Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Interkulturel marketing - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
02/10-2017 09:52
2017-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Frederiksberg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Karin Tovborg Jensen, CBS, Kilevej 14, 2000 Frederiksberg. E-mail: ktj.edu@cbs.dk Tlf.: 38153302

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Interkulturel marketing

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Intercultural marketing

Den uddannedes titel på dansk
Cand.merc.(interkulturel marketing)

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in Intercultural Marketing

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

HA i interkulturel marketing vil have direkte adgang. Tilsvarende uddannelser vil få adgang til uddannelsen, hvis de opfylder kravet om 30 ECTS Business Administration og 30 ECTS Marketing. Engelsk niveau A


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Uddannelsens formål er at uddanne kandidater til varetagelse af marketing opgaver i globale kontekster. Baseret på teoretiske indsigter og viden sættes de studerende i stand til at varetage en opgaveportefølje som spænder fra strategisk arbejde med marketing, marketing i et interkulturelt perspektiv, marketingrelaterede forhandlinger, marketingprocesstyring og facilitering af marketingprocesser og –initiativer.

På jobmarkedet vil følgende typer af stillinger, der indebærer interkulturelle arbejdsområder, kunne besættes med kandidater fra uddannelsen: • Marketing coordinator

 • Marketing specialist

 • Global marketing and operations manager

 • Intercultural marketing advisor

 • Diversity manager

 • Sales development specialist

 • Market analyst

 • Assistant to the country manager


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer


MSc in Intercultural Marketing er en forskningsbaseret, engelsksproget uddannelse, der har til formål at give de studerende kompetence til at analysere markeder og formulere marketingstrategier, der tager højde for kulturforskelle i business to consumer og i business to business markedet, og træne deres evne til at træffe beslutninger og forhandle internationalt, baseret på indsigt i og sensivitet over for engelsk som internationalt Business Language inden for de juridiske og økonomiske områder især med henblik på kontraktforhandlinger.

De studerende opnår

Viden om • internationale virksomheders markedsmæssige og kulturelle udfordringer herunder hvordan kulturforskelle påvirkes af samarbejdspartneres kognition og interpersonelle og organisatoriske baggrunde

 • strategisk og operationel marketing herunder analysemetoder til forståelse af forbrugeres og virksomheders behov og beslutningsmønstre,

 • forhandlingsteori og –teknik, etablering og fastholdelse af interpersonelle relationer og opbygning af tillid

 • juridiske og økonomiske forhold i relation til kontraktindgåelse

 • og sensitivitet over for engelsk som internationalt Business Language, dets muligheder og udfordringer som fællessprog og de mulige konsekvenser dette har for kultur, identitet og image for en virksomhed/organisationFærdigheder i • At formulere marketingstrategier inden for rammerne af virksomhedens overordnede internationale strategi

 • Engelsk på forhandlingsniveau i forbindelse med Interkulturel (kontrakt)forhandling

 • Formulering af marketing strategier på professionelt engelskKompetencer i • Omsætte forskningsresultater til konkret handling baseret på teoretisk indsigt

 • Igangsætte tværfaglige samarbejder og håndtere kulturel diversitet

 • Opbygning af stabile interpersonelle relationer

 • Operationalisering og implementering af marketingstrategier


Uddannelsens opbygning:


 


1ST SEMESTER
(CHOOSE 4 OUT OF 6 COURSES)2ND SEMESTER3RD SEMESTER4TH SEMESTERInternational Strategic Management               (7.5 ECTS)Consumer Culture        (7.5 ECTS)Electives at CBS and/or Internship and/or
Electives at CBS and/or Internship and/or
studies abroad at CBS partner universities
(30 ECTS)
 Master’s thesis
(30 ECTS)Cross-cultural Management
(7.5 ECTS)Marketing Strategy in an International Perspective          (7.5 ECTS)Business to Business Sales and Relations Management            (7.5 ECTS)Financial and Legal Structures      (7,5 ECTS)International Business Negotiation
(7.5 ECTS)Marketing in Emerging Markets  (7,5 ECTS)Project in Intercultural Marketing                      (7.5 ECTS)International Advertising           (7,5 ECTS)Se endvidere en uddygning heraf i bilagets oversigt over fagelementer.


 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Uddannelsen hører til under det samfundsvidenskabelige hovedområde, og vi foreslår derfor takst 1.


Forslag til censorkorps
Det erhvervsøkonomiske censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag kandidat intercultural marketing.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse

CBS igangsatte i 2016 en strategiproces. På baggrund af dialogmøder med et bredt spektrum af erhvervsledere blev det besluttet at justere uddannelsesporteføljen. Tilbagemeldingerne fra aftagerne var, at der var uklarhed over, hvilke kompetencer dimittenderne fra CBS havde. Og der blev udtrykt ønske om et tydeligt erhvervsøkonomisk indhold i alle uddannelser.


For at sikre transparens for både de studerende og aftagere har CBS således justeret sin uddannelsesportefølje. Der er igangsat reformer af flere uddannelser herunder MA ICB, således at CBS fremover har et tydeligt erhvervsøkonomisk indhold i hele uddannelsesporteføljen.


Se endvidere her.


https://www.cbs.dk/pressen/nyheder/cbs-justere-uddannelser
Behovet for en engelsksproget uddannelse


I takt med virksomhedernes øgede marketingaktiviteter på internationale markeder vokser behovet for kandidater med høje engelskkompetencer. Uddannelsen udbydes på engelsk, da det er en afgørende forudsætning for at kunne gennemføre marketingaktiviteter og –forhandlinger på det internationale marked. Herigennem opbygges desuden engelsk som international Business Language i hele uddannelsesforløbet.


Den foreslåede uddannelse tager udgangspunkt i at afsætningen af produkter og tjenesteydelser på udenlandske markeder i mange år har haft afgørende betydning for dansk erhvervsliv, som er et af de mest internationaliserede i verden i en åben økonomi. En af forudsætningerne for, at virksomhederne kan bevare og udbygge den internationale konkurrenceevne er, at de har medarbejdere, som er i stand til at formulere adækvate marketing og salgsstrategier inden for rammerne af virksomhedens overordnede strategiske målsætning, og gennemføre dem i praksis samt at disse medarbejdere har indsigt i hvordan brugen af engelsk som internationalt Business Language (lingua franca) faciliterer disse (kultur)møder.


Kulturelt bestemte forskelle i forbrugeradfærd, i måden der forhandles og interageres på, og de forventninger som forretningspartnere har til hinanden, bremser ofte virksomhedernes ekspansion, fordi den interkulturelle kompetence blandt medarbejderne er utilstrækkelig. Direktøren for Dansk Tyske Handelskammer, Reiner Perau, gør således  opmærksom på, at selv om der er kulturelle ligheder mellem dansk og tysk forretningsadfærd, er der også væsentlige forskelle i den måde man forhandler på, specielt i relation til udformningen af kontrakter (TV2 News, 23-8-17). Tilsvarende siger Belinda Bramsnæs, Executive Consultant i Birn & Partners, siger, at ”kulturel forståelse har stor betydning for at kandidaterne har kompetencen til at eksekvere strategisk, og ”Camilla Ley Valentin, CCO, Queue-IT siger, at ”det er vigtigt at kandidater er vant til at sameksistere med andre nationaliteter og kulturer…især når man som virksomhed betjener en multikulturel kundeskare”.


Virksomhedernes behov for international og interkulturel marketingkompetence er ifølge Dansk Industri (DI) stort, og derfor tilbydes konsulentbistand på dette felt til virksomheder, der ikke selv har medarbejdere med disse kompetencer. DI rådgiver specielt om etablering på emerging markets (fx Indien) bl.a. fordi ekspertisen ikke er til stede i virksomhederne i tilstrækkeligt omfang.


Både forbrugermarkedsføring, business to business salg finder ofte sted i en kulturel kontekst, som kræver medarbejdere, der har indsigt i forskellige reaktionsmønstre, og er i stand til at udvikle marketingstrategier, der tager højde for kulturforskelle. Der er frem for alt et udtalt behov for kandidater, der har viden om business to business salg, og ikke kun forbrugermarkedsføring. Landechefen for Nestlé i Danmark har således udtalt til  fagkoordinator Christian Schönström Lund, at der i hendes netværk af direktører for lignende virksomheder er en frustration over, at de færdiguddannede studerende ikke havde nogen viden om salg. ”Hun ville viderebringe den glade nyhed, da hun hørte om faget (Business to Business Sales and Relations Management på Intercultural Marketing uddannelsen”(Christian Schönström Lund).


Ifølge Bramsnæs, er ”gode engelskkundskaber et must i erhvervslivet”, og den nødvendige engelskkompetence omfatter evnen til at ”kommunikere finansielle og økonomiske problemstillinger til forskellige segmenter”, hvilket forudsætter ”talkunnen og økonomisk forståelse”.


Samtidig ”efterspørger de fleste virksomheder talkunnen og økonomisk forståelse og evnen til at kunne præsentere baseret på en finding” (Bramsnæs) og en ”baggrund som gør at kandidaten kan gennemskueliggøre en problemstilling med en finansiel og økonomisk forståelse…og kommunikere disse til forskellige segmenter samt målrette denne kommunikation effektivt”. (Bramsnæs)


Endvidere understreges behovet for en overordnet strategisk forståelse af virksomhedens internationale situation, som kan danne udgangspunkt for ”hvordan man driver en virksomhed men samtidig også helt konkret kan udføre en content marketingstrategi” (Sascha Skydsgaard, COO, TimeLog). Uddannelsens fokus på udvikling og implementering af marketingstrategier i en global kontekst understreges yderligere af Mads Niels Sørensen, sektionschef, Forsvarsministeriet (med ansvar for Søværnets indkøb): ”Det er vigtigt at finde ud af hvilken type marked man befinder sig på – analysere markedet og tænke strategisk alt afhængig af de spillere, der er til stede”.


Endelig siger Anders Nørgaard, Senior Communications Partner, Maersk Line at ”kandidaterne kan indgå i salgsteams hvor den lokale tilpasning skal strømlines…lokale er sjældent gode som landechefer…de vil kunne fungere som marketingkoordinatorer og stå for projektledelse”.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender

Uddannelsen vil have samme optag som den nuværende MA IBC uddannelse. Der er således ikke tale om en udvidelse af CBS samlede studenterbestand.


Der henvises endvidere til aftagerundersøgelsen for behovet.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?


Aftagerundersøgelsen er gennemført som kvalitative interviews med nedenstående repræsentanter fra danske virksomheder. • Belinda Bramsnæs, Executive Consultant, Headhunter

 • Camilla Ley Valentin, Co-founder, CCO,  Queue-IT

 • Mads Niels Sørensen, Sektionschef, Forsvarsministeriet.

 • Morten Dal, Communications Manager, Pandora 

 • Sascha Skydsgaard, COO, Timelog


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

CBS overordnede strategiproces påviste, at der var behov for øget transparens og et erhvervsøkonomisk indhold i alle uddannelser. Ifølge CBS 2017 strategi er målet for uddannelsesporteføljen følgende:


"Our goal is to develop each individual student to his or her full potential, to educate to societal responsibility, to create the employees, entrepreneurs and business leaders of tomorrow and live up to the highest international level of education and develop practice-oriented courses and programmes. To reach this goal, our graduates must possess a set of basic business competences, critical and reflectiveskills for solving problems and a society based understanding of the opportunities and challenges of public and private business and industry."


Se endvidere https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/call_to_action/cbs_strategy_2017.pdf


Der henvises endvidere til aftagerundersøgelsen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

CBS uddannelser:

MSc i Intercultural Marketing er differentieret fra de øvrige på CBS gennem kombinationen af et strategisk perspektiv, internationalt og interkulturelt orienterede ledelses- og marketingfag, og de fag, der fokuserer på personligt salg: Business to Business Sales and Relations samt sprogbrug i interkulturelle møder og forhandlinger.

Brand and Communications Management har et stærkt fokus på forbrugeradfærd ud fra en psykologisk  synsvinke, og på strategisk kommunikation til forbrugere, som det kommer til udtryk her: “through an understanding of social, psychological and neurological theories, you will learn how consumers’ think and how their subconscious mindset and emotions affect their decisions in everyday life. Gaining deep insights into the underlying drivers of consumers’ preferences and decisions you will be able to translate your insight into communication and marketing efforts which better engage and interact with the desired audience for a product, service or“. Brand Communication har ikke et specifikt interkulturelt og international perspektiv som det er tilfældet for Intercultural Marketings vedkommende, og der er ikke undervsning I personligt salg elle forhandling.

https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidatuddannelser/candmerc/marketing/brand-and-communications-management

På International Marketing and Management uddannelsen lærer studerende at “optimise internal company resources and cohesion, and combine this with a deep understanding of the complexities of its international markets…analyse the impact of strategic choices and be able to navigate the challenges of strategic management and marketing in an international context”. Uddannelsen er som Intercultural marketing international, men det interkulturelle perspektiv har mindre vægt, der er ikke som i Intercultural Marketing kurser i personligt salg og forhandling i kombination med kurser, der specifikt søger at opbygge de studerendes juridiske og økonomiske kompetencer til brug i forhandlinger. https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidatuddannelser/candmerc/global-business/international-marketing-and-management

Endelig udbydes uddannelsen cand.merc. Økonomisk Markedsføring hvor fokus er på kunden og relationer og på at ”tilpasse udviklingen og markedsføringen af virksomhedens produkter og services” der arbejdes med ”hvilke faktorer der har indflydelse på forbrugernes beslutninger, hvordan de motiveres til at købe, og hvordan man skaber loyale kunder ved eksempelvis at imødekomme deres behov for opfølgende service og social interaktion”. Uddannelsen har ikke et specifikt internationalt eller interkulturelt perpektiv, forhandlings- og business to business perpektivet mangler, og der er ikke kurser i forhandlingsorienteret juridisk og økonomisk engelsk. (https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidatuddannelser/candmerc/marketing/oekonomisk-markedsfoering)

 
Uddannelser ved andre danske universiteterKøbenhavns Universitet
Interkulturelle markedsstudier med tysk, fransk og spansk

Kandidatuddannelsen (cand.ling.merc.) fokuserer på marketingprocesser i et interkulturelt perspektiv. Samtidig opnås et højt, professionelt niveau i dansk og ét af følgende fremmedsprog: spansk, fransk eller tysk, http://studier.ku.dk/kandidat/interkulturelle-markedsstudier/

Uddannelsen adskiller sig markant fra MSc i Intercultural Marketing ved et sprogligt fokus, som fylder 60 ECTS af uddannelsen, og der optages kandidater uden krav til marketingviden fra bachelorniveauet.
Aarhus Universitet:Kandidatgrad i Interkulturelle studier (AU)

”Studiet handler om at udvikle din evne til at navigere og agere praktisk, men samtidig teoretisk, funderet i det kulturelle, internationaliserede landskab som den, der kommunikerer med din organisations internationale partnere, identificerer udviklingsmuligheder og udfordringer, igangsætter projekter og åbner nye veje.” Formålet med denne uddannelse er primært kommunikativt og i modsætning til MSc i Intercultural Marketing er der ikke et strategisk, managementperspektiv http://kandidat.au.dk/interkulturellestudier/
Cand.merc. Marketing

Uddannelsen fokuserer på: “innovation and channel management, product/market selection, pricing and profit planning, marketing research, customer relationship, communications management” og den hariI modsætning til MSc i Intercultural Marketing ikke et tværdisciplinært fokus med inddragelse af interkulturelle udfordringer http://kandidat.au.dk/marketing/
Aalborg Universitet
Culture Communication and Globalization (AAU)

Uddannelsen fokuserer på Culture and consumption, Social movements and Global Democracy, Organizational Leadership and Communication, The United States and Global Politics, Migration and Globalization in the 21st Century, Mobility, Media Consumption, Cultural Globalization and Ethnic Relations, Branding and Experience Economy, New Politics and social movements og Transnationalism and Borders http://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/culture-communication-globalization/fagligt-indhold/ og MSc i Intercultural Marketing adskiller sig herfra ved et fokuseret marketingperspektiv.


Syddansk Universitet
Cand.merc. i Brand Management and Marketing Communication

Uddannelsen har fokus på markedskommunikationsprocessen fra brandniveau til virksomhedsniveau ud fra avancerede sociokulturelle perspektiver på forbrugermarkeder og analyse af de sociale og kulturelle baggrunde for de udfordringer, der er i branding og kommunikation http://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/candmercbrandmgmtmarkcommod
Cand.merc. i Global Marketing and Consumer Culture

Fokus er på marketing og kommunikation i en foranderlig, globaliseret verden. Som studerende lærer du om relationen mellem marketing og kultur som grundlag for tilpasning til kulturelle forskelle og reaktion på trends i forbrugersamfund globalt set. Uddannelsen adskiller sig fra MSc Intercultural Marketing på følgende områder: engelsk som business lingua franca, forhandlingskompetence, business to business og salgsfokus. http://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/candmercmarkgloculod

 
Cand. Merc i Global Marketing og Eksport

Centralt for linjen i International Business and Marketing er forståelsen af samspillet mellem virksomhedens kompetencer og de behov, der er på udenlandske markeder. Der arbejdes med kompetencer og redskaber, som kan bruges i en fremadrettet professionel karriere inden for afsætning af både forbrugervarer og industrielle produkter. Centrale fag er: International Business Management, International Marketing Channels, Marketing across Culture, International Market Relations, Globalization Processes samt New Market Development & Innovation. Uddannelsen adskiller sig fra MSc Intercultural Marketing på følgende områder: engelsk som business lingua franca, Financial and Legal Communication, forhandlingskompetence, business to business og salgsfokus. http://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/candmercintbusmarkod

MSc i Intercultural Marketing adskiller sig væsentligt fra alle ovennævnte uddannelser ved fokus på interkulturalitet, business to business relationer, forhandlingskompetence og interpersonelle/interorganisatoriske relationer i en global marketing kontekst. Uddannelsen sigter på at uddanne marketingmedarbejdere med en solid marketingforståelse, som det kendes fra andre uddannelser. Dette perspektiv er i mange tilfælde utilstrækkeligt i globale kontekster, som det fremgår af fx Reiner Peraus udtalelser ovenfor og derfor supplerer den foreslåede MSc uddannelse med stærke interkulturelle kompetencer for at imødekomme denne udfordring i virksomhedernes international marketing.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Ansøgertallet til den nuværende uddannelse forventes at være det samme som det nuværende.


Uddannelsen havde et ansøgertal på 400 heraf 229 første prioritetsansøgere.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

110 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

x


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A2 - Afslag på KA i Interkulturel m. - CBS.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil