Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Ledelse - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
31/01-2019 08:13
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@iba.dk, 61939541

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Ledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Leadership

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i Ledelse

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Leadership

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på uddannelsen kræves:
- En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
- Eller en relevant akademiuddannelse
Desuden skal ansøger have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Diplomuddannelse i ledelse og offentlig ledelse. Censorsekretariat Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembeckesvej 3 - 7, 6100 Haderslev

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag samlet.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Denne ansøgning om udbud bygger på, at IBA Erhvervsakademi Kolding har et betydeligt førstehåndskendskab til såvel behovet for uddannelsen som selve uddannelsen.


Siden 2014 har IBA Erhvervsakademi Kolding afviklet moduler på Diplomuddannelsen i ledelse. Det er sket i samarbejde med UC Syd, som har et udbud af Diplomuddannelsen i ledelse.
Det centrale i denne ansøgning er, at det med årene er blevet tydeligere og tydeligere for IBA Erhvervsakademi Kolding, at der er behov for et udbud af uddannelsen, som i særlig grad er møntet på kompetencebehovene i den private sektor.


Diplomuddannelsen i ledelse var i sit oprindelige grundlag primært rettet mod ledere i det offentlige, navnlig skole- og velfærdsområdet.  UC Syd støtter IBA Erhvervsakademis bestræbelser på at få et selvstændigt udbud (jf. udtalelse fra UC Syd, bilag 1, indeholdt i vedlagte dokumentation.


Et selvstændigt udbud på IBA Erhvervsakademi Kolding skal opfylde to behov:


A: Imødekomme den stigende efterspørgsel fra det private erhvervsliv efter Diplomuddannelsen i ledelse.


B: Styrke videngrundlaget på uddannelsen for at sikre forsyningen af kompetencer indenfor ledelsesområdet til erhvervslivet.


Angående den stigende efterspørgsel
Herunder følger en kort gennemgang af de vigtigste kilder til IBA’s viden om den stigende efterspørgsel.


1: Virksomhedskontakt i forbindelse med de moduler, som IBA Erhvervsakademi Kolding afvikler
IBA har allerede en væsentlig volumen på Diplomuddannelsen i ledelse. I 2017 blev der afviklet 14 moduler med tilsammen 117 studerende. I 2018 blev der afviklet 13 moduler med tilsammen 101 studerende. De fleste af moduler ha været i Forandringsledelse, Projektledelse, Strategisk ledelse og Videns- og innovationsledelse. IBA har i  2017 og 2018 vejledt på i alt 11 afgangsprojekter.


Oveni denne aktivitet har IBA afviklet 8 hold for en enkelt kunde, Jyske Bank. Aktiviteen er startet i 2017 og består af uddannelses obligatoriske fag samt valgmoduler. De fleste studerende har afsluttet uddannelsen, og de sidste forventes at skrive afgangsprojekt i foråret 2019.


Afviklingen af disse moduler har givet IBA et betydeligt netværk og et førstehåndskendskab til behovene for Diplomuddannelsen i Ledelse.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne redegørelse har IBA ført samtaler med en række virksomheder om behovet for et udbud, som har fokus på ledelse indenfor den private sektor. Samtalerne viser:


 • at virksomhederne oplever et stigende behov for lederuddannelser i kvalifikationsramme 6. 

 • at det er betydningsfuldt for virksomhederne med  et lokalt forankret udbud af Diplomuddannelsen i ledelse 

 • at det er vigtigt for virksomhederne, at underviserne har viden om og erfaring med at være leder i den private sektor.


Resultatet af samtalerne er manifesteret i de støtteerklæringer, bilag 2, i vedlagte dokumentation.  


2: Behovsafdækning i forbindelse med oprettelsen af virksomhedsspecifikke hold. IBA har et indgående kendskab til indhold og karakter af behovet for uddannelsen i kraft af, at IBA's undervisere foretager en behovsafdækning i forbindelse med oprettelsen af virksomhedsspecifikke hold. Typisk handler afdækningen om virksomhedens værdier, behov for lederudvikling og strategiske grundlag. Det vil sige forhold af essentiel betydning for, at lederne i virksomhederne kan bidrage til værdiskabelsen. Efter modulets afslutning gennemfører IBA Erhvervsakademi Kolding en opfølgning overfor såvel virksomheder som kursister med henblik på at evaluere den værdi undervisningen fik.


IBA gennemfører en systematisk opsamling af informationer om behov for viden og uddannelse på de enkelte moduler. Opsamlingen sker på semestervise møder mellem undervisere og ledelse og er del af IBA Erhvervsakademi Kolding’s kvalitetssystem.


3: Samarbejde med andre kursusudbydere. Behovet for fokus på ledelse i den private sektor har ført til, at IBA Erhvervsakademi Kolding har indgået et samarbejde med Solar School i Vejen. Solar School har udgangspunkt i installationsbranchen, men henvender sig bredt til alle typer af håndværkervirksomheder. De mærker ligeledes en stigende efterspørgsel efter lederuddannelser på et højt niveau. IBA Erhvervsakademi Kolding er leverandør af moduler i ledelse. 
I forbindelse med denne ansøgning har IBA ført drøftet behovet et udbud Diplomuddannelsen i ledelse.  Solar peger i på: • en stigende efterspørgsel på lederuddannelser med et brancherelateret fagligt niveau

 • at interessen for ECTS-givende uddannelser vokser hos virksomhederne. Blandt andet for at sikre ”et ensartet fagligt niveau og mulighed for at kunne synliggøre deres kompetencer både lokalt og globalt”

 • at det har stor betydning for udbyttet, at undervisningen er orienteret mod forholdene i private virksomheder


Solar’s erfaringer er således samfaldende med IBA’s.


Der henvises i øvrigt den erklæring fra Solar, som er indeholdt i vedlagte dokumentation,  bilag 3.


4: Interview med nuværende studerende på åbne hold.  IBA har i de seneste par år haft sikker viden om, at der er et behov for forløb på Diplomuddannelsen i ledelse, som er rettet mod ansatte i det private. Den viden førte til, at IBA siden forsommeren 2018 har udbudt åbne forløb.
De åbne forløb omfatter de obligatoriske moduler på 3 x 10 ECTS samt senere valgmoduler på i alt 30 ECTS. Der startede 28 studerende i efteråret 2018, og et nyt hold med 28 studerende er startet op i januar 2019. De studerende kommer som enkeltpersoner eller fra virksomheder, som ikke ønsker rekvirerede forløb eller har mulighed herfor. Prisen for de tre obligatoriske moduler er i øjeblikket cirka kr. 48.000.


Oprettelsen af åbne hold har ikke påvirket optaget på uddannelsen i øvrigt.  


I forbindelse med denne ansøgning har IBA gennemført 5 interview med studerende på det hold, som startede september 2018. De studerende blev blandt andet spurgt: • om det betyder noget, at undervisningen er målrettet ledere i det private erhvervsliv

 • hvordan de ser på indholdet af uddannelsen i forhold til deres praksis


For 4 ud af de 5 studerende har det stor betydning, at undervisningen er målrettet forholdene i det private erhvervsliv. Respondenterne fremhæver især: • Det brede perspektiv på ledelse som sparring med ledere fra mange forskellige andre virksomheder giver.

 • At det er en stor fordel med mangfoldigheden på et åbent hold fremfor et hold domineret af en virksomhed.

 • At de kan bruge uddannelsen direkte i deres praksis.


For IBA selv er det ikke uvæsentligt, at respondenterne desuden samstemmende fremhæver, at undervisningen har et højt niveau og har god sammenhæng.


Respondenterne har forskellig profil med hensyn til alder, nuværende beskæftigelse og uddannelsesmæssig baggrund. Alle respondenter har de formelle kvalifikationer til at en uddannelse i kvalifikationsramme 6.


Et sammendrag er indeholdt i vedlagte dokumentation, bilag 4.


Konklusion: Som det fremgår, har IBA Erhvervsakademi Kolding dokumentation for et behov for et selvstændigt udbud af Diplomuddannelsen i ledelse fokuseret på den private sektor. Det bygger navnlig på: • De seneste års omfattende og stigende aktivitet.

 • Et omfattende førstehåndskendskab til virksomhedernes behov

 • Den store tilgang til de åbne hold orienteret mod private virksomheder.


Regionalt får et særskilt udbud desuden værdi i kraft af, at det vil konsolidere videnmiljø og videnarbejde på erhvervsakademiet omkring lederuddannelsen.


Angående behovet for styrkelse af videngrundlaget
I de senere år har en væsentlig del af lovgivningen og ministeriets arbejde sigtet mod at styrke videngrundlaget for uddannelser i kvalifikationsramme 5 og 6. Såvel på fuldtidsuddannelserne som deltidsuddannelserne.


IBA Erhvervsakademi Kolding har i de seneste år arbejdet målrettet på at styrke videngrundlaget på efter- og videreuddannelsesaktiviteterne. Arbejdet med at styrke forsyningen af efter og videreuddannelsen til erhvervslivet er et af de fire centrale mål i den rammekontrakt, som IBA Erhvervsakademi Kolding indgik med ministeriet i forsommeren 2018. Heri er det blandt andet er aftalt som et strategisk mål:


- At det er ”en central opgave for akademiet at udvikle og tilpasse uddannelserne, så de fortsat kan tilføre erhvervslivet og det omliggende samfund de kompetencer, der er brug for”
- At akademiet vil ”bruge en betydelig del af sine ressourcer på den videre udvikling af uddannelsernes videngrundlag”
- At akademiet vil ”etablere sammenhængende videnmiljøer, der kan udbygge videnomsætningen og opbygning af kompetencer hos virksomheder og akademiets medarbejdere”


Rammekontrakten løber frem til og 2021, og formuleringerne i kontrakten afspejler et af alle parter erkendt behov for styrke videnmiljøerne for at levere efter- og videreuddannelse i kvalifikationsramme 5 og 6.
IBA Erhvervsakademi Kolding er langt i denne proces og har gennemført en betydelig kapacitetsopbygning. Af relevans for denne ansøgning er, at en stigende andel af undervisningen varetages af fastansatte adjunkter og lektorer dedikeret til de enkelte fag- og videnområder. På lederuddannelserne på efter og videreuddannelse er der i øjeblikket 5 lektorer og 2 adjunkter. IBA er den eneste akkrediterede uddannelsesinstitution med en sådan kapacitet i Sydjylland. Akkrediteringen er en bekræftelse på, at IBA Erhvervsakademi Kolding har et solidt og afprøvet grundlag for at arbejde med viden og videnudvikling.


I forbindelse med viden og kapacitetsopbygningen har de åbne hold den betydelige gevinst, at her møder akademiet studerende, der som mål har tage hele uddannelsen. Hver især med deres særskilte erhvervserfaringer  og uddannelsesbaggrund. Den gruppe af studerende er meget værdifulde i opbygningen af et stærkt videnmiljø.


Konklusion: Et selvstændigt udbud af Diplomuddannelsen i ledelse på erhvervsakademiet vil give markant bedre muligheder for at løfte opgaven med styrke videnmiljøet. Et udbud vil styrke konsolideringen og udbygningen af den allerede igangværende opbygning af kompetencer.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Skønnet over det regionale behov ligger i direkte forlængelse af de eksisterende aktiviteter. Baseret på antallet af studerende på de obligatoriske moduler må det antages, at den regionale efterspørgsel er på mindst 45 dimittender pr. år.
Skønnet er konservativt, da det bygger det antal studerende, som er parate til at investere de ganske betydelige beløb, som en Diplomuddannelse i ledelse koster. Meget få foretager en sådan investering uden at have et konkret behov.


Det må understreges, at det er vanskeligt at give eksakte tal for såvel behov som antallet af dimittender pr. år. Antallet af dimittender er beror blandt andet på, at den enkelte studerende har betydelige muligheder for tilpasse gennemførelseshastigheden til sine behov. Man kan derfor ikke sige, at om 2 eller 3 år, har de 20 ud af 30 studerende gennemført en fuld diplomuddannelse.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I forbindelse med udformningen af denne ansøgning har følgende virksomheder været inddraget: • Blue Water Shipping, international transport- og logistikfirma med hovedsæde i Esbjerg

 • Jyske Bank, pengeinstitut med hovedsæde i Silkeborg

 • DSV, global udbyder af transport- og logistikløsninger med lokationer i 80 lande,  hovedsæde i Hedehusene og stærk position i Sydjylland.

 • VIKING LIFE, producent af redningsudstyr med 2.800 ansatte i mere end 30 lande. Hovedsæde i Esbjerg

 • Solar, sourcing og servicevirksomhed indenfor el, vvs og ventilation med hovedkontor og centrallager i Vejen

 • Ledernes Kompetencecenter

 • Business Kolding og Business Aabenraa


Inddragelsen er sket i form af telefoniske samtaler om:


 • det hensigtsmæssige i et udbud af Diplomuddannelsen i ledelse med fokus på den private sektor

 • på sammenhængen mellem AU i ledelse og  Diplomuddannelsen i ledelse.


I forhold til eksisterende forløb: Behovsafdækningen er sket ved den løbende erfaringsopsamling og samtaler med de virksomheder, som har haft deltagere på modulerne. Denne opsamling er sat i system og sikret vi akademiets kvalitetssystem, hvor den ovenfor beskrevne behovsafdækning hos virksomheder er beskrevet.


I forbindelse med den tidligere ansøgning (2018-2) blev følgende virksomheder inddraget:
Business Kolding og Business Aabenraa. Se vedlagte erklæringer. Begge organisationer er samlende og faciliterende organisationer, der har til opgave at bringe virksomheder, uddannelsesmiljøer, offentlige aktører, organisationer og netværk sammen til gavn for vores erhvervsliv.
Ledernes Kompetencecenter. Se vedlagte støtteerklæring. Kompetencecenteret er en del af Lederne, som er en fagorganisation for ledere i Danmark. Kompetencecenteret har til opgave udvikle relevant efteruddannelse for deres medlemmer og andre interesserede ledere i Danmark
DSV. DSV er et internationalt transportfirma, som er stærkt repræsenteret i Trekantområdet.  
Ovennævnte virksomheder og organisationer støtter fortsat oprettelsen af særskilt udbud ved IBA Erhvervsakademi Kolding.
For Business Kolding, Business Aabenraa og Ledernes kompetencecenter gælder, at erklæringerne er blevet til efter møder. Det er organisationer, som IBA Erhvervsakademi Kolding regelmæssigt er i direkte kontakt med, da de er betydningsfulde for akademiets virke. Regelmæssigt vil sige planlagt og flere gange i semestret.
DSV blev inddraget på samme vis som Blue Water, Viking, Nobia og Solar. For DSV's vedkommende gælder, at der en regelsmæssig og planlagt kontakt, da IBA i en årrække har varetaget uddannelsen af alle DSV's  mellemledere.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

I akademiets dækningsområde er HD 2.del eneste beslægtede uddannelse. I princippet er der på HD 2. del på SDU mulighed for at tage mange af de samme moduler som på Diplom i ledelse og der udbydes enkelte forløb på HD 2. del i Organisation og ledelse ved SDU i Kolding. Januar 2019 er det uklart om der kører hold på SDU i Kolding og hvilke, da en oversigt over fag eller forløb ikke er umiddelbart tilgængelig. Det samme gjorde sig gældende i august 2018.


Hverken HD 2. del eller Diplom i ledelse er dimensioneret.


Beskæftigelsesgraden for Diplom i ledelse er tæt på de 100%. En væsentlig årsag hertil er, at uddannelsen reelt kun tages af personer, som allerede er i beskæftigelse.


Der i alt 12 udbydere af Diplom i ledelsen i Danmark, heraf enkelt i Sydjylland.


Alle udbud har de samme obligatoriske fag, men forskellige valgmoduler. Uddannelsen kan gennemføres med en eller uden retninger. En retning består typisk af 15 ECTS. De eksisterende retninger afspejler, at uddannelsen oprindeligt har sin rod i behov i den offentlige sektor. De er ”Ledelse af velfærdsteknologi” og ”Skoleledelse”. Endvidere udbyder UC VIA en retning i ”Kulturledelse”.


IBA Erhvervsakademi Koldings udbud vil først og fremmest adskille sig derved, at det bliver målrettet ledere og lederaspiranter det private erhvervsliv.
På et overordnet niveau vil en lederuddannelse i kvalifikationsramme 6 i princippet indeholde de samme elementer, uanset om de er rettet mod kulturliv, skoler eller det private erhvervsliv. Nemlig de kompetencer som er indeholdt i diplomuddannelsen – fx: Evnerne til at motivere, evnerne til at understøtte udvikling og realisering af værdiskabende løsninger, omsætte ideer til forretningsmuligheder, udvikle medarbejdere og agere bedre i krydsfelterne mellem teknologier, organisation og mennesker
Under dette abstrakte plan, er der imidlertid betydelige forskelle på den private og den offentlige sektor med hensyn til de daglige og strategiske problemstillinger, som lederne og lederaspiranterne står med.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlaget består af personer med behov for videregående lederuddannelse i Sydjylland og som samtidigt kan leve op til adgangskravene. Det vil typisk sige personer med en erhvervsakademi uddannelse, en bachelor eller dertil svarende.


Desuden forventer IBA Erhvervsakademi Kolding rekruttering fra akademiets eget udbud af AU Ledelse.


Størrelsen af rekrutteringsgrundlaget er vanskeligt at gøre op i tal, da størrelsen er direkte betinget af erhvervsudviklingen og den enkeltes ansættelsesforhold.


Antallet af personer i Sydjylland med en erhvervsakademi uddannelse, en bachelor eller dertil svarende stiger. Det vil sige, at der er en stigning i antallet af personer, som kan leve op til de formelle adgangskrav. I akademiets umiddelbare optageområde (Kolding, Vejen, Haderslev og Fredericia) rummer arbejdsstyrken, ifølge De Regionale Arbejdsmarkedsråd, 6.400 med en kortere videregående uddannelse og cirka 18.500 med en mellemlang videregående uddannelse (opgjort 2016, hentet på De Regionale Arbejdsmarkedsråd > RAR Sydjylland > Arbejdsmarkedet > Befolkning og arbejdsstyrke ).  


Konsekvenser for andre udbud: Et udbud på IBA Erhvervsakademi Kolding forventes ikke at have effekt på eksisterende udbud, heller ikke på UC Syddanmarks udbud. I al væsentlighed, fordi IBA Erhvervsakademi Kolding allerede står for driften af de forløb, som er rettet mod det private erhvervsliv. De øvrige udbud i Sydjylland vil således ikke blive berørt.


Videreuddannelse:  Dimittender har mulighed for at fortsætte på en række Master-uddannelser.


IBA Erhvervsakademi Kolding tilbyder videreuddannelse i form af et MBA-program, som udbydes i samarbejde med Coventry University. Programmet afvikles i Kolding


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

På de obligatoriske forløb forventes der:


2019: 35 studerende med start i august
2020: 70 studerende (35 startende i forårssemestret og 35 startende i efterårssemestret) 
2021: 70 studerende (35 startende i forårssemestret og 35 startende i efterårssemestret)


Hertil kommer studerende som nøjes med at tage enkelte moduler, typisk valgfag. Erhvervsakademiet forventer, at 80 til 100 studerende pr år gennemfører et eller to valgfag. Typisk på virksomhedsrekvirede moduler.  


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 - Godkendelse af nyt udbud - DP i ledelse - IBA (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil