Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Økonomi og Informationsteknologi - University College Lillebælt

University College Lillebælt
17/09-2018 09:30
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Asger Rabølle Nielsen, arn@ucl.dk, tlf. 20786821

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Økonomi og Informationsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Economics and Information Technology

Den uddannedes titel på dansk
Uddannelse til professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen


Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, tlf. 72698700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag 1 til ansøgning om flytning af Pb i Økonomi og informationsteknologi.pdf

Begrundelse for flytning

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger hermed om flytning af uddannelsen professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi fra Vejle til Odense med opstart sommer 2019. Uddannelsen ønskes placeret på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles campus på Seebladsgade 1, 5000 Odense C. Det er en uddybet begrundelse for flytning i  bilag 1.


 


Ønsket om flytning af uddannelsen er primært begrundet i to forhold. For det første vil en flytning bidrage til at videreudvikle det faglige miljø og for det andet skønnes det Fynske arbejdsmarked at have en større modenhed i forhold til at ansætte dimittender/bachelorer med de kompetencer, uddannelsen kvalificerer til.Flytningen af uddannelsesudbuddet professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi er indenfor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles dækningsområde, og ved placeringen af professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi vil uddannelsen, som allerede bliver udbudt i København og i Aarhus, være repræsenteret i landets tre største byer. Flytningen af uddannelsen kan gennemføres uden væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud. Rekrutteringsgrundlaget vil være et nyt segment af studerende, og der er på nuværende tidspunkt ikke en uddannelse af samme type og med samme profil på Fyn. Uddannelse vil indgå i et samarbejde med beslægtede uddannelser, men vil i sin profil være så forskellig fra andre udbud, at der ikke forventes at være sammenfald i rekrutteringsgrundlag. Ved flytningen af udbudsstedet for professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi vil det ikke forringe udbuddet af praktikvirksomheder for andre beslægtede uddannelser. Kombinationen af Økonomi og Informationsteknologi vil have en særlig faglig niche, og derved vil der skabes nye praktikpladser samtidig med, at praktikpladserne til de beslægtede uddannelser bibeholdes.   


Uddannelsen er en merkantil uddannelse, der er kendetegnende ved at kvalificere den studerende til at kunne behandle erhvervsøkonomiske, forretningsudviklende og informationsteknologiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder og giver samtidig kompetencer til at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde.


 


Uddannelsens tværfaglige profil forudsætter et stærkt fagligt miljø i samtlige fagområder og et samspil med en større palet af fagligheder. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ønsker med flytningen af udbuddet af Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi at styrke det faglige miljø omkring uddannelsen. Der er på campus Odense et større udbud af eksisterende uddannelser med de relevante fagområder, der kan indgå i tværfaglige samarbejder med Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi.


 


Der er siden uddannelsen blev søgt i Vejle sket en ændring på arbejdsmarkedet på Fyn og det strategiske fokus på arbejdsmarkedet. Samlet set beskæftigede IT branchen på Fyn 87.219 fuldtidsansatte i 4. kvartal 2017 mod 84.713 samme kvartal året før. Det svarer til en stigning på 2.506 personer på blot et år. (Kilde: Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL), der er baseret på virksomhedernes indberetning til e-indkomst. Note: udregnet som et 4. kvartals glidende gennemsnit).


 


Uddannelsen blev i sin tid søgt til udbud i Vejle, da man i 00’erne arbejdede med en erhvervsmæssig satsning på opbygning af it-klynger, men denne satsning er ikke blevet realiseret. Derimod har det fynske arbejdsmarkeds blandt andet satset udvikling af klynger på områderne Destination Fyn (turisme), Food Fyn (fødevarer), Odense Robotics (robotter), UAS Denmark (droner), hvor der er stor mangel på kvalificeret arbejdskraft med blandt andet de tværfaglige kompetencer, uddannelsen giver.


I bilag  1 uddybes begrundelsen for flytning yderligere. Som det også fremgår af bilag 1 støtter det fynske erhvervsliv op om en flytning af uddannelsen og her ses en efterspørgsel fra både de traditionelle produktionsvirksomheder, liberale erhverv og de nye virksomhedsprofiler, der udspringer af den strategiske satsning på Fyn.


 


Rekrutteringsgrundlag

Uddannelsens rekrutteringsgrundlag er dimittender med gennemført gymnasial uddannelse i Region Syddanmark, hvoraf de fleste kommer fra Fyn. I 2017 var rekrutteringsgrundlaget ialt på 10.175 personer, som havde gennemført en gymnasial uddannelse. Dette tal har været stigende siden 2012, hvor der var ialt 8.871 personer, som gennemførte en gymnasial uddannelse.


Forventet optag

35 studerende pr. år med opstart i 2019


Hvis relevant: forventede praktikaftaler


Behovsafklaringen er et resultat af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles tætte samarbejde med:


·         Dansk IT hvor UCL er repræsenteret i Teknologiudvalget,


·         Udvikling Fyn, hvor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er med i Viden til Vækst initiativet https://www.udviklingfyn.dk/virksomhedsudvikling/viden-til-vaekst. , hvor vi indgår i samarbejde med SDU, Danmarks Teknologiske Institut, Force Technology, TEK Momentum og mange andre dygtige organisationer. I initiativet forsøger vi at sætte fokus på, at viden og kompetencer er hjørnesten i, at vi i fremtiden er konkurrencedygtige. 


·         RAR, Fyn og Sydjylland hvor vi som uddannelsesinstitution er tilforordnet


·         IT Forum Fyn hvor vi er aktive medlemmer


·         Technology DK, hvor UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole har været aktiv siden opstarten i 2015. Technology DK er en paraplyorganisation over 3 uddannelsesinstitutioner, 50 virksomheder samt Odense Kommune, der løbende analyserer og debatterer det regionale behov for it-kompetencer.


 


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har et fælles praktikkoncept og karrierecenter for hele organisationen. De overordnede guidelines er fælles for alle uddannelser. Beskrivelse af praktikkoncept og beskrivelse af karrierecentret kan rekvireres efter ønske.


Uddannelsen udbydes første gang i september 2019. Det betyder, at de første studerende skal have praktikpladser i foråret 2022. Det vurderes, at det er yderst realistisk at indgå aftaler om praktikpladser til 35 studerende i 2022 og fremefter.


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har et omfattende netværk af praktikvirksomheder, hvor vi har kontakt til mere end 300 virksomheder. Blandt de eksisterende virksomheder er der ca. 100 virksomheder indenfor områder/brancher, der vil være direkte relevante for professonsbachelorer i Økonomi og IT.


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har mange års erfaring med praktik fra den nuværende uddannelsesportefølje, og på uddannelserne er der generelt en rigtig god opbakning fra virksomhederne (se bilag 1).


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har gennem de sidste år oplevet, at vi har haft flere praktikpladser, end vi har studerende, der skal i praktik.


 


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
E1 - Godkendelse af flytning - PB i Økonomi og informationsteknologi - UCL (Odense).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil