Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i it-sikkerhed - University College Nordjylland

University College Nordjylland
13/09-2018 08:02
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Professionshøjskolen UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Karina Torp Møller (Kam@ucn.dk)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i it-sikkerhed

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in IT Security

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i it-sikkerhed

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of IT Security

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


Datamatiker AK, IT-teknolog AK eller tilsvarende relevant uddannelse på erhvervsakademiniveau.


  


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

 


Ikke relevant


  


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

 


Ikke relevant


  


Begrundet forslag til taxameterindplacering

 


Ikke relevant


  


Forslag til censorkorps
Censorkorps tilknyttet Softwareudvikling, E-konceptudvikling og Webudvikling (overbygningsuddannelser).

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Analyserapport prof bach it-sikkerhed.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Med oprettelsen af Professionsbacheloruddannelsen (herefter PBA) i it-sikkerhed har vi i Danmark taget et skridt mod at imødekomme det behov for specialiseret viden på it-området, som den landsdækkende undersøgelse ”Kortlægning af viden og uddannelsesaktiviteter indenfor cyber-og informationssikkerhed på danske uddannelses- og forskningsinstitutioner”* påpegede i 2015. Helt kort konkluderede rapporten, at der mangler praktikere, der kan fungere som it-sikkerhedsspecialister. Siden 2015 er efterspørgslen ikke blevet mindre, dette ses i It-Barometeret for 2018**, hvor 75 % af de 190 adspurgte it-virksomheder forventer en bedre bundlinje i 2018 end i 2017. I undersøgelsen adspørges virksomhederne også, hvad de vil arbejde med i 2018, her kommer it-sikkerhed ind på en 2. plads (kun overgået af persondataforordningen), hvor godt hver anden virksomhed vil beskæftige sig med it-sikkerhed – en stigning på 7 procentpoint i forhold til 2017. Undersøgelsen beretter også, at virksomhedernes største barriere for vækst er mangel på de rette it-kompetencer, her mener knap 2 ud af 3 virksomheder, at der er mangel på kompetencer. Inden for det sidste år har hver 3. virksomhed måtte sige nej til opgaver eller bremse udviklingsarbejde netop grundet manglende kompetencer. Disse udfordringer må siges at være særligt udtalte i Nordjylland, hvor undersøgelsen viser, at halvdelen af de virksomheder, der forsøger at rekruttere it-specialister inden for it-udvikling, it-drift og andre it-områder, oplever vanskeligheder. Ovennævnte udfordringer understreges yderligere, når der ses på arbejdsmarkedsbalancen, hvor der forekommer omfattende mangel på arbejdskraft i hele landet inden for dette beskæftigelsesområde.


 


Af de efterspurgte kompetencer eftersøger knap hver 3. virksomhed, ifølge It-Barometeret, kompetencer inden for it-sikkerhed. Dette er en stigning på 7 procentpoint siden 2017. Dette stemmer også overens med tidligere analyser, der afdækker udviklingen inden for it-beskæftigelsesområdet, hvor disse peger på et markant øget behov for it-specialister (Virksomheders behov for digitale kompetencer***, Kortlægning af viden og uddannelsesaktiviteter indenfor cyber-og informationssikkerhed på danske uddannelses- og forskningsinstitutioner*). Ser vi konkret på det nordjyske marked, viser seneste FremKom 2016**** i sektorrapporten inden for IKT en forventet fremgang på 2 % på arbejdspladser frem til 2020. Her konkretiseres, at der forventes en markant udvikling i beskæftigelsen inden for softwareudvikling, programmering og rådgivning inden for software og IKT-løsninger.


 


Med ovenstående kan vi således konkludere, at der er et øget behov for it-specialister – også inden for it-sikkerhed – generelt på landsplan og særligt i Nordjylland. Men hvor stort er behovet så konkret? Ifølge NN Erhverv (Navne & Numre® Erhverv) er der på landsplan 7279 virksomheder, der arbejder inden for computerprogrammering, computer facility management, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, trådløs kommunikation, satellitbaseret telekommunikation m.fl., hvoraf der forsigtigt estimeres et behov for 4300 it-sikkerhedsspecialiser*****. Dertil kommer der de medarbejdere, der sidder i it-sikkerhedsrelaterede stillinger i virksomheder inden for andre brancher, hvormed beskæftigelsesområdet for en PBA i it-sikkerhed kan betragtes som endnu bredere end ovenstående og estimat dermed også være langt større. Via opgørelser fra NN Erhverv estimeres der at være omtrent 50.000 virksomheder i Region Nordjylland, der potentielt i fremtiden vil få brug for specialister inden for it-sikkerhed, der skal kunne håndtere store dataflows, test af systemer og efterforskning af it-sikkerhedshændelser.


 


Ifølge behovsanalysen ”Analyse af behov for udbud af professionsbachelor i it-sikkerhed i Nordjylland” (2018, vedhæftet) kræves det, at der uddannes 5 % af populationens størrelse årligt, hvis man skal kunne vedligeholde en population (side 7 i behovsanalysen).  Tager vi afsæt i dette sammenholdt med estimatet på 4300 it-sikkerhedsspecialister, vil der på landsplan skulle uddannes 215 dimittender pr. år for at opretholde populationen. Dette anses som værende et minimum, da adskillige virksomheder inden for andre brancher, som beskrevet i ovenstående, fremadrettet også vil få brug for medarbejdere inden for it-sikkerhed. Endvidere skal det tages i betragtning, at der her er tale om et relativt nyt marked i konstant udvikling, hvor populationen først er under opbygning og behovet for dimittender med rette kompetencer dermed er endnu større, som ovennævnte undersøgelser også peger på.


 


I dag findes der nationalt to udbud af uddannelsen; et ved Erhvervsakademi Aarhus og et ved Københavns Erhvervsakademi. Disse udbud har fra efteråret 2017 og frem til efteråret 2018 optaget i alt 136, hvoraf 57 er optaget ved Erhvervsakademi Aarhus og 79 ved Københavns erhvervsakademi. Da disse to udbud er oprettet med opstart i sommeren 2017, er der endnu ikke beskæftigelsesdata for dimittender herfra. Forudsat at alle gennemfører uddannelsen, vil der løbende i 2019 dimittere maksimum 136 dimittender (udregnet på baggrund af dataoplysninger fra hhv. Erhvervsakademi Aarhus og Københavns Erhvervsakademi). Med de to nuværende udbud vil man således ikke kunne dække behovet på landsplan og dermed ej heller behovet i Nordjylland, hvorfor det ses som en nødvendighed at opstarte et udbud her, hvis vi skal imødekomme det regionale – såvel som understøtte det nationale – behov for specialiser inden for it-sikkerhed.


 


*Deloitte (2015): Kortlægning af viden og uddannelsesaktiviteter indenfor cyber-og informationssikkerhed på danske uddannelses- og forskningsinstitutioner, Styrelsen for Forskning og Innovation, København


** IT-Branchen (2018): It-barometeret, IT-Branchens nøgletal 2018, København


*** Højbjerre Brauer Schultz et.al. (2016): Virksomheders behov for digitale kompetencer, København 


****Regional Udvikling (2016): FremKom 2016 – Sektorrapport IKT, Fremtidens Kompetencer i Nordjylland, Region Nordjylland


*****Estimering for behov af It-specialister (estimatet er lavet på samme vis, som Erhvervsakademi Aarhus i forbindelse med deres ansøgning om opstart af uddannelsen PBA i it-sikkerhed).


Her estimeres det, at virksomheder på 1-4 ansatte har brug for 0,25 stilling med fokus på it-sikkerhed over de næste 5 år. Virksomheder med 5-19 ansatte estimeres til at skulle have 1 stilling med fokus på it-sikkerhed, virksomheder med 20-49 ansatte estimeres til at skulle have 2 stillinger med fokus på it-sikkerhed og virksomheder med 50 eller flere estimeres til at skulle have 3 stillinger med fokus på it-sikkerhed.


 


Antal virksomheder med 1-4 ansatte på landsplan: 5144 – 1286 stillinger inden for it-sikkerhed
Antal virksomheder med 5-9 ansatte på landsplan: 893 – 893 stillinger inden for it-sikkerhed
Antal virksomheder med 10-19 ansatte på landsplan: 594 – 594 stillinger inden for it-sikkerhed
Antal virksomheder med 20-49 ansatte på landsplan: 417 – 834 stillinger inden for it-sikkerhed
Antal virksomheder med 50-99 ansatte på landsplan: 123 – 369 stillinger inden for it-sikkerhed
Antal virksomheder med 100 eller flere på landsplan: 108 – 324 stillinger inden for it-sikkerhed


I alt vil det kræve 4300 it-sikkerhedsspecialister for at kunne dække behovet på landsplan.


Trukket i NN Erhverv 21.08.18


  


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Med de udviklingstendenser der er nuanceret i ovenstående afsnit, og den viden der er etableret i forbindelse med udarbejdelsen af ”Analyse af behov for udbud af professionsbachelor i it-sikkerhed i Nordjylland”(2018), estimeres behovet for dimittender i Nordjylland at udgøre minimum 25 årligt (se side 7 i analysen). I alle interviews udarbejdet i forbindelse med behovsanalysen blev der udtrykt en mangel på dette område, hvorfor det antages, at populationen ikke vil mindskes i de kommende år.


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Som det kan ses i behovsanalysen (vedlagt), er denne delt op i to; først en omfattende desk research, hvor man rent kvantitativt har estimeret behovet for færdiguddannede (se behovsanalyse s. 3), derefter er der en kvalitativ analyse over, hvordan kompetencer inden for it-sikkerhed udvikler sig i de nordjyske virksomheder.


Følgende virksomheder har indgået i den kvalitative analyse:


- Dolle i Frøstrup


 - Trackunit i Aalborg


- Labtech i Aalborg 


- Danphone i Pandrup


- KMD i Aalborg


- Trifork i Aalborg


- Spar Nord, hovedsædet i Aalborg


- NetIP i Thisted


 


Virksomhederne er fordelt i region Nordjylland og repræsenterer både små, mellemstore og store virksomheder. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

De it-uddannelser, der udbydes i Danmark, har alle forskelligt sigte. Der er både tale om it-uddannelser med kommunikation og brugergrænseflader i fokus, andre med sundhed, økonomi eller ledelse i fokus. Også inden for de mere teknologitunge it-uddannelser forekommer der flere retninger, som primært har afsæt i enten hardware eller software. PBA i it-sikkerhed hører under de softwarefokuserede uddannelser, der sigter mod sikring af it-systemer både i relation til design, implementering, test, kryptering og efterforskning af it-sikkerhedshændelser.


 


På nuværende tidspunkt findes der kun få uddannelser med fokus på softwareudvikling inden for it-sikkerhed, og ved disse forekommer der kun et begrænset overlap mellem uddannelsernes fagområder og der forekommer ingen uddannelser, der har en tilsvarende faglig sammensætning som PBA i it-sikkerhed.


 


Nedenfor er listet de uddannelser, der kan kategoriseres som beslægtede uddannelser udbudt i Nordjylland:


Ved professionshøjskolen UCN udbydes der to uddannelser med fokus på softwareudvikling:


 


Webudvikling (top-up på datamatiker og multimediedesigner)


Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, giver kompetencer til at fungere som webudvikler ved design og konstruktion af webapplikationer, webarkitektur og internetkommunikation.


Uddannelsen har fokus på webudvikling og har således ingen overlap til nærværende uddannelse.


Uddannelsen er dimensioneret til et optag på 25 studerende. Ledighedsgraden for dimittender fra UCN’s udbud af uddannelsen er steget fra 13,8 % i 2014 til 16,3 % i 2015. Ser man på UCN’s egen dimittendundersøgelse gennemført i efteråret 2017, viser denne en ledighed på 9,1 %.*  


 


Softwareudvikling (top-up på datamatiker)


Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der behandler de tekniske og teoretiske aspekter af softwareudvikling. Det er fx systemintegration og databaseudvikling.


Uddannelsen har fokus på softwareudvikling, men berører kun it-sikkerhed kort og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse.


Uddannelsen er dimensioneret til et optag på 40 studerende. Ledighedsgraden for dimittender fra UCN’s udbud af uddannelsen er faldet fra 20,5 % i 2014 til 7,5 % i 2015. Ser man på UCN’s egen dimittendundersøgelse gennemført i efteråret 2017, viser denne en ledighed på 7,1 %.* 


Generelt ser man, at ledighedsgarden for ovennævnte uddannelser enten falder eller forbliver på samme niveau. Denne positive udvikling understreges yderligere af nyeste tal fra UCN’s dimittendundersøgelse.


 


*Ledigheden, som UCN’s egen dimittendundersøgelse viser, kan ikke sammenlignes med eller stå i stedet for de ledighedstal som offentliggøres via Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette fordi ministeriets tal er opgjort på baggrund af registerdata, hvilket betyder, at deres data tegner et mere fyldestgørende billede. Tallene fra ministeriet har dog en forholdsvis lang opgørelsesperiode, som betyder, at sidste nye tal er op mod tre år gamle. Tallene fra denne undersøgelse er derfor anvendelige som mere aktuelle indikatorer for, hvordan ledigheden ser ud til at udvikle sig.


 


Ved Aalborg Universitet udbydes tre uddannelser med fokus på softwareudvikling:


Bachelor i Datalogi


Uddannelsen fokuserer på design af it-systemer til sundhedsvæsnet, udvikling af sikker nethandel og mobiltelefoner, optimering af spilkonsoller og elektroniske spil.


Uddannelsen har fokus på softwareudvikling, men berører kun it-sikkerhed kort og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse.


 


Bachelor i Internetteknologier og computersystemer


Uddannelsen fokuserer på netværk og programmering, mikroprocessorer og kommunikationsnetværk.


Uddannelsen har både fokus på softwareudvikling og hardwareudvikling, men der er ingen overlap i forhold til sikkerhed, og dermed er der ingen sammenfald med nærværende uddannelse.


 


Bachelor i Software


Uddannelsen fokuserer alle programmeringssprog, databaseteknologi, netværksteknologi, adaptiv teknologi og teknologi til understøttelse af menneske-maskine interaktion.


Uddannelsen har fokus på softwareudvikling, men berører kun it-sikkerhed kort og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse.


 


Der udarbejdes generelt ikke ledighedsopgørelser for bacheloruddannelser, men kun for kandidatuddannelser. Ser vi nærmere på relevante kandidatuddannelser for dimittender fra ovennævnte uddannelser, er der flere valgmuligheder, men primært vælger de studerende enten Datalogi eller It Software. Dimittender fra disse uddannelser har generelt en lav ledighedsgrad, som over de sidste 4 år har været mellem 1 og 7 % (UFM’s tal for ”aktuel ledighed”).


 


Med ovenstående gennemgang af nordjyske uddannelsesudbud inden for beslægtede uddannelser ses det, at et nyt udbud af PBA i it-sikkerhed først og fremmest vil dække et fagligt fokus, som uddannelsesmæssigt pt. ikke udbydes i regionen. Dernæst skal det fremhæves, at et nyt udbud også vil skabe øget sammenhæng i det nordjyske uddannelsesudbud, da det vil give it-teknolog studerende med fokus på netværk mulighed for at opnå et bachelorniveau i Nordjylland, hvilket de ikke har kunnet tidligere. 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Som det kan læses i ”Analyse af behov for udbud af professionsbachelor i it-sikkerhed i Nordjylland” (se side 7), er der et behov for 25 dimittender pr. år for at kunne dække behovet på det nordjyske marked. Det forventes, at hovedparten af ansøgerne til PBA i it-sikkerhed vil komme med en uddannelsesbaggrund som it-teknolog og datamatiker. I 2017 dimitterede der samlet set 69 it-teknologer og datamatikere.  Af disse vil ca. 6-8 typisk læse en PBA (top-up) i webudvikling og 20 optages på de dertil dimensionerede pladser på PBA (top-up) i softwareudvikling. Der er ingen faglig sammenfald mellem PBA it-sikkerhed og PBA webudvikling, hvorfor det ikke forventes, at denne fordeling vil ændre sig med det nye udbud. Der er et lille sammenfald med PBA softwareudvikling, der også har 10 ECTS i faget sikkerhed, dog er det kun 10 ECTS sammenlignet 90 ECTS ved PBA i it-sikkerhed, og dermed er uddannelsen målrettet på en helt anden måde. Her vil der kunne forekomme enkelte, der vælger PBA softwareudvikling fra til fordel for PBA i it-sikkerhed, men efter dimensioneringen på PBA softwareudvikling har der de seneste år altid været flere ansøgere end pladser til uddannelsen, hvorfor dette ikke anses som værende et problem.


 


Dermed vil rekrutteringsgrundlaget udgøre minimum 40 dimittender fra UCN, samt ansøgere med anden relevant baggrund. Dette anses for at være et fornuftigt grundlag at kunne rekruttere 25 studerende til en PBA i it-sikkerhed fra.


  


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Det forventes, at UCN de første år vil optage:


 


1. optag: 20 studerende


2. optag: 20 studerende


3. optag: 25 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Alle besøgte virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af Behovsanalysen er blevet rådført, hvorvidt de ønsker at ansætte dimittender med en professionsbacheloruddannelse i it-sikkerhed. Til dette var der stor opbakning, og ingen afslog muligheden (se behovsanalysen s. 9-11). Det antages her, at en virksomhed, der ønsker at ansætte fremtidige dimittender, også vil være villig til at tage en praktikant ind. De større virksomheder melder klart ud, at de finder det yderst relevant at kunne rekruttere specialister inden for området, da stillinger inden for dette område i dag besættes af selvlærte. De mindre virksomheder understreger, at det forventes, at der om få år vil blive brug for sikkerhedsspecialister, men ved ansættelse i en mindre virksomhed skal en dimittend i it-sikkerhed også skulle kunne varetage andre opgaver, så som infrastruktur og programudvikling. Dette behov anses dimittender fra uddannelsen også at kunne imødekomme, da de netop har baggrund som enten datamatiker eller It-teknolog på akademiniveau.


 


Yderligere har vi ved UCN It-uddannelserne et solidt samarbejde med godt 100 virksomheder, der allerede fungerer som praktikvirksomheder. Disse anses også som relevante for praktikanter inden for it-sikkerhed. Således kan UCN trække på eksisterende netværk og har dermed et solidt grundlag for relevante praktikvirksomheder til kommende studerende ved PBA i it-sikkerhed.  


  


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 - Foreløbig godkendelse - PB(O) i It-sikkerhed - UCN.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Godkendelse - PB(O) It-sikkerhed UCN.pdf