Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplomuddannelse i skat - University College Syddanmark

University College Syddanmark
14/09-2018 08:48
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
UC SYD, Campus Haderslev

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Chefkonsulent Marianne Kemény Hviid mkhv@ucsyd.dk 72662035

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomuddannelse i skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma Degree Programme in Tax

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i skat

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Tax

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i skat eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervs-akademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
Ved relevant erhvervserfaring forstås beskæftigelse med enten rådgivning, regnskab eller revision inden for skat, moms, told eller afgifter hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det godkendte censorkorps for samfundsfagligt, økonomisk og merkantilt fagområde

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning om DP i skat.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Et udbud af PB i Skat blev godkendt hos UC SYD på Campus Haderslev i efteråret 2017 med henblik på igangsættelse i september 2018. Udbuddet tager sigte på at bidrage til at dække den øgede efterspørgsel, der ventes i skattestyrelsernes afdelinger først og fremmest i UC SYD’s eget dækningsområde og endvidere i Region Syddanmark samt i en vis udstrækning i Region Midtjylland.


UC SYD planlægger at tilbyde optag på professionsbachelor i Skat under Åben Uddannelse, men dette tilbud imødekommer imidlertid ikke i tilstrækkelig grad den aktuelle og akutte efterspørgsel på kvalificerede og opdaterede medarbejdere. UC SYD vil derfor i samarbejde med det lokale og regionale aftagerfelt udbyde diplomuddannelsen i skat, herunder prioritere de moduler, der lokalt og regionalt er efterspørgsel efter. Repræsentanter for aftagerfeltet har i en survey-undersøgelse (se uploaded bilag s. 6) tilkendegivet, hvilke søjler og moduler i uddannelsen, der aktuelt er størst behov for. Det konkrete udbud vil blive prioriteret og tilrettelagt i nært samarbejde med aftagerne i UC SYD’s dækningsområde; juridisk metode, skat og moms har høj efterspørgselUnderbygget skøn over det regionale behov for dimittender


Det regionale behov for dimittender er baseret på ”Afdækning af behov for en professionsbacheloruddannelse i SKAT” udarbejdet af Teknologisk institut og Told & Skatteforbundet (se link i det samlede bilag s. 5 øverst), samt SKAT´s udflytning af medarbejdere til regionen (se det samlede bilag s. 3).


Af rapporten udarbejdet af Teknologisk Institut (afsnit 4.5) fremgår det, at der både nu og i fremtiden vil være stor efterspørgsel efter skattefaglige kompetencer på bachelorniveau. I rapporten estimeres behovet på landsplan til mellem 3.000 og 10.000 personer. Hertil kommer, at ca. 2.000 personer forventes at gå på pension inden for de kommende 10 år. 


Udflytningsplanen for SKAT (se det samlede bilag s. 3) viser, at regionen tilføres 560 nye medarbejdere. 


Rundspørgen til UC SYD’s aftagerinteressenter i dækningsområdet understøtter desuden, at der er behov for uddannelsen på både kort og langt sigt (se det samlede bilag s. 5-6).


UC SYD skønner, at efterspørgslen fortrinsvis til en start vil rette sig mod de mere processuelle fag. Det være sig ”Juridisk metode og forvaltningsret” eller ”Skatte- og afgiftsproces”. Det vil primært vedrøre personale, der beskæftiger sig med skat og moms. Videre har RAR Sydjylland tilkendegivet, at der er behov for et processuelt fag i form af ”Fogedret og konkursret”, der er rettet mod inddrivelse i bred forstand.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?


UC SYD har henvendt sig telefonisk og pr. e-mail med opfølgende orientering om diplomuddannelsen i skat til samme kreds af respondenter, som indgik i Deloittes undersøgelse. Følgende vendte tilbage med uddybende bemærkninger:


   
     
     Interviewperson  Virksomhed  BrancheHR-partnerSkatteankestyrelsenSkattemyndighedenUnderdirektørToldekspeditionenSkattemyndighedenKontorchef i InddrivelseSKATSkattemyndighedenUnderdirektør i IndsatsSKATSkattemyndighedenDirektør i HRSKATSkattemyndighedenDirektør i RegnskabSAGRORevision og RådgivningPartner i Skat (Kolding)DeloitteRevision og RådgivningPartner i Skat (Esbjerg)DeloitteRevision og RådgivningPartner i Revision (Kolding)DeloitteRevision og Rådgivning   
     
     
     
     
     
     

Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.


Uddannelsen til diplom i skat er ikke dimensioneret.


På det samfundsfaglige/-videnskabelige område udbyder UC SYD følgende grund-, efter- og videreuddannelser på Campus Haderslev: AU i Beskæftigelse. Diplom i Beskæftigelse. Den Sociale Diplomuddannelse, Diplom i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK), PB i Offentlig Administration (PBOA). Af disse uddannelser er det kun PBOA, der er beslægtet med PB i Skat og diplom i Skat, og det kun i ganske beskeden grad, idet PBOA har et enkelt valgmodul om skatte- og afgiftssystemet, samt at begge udbyder et modul med forvaltningsret/sagsbehandling. De studerende på diplomuddannelsen i skat adskiller sig fra grunduddannelsesstuderende på beslægtede uddannelser ved at være fagligt erfarne og i beskæftigelse inden for branchen, hvilket studieordning og tilrettelæggelse af diplomuddannelsen tager højde for.


På erhvervsakademierne i UC SYD’s dækningsområde udbydes følgende beslægtede uddannelser: Finansøkonom AK (retter sig mod banker, ejendomsadministration og forsikringsselskaber/EASV og IBA), AU i Skatter og afgifter (retter sig mod det merkantile område/EASV og IBA) og finansbachelor (retter sig mod banker, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og revisorer/IBA); hovedsigtet for dem alle er den merkantile sektor. Diplom i skat vil ikke fortrænge de nævnte merkantilt rettede AK-, AU- og PB-uddannelser på erhvervsakademierne, men kan ses som en relevant videreuddannelse. Diplom i Skat vil fylde det kompetencegab, som allerede nu er udtalt, og som forventes at stige i de kommende år.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder


Rekrutteringen til diplom i skat vil fortrinsvis ske fra SKAT’s styrelser og afdelinger samt fra revisions- og rådgivningsfirmaer i UC SYD’s dækningsområde. UC SYD er i tæt kontakt med aftagerfeltet i forbindelse med implementeringen af professionsbacheloruddannelsen i skat, og spørgsmålet om behov for efter- og videreuddannelse af allerede ansatte medarbejdere er en naturlig del af samarbejdet.


Relevante videreuddannelsesmuligheder for personer med diplom i skat vil være: Diplom i Vurdering og Master i Skat. Kandidatuddannelserne i jura og merc.aud. giver mulighed for at udbygge det skattefaglige grundlag fra diplom i Skat i kombination med andre kompetencer på videnskabeligt grundlag.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsenÅr 2019: 20 studerende
År 2020: 40 studerende
År 2021: 60 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C9 - Afgørelse afventer - DP i Skat - UCSYD (Haderslev).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
C9 - Godkendelse af nyt udbud - DP i skat - UCSYD (Haderslev).pdf