Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Medicin - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
17/09-2018 06:30
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Odense, Esbjerg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Vikki Michelle Thygesen, Studieservice, email vmt@sdu.dk tel. 65507105 / 93507061 Trine Dalsgaard, Forskning og Udvikling, SUND email tdalsgaard@health.sdu.dk, tel:65507277 / 93507046

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Medicin

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Medicine

Den uddannedes titel på dansk
cand.med

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science in Medicine

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangskrav:
-Bacheloruddannelse i Medicin fra SDU eller en bacheloruddannelse i Medicin, hvis indhold svarer til uddannelsen på SDU. Bacheloren må ikke være bestået tidligere end fem år, før start på kandidatuddannelsen.
-Bacheloruddannelse i Klinisk biomekanik, som er påbegyndt i 2010 eller tidligere. Her skal regnes med et suppleringsforløb. Studerende der er optaget på Klinisk biomekanik i 2011 eller senere, kan ikke optages på kandidatuddannelsen i Medicin. Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber. Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.


Nye adgangskrav fra 2019
Ift optagelse til studiestart 1. februar 2019 eller senere, skal bacheloruddannelsen i Medicin have givet færdigheder i klinisk kommunikation i en dansk kontekst. Alternativt vil den studerende skulle følge og bestå supplering i faget "Medicinsk interview" på 2 ECTS i løbet af første semester.


Det forventes, at uddannelsen i Esbjerg får eget optagelsesområdenummer (KOT), således at ansøgere forud for optagelse på bachelorniveau har valgt Esbjerg som uddannelsessted for kandidatuddannelsen. De studerende følger samme studieordning og uddannelsesaktiviteter på bacheloruddannelsen, men de studerende, der på bachelorniveau er optaget på optagelsesområdenummer BA (Esbjerg), har retskrav på kandidatuddannelsen i Esbjerg, og de studerende, der er optaget på optagelsesområdenummer BA (Odense), har retskrav til kandidatuddannelsen i Odense.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

N/A


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant (dublering)


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant (dublering)


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant (dublering)


Forslag til censorkorps
Censorkorps for lægeuddannelsen i Danmark

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation på efterspørgsel af uddannelsesprofil.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Problemer med lægedækning i Danmark er velkendt og fremstår tydeligt i Rapporten fra regeringens Lægedækningsudvalg 2017 (http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Laedaekningsudvalgets-rapport/Laegedaekning-rap-jan-2017.ashx.)
Lægedækningsudvalget konkluderer, at problemer vedr. lægedækning afgrænses til yderområder og mindre sygehuse, men at der som sådan ikke er lægemangel i Danmark. Et af udvalgets løsningsforslag er et øget udbud af lægestuderende i yderområderne, herunder en bredere geografisk spredning af de lægestuderendes klinikophold under studiet. Den i rapporten beskrevne problemstilling er velkendt i Esbjerg-området og generelt i det sydvestdanske område såvel i almen praksis som på områdets sygehuse.


 


Andre analyser/undersøgelser viser det samme, at medicinuddannelse i lokalområder er vejen frem til bedre fastholdelse og rekruttering af læger. Læger bliver således typisk boende og får arbejde i det område, hvor de er uddannet. 58 procent af Praktiserende Lægers Organisation´s medlemmer arbejder i den region, de er uddannet. Yderligere 28 procent arbejder i naboregionen (PLO Analyse september 2016 https://www.laeger.dk/sites/default/files/plo_analyse_sammenhaeng_mellem_uddannelsessted_og_praksissted.pdf ). 15 af de 21 af den første årgang af læger fra Aalborg Universitet er blevet i Region Nordjylland (Dagens Medicin 12. juni 2016). Landdistrikternes Fællesråd og borgmestre opfordrer til, at flere uddannelser må ud i provinserne for at fastholde de unge og ressourcestærke i lokalområderne (Landdistrikternes Fællesråd 1. august 2017 https://www.landdistrikterne.dk/ikke-kategoriseret/borgmestre-til-christiansborg-flyt-flere-uddannelser-til-landdistrikter/).
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har i en analyse fra 2016 af hoveduddannelseslægernes forløb påpeget, at en rekrutteringsindsats også bør rettes mod andre end hoveduddannelseslæger, som f.eks. introduktionslæger, læger i klinisk basisuddannelse (KBU) og evt. medicinstuderende (Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 27. september 2016 Punkt 3 rekruttering: Hvor bliver lægerne af ?http://videreuddannelsen-syd.dk/wm491897).


 


SDU ønsker at etablere en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg for at fremme rekruttering af læger i det sydvestdanske område, både til almen praksis og til sygehusene.
SDU vil i samarbejde med især Sydvestjysk Sygehus (SVS), almen praksisområdet, og Psykiatrien i Region Syddanmark udbyde studiepladser i Esbjerg indenfor den uddannelsesordning i medicin, der allerede etableret i Odense.
Sigtet er at rekruttere læger til sygehuse og til almen praksis i det sydvestdanske område.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Planen er, at der fra og med 2022 udbydes 30 pladser på kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg.  Det antal bygger på en vurdering af det antal studerende, som Sydvestjysk Sygehus kan håndtere i forhold til klinikpladser, undervisningskapacitet og fysiske rammer i 2022, samt det niveau som SDU realistisk kan opnå ved ansøgning om meroptag. Da tidligere erfaringer viser, at ca. 60-70 % af studerende bosætter sig og arbejder lokalt efter endt uddannelse, er der en realistisk forhåbning om et afkast på ca. 20 nye læger om året i det sydvestdanske område.  Se endvidere afsnit ”Kort redegørelse for hvordan det nye udbyd bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt”.


I en skriftlig høring af uddannelsesforslaget svarede høringsparterne samstemmende, at de vurderer at etablering af kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg vil være til væsentlig gavn for patienterne og for den samlede patientbehandling i det sydvestlige Danmark. Etablering af kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg forventes at styrke mulighederne for lægerekruttering og -fastholdelse i det sydvestdanske område, og bidrager dermed betydeligt til løsning af områdets problemer med lægemangel på sygehuse såvel som i almen praksis og i psykiatrien. Flere høringsparter lægger vægt på, at Esbjerg er særdeles velegnet som uddannelsessted, og at den forventede gavnlige effekt af en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg vil komme det samlede sydvestjyske område til gode (se bilag dokumentation på efterspørgsel af uddannelsesprofil).


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Der har været gennemført en skriftlig høring af uddannelsesforslaget med inviterede høringsparter fra Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark, Esbjerg Kommune, Psykiatrien i Region Syddanmark og SDU.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Kandidatuddannelsen i medicin udbydes i dag på SDU i Odense og på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Ålborg Universitet. Den samlede medicineruddannelse er dimensioneret med følgende optagetal for 2018, jf Finanslov 2018: KU 509, AU 448, SDU 288, AAU 100. De 30 pladser, der foreslås udbudt i kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg, indgår i den samlede dimensionering på 288 studiepladser på kandidatuddannelsen i medicin ved SDU.


 


Uddannelsen i Medicin på SDU (og på landsplan) har i UFMs statistik for aktuel ledighed fremvist stabil, lav K4-7-ledighed på 1 % de seneste fem opgjorte år, 2011-2015.


 


Som led i løsning af lægedækningsproblematikker i det sydvestdanske område, er der god grund til at etablere lægekandidatuddannelse i Esbjerg og i sammenhæng med gode og attraktive tilbud om ansættelse og bolig.


Esbjerg er allerede en velfungerende og attraktiv universitetsby. Både Aalborg Universitet og SDU udbyder således en række uddannelser i Esbjerg. Samlet har Esbjerg seks videregående uddannelsesinstitutioner med mere end 60 studieretninger herunder en bred vifte af uddannelser inden for sundhedsområdet. Der er over 6.500 studerende i Esbjerg, og der er opbygget en struktur, der støtter de studerende på mange fronter f.eks. boligsøgning. Nye medicinstuderende bliver derfor en del af studiemiljøerne i Esbjerg, og får fra starten gavn af de mange støttetiltag og arrangementer, der allerede udbydes til studerende i Esbjerg.


 


Den del af uddannelsen i medicin ved SDU, som forankres i Esbjerg, skal være kendetegnet ved praksisnære uddannelsesforløb. De studerende tilbydes særdeles gode kliniske læringsmuligheder, der letter overgangen fra studerende til læge. Kandidatuddannelse i Esbjerg vil have hele 14 ugers klinikophold, en række færdighedstræningsforløb og undervisningsmoduler som passer ind i Sydvestjysk Sygehus kliniske profil og erfaring med klinisk uddannelse.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlaget er uændret ved lægeuddannelse på SDU - de 30 planlagte pladser i Esbjerg indgår i den eksisterende dimensionering på 288 pladser


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Planen er, at der fra og med 2022 udbydes 30 pladser på kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Udbuddet af kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg forventes ikke at medføre øget behov for klinikpladser, hvorfor den overordnede klinikaftale med Institut for Regional Sundhedsforskning som udgangspunkt skal fortsætte. Der kan dog ved behov udvikles klinikforløb med Sydvestysk Sygehus/Sygehus Sønderjylland/Sygehus Lillebælt som primærsted.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Den foreslåede kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg følger samme uddannelsesordning som den eksisterende uddannelse i Odense, både hvad angår form og indhold.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D1 - Godkendelse (dublering) - KA i medicin - SDU (Esbjerg) (revideret udgave).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil