Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - e-handel - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
01/02-2018 09:47
2018-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Lillebælt Odense

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anders Christian Frederiksen Specialkonsulent Tlf. (direkte): 65434584 Mobil: 23833822 E-mail: acfr@eal.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
e-handel

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
e-commerce management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i e-handel

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor in e-commerce management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøgeren skal have én af følgende uddannelser for at søge optagelse:  • Markedsføringsøkonom 

 • Handelsøkonom 

 • Finansøkonom 

 • Multimediedesigner 

 • Serviceøkonom 

 • Logistikøkonom En anden relevant uddannelse på baggrund af en individuel vurdering  

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Uddannelsen giver kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics.


 


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen strækker sig over tre semestre. Den starter med et brobygningsmodul, hvor alle studerende, på tværs af uddannelsesbaggrund, får mulighed for at komme på samme niveau med hensyn til teorier og modeller.


1. semester handler om digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, customer experience og advanced digital marketing. De studerende skal finde en praktikvirksomhed, som de allerede i slutningen af 1. semester har korte forløb i og med.


På 2. semester får man specialiseret viden om advanced digital marketing og dataanalyse. Denne specialisering sker på baggrund af aktuelle emner og i løbende samarbejde med virksomheder. En dag om ugen arbejder den studerende i praktikvirksomheden, hvor man løser opgaver stillet i tæt samarbejde mellem virksomheden og uddannelsen.


På 3. semester er man i praktik to dage om ugen. Derudover skal man fordybe sig i emner, der er relevante i forhold til uddannelsens formål. Som afslutning skriver den studerende et bachelorprojekt.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 – 9000 Aalborg – 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Danmark har siden 2007 oplevet et gigantisk boom indenfor e-handel. I løbet de seneste 8 år er antallet af webshops i Danmarks steget til over 20.000 og i dag bliver der købt varer for over 85 milliarder kroner over nettet. Det er dog ikke kun store virksomheder der drager fordel af denne udvikling men også mange små enkeltmands webshops ser i disse år dagens lys.


Status og udvikling i virksomhedernes e-handel er beskrevet af EPINION på baggrund af to spørgeskemaundersøgelser fra 2016 foretaget af Erhvervsstyrelsen blandt virksomheder - bl.a. i Sydjylland - som hhv. e-køber eller e-sælger, tal fra Eurostat samt en grundig desk research (https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapport_-_analyse_paa_e-handelsomraadet.pdf):


Analysen viser at 28 pct. af de danske virksomheder, herunder ikke mindst de fynske, e-sælger via web-salg eller EDI-salg. Danske virksomheders web-salg til udlandet udgør ca. 10 pct. af det samlede web-salg, hvilket svarer til 15,4 mia. kr., hvoraf 4,3 mia. kr. er til udenlandske forbrugere, og 11,1 mia. kr. er til virksomheder.  72 pct. af de danske virksomheder e-køber. Halvdelen af de e-købende og mere end to tredjedele af de e-sælgende virksomheder forventer, at e-handlen stiger de kommende år.


En af de væsentligste barrierer for udviklingen af e-handel – også i Region Syddanmark - er ifølge de kvalitative og kvantitative EPINION interviews - mangel på kompetencer, som 20 pct. af virksomhederne angiver som en barriere. Undersøgelsens resultater viser, at det er medarbejdere med de nødvendige (specialiserede) IT-kompetencer samt medarbejdere, der kombinerer IT-indsigt med forretningsmæssige kompetencer, der efterspørges.


De internationaliserede virksomheder - som der er særligt fokus på i regionen - sælger mere end 25 pct. til udenlandske kunder. Disse virksomheder oplever bl.a. markedsføring som en væsentlig barriere for vækst, fordi markedsføringen dels skal foregå i andre kanaler, end det er tilfældet på det danske hjemmemarked, ligesom sproget kan være en barriere. Endelig kan der ifølge de kvalitative interviews være forskel på, hvilke rammer lovgivningen sætter for markedsføring mv. på forskellige eksportmarkeder.


Analyser i Erhvervsstyrelsens projekt ”Digital vækstkultur i SMV virksomheder” (med Erhvervsakademiet Lillebælt som deltager) sætter fokus på behovet for veluddannet arbejdskraft inden for E-handel på regional og national plan, og herunder behovet for løft i kompetenceniveauet hos eksisterende E-handel medarbejdere. Analyserne viser, at udfordringen ligger i, at kun 23% af virksomhederne oplever at ansøgerne inden for digital handel har de rigtige faglige kompetencer, og at 39% er i tvivl om, hvad forskellige uddannelser på det digitale område reelt giver af kompetencer i forhold til e-handel.  


Generelt set tegner der sig et billede af et erkendt behov hos virksomhederne for en uddannelse målrettet den forretningsmæssige forståelse af online salg og kundeloyalitet. 36% af virksomhederne forventer på kort sigt at ansætte 2-3 medarbejdere inden for E-handel. 17% forventer at ansætte 4-9 medarbejdere inden for E-handel. Behovet for arbejdskraft forventes stigende i takt med den stigende digitalisering i alle offentlige og private erhverv.


I forbindelse med udviklingen af uddannelsen blev der i dialog med FDIH (foreningen for dansk internet handel) og DI konstateret, at der et meget bredt aftagermarked for E-handel uddannelsen i kombination med de adgangsgivende uddannelser, idet mange brancher både på nationalt og regionalt plan efterspørger en højere professionalisme i e-handlen samt et bedre købmandskab. Nedenstående analyse fra FDIH viser behovet for kompetencer og åbne jobmuligheder på følgende områder: 


UDDANNELSESØNSKER fra branchen UBESATTE STILLINGER /OPLEVEDE KOMPETENCEMANGLER  


83% Marketing & marketingoptimering


41% Forretningsoptimering


35% Kundeservice


30% Business Intelligence/Big data


17% Logistik- og driftsoptimering 


39% Marketing & marketingoptimering


22% Forretningsoptimering


20% Business Intelligence/Big data


12% Kundeservice


7% Logistik- og driftsoptimering Kilde FDIH: Uddannelsesbehov, analyse 2016 (N:41)


Professionsbachelorer i E-handel vil kunne dække de oplevede kompetencegab og deraf følgende jobmuligheder. Det fremgår endvidere af aftagerundersøgelsen, der blev udarbejdet i forbindelse med uddannelsesakkrediteringen af e-handeluddannelsen på Århus Erhvervsakademi, at der er stor efterspørgsel efter uddannelsen i Region Syddanmark.


Ligeledes fremgår det af Erhvervsakademiet Lillebælts praktikvirksomhedsevalueringer at øgede e-handel kompetencer er nødvendige for nutidig og fremtidig virksomhedsdrift i regionen. Dette har også ført til en række initiativer i regi af Syddansk Vækstforum


Et udbud af Professionsbachelor i E-handel på Lillebælt i Odense vil derfor imødekomme en del af behovet for uddannelse blandt potentielle aftagere og praktiksteder i Lillebælts udbudsområde.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

I 2016 voksede e-handlen i Danmark med over 13% ifølge ebusiness Fyn. Denne tendens gjorde sig også gældende på Fyn.


Samtidig voksede e-handlens andel af detailsalget til mere end 85 milliarder kroner, hvilket svarer til 10% af danskerens privatforbrug. Væksten har, ifølge ebusiness Fyn, i de senere år været trukket af de store etablerede virksomheder, der er blevet mere online-baseret. Fra 2015 er der dog især stor vækst at spore indenfor enkeltmandsvirksomheder.


Selvom væksten indenfor dansk e-handel har været ekstrem, forventes der fortsat årligt tocifrede vækstrater i de kommende år.


En af de primære årsager til den store vækst i enkeltmandsvirksomheder, skyldes ifølge interesseorganisationen Dansk Erhverv flere faktorer. For det første er konjunkturerne blevet bedre, hvilket skaber positive forventninger til fremtiden og ikke mindst det private forbrug. Derudover er det blevet mere overskueligt for privatpersoner at starte deres egen webshop, da der i dag blandt andet ligger en lang række guides på nettet der giver gode råd til hvordan man griber sådan et projekt an.


Ifølge Udvikling Fyn boomer e-handlen på Fyn. Udvikling Fyn er en erhvervsfremmende organisation ejet af fem fynske kommuner: Nyborg kommune, Assens kommune,   Kerteminde kommune, Fåborg-Midtfyn kommune og Odense kommune.


Udvikling Fyn A/S er den eneste erhvervsfremmeorganisation i landet som specifikt satser på e-handel, ifølge direktør i Udvikling Fyn A/S, Mads Graves Larsen. Ifølge Udvikling Fyn A/S tørster det fynske erhvervsliv efter ny viden og friske input om e-handel.


Regionsrådet Syddanmark har netop bevilget 4,76 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond og 2,38 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Svendborg kommune med det formål at E-handel skal sikre butikker i gadebilledet ved, at de detailhandlende på Sydfyn får gang i e-handlen. Det er ikke længere nok at have en fysisk butik, hvis man vil forblive en del af gadebilledet. Projektet ”Styrket erhverv i gadeplan” er en del af en helhedsorienteret indsats, som de sydfynske kommuner har udviklet, og som Syddansk Vækstforum bakker op om. Ansøger er Svendborg Kommune, og samarbejdspartnere er Turistforeningen for Midt- og Sydfyn, Shopping Svendborg, Erhvervsforum Svendborg Turistforeningen for Sydfyn, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, Ærø Turist-og Erhvervsforening og de Sydfynske Kommuner. Udbud af uddannelsen skal understøtte dette initiativ og samtidig ses i sammenhæng med Syddansk Vækstforums store initiativ Scale-up Denmark, som bidrager til flere syddanske iværksættere med vækstpotentiale inden for Syddansk Vækstforums forretningsområder, samt brede initiativer som digitalisering af regionens forretningsområder.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Ansøgningen om udbud e-handel uddannelsen er en følge af behov udtrykt i forbindelse med samarbejdet med væsentlige spillere i regionen - herunder konsultation med Syddansk Vækstforum, Dansk Erhverv, Dansk Industri, samt brancheforeninger som HK og FDIH og andre erhvervsfremmeaktører på Fyn.


I forbindelse med behovsafdækning er bl.a. følgende udsagn fremkommet: 


”Virksomhederne er godt klar over, at deres online-tilstedeværelse og e-handel er vigtig, men manglende kompetencer gør, at de ikke får det optimale udbytte af deres satsninger, eller at de slet ikke formår at komme i gang. Derfor er det glædeligt at se, at Erhvervsakademiet Lillebælt har udformet en uddannelse der tager fat på de digitale færdigheder som handelsvirksomhederne efterspørger, nemlig forretningsudvikling, brug af analysedata samt marketing. DI Handel bakker derfor op om uddannelsen og byder gerne lignende indsatser velkommen.”  Annette Falberg, Branchedirektør for DI Handel.


”Vi oplever, at de nyuddannede mangler relevante kvalifikationer og generel forståelse for e-handel, som vi skal lære dem. Det er selvfølgelig en ekstra udgift og et arbejde, som vi gerne så, at uddannelsessystemet tog ansvar for.” Søren Siig, Cykelpartner  


" Fynsk Erhverv ser meget positivt på den nye uddannelse, E-commerce manager ved Erhvervsakademiet Lillebælt. En sådan uddannelse vil ubetinget styrke de fynske virksomheders ehandels-satsninger og herigennem sikre fortsat udvikling og vækst i et meget konkurrenceudsat marked, der råber på kompetencer og viden inden for netop dette felt." Jytte Reinholdt, Direktør 


"Specielt for en SMV, som vores, kunne denne profil være interessant, da de vil kunne varetage flere forskellige roller.Ift. praktikanter, så kan vi (til en start) tilbyde praktikplads til én hvert halvår."   E-commerce Specialist Christoffer Bjørnsen, Rice A/S  


”Når jeg kigger på de virksomheder vi arbejder med i Food Fyn, som er en del af Udvikling Fyn, så ser jeg et stort behov for at optimere på E-handel, netop fordi en webshop i vore dage er blevet noget relativt let tilgængeligt, som man med lille investering kan indkøbe gennem forskellige præfabrikerede skabeloner. Således oplever flere af vores samarbejdsvirksomheder, der primært er små- og mellemstore fødevareproducenter med fokus på deres produkter, at de hurtigt kan oprette selve shoppen, men har meget svært ved at opnå succes pga. manglen på specialistviden indenfor e-commerce. Jeg er sikker på en færdiguddannet indenfor E-commerce i de fleste tilfælde ville kunne optimere disse webshops betragteligt.” Mads Asbild, Forretningschef, Udvikling Fyn    


”Som direktør for E-handelshuset Hesehus kan jeg med mine mere end 15 års erfaring i e-handelsbranchen understøtte relevansen af og behovet for professionsbacheloruddannelsen i E-commerce Management. E-handelsområdet er i rivende udvikling, hvor tendensen udelukkende peger på en acceleration i samme retning. Hesehus’ størrelse er alene vokset siden opstarten i 2002, hvilket skyldes et stigende antal kunder og deres stigende efterspørgsel og krav til rådgivning inden for alle aspekter af e-handelsstrategier og valg af digitale e-handelsløsninger. Kravene til vores indsigt i branchen og evner til at forstå vores kunders forretning, strategi, muligheder og udfordringer i e-handelsmarkedet er derfor enorme og altafgørende for både vores succes som leverandør og rådgiver, samt for vores kunders succes. Ovenstående sætter store krav til personer der arbejder inden for branchen. Det gælder både fra leverandørens og 3. parts side, men ligeledes fra de ansvarlige hos kunden som er på udkig efter den rette platform, leverandør og sparringspartner. Det sidstnævnte er en øvelse i sig selv, da disse nøglepositioner (oftest E-commerce Managere) er svære at besætte med kompetente personer. Vi ser derfor et større og større behov for viden og eksperter hos vores kunder såvel som os selv kompetencemæssigt. Ovenstående er blot et mindre uddrag af det daglige arbejde med e-handel og de tilhørende forretningsområder, som understøtter uddannelsens relevante og efterspurgte kompetencer og viden. Hesehus vil umiddelbart kunne tage en person i praktik hvert halve år. Dvs. to personer om året. Det vil glæde os, hvis de unge talenter får udbudt muligheden for professionsbacheloruddannelsen i E-commerce Management for at være endnu bedre rustet til at besidde nøglepositionerne i markedet.” Lars Hedal, CEO/Adm. Direktør, E-handelshuset Hesehus, Odense 


E-handel er i rivende udvikling, og vi vækster år for år her hos BEAUTYCOS.dk. Der har som sådan ikke været nogen uddannelse til at ruste os i hvordan vi skal navigere rundt i denne digitale verden, med henblik på online marketing, valg af cms system, dataanalyse med mere. Vi har været nødt til at lære processerne ved at forsøge os frem. Vores vækst gør at vi hvert år har brug for flere hænder, og især på den digitale platform. Vi har tidligere erfaret at praktik er en god løsning for at se en forhåbentlig kommende medarbejder an. Dog er der ingen specifikke uddannelser som decideret berører E-handel. Så hvis PBA. I E-handel bliver en realitet så vil vi sagtens kunne aftage 2-4 praktikanter om året." Benjamin Birkholm, E-commerce Manager


"Vi har som moderne eksportvirksomhed brug for medarbejdere, der evner at drive vores forretning i den nye digitale verden og evner at tilføre ny viden og indsigt i de konkurrenceparametre der vi drive fremtidens e-commerce marked. Vi forventer i fremtiden at den digitale omsætning vil udgøre en betragtelig del af vores af vores fremtidige omsætning og satser derfor stort på tilførsel af kompetencer og viden på e-commerce området. Vi håber derfor der lyttes til ovenstående og at der snarest etableres studier der målrettet fokuserer på disse afsætningsudfordringer. Vi vil til gengæld som virksomhed stå klar til at tage flere studerende i praktik årligt, for herigennem at få tilført den fornødne viden og samtidig bidrage til en udvikling af de studerende og deres e-commerce kompetencer”. Per Stenger Larsen, Sales Director, Care-line A/S, Rynkeby 


”Detailhandelen og forbrugeradfærden har ændret sig dramatisk over de sidste 20 år, hvor vi uddannelsesmæssigt ikke har kunne følge med i samme hastighed. E-handel er nu blevet omdrejningspunktet for stort set al handel og samtidig den største marketingsplatform, for enhver virksomhed der forstår at mestre de digitale forretningsmuligheder. Dansk detail og e-handel står lige nu med en overflod af specialist kapacitet, men har stor mangel på medarbejdere med en tværfaglig forretningsforståelse, som samtidig mestrer e-handelen som disciplin og forståelsen af dataenes værdi. Jeg bakker derfor Erhvervsakademiet Lillebælt’ initiativ op, hvor man vil skabe en uddannelse for netop denne type medarbejdere. I forhold til praktikanter kunne jeg godt forstille mig ml. 2-4 pr. år, alt efter praktikforløbets længde." INTERSPORT Group Denmark A/S, Peter Hvidberg, Head of E-Commerce & Customer Service, Odense


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Uddannelsen giver kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics.


Ifølge Uddannelsesguiden er der sammenhæng mellem e-handel uddannelsen og følgende andre uddannelser:


Diplomuddannelsen Digital Konceptudvikling, niveau 6 fuldtids professions uddannelse, ikke dækkende for kompetencebehovet


Bacheloruddannelsen It, kommunikations- og medieteknologi (engelsksproget); niveau 6 fuldtids akademisk uddannelse, ikke dækkende for kompetencebehovet


Erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog, niveau 5 fuldtids professions uddannelse, ikke dækkende for kompetencebehovet


Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, niveau 5 fuldtids professions uddannelse, ikke dækkende for kompetencebehovet


Som det fremgår af ovenstående er beslægtede uddannelser enten ikke på samme niveau, eller ikke dækkende for kompetencebehovet. Uddannelsen i E-handel er ny og for nuværende udelukkende udbudt af Erhvervsakademi Aarhus.


Dimittenderne forventes at finde beskæftigelse i såvel offentlige som private virksomheder


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Antallet af studerende alene på de relevante adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser på Erhvervsakademiet Lillebælt - uden at medregne studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i resten af regionen - giver grundlag for professionsbacheloruddannelsen. Da uddannelsen er unik og der ikke findes beslægtede uddannelser på samme niveau på Erhvervsakademiet Lillebælt - eller i regionen - vil den ikke påvirke det nuværende udbud i negativ retning, derimod supplerer og komplementerer uddannelsen det nuværende uddannelsesudbud på Erhvervsakademiet Lillebælt og i regionen.


Herudover forventes Pba i E-handel at kunne tiltrække studerende, som ellers ikke ville have valgt at læse en Professionsbachelor uddannelse og vil derfor kunne være med til at øge uddannelsesniveauet i regionen. 


Rekrutteringsgrundlag


Studerende skal primært rekrutteres fra dimittender fra Erhvervsakademiet Lillebælt • Handelsøkonom 

 • Serviceøkonom 

 • Logistikøkonomer 

 • Markedsføringsøkonomer 

 • Multimediedesigner  


Derudover vil uddannelsen formentlig kunne tiltrække studerende fra det sydjyske område. Mulige ansøgere - dimittender fra relevante uddannelser fra uddannelsesinstitutioner i Syddanmark. 


Videreuddannelsesmuligheder:


Der er mulighed for at udbygge den færdiguddannedes viden med en videregående uddannelse på deltid, som man senere kan tage sideløbende med et arbejde. Det kan være en diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Efter en konkret vurdering kan man også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

2 gange 35 studerende om året.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

På baggrund af den store interesse for uddannelsen blandt virksomheder, som det også fremgår af udtalelser fra de involverede virksomheder, og på baggrund af erhvervsakademiets store kontaktflader blandt virksomheder - gennem Videncenteret på området - og hidtidige gode erfaringer med at skaffe praktikpladser forventes det ikke at blive et problem at skaffe 2x 35 praktikpladser årligt. De første tilsagn om praktikaftaler er allerede på plads.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

EAL har tidligere søgt om prækvalificering af en engelsksproget version af uddannelsen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - PB(o) e-handel - EAL.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til UCL - Godkendelse af nyt udbud - PBO i e-handel.pdf