Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - e-handel - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
01/02-2018 09:48
2018-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Lillebælt Vejle

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anders Christian Frederiksen Specialkonsulent Tlf. (direkte): 65434584 Mobil: 23833822 E-mail: acfr@eal.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
e-handel

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
e-commerce management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i e-handel

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor in e-commerce management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
For at blive optaget på uddannelsen, skal man have én af følgende uddannelser:  • Serviceøkonom

  • Markedsføringsøkonom

  • Handelsøkonom

  • Logistikøkonom

  • MultimediedesignerHvis man har en anden uddannelsesbaggrund, kan man eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Uddannelsen beskæftiger sig med e-handel og har fokus på data-dreven markedsføring, customer experience og creative content.


 


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen strækker sig over tre semestre. Den starter med et brobygningsmodul, hvor alle studerende, på tværs af uddannelsesbaggrund,  får mulighed for at komme på samme niveau med hensyn til teorier og modeller. 


1. semester handler om digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, customer experience og advanced digital marketing. De studerende skal finde en praktikvirksomhed, som de allerede i slutningen af 1. semester har korte forløb i og med.


På 2. semester får man specialiseret viden om advanced digital marketing og dataanalyse.  Denne specialisering sker på baggrund af aktuelle emner og i løbende samarbejde med virksomheder. En dag om ugen arbejder den studerende i praktikvirksomheden, hvor man løser opgaver stillet i tæt samarbejde mellem virksomheden og uddannelsen.


På 3. semester er man i praktik to dage om ugen. Derudover skal man fordybe sig i emner, der er relevante i forhold til uddannelsens formål. Som afslutning skriver den studerende et bachelorprojekt.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 – 9000 Aalborg – 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

I Danmark er e-salg særligt udbredt blandt virksomheder inden for branchen handel, transport mv., hvor 43 pct. af virksomhederne har web-salg eller EDI-salg. Virksomhedsstørrelse er en afgørende faktor for e-handel. Hvor 25 pct. af virksomhederne med 10-19 ansatte e-sælger, gælder det for 46 pct. af virksomhederne med mere end 100 ansatte. Den offentlige sektor, som i den nye strategi for regionen har indbygget større anvendelse af e-handel ved indkøb -udgør den største branche i Syddanmark med omkring 1/3 af de beskæftigede, efterfulgt af handel og transport med ¼ af de beskæftigede-områder hvor e-handel er særligt udbredt. En mere detaljeret opdeling af erhvervene i Sydjylland viser, at handel er den absolut største branche svarende til 16 % af arbejdspladserne. Analyser udarbejdet i forbindelse med uddannelsesudviklingen viser at kun 23% af virksomhederne oplever at ansøgerne inden for digital handel har de rigtige faglige kompetencer, og at 39% er i tvivl om, hvad forskellige uddannelser på det digitale område reelt giver af kompetencer i forhold til e-handel.


I forbindelse med udviklingen af uddannelsen blev der i dialog med FDIH (foreningen for dansk internethandel) og DI konstateret, at der et meget bredt aftagermarked for E-handel uddannelsen i kombination med de adgangsgivende uddannelser, idet mange brancher både på nationalt og regionalt plan efterspørger en højere professionalisme i e-handlen samt et bedre købmandskab.


Generelt set tegner der sig et billede af et erkendt behov hos virksomhederne for en uddannelse målrettet den forretningsmæssige forståelse af online salg og kundeloyalitet.


36% af virksomhederne forventer på kort sigt at ansætte 2-3 medarbejdere inden for E-handel. 17% forventer at ansætte 4-9 medarbejdere inden for E-handel. Behovet for arbejdskraft forventes stigende i takt med den stigende digitalisering i både offentlige og private erhverv.


En af de væsentligste barrierer for udviklingen af e-handel – også i Region Syddanmark - er ifølge de kvalitative og kvantitative EPINION interviews - mangel på kompetencer, som 20 pct. af virksomhederne angiver som en barriere. Undersøgelsens resultater viser, at det er medarbejdere med de nødvendige (specialiserede) IT-kompetencer samt medarbejdere,der kombinerer IT-indsigt med forretningsmæssige kompetencer, der efterspørges:


UDDANNELSESØNSKER fra branchen UBESATTE STILLINGER /OPLEVEDE KOMPETENCEMANGLER  


83% Marketing & marketingoptimering


41% Forretningsoptimering


35% Kundeservice


30% Business Intelligence/Big data


17% Logistik- og driftsoptimering 


39% Marketing & marketingoptimering


22% Forretningsoptimering


20% Business Intelligence/Big data


12% Kundeservice


7% Logistik- og driftsoptimering Kilde FDIH: Uddannelsesbehov, analyse 2016 (N:41)


Professionsbachelorer i E-handel vil kunne dække de oplevede kompetencegab og deraf følgende jobmuligheder. Det fremgår endvidere af aftagerundersøgelsen, der blev udarbejdet i forbindelse med uddannelsesakkrediteringen af e-handel uddannelsen på Århus Erhvervsakademi, at der er stor efterspørgsel efter uddannelsen i Region Syddanmark.


Ligeledes fremgår det af Erhvervsakademiet Lillebælts praktikvirksomhedsevalueringer at øgede e-handel kompetencer er nødvendige for nutidig og fremtidig virksomhedsdrift i regionen. Dette har også ført til en række initiativer i regi af Syddansk Vækstforum. 


Et udbud af Professionsbachelor i E-handel på Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle vil derfor imødekomme en del af behovet for uddannelse blandt potentielle aftagere og praktiksteder i Erhvervsakademiet Lillebælts udbudsområde.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Status og udvikling i virksomhedernes e-handel er beskrevet af EPINION på baggrund af to spørgeskemaundersøgelser fra 2016 foretaget af Erhvervsstyrelsen blandt virksomheder - bl.a. i Syddanmark - som hhv. e-køber eller e-sælger, tal fra Eurostat samt en grundig desk research (https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapport_-_analyse_paa_e-handelsomraadet.pdf): 


Analyserne viser at 28 pct. af de danske virksomheder, herunder ikke mindst de syddanske, e-sælger via web-salg eller EDI-salg. Danske virksomheders web-salg til udlandet udgør ca. 10 pct. af det samlede web-salg, hvilket svarer til 15,4 mia. kr., hvoraf 4,3 mia. kr. er til udenlandske forbrugere, og 11,1 mia. kr. er til virksomheder.  72 pct. af de danske virksomheder e-køber. Halvdelen af de e-købende og mere end to tredjedele af de e-sælgende virksomheder forventer, at e-handlen stiger de kommende år.


De internationaliserede virksomheder - som der er særligt fokus på i regionen - sælger mere end 25 pct. til udenlandske kunder. Disse virksomheder oplever bl.a. markedsføring som en væsentlig barriere for vækst, fordi markedsføringen dels skal foregå i andre kanaler, end det er tilfældet på det danske hjemmemarked, ligesom sproget kan være en barriere. Endelig kan der ifølge de kvalitative interviews være forskel på, hvilke rammer lovgivningen sætter for markedsføring mv. på forskellige eksportmarkeder.


Udbud af uddannelsen skal endvidere ses i sammenhæng med Syddansk Vækstforums initiativ Scale-up Denmark, som bidrager til flere syddanske iværksættere med vækstpotentiale inden for Syddansk Vækstforums forretningsområder, samt brede initiativer som digitalisering af regionens forretningsområder.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Ansøgningen om udbuddet af e-handel uddannelsen er en følge af behov udtrykt i forbindelse med samarbejdet med væsentlige spillere i regionen - herunder konsultation med Syddansk Vækstforum, Dansk Erhverv, Dansk Industri, brancheforeninger som HK og FDIH og andre erhvervsfremmeaktører i Sydjylland.


I forbindelse med behovsafdækning er bl.a. følgende udsagn fremkommet:


”Virksomhederne er godt klar over, at deres online-tilstedeværelse og e-handel er vigtig, men manglende kompetencer gør, at de ikke får det optimale udbytte af deres satsninger, eller at de slet ikke formår at komme i gang. Derfor er det glædeligt at se, at Erhvervsakademiet Lillebælt har udformet en uddannelse der tager fat på de digitale færdigheder som handelsvirksomhederne efterspørger, nemlig forretningsudvikling, brug af analysedata samt marketing. DI Handel bakker derfor op om uddannelsen og byder gerne lignende indsatser velkommen.” Annette Falberg, Branchedirektør for DI Handel.


”Planerne og ambitionerne om en bacheloruddannelse i E-handel i Vejle lyder spændende og perspektivrig - jeg tror der vil være et marked for en uddannelse på det niveau, der kombinerer digital markedsføring, big data, content og analyseredskaber og E-handel. Jeg er overbevist om at der vil være et marked for dimittenderne” Katja Clausen, Admiral Strand Feriehuse, Nr. Nebel  


"Tankerne om en bacheloruddannelse i e-handel lyder spændende – jeg tror der vil være et marked for en uddannelse på det niveau, der kombinerer bl.a. e-handel, digital markedsføring, big data, content og analyseredskaber." Anders Hechter, Adm. Direktør/CEO/Partner. Skybrud.dk A/S


"I en dagligdag hvor digitalitet er en evident del af alle brancher uanset niveau eller rolle, vil en E-detailist uddannelse passe som fod i hose. Den digitale del er en nødvendig del af alle succesrige firmaer i dag. Detail handelen har i lang tid ikke været sin rolle bevist og sat E-nørder uden produkt-eller markedkendskab til at stå for den digitale del. Førende til at mange hjemmesider er teknisk gode men ikke mindet på forbrugere, eller den reflekterer ikke det service niveau man har i sin fysiske detail butik. Tricket er for mig at se at lade sin DNA føre igennem både den fysiske og digitale del. Det er nemmere sagt end gjort, især i detail handlen. For hvor en selvstændig detailist nemt kunne bruge 100.000,- på en opgradere af den fysiske butik ville det nærmest være utænkeligt at investere eller reinvestere dette i den digitale platform. De fleste ser den digitale platform som en engangs investerings og efterfølgende som et projekt der kan hvile i sig selv med minimal vedligeholdelse. Min tese er, at der skal bruges samme mængde tid, time for time og samme mængde kapital, krone for krone på den fysiske og digitale del. Kun en komplet sidestillende af de to vil skabe omnichannel butik/firma som alle higer efter og dermed også de omsætningskroner lyder ligger og venter. Hos Heiko Stumbeck kunne jeg sagtens se os bruge 3-4 praktikanter om året med fokus på detail delen" Jens Stumbeck  


”Vi oplever, at de nyuddannede mangler relevante kvalifikationer og generel forståelse for e-handel, som vi skal lære dem. Det er selvfølgelig en ekstra udgift og et arbejde, som vi gerne så, at uddannelsessystemet tog ansvar for" Søren Siig, Cykelpartner   


”Planerne og ambitionen om en bachelor-uddannelse i e-handel i Vejle lyder spændende og rigtig. Jeg tror der vil være aftagere til en uddannelse på det niveau, der kombinerer digital markedsføring, big data, content og analyseredskaber og e-handel. Jeg bakker initiativet op.” PER GREN,WWW.GREN-LUND.DK, Vejle 


”Planerne og ambitionen om en bachelor-uddannelse i e-handel i Vejle lyder spændende og rigtig – jeg tror der vil være et marked for en uddannelse på det niveau, der kombinerer digital markedsføring, big data, content og analyseredskaber og e-handel. Jeg ser frem til at ambitionen opfyldes.” Søren Laursen | Adm. Direktør, TRUSTMAKER.DK 


Endvidere har Vejle Kommune, Erhverv været involveret i behovsundersøgelsen. I den sammenhæng har kommunen valgt at støtte Lillebælt i forbindelse med sikring af praktikpladser til uddannelsen. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Uddannelsen giver kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics.


Ifølge Uddannelsesguiden er der sammenhæng mellem e-handel uddannelsen og følgende andre uddannelser:  • Diplomuddannelsen Digital Konceptudvikling, niveau 6 fuldtids professions uddannelse, ikke dækkende for kompetencebehovet

  • Bacheloruddannelsen It, kommunikations- og medieteknologi (engelsksproget); niveau 6 fuldtids akademisk uddannelse, ikke dækkende for kompetencebehovet

  • Erhvervsakademiuddannelsen Produktionsteknolog, niveau 5 fuldtids professions uddannelse, ikke dækkende for kompetencebehovet

  • Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, niveau 5 fuldtids professions uddannelse, ikke dækkende for kompetencebehovet


Som det fremgår af ovenstående er beslægtede uddannelser enten ikke på samme niveau, eller ikke dækkende for kompetencebehovet. Uddannelsen i E-handel er ny og for nuværende udelukkende udbudt af Erhvervsakademi Aarhus.


Dimittenderne forventes at finde beskæftigelse i såvel offentlige som private virksomheder.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Antallet af studerende alene på de relevante adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser på Erhvervsakademiet Lillebælt - uden at medregne studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i resten af regionen - giver grundlag for professionsbacheloruddannelsen. Da uddannelsen er unik og der ikke findes beslægtede uddannelser på samme niveau i regionen - vil den ikke påvirke det nuværende udbud i negativ retning, derimod supplerer og komplementerer uddannelsen det nuværende uddannelsesudbud på Erhvervsakademiet Lillebælt og i regionen.


Herudover forventes Pba i E-handel at kunne tiltrække studerende, som ellers ikke ville have valgt at læse en Professionsbachelor uddannelse og vil derfor kunne være med til at øge uddannelsesniveauet i regionen.  


Rekrutteringsgrundlag:


Studerende skal primært rekrutteres fra dimittender fra Erhvervsakademiet Lillebælt: Handelsøkonom, Serviceøkonom, Logistikøkonomer, Markedsføringsøkonomer, Multimediedesigner  


Derudover vil uddannelsen formentlig kunne tiltrække studerende fra det øvrige sydjyske område. Mulige ansøgere - dimittender fra uddannelser fra akademier i Sydjylland er som følger: 


Kolding: Markedsføringsøkonom, Finansøkonom, Multimediedesigner 


Esbjerg: Markedsføringsøkonom, Finansøkonom, Serviceøkonom, Multimediedesigner  


Sønderborg: Markedsføringsøkonom, Finansøkonom, Multimediedesigner 


Videreuddannelsesmuligheder: 


Der er mulighed for at udbygge den færdiguddannedes viden med en videregående uddannelse på deltid, som man senere kan tage sideløbende med et arbejde. Det kan være en diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Efter en konkret vurdering kan man også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse.  


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

25 studerende det første år, dernæst 30 om året.


 


  


Hvis relevant: forventede praktikaftaler
På baggrund af den store interesse for uddannelsen blandt virksomheder, og på baggrund af erhvervsakademiets store kontaktflader blandt virksomheder, EALs Videncenter indenfor området og hidtidige gode erfaringer med at skaffe praktikpladser forventes det ikke at blive et problem at skaffe 30 praktikpladser årligt. De første tilsagn om praktikaftaler er allerede på plads.

Endvidere er der indgået aftale med Vejle Kommune, Erhverv om sikring af praktikpladser, hvis det skulle blive nødvendigt.

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

EAL har tidligere søgt om prækvalificering af en engelsksproget version af uddannelsen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 - Udkast til afslag på udbud af PB(O) i e-handel. EAL, Vejle .pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil