lav regional ledighed, og at det skønnes muligt at finde den efterspurgte arbejdskraft i andre brancher eller geografiske områder.


Billedet af flaskehalse bestyrkes af, at virksomhedernes  største rekrutteringsudfordringer er i forhold konstruktionskompetencer. Altså specialister til udvikling  af systemer, konstruktion og programmering.
 
Automatisering og digitalisering
Efterspørgslen efter IKT-specialister er meget uens i Danmark: 6 ud 10 job er i hovedstadsområdet og 2 ud af 10 job er i Østjylland. IBA Erhvervsakademi Koldings dækningsområde er kendetegnet ved, at industrien fylder meget.
Sydjylland er den region i Danmark, hvor industrien fylder klart mest. I 2015 var 41% af alle IKT-specialister i Sydjylland beskæftiget i industrien modsat Hovedstaden (9%) og Østjylland (20%). Konkret betyder det, at kompetenceområderne drift og support fylder relativt mere i Sydjylland end i de øvrige dele af landet.
De ”klassiske” industrier fylder fortsat meget i erhvervsbilledet i såvel Sydjylland som Trekantområdet. Det er særligt relevant ved, at efterspørgslen efter kompetencer i programmering og konstruktion vil stige som følge af det stigende fokus på automatisering og digitalisering. Organisationerne Syddansk Vækstforum og Trekantområdet Danmark, der dækker kommunerne  Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejen, Middelfart og Vejle, peger på, at industrien fortsat vil spille en central i området. Den teknologiske udvikling betyder at: • for mange virksomheder er det uhensigtsmæssigt fysisk at adskille udviklingsaktiviteter og produktion

 • produktionsvirksomhedernes internationale konkurrenceevne afhænger blandt andet af udbredelsen af automation og anden ny teknologi

 • automation og anden ny teknologi gør det muligt at fastholde arbejdsopgaver og arbejdspladser i Danmark.


I den udvikling er IKT-specialister afgørende. Også i den forbindelse vil et udbud af datamatiker i Kolding være et  vægtigt bidrag.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det er vanskeligt at sætte præcise tal på regionale behov for dimittender. Akademiet anslår behovet til mindst 50 dimittender pr. år. Overslaget bygger på:


1: Der er vækst i antallet af ansatte i IKT-branchen i regionen; men i øjeblikket skal store dele af arbejdskraften til IKT-området skal i øjeblikket hentes udenfor regionen med deraf følgende ekstra omkostninger. Flere af de IKT-virksomheder, som har medvirket i denne ansøgning, udbygger deres afdelinger i andre store uddannelsesbyer fordi det er vanskeligt at skaffe kompetencer indenfor programmering og konstruktionen i regionen. Andre gennemfører outsourcing, typisk til det "gamle" Østeuropa.
2:  IBA Erhvervsakademi oplever, at arbejdsløsheden over det seneste 1½ år blandt akademiets kandidater på PB web er faldet til nul. Det skyldes ikke kun, at det en god uddannelse. Det hænger også sammen med, at virksomhederne ansætter kandidater fra PB web i job, hvor en datamatiker ofte var mere naturlig.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Undersøgelsen af behovet for uddannelsen er gennemført som:
 
A: Møder med virksomheder i IBA Erhvervsakademi Koldings dækningsområde
Følgende virksomheder har været inddraget i undersøgelsen • miq ApS., Snaremosevej, Fredericia (ved Jesper Holm) 

 • IPW Systems A/S, Olaf Ryes Gade, Kolding (ved Jan H. Andersen) 

 • HPO Consulting, Æblehaven, Kolding (ved Henning Poulsen) 

 • Flying October, Dalbygade, Kolding (ved Brian Kamuk)

 • Elbek & Vejrup A/S, Jupitervej 1, Kolding (ved Søren Ø. Knudsen)

 • DataSign A/S, Jernbanegade, Kolding (ved Jesper S. Kristensen)

 • C2IT A/S, Birkemosevej, Kolding (ved Martin Thy Asmussen) 


Virksomhederne er kendetegnet ved, at de ansætter datamatiker eller personer med tilsvarende kompetencer. Virksomheder arbejder alle med et eller flere af disse områder: systemudvikling og integration, konstruktion og programmering, drift og support samt organisatorisk implementering.  


Op til indleveringen af ansøgningen afholdt IBA Erhvervsakademi Kolding et afsluttende møde med virksomhederne med følgende dagsorden: 1. Rekrutteringsproblemer. Mangler der folk med datamatiker eller datamatikerlignende kompetencer?

 2. Hvilke job og arbejdsområder er der i øjeblikket fokus på?

 3. Er der tendenser, som vi skal være særligt opmærksomme på (fx i forbindelse med udformningen af valgfag)

 4. Praktik. Har de regionale virksomheder passende arbejdsopgaver til studerende i praktik på 5 semester??

 5. Muligheder for deltagelse i uddannelsen. Har virksomhederne mulighed for at deltage i uddannelsen, navnlig i forbindelse med de studerendes større projekter (fx deltagelse i evaluering af de studerendes løsninger eller som opgavestiller)


B: Deskresearch med baggrund i nyeste autoritative rapporter. Nemlig: • 2016a: Virksomheders behov for digitale kompetencer udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz, Kubix og Alexandra Instituttet udarbejdet på foranledning af på foranledning af Uddannelses‐ og Forskningsministeriet

 • 2016b: Regional efterspørgsel efter digitale kompetencer  udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for Danmarks Vækstråd

 • 2017: National handlingsplan for digitale kompetencer udarbejdet af DI (Dansk Industri)

 • 2018: Virksomhedsprojekt: Business Kolding. En undersøgelse af IT virksomheders interesse i IT netværk IT Kolding - Syddansk Universitet, 2018

 • Aktuelle webpublikationer fra "IT-branchen" hentet fra itb.dk

 • Aktuelle rapporter fra Region Syddanmark


I behovsafdækningen er der taget udgangspunkt i ”European e-Competence Framework. A shared European Framework for ICT Professionals in all industry sectors”. Rammen anvendes blandt andet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og den ssondrer mellem disse kompetenceområder for IKT-specialister: 1. Planlægning og systemdesign: Overordnet IT-arkitektur og analyse af forretningsprocesser (fx systemanalytiker)

 2. Konstruktion: Vedligehold og udvikling af software (fx udvikler eller test specialist) Vedligehold og udvikling af software (fx udvikler eller test specialist)

 3. Drift og –support: Administration af system og databaser (fx system administrator eller tekniker)

 4. Organisatorisk implementering: Salg, undervisning og konsulentbistand inden for IKT (fx account manager eller IKT-konsulent)

 5. Ledelse: Ledelse af IT-virksomhed eller af intern IT-afdeling (fx Chief Information Officer eller IT-projektleder)


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Der er ingen lignende uddannelser i IBA Erhversakademi Koldings optageområde.
Datamatikeruddannelsen består af 90 ECTS obligatoriske fag, hvor hovedvægten er på programmering og konstruktion. Sekundært på systemudvikling, teknologi og virksomheden. Derudover har uddannelsen 30 ECTS valgfag samt praktik (15 ECTS) og et speciale (15 ECTS).
De obligatoriske fag har fokus på den håndværksmæssige side af programmering, udvikling af software og databaser.


En gruppe af beslægtede uddannelser er forskellige kandidatuddannelser i IT. Fælles for dem er, at de i langt højere grad fokuserer systemanalyse og systemudvikling og i mindre omfang på den egentlige programmering og konstruktion. Ingen sådanne kandidatuddannelser udbydes i akademiets optageområde eller nært dette.
En anden gruppe af beslægtede uddannelser er IT-ingeniør uddannelser af forskellige sammensætning. Ingen sådanne kandidatuddannelser udbydes i akademiets optageområde eller nært dette.
En tredje gruppe af beslægtede uddannelser er uddannelser med fokus på webudvikling. IBA Erhversakademi Kolding har selv udbud af Multimediedesign og overbygningsuddannelsen i Webudvikling. Uddannelserne er ikke møntet på at løfte programmeringsopgaver i IT-virksomheder eller i industrien. Begge uddannelser har programmering og konstruktion; men med et meget begrænset antal ECTS  og eksklusivt fokuseret på de sprog, der anvendes i forbindelse med webudvikling. Uddannelserne er derudover fokuseret på design og kommunikation.


I akademiets optageområde er nærmeste beslægtede uddannelse  "Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign" på SDU i Kolding. Det er en IT uddannelse med humanistiske briller på bachelor niveau. I lighed med uddannelserne fokuseret på webudvikling har disse bachelorkandiater ikke fokus at løfte programmeringsopgaver i IT-virksomheder eller i industrien.


Datamatikeruddannelsen er diminsioneret.


Dimensioneringen  hænger primært sammen med, at uddannelsen er "puljet" sammen med en række web og medieuddannelser, der har en betydelig arbejdsløshed blandt nyuddannede. Ifølge ministeriets nyeste opgørelser havde datamatiker en arbejdsløshed på 11%  målt i 4 - 7 kvartal. Ministeriets tal er historiske (fra 2015).  På det IT-faglige område er ledigheden som helhed på 15% (efter samme opgørelse). Ledigheden blandt datamatikere er på 4% Ifølge rapporten "Virksomheders behov for digitale kompetencer" udarbejdet på foranledning af Uddannelses‐ og Forskningsministeriet i 2016 ( tabel 4.4 side 35). Efter den opgørelse har Datamatiker den laveste ledighed blandt alle IKT-uddannelser.
IBA's udbud af PB i webudvikling har en aktuel ledighed på 0%. Det er usædvanligt lavt. Den lave ledighed er et markant udtryk for behovet for kompetencer i alle former for konstruktion.
IBA Erhvervsakademi Kolding ser ikke dimensioneringen som et problem. Akademiet ønsker at flytte studiepladser fra Multimediedesigner til Datamatiker. Det giver god mening, da der i området er en del multimedielignende uddannelser og disse uddannelser har en højere ledighed blandt nyuddannede end Datamatikeren. 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Det umiddelbare rekrutteringsgrundlag er alle personer i optageområdet med en studentereksamen eller dertil svarende (jf. adgangskravene).
En "studenterårgang" i akademiets optageområde består af lidt over 2000 personer. Den har været svagt i stigende i det sidste 10 år.
Rekrutteringsmæssigt er det interessante ved uddannelsen, at der ikke findes tilsvarende uddannelser i området. Det vil sige, at der ikke findes uddannelser, der henvender sig til unge med interesse for den "hårde side" af IT-brancherne. Der findes, som fremstillet ovenfor, adskillige med fokus på den såkaldte "bløde side" (web, design og kommunikation). Der findes heller ikke andre uddannelser, som appellerer til samme interesser. Tættest på er IBA Erhvervsakademi Koldings eget udbud af Produktionsteknolog, og det er interessemæssigt en ganske fjerne fætter.


IBA Erhvervsakademi Kolding skønner ikke, at andre uddannelser mister ansøgere ved et udbud af Datamatiker i Kolding. Akademiet skønner samtidigt, at et udbud vil få flere unge til at blive i regionen. I øjeblikke afvandrer en betydelig del, fordi udbuddet af uddannelser er begrænset.


Dimittender er en række videreuddannelsesmuligheder. Mest nærliggende er overbygningsuddannelserne i IT-sikkerhed, Innovation og entrepreneurship, Webudvikling, Softwareudvikling eller Digital konceptudvikling.Overbygningsuddannelsen i Webudvikling udbydes af IBA Erhvervsakademi Kolding og kører med et stabilt optag.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

2019: 25
2020: 25
2021: 25


Det skønnede optag er sat efter to forhold: • Antallet af studiepladser, som med fornuft kan overføres fra Multimediedesigner til Datamatiker

 • At der kan opbygges et fornuftigt studiemiljø


Det vil sige, at det skønnede optag forudsætter, at dimensioneringen af IT og medieuddannelser i grove træk fortsætter i den nærmeste årrække. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Erhvervsakademi Kolding imødeser ingen problemer med at etablere det nødvendige antal praktikpladser.


Det forløber uproblematisk på akademiets øvrige uddannelser, og akademiet har gennem årene været i stand til at skærpe kravene til indholdet af praktikken.


IBA Erhvervsakademi Kolding har allerede veludviklede kontakter med de virksomheder, som beskæftiger datamatikere eller dertil svarende. Det gælderl IKT-virksomheder, virksomheder indenfor handel og service, transport samt industrien. Det skyldes blandt andet akademiets deltagelse i netværk omkring IKT 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - Endelig afslag - EA i datamatiker - IBA (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil