Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Kunsthåndværk: Glas & Keramik - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
02/10-2017 13:59
2017-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Det Kongelig Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Bornholm

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Uffe Hundrup, Ledelsessekretariatet

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Kunsthåndværk: Glas & Keramik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Crafts: Glass & Ceramics

Den uddannedes titel på dansk
Kunsthåndværk: Glas & Keramik

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor (prof. bach.) in crafts: Glass & Ceramics

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Kunstneriske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangskrav vil svare til bacheloruddannelsen i design ved de kunstneriske uddannelser (Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering), dvs. at ansøgeren skal have gennemført en gymnasial ungdomsuddannelse, dog med mulighed for optagelse gennem dispensation. Ansøgning sker gennem Kvote 2 med optagelsesprøve. En omlægning til professionsbacheloruddannelse vil formentlig kræve en justering af KADK’s lovgrundlag.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ja; uddannelsesprogrammet trækker allerede på aftaler om udveksling af studerende i regi af Erasmus-programmet samt bilaterale aftaler mellem KADK og internationale uddannelsesinstitutioner, som udbyder bacheloruddannelser i design og kunsthåndværk. Disse samarbejdsaftaler vil blive videreført inden for rammerne af en professionsbacheloruddannelse. Endvidere fortsættes internationalt samarbejde omkring praktikophold med henblik på at styrke de studerendes professionelle kompetencer fra internationalt ledende kunsthåndværkervirksomheder.


 


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Professionsbacheloruddannelsen, Crafts: Glass & Ceramics, har til formål at uddanne kunsthåndværkere med henblik på ansættelse i eksisterende regionale, nationale og internationale design- og kunsthåndværkervirksomheder samt etablering af nye virksomheder med henblik på styrkelse af kunsthåndværkerprofessionen og kunsthåndværket som tradition og kulturarv. Programmet har en særlig kunstnerisk og entrepreneuriel profil med fokus på forståelse af kunsthåndværkets regionale, nationale og internationale traditioner, samfundsmæssige betydning og aktuelle udvikling. Uddannelsens kernestof er den kunstnerisk beherskelse af de udfordrende materialer, glas og keramik, i spændingsfeltet mellem brugskunst og kunstobjekt. Formålet med uddannelsen er således at uddanne kvalificeret arbejdskraft til en branche, som regionalt og nationalt er i vækst, og som aktuelt er ramme for opstart af en række nye, innovative virksomheder.


 


Uddannelsesprogrammet Crafts: Glass & Ceramics på bacheloruddannelsen i Design ved KADK søges omlagt til professionsbacheloruddannelse med henblik på at styrke uddannelsens forankring i de regionale, nationale og internationale kunsthåndværkererhverv inden for glas- og keramikområdet. Denne forankring søges dels styrket gennem en forbedring af uddannelsens vidensgrundlag gennem praktikophold og inddragelse af undervisere med professionserfaring, og dels med henblik på forbedring af uddannelsens beskæftigelsesmuligheder, herunder beskæftigelsesgrad inden for uddannelsesområdet, aflønning, indtrængning på arbejdsmarkedet samt etablering af ny virksomhed. Den omfattende praktik i en professionsbacheloruddannelse er det primære redskab til at imødekomme forventningerne til bedre beskæftigelse - aftagerundersøgelser viser, at praktik er det mest effektive middel til at få studerende i job.


 


 


Programmet søges endvidere omlagt til professionsbacheloruddannelse for at styrke uddannelsesmiljøets egenart som kunsthåndværkeruddannelse. KADK søger således ved en omlægning af uddannelsesprogrammet at styrke den danske og regionale bornholmske kulturarv inden for formgivning i glas og keramik.


 


 


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer


Professionsbacheloruddannelsen, Crafts: Glass & Ceramics, vil efter en omlægning af uddannelsesprogrammet Crafts: Glass & Ceramics på bacheloruddannelsen i Design ved KADK være den eneste uddannelse i Danmark med specialerne glas og keramik på tertiært niveau. Det substantielle element af praktik afløser kandidatspecialiseringen i keramisk design, som udfases på KADK.


 


Professionsbacheloruddannelsen lægger sig op af KADK’s bacheloruddannelse i design med dens vægtning af udvikling af akademiske og kunstneriske færdigheder og kompetencer på baggrund af forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksis. Dertil kommer en betydelig professionsorientering i form af to praktikophold à 30 ECTS på studiets 4. og 7. semester samt moduler til udvikling af entrepreneurielle kompetencer, herunder evne til at etablere sig som en selvstændig profil på det danske og internationale marked for kunsthåndværk samt udvikle nye forretningsmodeller for kunsthåndværket. Uddannelsen adskiller sig dog fra designuddannelsen ved sin særlige regionale forankring på Bornholm; et forhold, som i betydelig grad præger studielivet og uddannelsens praktiske gennemførelse samt generelle fokus på kunsthåndværkets lokale kulturelle og produktionsmæssige forhold. Endvidere adskiller uddannelsen sig fra designuddannelsen ved dens primære fokus på skabelse af artefakter, som direkte kan introduceres på et marked.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Uddannelsen trækker mere konkret på designuddannelsens fællesfaglige moduler i hhv. Eksperiment, Materiale og Teknologi (1. semester, 10 ECTS), Designhistorie og Æstetik (1. semester, projektintegreret forløb (20 ECTS), Fortælling og identitet (2. semester, 10 ECTS), Designmetoder (3. semester, 10 ECTS), Designstrategi og virksomhedssamarbejde (5. semester, 10 ECTS). Dertil kommer en række projektforløb à 20 ECTS afsluttet med et professionsbachelorprojekt (20 ECTS), som har til hensigt at udvikle den studerendes særlige viden og forståelse, færdigheder og kompetencer i at virke som selvstændig kunsthåndværker i ind- og udland.


 

Uddannelsesprogrammet Crafts: Glass & Ceramics på bacheloruddannelsen i Design ved KADK trækker allerede på forsknings-, udviklings- og professionsmiljøer på Kunstakademiets Designskole; dels med hensyn til undervisning i generelle fagområder som kunstneriske og akademiske metoder, designhistorie, designkultur æstetik, designetik og entreprenørskab, og dels med hensyn til undervisning og vejledning på avanceret niveau i glasdesign og keramisk design. En omlægning af uddannelsesprogrammet inden for rammerne af en professionsbacheloruddannelse vil ikke ændre ved dette forhold.

  Ved uddannelsesakkreditering af professionsbacheloruddannelsen, Crafts: Glass & Ceramics, vil der blive etableret et selvstændigt studienævn for uddannelsen på linje med arkitekt-, design- og konservatoruddannelserne ved KADK. Studienævnet for professionsbacheloruddannelsen vil følge KADK’s almene kommissorium for studienævn. Det vil ligesom KADK’s øvrige studienævn blive betjent af institutionens studieadministrative afdeling med henblik på løbende kvalitetsudvikling af uddannelse og undervisning.


 


 


 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

De kunstneriske uddannelser er rammefinansierede.


Forslag til censorkorps
Professionsbacheloruddannelsen vil anvende det nationale censorkorps for arkitektur og design.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
samlet ansøgningsmateriale.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse

Som nævnt ovenfor vil professionsbacheloruddannelsen, Crafts: Glass & Ceramics, efter en omlægning af uddannelsesprogrammet Crafts: Glass & Ceramics på bacheloruddannelsen i Design ved KADK være den eneste uddannelse i Danmark med specialerne glas og keramik på tertiært niveau. Endvidere må det bemærkes, at der internationalt set kun er få uddannelser tilbage inden for kunsthåndværk i varmt glas – det gælder både den nordiske region samt Nordeuropa. Det substantielle element af praktik afløser kandidatspecialiseringen i keramisk design, som er under udfasning på KADK. Retskrav til studieplads på kandidatstudiets øvrige specialer i produktdesign bortfalder; men det vil fortsat være muligt for dimittender fra en professionsbacheloruddannelse at blive optaget på kandidatstudiet i design. 


Et dansksproget optag har vist sig ikke at kunne dække efterspørgslen inden for særligt glasområdet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender

Det vurderes, at behovet for dimittender i regional og national sammenhæng fortsat er begrænset, men i vækst. Det må understreges, at kunsthåndværket aktuelt - både regionalt på Bornholm og nationalt - er inde i en særdeles positiv udvikling med et øget fokus på brugskeramik og –glas, livsstilsprodukter og kunstobjekter. Danske kunsthåndværkere inden for disciplinerne glas og keramik har inden for de seneste årtier manifesteret sig betydeligt på det internationale marked for kunstobjekter, ligesom danske kunsthåndværkere har været en forudsætning for den betydelige nationale og internationale interesse for brugskeramik og -glas samt livsstilsprodukter, som i dag udgør et betydelig eksportvare i regi af etablerede såvel som nye brands (f.eks. Royal Copenhagen, Holmegaard og Kähler samt Hay, Normann Copenhagen og Ro). Dertil kommer et øget fokus på at genetablere produktion af brugs- og livsstilsprodukter i Danmark; typisk med små partier af høj kvalitet og med en særlig fortælling knyttet til produktionen. Som eksempel herpå kan nævnes Den Danske Keramikfabrik, som netop er etableret i Nexø. Der efterlyses både regionalt og nationalt kvalificeret arbejdskraft til etablerede og nye kunsthåndværkervirksomheder. Et dansksproget optag har vist sig ikke at kunne dække efterspørgslen inden for særligt glasområdet.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?


Behovsundersøgelsen er gennemført ved, at vi har udsendt mail med følgebrev (jf. vedhæftet bilag) til relevante aftagere og aktører m.v. Aktørerne er på baggrund af mail og følgebrev blevet bedt om at fremsende tilkendegivelse (jf. vedhæftet bilag).Behovsundersøgelsen har inddraget følgende typer af aktører: 


1. Kommercielt og kunstnerisk ledende regionale og nationale virksomheder inden for design og produktion af keramisk kunsthåndværk


2. Ledende regionale og nationale kulturinstitutioner inden for kunsthåndværk med specialerne glas og keramik


3. Regionale og nationale brancheorganisationer inden for design og kunsthåndværk


4. Øvrige regionale aktører, herunder Bornholms Regionskommune.


 


Der henvises i øvrigt til indledende redegørelse for behovsanalysens fokus og metode.


 


Vi forventer at modtage yderligere besvarelser af behovsanalysen inden for de kommende par dage. Disse vil blive eftersendt ansøgningen.


 


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

I forbindelse med omlægningen af uddannelsesprogrammet til en professionsbacheloruddannelse vil der blive etableret et selvstændigt aftagerpanel, som har til hensigt at sikre, at studiet matcher det forventede behov for dimittender og kvalifikationer indenfor udvikling og produktion af brugskeramik og –glas samt livsstilsprodukter og kunstobjekter. Aftagerpanelet vil bestå af repræsentanter for toneangivende nationale virksomheder samt mindre, herunder regionale virksomheder, som er i vækst.


 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Professionsbacheloruddannelsen Crafts: Glass & Ceramics vil som nævnt være den eneste uddannelse af sin art på tertiært niveau i Danmark. KADK har indtil for nylig på grund af dimensionering nedlagt specialer i industriel design og keramisk form (bachelorniveau) samt Ceramic Design (kandidatniveau). Disse programmer forventes udfaset fom. 2019, hvor KADK ønsker uddannelsesmiljøet videreført som professionsbacheloruddannelse – alene med udbud på Bornholm


 


Uddannelsens kunstneriske, professionsorienterede og entrepreneurielle profil er internationalt enestående. Uddannelsen lægger sig op af bacheloruddannelsen i Design ved KADK således, at ca. en tredjedel af studiemodulerne vil blive gennemført i form af tværgående undervisning mellem de to uddannelser. Uddannelsen vil endvidere (fortsat) være præget af udviklingsaktiviteter, som gennemføres i samarbejde med relevante miljøer for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed ved KADK’s tre skoler, f.eks. SuperFormLab, Center for IT og Arkitektur (CITA) og Center for Industriel Arkitektur (CINARK) samt beslægtede miljøer ved f.eks. Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Teknologiske Universitet og Aalborg Universitet.


 


Professionsbacheloruddannelsen vil fortsat levere dimittender til kandidatstudiet i design ved KADK, men de studerende er ikke længere sikret retskrav hertil. Dertil kommer en fortsat produktion af dimittender til kandidatstudier ved f.eks. Royal College of Art (UK), University of the Art, London (UK), Konstfack (SE), Kunsthøjskolen i Oslo (KHiO) samt Aalto-universitetet (FI).


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Bacheloruddannelsen i design ved KADK tiltrækker allerede et betydeligt ansøgerfelt. Dette gælder endvidere keramikspecialet i Nexø – i særdeleshed, når man sammenligner med ansøgerfeltet til øvrige studier på bachelor- og erhvervsakademisk niveau på Bornholm. Det har imidlertid de seneste ca. fem år vist sig sværere at tiltrække kvalificerede studerende til glasspecialet. Som følge heraf har uddannelsesprogrammet genoptaget et internationalt optag baseret på engelsk som undervisningssprog.


 


 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

KADK forventer at optage 18 studerende pr. årgang, heraf 9 på henholdsvis glas- og keramikspecialerne. Dvs. 54 studerende de tre første år af uddannelsen.


 


 


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

KADK samarbejder allerede med en relevant kreds af regionale, nationale og internationale virksomheder og kulturinstitutioner omkring praktik og virksomssamarbejder i uddannelsen.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A15 - Foreløbig godkendelse af ny udd. - PB i Kunsthåndværk - KADK (Bornholm).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
orientering til KADK - godkendelse af ny uddannelse - PB i Kunsthåndværk, glas og keramik.pdf