Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Automationsteknolog (Erhvervsakademiuddannelsen inden for automation) - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
30/01-2019 14:15
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Eksisterende udbudssted er Randers. Der ansøges om udbudssted i Hedensted.

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Campuschef Annette Westergaard Poulsen Holmboes Allé 1C, 8700 Horsens Mail: annp@eadania.dk Telefon: 30626362

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Automationsteknolog (Erhvervsakademiuddannelsen inden for automation)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Automation Engineering.

Den uddannedes titel på dansk
Automationsteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Automation Engineering.

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX eller særligt HF-forløb for fremmedsprogede (GIF), eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen) Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C
En lang række erhvervsuddannelser med fysik C og matematik C. Blandt andet
elektrikeruddannelsen (med specialer)
entreprenør- og landbrugsuddannelsen (speciale entreprenørmaskinmekaniker,
industritekniker (specialer og trin 2 og 3), procesoperatør (trin 2), vvs-uddannelsen

Anden relevant erhvervsuddannelse med fysik C og matematik C og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning om dublering af automationsteknologuddannelsen - endelig.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt
Erhvervsakademi Dania udbyder i dag uddannelsen til automationsteknolog med et fast udbud i Randers og ved uddannelsesstationen i Hedensted.

Dania ønsker, at dublere udbuddet af automationsteknologuddannelsen i Randers, sådan at Dania fremover også udbyder en fuld og permanent automationsteknologuddannelse i Hedensted, hvorefter uddannelsesstationen i Hedensted ophører (se følgeskrivelse i bilag).

Ansøgningen om dublering af udbuddet er begrundet i dels et markant og stigende behov for automationsteknologer i og omkring Hedensted og Horsens, dels et væsentligt behov for at kunne tilbyde studerende et helt uddannelsesforløb på uddannelsen i Hedensted med henblik på lokal fastholdelse. Flere undersøgelser bekræfter nemlig, at dimittender fra videregående uddannelser i stort omfang bosætter sig og finder beskæftigelse i nærheden af det sted, hvor de har taget deres uddannelse (Danske Regioner, 2018; Danske Erhvervsakademier, 2015). Vores erfaring viser også at de studerende alene rekrutteres fra det nærområde, hvor udbuddet findes, hvilket indikerer at udbuddet skal være placeret, der hvor virksomhederne er for at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft (figur 6 i bilag).

Ønsket om en dublering af uddannelsen, til et permanent udbud i Hedensted, skal også ses i lyset af at uddannelsesstationen i Hedensted er kommet rigtig fint fra start med et optag på 14 studerende. Forventningerne ved planlægningen var et optag på 10 studerende. Alle studerende på uddannelsesstationen er rekrutteret fra Horsens og Hedensted nærområder (figur 6 og 8 i bilag).

Regionen er kendetegnet ved en stærk repræsentation af erhvervsskoler, som forventes at udgøre det primære rekrutteringsgrundlag (figur 1 i bilag).

Det faglige grundlag for et fuldt udbud i Hedensted er også på plads via de indgåede samarbejdsaftaler med lokale automationsvirksomheder og det tætte samarbejde med Dansk Produktions Univers (www.dkpu.dk). Dansk Produktions Univers arbejder for at udvikle og fremme konkurrencekraften hos nye og eksisterende produktionsvirksomheder i Danmark, bl.a. i samarbejde med Alexandra Instituttet, Made, Force Technology, Vitus Bering Innovation Park, Hedensted Erhverv m.fl.

Dansk Produktions Univers har valgt at flytte sit domicil ind i nabolokaler til Dania på Spettrupvej 7 i Hedensted og stiller bl.a. Phd-studerende til rådighed i samarbejdet (se følgeskrivelse i bilaget). Desuden er Erhvervsakademi Dania blevet positivt institutionsakkrediteret i 2018.

Et andet argument for at dublere udbuddet findes i en analyse fra Dansk Metal som viser, at der særligt i Region Midtjylland er en stærk industriklynge og at 43 procent af industrivirksomhederne i Midtjylland forventer at ansætte flere medarbejdere det kommende år, hvor det på landsplan er 38 procent. Blandt virksomhederne i Midtjylland, der forventer en stigning i henholdsvis produktivitet, antal ansatte, ordrer og eksport, er udbredelsen af robotter større end på landsplan (Jern & Maskinindustrien, 2019). Hedensted og nabokommunerne er det østjyske centrum for den industriproduktion, som er den primære målgruppe for uddannelsen og som i høj grad efterlyser kvalificeret arbejds­kraft.

Tilgangen til uddannelsen på landsplan er da også steget som en konsekvens af efterspørgslen. De seneste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at tilgangen til automationsteknologuddannelsen på landsplan er steget konstant i perioden 2013 – 2017 med en øget tilgang fra 2016 – 2017 på 10.2 % (figur 2 i bilaget). Samtidig viser de seneste tal om nyuddannedes beskæftigelse fra ministeriet, at beskæftigelsen blandt nyuddannede automationsteknologer er stigende. Beskæftigelsen var på 91 % for dimittender fra 2015 (figur 3 i bilaget).

Konkret i Danias udbudsområde (Hedensted og Horsens) er antallet af ledige faldet over en længere periode sammenlignet med sidste år. I oktober 2018 var ledigheden i Hendensted på 2,3 % og 3,3 % i Horsens. (Se figur 4 i bilaget).

Et tredje argument for en dublering er, at der er et stort behov for flere tekniske videreuddannelsesmuligheder på erhvervsakadeiniveau.

I Horsens findes der i dag kun mulighed på VIA University College for at tage en teknisk erhvervsakademiuddannelse som byggetekniker, bygningskonstruktør, kort- og landmålingstekniker og produktionsteknolog. Disse uddannelser er alle målrettet et andet arbejdsmarked. Selvom produktionsteknologuddannelsen er den eneste beslægtede uddannelse er den meget forskellig og kan ikke erstatte en automationsteknologs kompetencer.

Erhvervsakademi Dania udbyder idag kun 2 merkantile erhvervsakademiuddannelser i Horsens, administrationsøkonomuddannelsen og handelsøkonomuddannelsen. En dublering af automationsteknologuddannelsen til området vil være et godt supplement til Danias øvrige udbud. Erhversakademi Dania udbyder i alt 6 uddannelser indenfor det tekniske område i Randers og Viborg.

Såfremt ønsket om dublering imødekommes, vil et fuldt udbud i Hedensted have som konsekvens, at de studerende fra området kan tage hele deres uddannelse i Hedensted og biddrage til områdets vækst. Det vil fastholde de studerende i lokalområdet og give de studerende et bedre uddannelsesforløb (figur 1, 8 og 9 i bilaget).

Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender
Dania har i forbindelse med ansøgningen været i tæt kontakt med aftagervirksomheder, kommune og beskæftigelsesminister, som alle bekræfter, at der er et stort behov for et helt udbud af uddannelsen (se følgesskrivelse, interessetilkendegivelser og støtteerklæring i bilag).

Større og mellemstore virksomheder  i og omkring Hedensted og Horsens har bekræftet deres behov for et fuldt udbud af uddannelsen og har tilkendegivet deres interesse i at samarbejde omkring et praktikforløb.

Erhvervsakademi Dania har i tæt samarbejde med de lokale virksomheder skabt en særlig "Hedensted-model", der betyder, at hver enkelt studerende under uddannelsen er tilknyttet en lokal virksomhed. Modellen indebærer, at den studerende ved studiestart indgår en samarbejdsaftale med virksomheden om studierelateret arbejde og et praktikforløb. På den måde sikres det, at teori og praksis går hånd i hånd gen­nem hele uddannelsen, og at der samtidig knyttes tætte bånd mellem studerende og virksom­heder (støtteerklæring fra Borgmester Kasper Glyngø, Hedensted Kommune).

Der er et stort antal produktionsvirksomheder i nærområdet omkring Horsens og Hedensted. Vores analyse viser, at der er i byområderne med postnummer 8722, 8700, 7100, 7130 og 7160 er 542 produktionsvirksomheder, hvoraf 125 specifikt er registreret under automation (bilag figur 7).  I hele Hedensted Kommune skønnes at være ikke mindre end 2000 produktionsvirksomheder (Borgmester Kasper Glyngø, Hedensted Kommune, støtteerklæring). Når regeringen pegede på netop Hedensted Kommune som et velegnet sted at placere en ud­dannelsesstation, var det ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ikke nogen til­fældighed. "I Hedenstedområdet er der særlig stor efterspørgsel på medarbejdere med de kompetencer," udtalte han 17. januar 2018 til Horsens Folkeblad.

Vores skøn er derfor at der i Hedenssteds nærområde vil være et stigende behov for dimittender startende med ca. 20 dimittender pr. år, hvilket også svarer til de interessetilkendegivelser, der er indhentet (figur 9 i bilag).

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Behovsafdækningen er sket ved løbende erfaringsopsamling og samtaler med Hedensted Kommune, samarbejdsvirksomheder, studerende samt offentlige institutioner og faglige organisationer, som Erhvervsakademi Dania samarbejder med ift. automationsteknologuddannelsen. Desuden er der foretaget en undersøgelse af antallet af potentielle aftagervirksomheder i nærområdet på Kompass.com.

Da Erhvervsakademi Dania i forvejen har en uddannelsesstation i Hedensted, har det været et bevidst valg at inddrage vores samarbejdsvirksomheder og Hedensted Kommune med henblik på at dokumentere et behov for et permanet udbud i Hedensted.

Konkret er der rettet henvendelse til følgende: Kjærsgaard A/S, Eltronic A/S, CesTek A/S, Østbirk Bygningsindustri A/S, FH Automation, VS Automation A/S, Danish Crown A/S, Jysk, Palsgaard A/S, SP Moulding, Intego A/S, Aeropak A/S, Flextek, IC Electric, Heco og Glud og Marstrand. I vedlagte bilag ses en samlet oversigt over virksomhedernes interessetilkendegivelser og deres behov for et fuldt udbud af automationsteknologuddannelsen i Hedensted, samt hvor mange praktikpladser de vurderer, de kan tilbyde (figur 9 i bilaget).

Derudover har Dania modtaget støtteerklæring fra borgmester Kasper Glyngø og Erhvervschef Carsten Steffensen på vegne af Hedensted Kommune, der støtter op om behovet for et permanent udbud af automationsteknologuddannelsen i Hedensted (se støtteerklæringen i det vedhæftede bilag).

Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.
Automationsteknologuddannelsen, der fokus på automatisering og robotteknologi i forbindelse med industrielle styresystemer og automatiske anlæg udbydes idag som et helt uddannelsesforløb i København, Odense, Aarhus, Aalborg og Randers. Derudover udbydes uddannelsen som uddannelsesstation i Fredericia (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole) og Hedensted (Erhvervsakademi Dania).

Dania er opmærksom på, at den nærmeste udbyder af uddannelsen er uddannelsesstationen i Fredericia (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole), som med offentligt transportmiddel ligger ca. 1,75 time væk fra uddannelsesatationen i Hendensted (Google Maps). Nærmeste andre udbydere af uddannelsen er Erhvervsakademi Aarhus, som ligger tilsvarende langt væk med offentligt transport.

Uddannelsen til produktionsteknolog er som tidligere omtalt den eneste beslægtede uddannelse på erhvervsakademiniveau.

Produktionsteknologers faglige sigte er primært indenfor rådgivning og løsning af konstruktions- og produktionsopgaver. Produktionsteknologuddannelsen adskiller sig fra automationsteknologuddannelsen, som i langt højere grad har fokus på automation og robotteknologi, som er nogle af de særlige kompetencer, der i stigende grad efterspørges specifikt på arbejdsmarkedet (Jern & Maskinindustrien, 2019).

Produktionsteknologerne arbejder indenfor et bredere felt, og ses ofte i stillingerne indenfor konstruktion, produktudvikling, teknisk salg og indkøb samt planlægning. I Jylland udbydes uddannelsen til produktionsteknolog i Esbjerg, Herning, Horsens, Randers, Skive, Sønderborg, Aalborg og Aarhus. Det udbud der ligger nærmest Hedensted er VIA University Colleges udbud i Horsens.

Forskellen på uddannelserne understøttes af de seneste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om nyuddannede produktionsteknologers beskæftigelse, målt 4-19 måneder efter dimittering.  Tallene viser, at for dimittender fra 2013 var beskæftigelsen 66%, for dimittender fra 2014 var den 72% og for dimittender fra 2015 var beskæftigelsen nede på 65%. Beskæftigelsen blandt nyuddannede produktionsteknologer er således nogenlunde konstant og ligger på et markant lavere niveau end beskæftigelsen for automationsteknologer, der har en beskæftigelsesgrad på 91% blandt dimittender fra 2015 (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2018b).

Forskellen afspejles også i de seneste ledighedstal blandt nyuddannede produktionsteknologer, opgjort i tredje kvartal efter dimittering. For dimittender fra 2014 var ledigheden 15%, for dimittender fra 2015 var den 17% og for dimittender fra 2016 var ledigheden 13%. Sammenlignet med ledigheden for nyuddannede automationsteknologer fra 2016, der kun ligger på 6 %, ses en markant forskel ift. produktionsteknologer (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2018c).

Ingen af de to uddannelser er dimensioneret.

Et permanent og helt udbud af automationsteknologuddannelsen i Hedensted vil således ikke have konsekvenser for optaget på produktionsteknologuddannelsen, men vil alene kun supplere de tekniske udbud og jf. ovenstående argumentation vil et fast udbud i Hendensted give de studerende i området mulighed for at tage hele deres uddannelse i Hedensted og tilføre regionen den efterspurgte kvalificerede arbejdskraft. På den baggrund vurderer Dania, at etableringen af et fast udbud i Hedensted ikke vil have konsekvenser for øvrige udbud.

Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder
Det naturlige rekrutteringsgrundlag er faglærte med en teknisk erhvervsuddannelse eller studenter med en (teknisk) gymnasial eksamen (figur 1 i bilag).

Vi forventer at rekruttere de studerende primært fra Horsens og Hendensted Kommuner, da det er fra disse kommuner, at vi har optaget vores nuværende studerende (se figur 6 i bilag).

Med en fuld erhvervsakademiuddannelse som automationsteknolog er der mulighed for at videreuddanne sig til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, energimanagement eller Innovation og entrepreneurship. Alle tre uddannelser er overbygningsuddannelser på 1,5 år med et højere kompetenceniveau end en erhvervsakademiuddannelse.

Professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration giver kompetencer til at integrere forskellige teknologier og vidensformer indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter. Uddannelsen foregår i Horsens, Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Professionsbacheloruddannelsen i energimanagement giver kompetencer indenfor energiledelse og bæredygtighed, samt energi- og miljøpolitiske forhold. Uddannelsen udbydes af UCN i Aalborg, herunder også som e-læringsforløb.

Professionsbacheloruddannelsen i Innovation og entrepreneurship har fokus på kompetencer inden for opstart og udvikling af nye og bæredygtige virksomheder, og på udvikling og afprøvning af nye forretningsideer. Uddannelsen foregår i Herning, Vejle, Aarhus, Odense, Næstved og Lyngby.

Særligt professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration, der udbydes i Horsens tæt på Hedensted, ligger i direkte forlængelse af automationsteknologens kompetencer.

Desuden skal nævnes at Erhvervsakademi Dania har et tæt samarbejde med Aalborg Universitet.

Der er således gode muligheder for relevant videreuddannelse for automationsteknologer i nærområdet (Horsens) og i de nærliggende større byer. Et fast udbud for automationsteknologer i Hedensted vil således bidrage til en øget sammenhæng i uddannelsessystemet.

Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Vi forventer et optag på  ca. 20 studerende de næste 3 år.
Vurderingen skal ses i lyset af at Erhvervsakademi Dania i 2018 med meget kort varsel optog 14 studerende på uddannelsesstationen i Hedensted og at virksomhederne efterspørger flere praktikanter.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Erhvervsakademi Dania allerede har tilkendegivelser fra virksomheder om praktikpladser til over 20 studerende (se figur 9 i bilag).


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Erhvervsakademi Dania blev positiv institutionsakkrediteret  2018 og videngrundlaget på det kommende udbud i Hedensted er sikret ved et tæt samarbejde med udbuddet i Randers og med indgåelse af medlemskab af Dansk Produktionsunivers (www.dkpu.dk). Samarbejdet med Dansk Produktionsunivers uddybes i vedlagte følgeskrivelse i bilaget.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D4 - Godkendelse af nyt udbud - EA i automationsteknolog (udd.station) - EA Dania (Hedensted).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil