Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - AU i skat - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
16/09-2018 18:22
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, 61939541, ohp@iba.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
AU i skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
AP in Taxes

Den uddannedes titel på dansk
AU i skatter og afgifter

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Taxes

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


Adgang til optagelse på uddannelsen eller de enkelte moduler er betinget af, at ansøger har én af følgende:  • En relevant erhvervsuddannelse

  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)

  • En gymnasial uddannelse

  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående


Desuden skal ansøger have mindst to års relevant erhvervserfaring.


Ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, kan optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter benytter det af VUS godkendte censorkorps for Akademiuddannelser inden for det merkantile fagområde

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

 


Vurderingen af behovet for at oprette et nyt udbud af Akademiuddannelsen i skatter og afgifter er baseret på udflytningen og oprettelser af arbejdspladser inden for SKAT.


Målgruppen for uddannelsen er personer med arbejdsopgaver inden for de skattefaglige områder. De vil typisk være ansat i SKAT, revisionsbranchen, større virksomheder og styrelser med behov for skattemæssig ekspertise.


I forbindelse med udflytningerne forventer SKAT at øge antallet af medarbejdere i Sydjylland og Trekantområdet med 450 medarbejdere. I efteråret 2018 bliver der slået små 100 stillinger op alene inden for SKAT i Sydjylland. Fuldt udbygget i perioden 2017 til 2021 fordeler stillingerne ifølge Skatteministeriet sig således:


I forbindelse med udflytningerne forventer SKAT at øge antallet af medarbejdere i Sydjylland og Trekantområdet med 450 medarbejdere. Fuldt udbygget I perioden 2017 til 2021 fordeler jobbene sig således (ifølge Skatteministeriet):  • Tønder: 240

  • Haderslev: 170

  • Ribe: 290 stillinger (skattestyrelsen – person)

  • Middelfart: 390 stillinger (gældstyrelsen)


 


 


 


I efteråret 2018 alene bliver der slået små 100 stillinger op indenfor SKAT i Sydjylland.


Den store efterspørgsel på skattefaglige kompetencer kan ikke dækkes af de eksisterende eller af nyoprettede uddannelser. Der er et nystartet udbud af en professionsbachelor i Skat i Sydjylland; men den vil ikke kunne dække behovet for skattefaglig ekspertise.


Den store efterspørgsel betyder også, at der stort udækket behov for kompetenceløft af eksisterende medarbejdere inden for området.


I 2016 foretog Teknologisk Institut en afdækning af behovet for udvikling af en professionsbacheloruddannelse i skat. Afdækningen skete på vegne på Dansk Told & Skatteforbund. Se https://www.phmetropol.dk/~/media/dokumenter/om+metropol/organisation/bestyrelsen/bestyrelsesmoeder/2016/14-06-


 


Af speciel interesse for et udbud af AU i skatter og afgifter er, at SKAT forventer en betydelig medarbejderafgang. Det drejer mellem 1500 og 2000 medarbejdere med en særlig stor andel frem til 2020 (Rapport fra Teknologisk Institut s. 18)


Rapporten fra Teknologisk institut påpeger, efterspørgsel vil være særlig stor på medarbejderniveau 3 og 4. ”En stor del af de medarbejdere, der går på pension, er de personer, der i sin tid har gennemført skatterevisor- og fuldmægtiguddannelsen. De medarbejdere beskrives af ledende ansatte hos SKAT som personer med omfattende skattefaglig viden og en praktisk indsigt, der giver organisationen kompetencerne til både at løse den mere driftsorienterede sagsbehandling på SKATs medarbejderniveau 3 og 4…” (ibid. s. 18f).


Efterfølgende understreges det, at ”Pensioneringen af de mange medarbejdere med skattefaglige kompetencer og praktisk viden oparbejdet over mange år stiller SKAT over for en stor kompetenceudfordring. Der skal derfor i de kommende år rekrutteres og/eller opkvalificeres mange medarbejdere, så organisationen får de fornødne medarbejdere med bred skattefaglig viden og praktisk indsigt i skattesystemet… (ibidd s. 19).


Medarbejdere på niveau 4 vil typisk have en mellemlang uddannelse, fx en bacheloruddannelse, mens medarbejdere på niveau 3 vil typisk have en uddannelse indenfor HK.


De fleste kommende medarbejdere i SKAT vil have en ikke skattefaglig baggrund. Det vil derfor kræve en betydelig kompetenceudvikling af potentielle medarbejdere, hvis efterspørgsel skal dække det fremtidige behov. Skatteministeriet fremhæver dette behov i forbindelse med udflytningen af opgaver, at:


”En stor andel af de nye medarbejdere skal rekrutteres til skatteforvaltningens kerneopgaver som fx vejledning og kontrol på told- og skatteområdet, inddrivelse af gæld, værdiansættelse af ejendomme samt behandling af klagesager. Her er der brug for medarbejdere med kompetencer inden for fx revision, regnskab og generel sagsbehandling” (Skatteministeriet: En skatteforvaltning i hele Danmark, s. 11,  https://www.regeringen.dk/media/3540/en-skatteforvaltning-i-hele-danmark.pdf 


Konklusionen er, at et udbud af AU i skatter og afgifter vil være et betydeligt bidrag til den nødvendige uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere på det skattemæssige område.


AU i skatter og afgifter deler flere moduler med AU-uddannelser, som allerede tilbydes af IBA Erhvervsakademi Kolding i kraft af andre udbud. Et særskilt udbud af AU i skatter og afgifter vil have betydelig værdi derved, at det skabe en fokuseret kompetenceopbygning på akademiet, herunder navnlig videnomsætningen mellem  akademi og aftagere.  


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det regionale behov for dimittender lader sig vanskeligt kalkulere. Det bedste bud er, at følge førnævnte rapport fra Teknologisk Institut. Heri pointeres det, at der både nu og i fremtiden vil være stor efterspørgsel efter skattefaglige kompetence. Rapporten estimerer, at på bachelorniveau vil der på landsplan været et et behov på mellem 3.000 og 10.000 personer. Heri ikke medregnet de ca. 2.000 personer, som forventes at gå på pension inden for en kort årrække.


Rapporten beskæftiger sig ikke med  AU-niveau; men det gælder, at en betydelig del af de kommende medarbejdere skal have et kompetenceløft på det skattemæssige område uanset deres uddannelsesmæssige baggrund. Her vil en AU i skatter og afgifter eller modluler på en AU meget ofte være det oplagte valg.


  


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Behovsundersøgelsen er udelukkende gennemført på basis af offentligt tilgængelige analyser, opgørelser og rapporter. 


Der har været gennemført drøftelser med private revisionsfirmaer i Sydjylland for at afdække behovet i de private sektor. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.


Den eneste AU uddannelse som ligner er Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.


Den er ikke dimensioneret. I IBA Erhvervsakademi Koldings dækningsområde udbydes den af IBA selv.


Forskellen på de består dels i, at de valgfrie moduler, som skal udgøre mellem 20 og 30 ects af det samlede forløb på 60 ects er rettet mod det skattefaglige område. Og dels i, at det ene af de to obligatoriske moduler er om kommunikation i praksis.


Optag på AU i Finansiel Rådgivning vil ikke blive påvirket. Optag på AU uddannelser er i meget høj grad betinget af, at man allerede er beskæftiget i en branche.  Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder


Et nyt udbud af AU i skatter og afgifter får ikke konsekvenser for nogen nuværende udbud, da der ikke er andre udbud i Sydjylland.
En afsluttet AU giver mulighed for at læse videre på en række diplomuddannelser. Fx i skat.


Rekrutteringsgrundlaget vil primært bestå af administrative medarbejdere, der har opnået ansættelse indenfor SKAT. Uddannelsen eller moduler heraf giver gode muligheder for at foretage jobskifte fra en fx sagsbehandler i region eller kommuner.Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen


Optag på AU er præget af, at mange studerende og arbejdsgivere i første omgang"kun" ønsker et eller to moduler. Straks fra 2019 forventes optag på såvel de obligatoriske forløb som de valgfri moduler. 


2019: 35 studerende


2020: 50 studerende


2021: 75 studerende 


 Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C10 - Afgørelse afventer - AU i skatter og afgifter - IBA (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
C10 - Godkendelse af nyt udbud - AU i skatter og afgifter - IBA (Kolding).pdf