Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Diplomingeniør i maskinteknologi - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
01/02-2019 08:51
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Der ansøges om udbudssted i Kalundborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ditte Schlüntz Telefon 72 48 32 10 E-mail disc@pha.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomingeniør i maskinteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Engineering in Mechanical Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor som Diplomingeniør i maskinteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


Følger gældende regelgrundlag, dvs.:  • Adgang via gymnasial uddannelse


Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C  • Anden adgang:


Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation til ansøgning om udbud af diplomingeniør i maskinteknologi.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) har i Kalundborg på nuværende tidspunkt et udbud af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi på dansk og engelsk og et udbud af bioanalytikeruddannelsen. Desuden har Absalon netop fået godkendelse til at oprette et udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Absalon ønsker yderligere et udbud af diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi i Kalundborg, fordi det vil imødekomme et markant behov for ingeniørkompetencer inden for maskinteknologi i Nordvestsjælland - og i det øvrige Region Sjælland.


Det ansøgte udbud af diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi tager afsæt i VIA University Colleges eksisterende udbud af diplomingeniøruddannelsen i Horsens.


Ansøgningen om det nye udbud er begrundet i følgende hovedpunkter:  • Et stort behov for tekniske videregående uddannelser i Region Sjælland

  • Et markant behov for diplomingeniører i maskinteknologi i Region Sjælland, herunder ikke mindst i Nordvestsjælland.

  • En målsætning om at etablere et samlet bæredygtigt uddannelsesmiljø af høj kvalitet i Kalundborg.


Et stort behov for tekniske videregående uddannelser i Region Sjælland


Før Absalons etablering af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi var Region Sjælland den eneste region uden ingeniøruddannelse. Hertil kommer, at der er et meget lille udbud af øvrige videregående tekniske uddannelser i regionen - i 2018 blev der i Region Sjælland kun tilbudt 0,04 studiepladser på videregående tekniske uddannelser (erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser) pr. 18-årig, mens der f.eks. i Region Midtjylland blev tilbudt over tre gange så mange studiepladser på de videregående tekniske uddannelser (bilag 2, tabel 1).


Når der er få studiepladser på videregående tekniske uddannelser i Region Sjælland, betyder det uden tvivl, at færre vælger en teknisk uddannelse. Desuden har det store konsekvenser, når Region Sjællands unge med interesse for en teknisk uddannelse må søge mod uddannelser i andre regioner, selvom de i udgangspunktet ønsker at uddanne sig i deres egen region. Den seneste analyse af professionshøjskolestuderendes mobilitet viser, at studerende fra professionshøjskoler efter afsluttet uddannelse i vid udstrækning bliver boende, hvis de er flyttet til regionen, hvor de studerer. Ca. to ud af tre tilflyttere bliver i regionen efter de dimitterer (Damvad Analytics 2018).


Det er på den baggrund et stort problem for regionens virksomheder, at de har langt sværere ved at rekruttere medarbejdere med tekniske kompetencer end virksomheder i andre regioner, hvilket endvidere påvirker regionens velstand og vækstmuligheder i negativ retning.


Som direktør i Erhvervshus Sjælland, Mads Váczy Kragh udtrykte det i januar 2019: “Sjælland har den særlige udfordring, at vi indtil sidste år ikke har haft nogle ingeniøruddannelser lokalt. Men sidste år åbnede Absalon for de første hold af ingeniører i Kalundborg og det er et skridt i den rigtige retning, men den store mængde af ingeniører uddannes fortsat i København og det er for få ingeniører, der vender tilbage til vores område. Så på vegne af vores kunder er et af mine nytårsønsker, at der kommer flere uddannelser til Region Sjælland. Særligt inden for det tekniske område” (Váczy Kragh 2019).


I forlængelse af ovenstående viser en ny analyse af registerdata fra Danmarks Statistik, at der for virksomheder i videntunge brancher er en signifikant positiv sammenhæng mellem den regionale uddannelsessammensætning og jobvækst, selv når der kontrolleres for virksomheders arbejdsproduktivitet, branche, størrelse mv. Herunder viser analysen, at virksomheder i videnstunge brancher opnår en beskæftigelsesvækst på mindst fem procent over en treårig periode, hvis uddannelsessammensætningen i virksomhedens landsdel forbedres i forhold til andre landsdele (DEA 2018).


Et markant behov for diplomingeniører i maskinteknologi


Som det fremgår af støttebrevet i bilag 3, er der en markant efterspørgsel efter diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi i industrien i Kalundborg. Denne omfatter bl.a. Novo Nordisk, Novozymes, NNE, Equinor Refining Denmark, Saint-Gobain Gyproc, National Oilwell Varco Denmark, Kalundborg Forsyning, Avista Oil, Norconsult og ÅF.


Novo Nordisk, Novozymes og NNE har samlet godt 5.000 højtspecialiserede medarbejdere på matriklen i Kalundborg. Novo Nordisk alene har investeret over 15 mia. kr. siden årtusindskiftet, og forventer fortsat at investere over 1 mia. kr. om året i byen. I perioden har Novo Nordisk skabt 2.300 nye jobs. Derudover har Equinor Refining Denmark A/S, NOV Flexibles, Gyproc og Ørsted tilsammen omkring 900 medarbejdere i kommunen. Der er desuden en stor følgeindustri af mindre virksomheder i Kalundborg, herunder højtspecialiserede håndværksvirksomheder der leverer ydelser til industrien. Virksomheder med mindre end 10 årsværk beskæftiger samlet ca. 2.400 årsværk i kommunen. Dertil kommer øvrige industrivirksomheder i Region Sjælland.


Behovet for uddannelsen understøttes videre af en nyere analyse Region Sjælland har fået udarbejdet af IRIS GROUP omhandlende potentialerne for at udvikle eksisterende og nye vækstområder. På baggrund af erhvervs- og uddannelsesstatistik, registerdata om forskningspublikationer, kvalitative interviews og desk research identificeres her fire vækstområder i regionen, hvoraf det ene er “Højt specialiseret produktion”. I forhold til dette vækstområde konkluderes det, at udviklingsbehovet for de højt specialiserede produktionsvirksomheder typisk knytter sig til øget digitalisering og automatisering af deres fremstillingsprocesser. I analysen peges der videre specifik på maskiningeniør som en relevant ny uddannelsesretning, der kan understøtte disse virksomheders kompetencebehov, og som der evt. kan arbejdes for at etablere i den vestlige del af regionen, hvor virksomhederne primært er lokaliseret (IRIS Group 2018).


Desuden skal det fremhæves, at behovet for diplomingeniører i maskinteknologi understøttes af den generelt lave nationale dimittendledighed for uddannelsen, der i 2015 og 2016 var på hhv. 4,3 % og  5,8 % (4-7 kvartaler efter dimission) (bilag 2, tabel 2).


Endelig viser IDAs opgørelse over ledighedstal for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i november 2018 (IDA 2018), at Region Sjælland har landets laveste ingeniørledighed på 1,2 %, og at ledigheden for diplomingeniører under uddannelsesretningen “Maskin”er på kun 2 % i regionen.   


Absalons dialog med virksomhederne i Kalundborg om deres behov har peget på, at der er behov for en toning af uddannelsen inden for it og automation. Denne toning vil ske ved, at Absalon vil lægge særlig vægt på disse elementer i den sidste del af uddannelsen, hvor de studerende skriver projekter og vælger valgfag. Dvs. toningen sker inden for rammerne af maskiningeniøruddannelsens mål, struktur og indhold.


Etablering af et samlet stærkt uddannelses- og vidensmiljø af høj kvalitet i Kalundborg


Uddannelsen vil bygge ovenpå og konsolidere det ingeniørfaglige miljø, som allerede er etableret i Kalundborg efter oprettelsen af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi. Der er i dag opbygget et stærkt fagligt miljø med kvalificerede undervisere, hvoraf ca. halvdelen har ph.d.-baggrund, erfaring fra industrien m.v..


Samtidig udvikles uddannelsen og dens konkrete tilrettelæggelse i meget tæt samarbejde med virksomhederne i Kalundborg. Dette sker i regi af en nedsat styregruppe med deltagelse af topledere fra virksomhederne, via uddannelsesudvalg og via konkrete aftaler med virksomhederne. Se bilag 5.


Uddannelsens videngrundlag samt tilrettelæggelse og gennemførelse udvikles i tæt samarbejde med VIA. Det sker ved at indgå en betydelig udvidelse af den partnerskabsaftale med VIA, som i 2016 blev indgået ved etablering af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi. Den udvidede  partnerskabsaftale baseres på, at begge institutioner udbyder den samme uddannelse i maskinteknologi og anvender samme studieordning. For en nærmere beskrivelse af denne aftale henvises til bilag 6.


Endelig kobles uddannelsen til samarbejdet i Knowledge Hub Zealand og der etableres avancerede og nye campusfaciliteter i Kalundborg, jf. bilag 4.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Der er en generel mangel på ingeniører i Danmark. En række prognoser udarbejdet af forskellige organisationer og alliancer (f.eks. IDA 2011, AE 2014, Engineer the future 2015) peger på en alvorlig mangel på ingeniører. Ifølge den seneste opgørelse fra Engineer the future (2018) manglede der på landsplan 4.100 civil- og diplomingeniører i 2017, og denne mangel på ingeniører vil ifølge deres beregninger kun blive større i de kommende år. Prognosen viser således, at der i 2025 kommer til at mangle 6.500 ingeniører.


Kalundborg og omegn er Sjællands største industriområde uden for København, hvis største barriere for vækst, og i sidste ende for en fremtid i Danmark, er mangel på specialiseret og kompetent arbejdskraft.


Absalon vurderer på den baggrund samt på baggrund af den konkrete dialog med virksomhederne i området, at der løbende vil være et behov for dimittender med ingeniørkompetencer inden for maskinteknologi og automation. Dette behov vil Absalon imødekomme ved, med et forventet fuldt optag fra 2022 på 40 studerende på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi, at uddanne ca. 28 dimittender fra 2026 årligt (bilag 2, tabel 3).


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Absalon har gennem den eksisterende diplomingeniøruddannelse tæt kontakt med mange virksomheder i Kalundborgområdet. Dette har bevirket, at flere Kalundborgvirksomheder i forskellige sammenhænge har udtrykt deres behov for diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi over for Absalon.  


Absalon har på den baggrund i efteråret 2018 inddraget en række aftagere i en større behovsundersøgelsen. Det drejer sig om Novo Nordisk, Novozymes, NNE, Equinor Refining Denmark, Saint-Gobain Gyproc, National Oilwell Varco Denmark, Kalundborg Forsyning, Avista Oil, Norconsult og ÅF, der alle står bag støttebrevet til uddannelsen i bilag 3.


En del af disse aftagere - Novo Nordisk, Novozymes, NNE, Equinor Refining Denmark, Kalundborg Forsyning og Lundbeck - sidder også i Styregruppen for diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg, og her har de på mødet den 14. januar 2019 udtrykt stor opbakning til den nye uddannelse, ikke mindst gennem tilsagn om samarbejde i forhold til undervisere, gæsteforelæsere, projektvejledere, cases samt praktik. Absalon har ligeledes modtaget positive tilbagemeldinger på forskellige typer af samarbejde fra Emendo, Ørsted og Norconsult. Se bilag 7 for en sammenfatning af virksomhedernes tilsagn om samarbejde (af hensyn til bilagets omfang er de enkelte virksomheders tilsagn ikke vedlagt, men kan eftersendes ved evt. behov).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi udbydes flere steder i Danmark. På Sjælland og Fyn udbydes den af DTU i Kgs. Lyngby/Ballerup og SDU i Odense. Afstanden fra Kalundborg til DTU i Kgs. Lyngby/Ballerup eller til SDU i Odense giver mere end to timers transporttid med offentlige transportmidler. Etableringen af et nyt udbud af maskinteknologi i Kalundborg vurderes derfor i praksis at betyde, at et stort antal unge fra især Kalundborgområdet og det øvrige Nordvestsjælland får en langt bedre mulighed for at tage uddannelsen, samtidig med at udbuddet ikke vil have nævneværdige konsekvenser for DTUs og SDUs udbud.


Udbuddet i maskinteknologi i Kalundborg adskiller sig fra DTUs og SDUs udbud ved at have en toning af uddannelsen inden for it og automation. Derudover adskiller udbuddet sig fra mere ledelses- og forretningsorienterede diplomingeniøruddannelser inden for produktion såsom diplomingeniøruddannelsen i produktion (der udbydes af DTU i Kgs. Lyngby og Ballerup, SDU i Odense og VIA i Horsens) og diplomingeniøruddannelsen i Global Management og Manufacturing (der udbydes af SDU i Odense og AU i Herning). Udbuddet er således i langt højere grad teknisk fokuseret på alle produktionsprocessens forskellige led, ligesom det i højere grad er fokuseret på installation og servicering af industrielle produkter og anlæg. Se bilag 8 for en skematisk oversigt over uddannelsen.


Zealand (tidligere Erhvervsakademi Sjælland) udbyder erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog i Roskilde, der er en 2-årig uddannelse med fokus på planlægning, organisering og udførelse af opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder. Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi adskiller sig fra denne uddannelse ved at være på et højere kvalifikationsniveau (niveau 6 i stedet for niveau 5) og de to uddannelser supplerer derfor hinanden. Ved en godkendelse af det nye udbud af uddannelsen planlægger Absalon at gå i dialog med Zealand om muligheden for, at produktionsteknologer kan optages på uddannelsen.


En dimittend fra diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og beskæftige sig som fx projektleder, udviklingsingeniør, produktudvikler, drifts- og produktionsingeniør. Uddannelsen giver desuden mulighed for at læse videre på bl.a. en kandidatuddannelse til civilingeniør.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlaget til et udbud af diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi i Kalundborg er bl.a. unge og faglærte i Region Sjælland.  Absalon vurderer, at der er et fornuftigt rekrutteringsgrundlag, bl.a. fordi der generelt er en stigende søgning mod diplomingeniøruddannelserne. Siden 2010 er søgningen til diplomingeniøruddannelserne således steget med 1.461 1. prioritetsansøgere, svarende til en vækst på 85 pct, og i 2018 var der 17 % flere 1. prioritetsansøgere, der søgte optagelse på en diplomingeniøruddannelse i forhold til 2015. Tilsvarende er der på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi en stigning i antallet af 1. prioritetsansøgere. I 2018 var der således 83 % flere 1. prioritetsansøgere til uddannelsen i forhold til 2010, mens der i 2018 var 6 % flere 1. prioritetsansøgere i forhold til 2015 (bilag 2, tabel 4).  


Endvidere er der et større rekrutteringsgrundlag til et udbud af diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi i Kalundborg end til Absalons eksisterende udbud af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg på grund af andre adgangskrav til uddannelsen. Således er der til uddannelsen i maskinteknologi - i modsætning til uddannelsen i bioteknologi - ikke krav om at de studerende skal have kemi på B-niveau eller bioteknologi på A-niveau. Videre viser en opgørelse over antallet af studerende fra de gymnasiale uddannelser med de rette adgangsgivende fagkombinationer til de to uddannelser, at for maskinteknologi er antallet af studerende med de rette fagkombinationer i 2018 hhv. 849 studerende i Region Sjælland og 247 studerende i Kalundborg og de 4 tilgrænsende kommuner, mens de tilsvarende tal for bioteknologi er hhv. 554 studerende i regionen og 180 studerende i Kalundborg og de 4 tilgrænsende kommuner (bilag 2, tabel 5).


Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi henvender sig således til en anden målgruppe af studerende end diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, herunder kan det også nævnes, at uddannelsen i maskinteknologi primært appellerer til mænd.


Derudover viser en opgørelse over antallet af 1. prioritetsansøgere til uddannelserne, at i Aarhus hvor både uddannelsen i maskinteknologi og uddannelsen i bioteknologi udbydes, er der over dobbelt så mange 1. prioritetsansøgere til uddannelsen i maskinteknologi. I 2018 var der således 171 1. prioritetsansøgere til maskinteknologi og 66 1. prioritetsansøgere til bioteknologi (KOT-hovedtal, UFM.dk)


Hvad angår den faglærte målgruppe for uddannelsen, skal det bemærkes, at Absalon i samarbejde med VUC Storstrøm, VUC Roskilde, VUC Vestsjælland Syd, Nordvestsjællands HF og VUC samt Zealand (Erhvervsakademi Sjælland) udbyder sammenhængende kompetencetilpasningsforløb rettet mod voksne, som efter en periode på arbejdsmarkedet ønsker at tage en videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelser i Region Sjælland. Kompetencetilpasningsforløbene består bl.a. af moduler med faglig opkvalificering og mentorordning. Der er pt. registreret 109 deltagere i kompetenceudviklingsforløb.  


Endelig kan det nævnes, at Absalon planlægger at gøre en stor indsats for rekruttering af studerende til diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi, som i høj grad vil være overlappende med rekrutteringsindsatsen i forhold til den eksisterende diplomingeniøruddannelse i bioteknologi. Det betyder blandt andet, at Absalon udover almindelige markedsføringstiltag, afholdelse af åbent hus o.l., i samarbejde med Absalons lokale partnere i Biotekbyen (virksomhederne, Kalundborg kommune, Knowledge Hub Zealand m.fl.), vil gennemføre tiltag som:  • Målrettet brobygning på TEK/NAT-hold på ungdomsuddannelserne på hele Sjælland, Lolland-Falster mv.

  • Målrettet brobygning direkte mod naturfaglige undervisere på ungdomsuddannelserne

  • Medieeksponering af Biotekbyen Kalundborg som STEM-hotspot.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Absalon forventer et årligt optag på 30 studerende i 2020 og 35 studerende i 2021, hvorefter optaget når 40 studerende i 2022.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

På nuværende tidlige tidspunkt har Novo Nordisk, Novozymes, NNE, Lundbeck, Kalundborg Forsyning og Emendo oplyst, at de forventer at stille praktikpladser til rådighed for studerende fra diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi (se bilag 7). Da der er tale om meget store virksomheder skaber det et solidt fundament for indsatsen for at skaffe praktikpladser. Absalon regner med, at en hel del flere virksomheder vil tilslutter sig senere, idet det kan være svært for virksomhederne at forudsige deres muligheder for at stille praktikpladser til rådighed langt ud i fremtiden.


Virksomhedernes tilvejebringelse af praktikpladser vil blive en mulighed for virksomhederne for at styrke deres rekruttering af kvalificerede medarbejdere. På grund af virksomhedernes engagement, store behov for arbejdskraft på området og det begrænsede antal studerende på uddannelsen vil der sandsynligvis opstå en vis konkurrence mellem virksomhederne om at tilbyde praktik såvel som projektmuligheder, studiejobs m.v.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 - Godkendelse af nyt udbud - PB (dip.ing) - PHA (Kalundborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil