Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Civilingeniør, cand. polyt., Business Analytics - Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
02/10-2017 09:47
2017-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Danmarks Tekniske Universitet Lyngby campus

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Trine Eltang

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Civilingeniør, cand. polyt., Business Analytics

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Master of Science in Engineering, Business Analytics

Den uddannedes titel på dansk
Civilingeniør, cand. polyt., Business Analytics

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science in Engineering, Business Analytics

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optag på kandidatuddannelsen forudsætter en bachelorgrad i en relevant teknisk disciplin. Den studerende skal have solide kundskaber i grundlæggende matematik analyse, fysik og kemi samt forståelse af datalogi/computer science og optimering.


Adgangsgrundlaget til uddannelsen kan udover en bachelorgrad i Teknisk videnskab, Strategisk Analyse og Systemdesign fra DTU (retskrav), være DTUs bacheloruddannelser i Matematik & Teknologi, Softwareteknologi eller General Engineering. Desuden vil landets datalogiske bacheloruddannelser ligeledes kvalificere til uddannelsen. Internationalt spænder rekrutteringsmulighederne fra computer science og anvendt matematik til industrial engineering-bachelorer.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Digitalisering og de forretningsmæssige muligheder spiller en enorm rolle for samfundet som helhed. Virksomheder har i dag adgang til og lagrer data som aldrig før. Disse data har virksomhederne mulighed for at ”sætte i spil” til gavn for den enkelte virksomhed, den enkelte organisation eller samfundet som helhed. Den øgede datamængde skaber bl.a. nye forretningsmuligheder inden for Virtual Reality, Internet-Of-Things og Industry 4.0 (digitaliseringen af produktion og service industrien).


Formålet med en uddannelse i Business Analytics (BA) er at gøre vores ingeniørstuderende parate til de funktioner og opgaver, hvor virksomheder arbejder med avancerede metoder inden for data science og store datamængder og processer til at løse kritiske forretningsmæssige udfordringer. Dermed imødekommer DTU et behov for ingeniører, der kan arbejde med data og samtidig omsætte data i relation til forretningsmæssige mål.


For at imødekomme de samfundsmæssige behov er det således væsentligt at der uddannes ingeniører der både kan analysere data og omsætte det til værdiskabelse for virksomheden. Man skal således både have den tekniske indsigt omkring datalogi, statistik, kunstig intelligens og optimering, men også have viden om hvordan værdiskabelse finder sted, hvordan det implementeres i den daglige drift og fastholdes i organisationer samt hvordan beslutninger påvirker organisationer. Det handler således både om ”Analytics to Action” altså at forstå og drive data baserede beslutninger (frem for individuelt baserede) for at sikre gode og langtidsholdbare beslutninger, der understøtter forretningen og konkurrencefordelene.


Det er en oplagt ingeniøruddannelse hvor vi kombinerer generelle ingeniørkompetencer med specifikke tekniske kompetencer for at lære de studerende at skabe helhedsorienterede løsninger. Kandidatuddannelsen i Business Analytics (BA) bygger på de fire kernekompetencer for området: statistik, datalogi (computer science), operationsanalyse (optimering) og management (business).


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

De faglige læringsmål i kompetenceprofilen er følgende (se også bilag 3):
En kandidat i ingeniørvidenskab i Business Analytics: • kan opstille grundlæggende simuleringsmodeller for drift, produktion eller services.

 • kan identificere og beskrive forretningsmodeller, organisatorisk design og ledelsesaktiviteter for en konkret analytics case.

 • kan identificere en problemstilling og opstille en matematisk modelleringsramme for at etablere en løsning til det praktiske problem.

 • kan analysere og transformere data til indsigt for bedre forretningsmæssige beslutninger.

 • kan (videre-)udvikle algoritmer til specifikke beregningsformål.

 • kan tilgå, evaluere og forberede store og komplekse datamængder i en analytisk proces.

 • kan estimere potentialet og værdikæden for et Business Analytics projekt samt deltage aktivt i alle projektets faser.

 • har forståelse for virksomhedens organisation og processer (knowledge analytics) og kan agere som et bindeled mellem forretningsfolk og ingeniører/udviklere.

 • kan analysere en konkret case med henblik på data- og systemsikkerhed for herigennem at identificere trusler, sårbarheder og risici.

 • kan støtte virksomhedsledelse i både daglige og strategiske beslutninger baseret på dybtgående dataanalyser, data visualisering og optimeringsresultater.Konkret udmøntes læringsmålene i nedenstående forslag til en studieplan for de semiobligatoriske elementer i uddannelsen. (Se hele studieordningen for uddannelsen i bilag 2):


1. semester:


a. Technology, Economics, Management and Organisation (42490)


b. Integer Programming (42114)


c. Algorithms and Datastructures 2 (02110)


d. Introduction to Business for Analytics (new course)


e. Knowledge Analytics (eller Data-driven decision support) (new courses)


2.semester:


a. Introduction to artificial intelligence (02880)


b. Introduction to machine learning and data mining (02450)


c. Financial risc management (42106)


d. Optimization using metaheuristics (42137)


e. Pricing analytics and revenue management (new course)


f. Implementation and Performance Management (42373)


3. semester


a. valgfri kurser (med fordel inden for matematik, datalogi, optimering, high-performance computing, financial engineering, management og operations management)


4. semester


a. speciale (30 ECTS)Begrundet forslag til taxameterindplacering

Uddannelsen skal placeres under takst 3, da uddannelsen i lighed med DTU’s øvrige bacheloruddannelser er baseret på et stærkt teknisk-naturvidenskabeligt fundament og sikrer den færdige bachelor et solidt grundlag for at få den polytekniske helhedskompetence, som er kendetegnende for den færdiguddannede civilingeniør.  Uddannelsen forudsætter i øvrigt i lighed med andre tekniske og naturvidenskabelige uddannelser adgang til laboratoriefaciliteter. 


Forslag til censorkorps
Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps, Matematik, Fysik og Samfundsfag samt Elektronik, IT og Energi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Prækvalifikationsansøgning Business Analytics.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse

En række analyser udarbejdet af forskellige interesseorganisationer de seneste år peger samstemmende på en alvorlig ingeniørmangel i Danmark inden for en ganske kort årrække. Det anslås, at der i de kommende år vil mangle tusindvis af ingeniører på det danske arbejdsmarked. Endvidere er det almindelig kendt at ingeniører generelt har en meget lav ledighed sammenlignet med andre faggrupper, og at dimittender fra den række af uddannelser, som kandidatuddannelsen i Business Analytics kan sammenlignes med, hurtigt kommer i arbejde og søger ganske få jobs. Internationale undersøgelser peger desuden på, at markedet for Business Analytics er i stærk vækst, hvilket gør kandidater med de kompetencer, som uddannelsen i Business Analytics tilvejebringer, særligt attraktive på jobmarkedet. Se også bilag 1.


Alle DTU’s kandidatuddannelser udbydes på engelsk. Det engelsksprogede udbud af kandidatuddannelser på DTU er afgørende for, at universitetet kan bidrage effektivt til, at der leveres nok ingeniører med de rette kompetencer til det danske arbejdsmarked. Mangel på ingeniører hæmmer vækst og omstilling i det danske erhvervsliv, og ingeniørmanglen udgør i flere tilfælde et så stort problem for danske virksomheder, at det får dem til at overveje at flytte enten dele af eller hele deres produktion ud af Danmark. Andre virksomheder søger at løse problemet ved at rekruttere ingeniører fra udlandet. Også uden for Danmark, herunder i vores nabolande, er der dog mangel på veluddannede ingeniører, og kampen om talenterne er derfor hård. Uddannelse af civilingeniører med international baggrund på danske universiteter er således afgørende for, at danske virksomheder også fremover kan rekruttere den arbejdskraft, der er helt nødvendig for fortsat vækst i Danmark.


 Udbuddet af engelsksprogede uddannelser er også afgørende for, at DTU kan tiltrække dygtige internationale ingeniørstuderende. 40 % af de studerende på DTU’s kandidatuddannelser er i dag internationale studerende. En meget stor del af disse vil ønske – og efter endt uddannelse på DTU have forudsætningerne for – at virke som ingeniører i Danmark. En ny analyse udført af Damvad Analytics for DTU i september 2017 viser, at 60 % af DTU’s internationale dimittender fortsat er i Danmark et år efter dimission – langt størsteparten i relevant ingeniørbeskæftigelse. DTU forventer, at denne overgang fra uddannelse til job i Danmark vil blive endnu større i fremtiden.


 Rekrutteringen af dygtige internationale studerende til engelsksprogede kandidatuddannelser på DTU har følgende positive konsekvenser for Danmark og DTU: • Det danske erhvervslivs mangel på ingeniører imødekommes. Den nyeste prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater udarbejdet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med DI for Danmarks teknologiske alliance, Engineer the Future, i 2015 viser, at der på trods af stigningen i optaget i de seneste år vil mangle mere end 9.000 civil- og diplomingeniører i 2025.

 • DTU har et internationalt campus med et stærkt internationalt læringsmiljø, der giver de studerende de nødvendige sproglige, faglige og personlige kompetencer til at begå sig i et ingeniørerhverv, hvor internationalt samarbejde er virkelighed – uanset om man er beskæftiget i en dansk virksomhed i Danmark eller uden for Danmark. På DTU uddannes tosprogede civilingeniører gennem bacheloruddannelser, hvor undervisningen primært foregår på dansk, og kandidatuddannelser, hvor undervisningen foregår på engelsk.

 • DTU´s samarbejde med førende udenlandske universiteter muliggøres. Udbuddet af engelsksprogede uddannelser er fuldstændig afgørende for DTU´s muligheder for at udveksle studerende med førende udenlandske universiteter og for at etablere forpligtende uddannelsessamarbejder i form af fællesuddannelser med strategiske partneruniversiteter.

 • En stor og stærk tilstedeværelse af internationale studerende bidrager til DTU´s internationale anerkendelse og ranking.


Se også bilag 8.


 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender

Baseret på samtaler og interviews med aftagerne, er det vurderingen, at der inden for en kort årrække vil være et behov for 50 kandidater årligt fra uddannelsen i Business Analytics, og flere af aftagerne vurderer, at det er et område i vækst, og at der fremover vil være en stigende efterspørgsel på uddannelsens kandidater. Se bilag 1 og 7a.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Der er foretaget en række interviews med en lang række potentielle aftagere som dækker bredt i forhold til dansk industri. Forslaget til en kandidatuddannelse i Business Analytics har også været diskuteret i Advisory Board for DTU Management Engineering samt på DTU's Aftagerpanelmøde. Se bilag 4, 5, og 7a.


I kronologisk orden har der været følgende dialoger:

Danske Bank 7. marts. Underdirektør Jens Chr. Ipsen med ansvar for bl.a. big data, advanced analytics og data analysis udtaler ”Hvis der nu er udviklet en fin model, så nytter det ikke noget, at du snakker i specifikke it-termer. Man skal kunne forstå konteksten og forklare, hvordan det skal anvendes i praksis.” For ham er uddannelsens tyngde i både data science og forretningsudvikling en afgørende fordel. Han tilføjer, at der vil være et stigende behov for den slags kandidater der ikke kun har en snæver it-faglig uddannelse men også har redskaber inden for management og forretningsudvikling. 

Movia 20. april. Samtale med Annette Heckscher (it-chef). Hun udtaler sig meget positivt om uddannelsen og de grundlæggende elementer i uddannelsen. Hun spørger om hun ”kan få nogle af kandidaterne i morgen”. Hun udtaler bla. ”De data vi ser i dag, og de projekter som de muliggør, er kun toppen af isbjerget. Der kommer meget mere data og derfor langt flere datadrevne projekter og processer. Netop derfor har vi også brug for flere profiler, der har stærke it-kompetencer, og som kan tænke forretning ud af data”.


Leo Pharma 17. maj. Vi har også haft et møde med Troels Marstrand der er Chief Data Scientist hos Leo Pharma. Troels har fået forelagt uddannelsens opbygning og målsætning og er meget positiv for sådan en uddannelse.


Grundfos 24. maj. Marianne K. Knudsen, Head of Digital Commercial Offerings, Grundfos har også fået forelagt ideen om en kandidatuddannelse i Business Analytics. Hun udtaler ”Der sker en rivende markedsudvikling nu med Internet of Things, Big Data og kunstig intelligens. Det er gået op for forretningen, at it er andet end nuller og et-taller. Og samtidig er vi kommet gennem ti år, hvor der er sket en rivende udvikling inden for it, og derfor er det naturligt, at forretningsfolk nu ser, at man faktisk kan omsætte de her ting til forretningsmuligheder.” Hun tilføjer at Grundfos gerne vil aftage kandidater fra Business Analytics.


Novo Nordisk maj måned. Kim Salling (Transport Validation Expert) fra Novo Nordisk har ligeledes udtalt sig meget positivt om uddannelsen og indikeret at denne profil godt vil kunne bruges flere steder i Novo Nordisk organisation.


Hermes Traffic Intelligence 17. august. Lars Randleff (direktør) mener, at den nuværende udvikling indenfor it og data science nødvendiggør specialister der også har forretningsudviklingen som en central del af uddannelsen. For en lille high-tech virksomhed med fokus på data er det tværfaglige perspektiv i uddannelsen også ekstremt vigtigt.


Copenhagen Optimization 18. september. Tor Justesen (director of products) fremhæver, at det er den første uddannelse han har set i Danmark med det fokus. Tor mente ikke, han havde set lignende uddannelser i Danmark og synes, den er et godt supplement til de øvrige uddannelser indenfor området (og her nævnte Tor kandidatuddannelserne Matematisk Modellering og Computing og Industrial Engineering fra DTU). Det var vigtigt for Tor, at kandidaterne har en stærk kvantitativ ballast, når de kommer ud, og generelt var han glad for en profil, han ville kunne bruge i forhold til væksten i Copenhagen Optimization. Indenfor data-området er kompetencer omkring det at udvikle og implementere forretningsmuligheder en vigtig egenskab som desværre ikke er i fokus på de tekniske uddannelser indenfor data science.


DSB. 23. september. Natalia Rezanova (lead operationsanalytiker) mener, at uddannelsen netop pga. samtænkningen af de kvantitative elementer fra data science og kompetencer indenfor forretningsudvikling og innovation er efterspurgt. For DSB er det vigtigt at man kan arbejde med avancerede metoder på tværs af afdelinger, personalegrupper og projekter, og hun ser uddannelsen som en oplagt profil flere forskellige steder i DSB.


Der har også været en dialog med Henrik Valentin (chefkonsulent) fra Dansk Industri og Christian Sørup (specialkonsulent) fra Rigshospitalet på et tidligere tidspunkt, hvor idé og det generelle koncept lå fast, men hvor det detaljerede kursusbud ikke lå fast. Her udtrykte begge stor interesse for sådan en uddannelse og at den opfylder et behov som ikke findes direkte blandt uddannelserne i Danmark i dag. Det var vigtigt for begge, at de tekniske kompetencer forbliver intakte samtidig med elementerne omkring forretningsforståelse, forandringsledelse osv. Derudover har der også været samtaler med Esben Kolind fra Københavns Lufthavn og Michael Knørr fra Cowi som også bakker op om uddannelsen. Se i øvrigt bilag 7a og 7b.


Forslaget til en kandidatuddannelse i Business Analytics blevet forelagt Advisory Board ved DTU Management Engineering/Institut for Systemer, Produktion og Ledelse den 24. august 2017. Ved mødet deltog fra industrien: Peter Aagaard Nielsen (udviklingschef, Rigshospitalet), Henriette Halvorsen (underdirektør, Udbetaling Danmark, ATP), Marlene Haugaard (direktør, NCC Building Denmark), Knud Erik Christensen, (direktør, COWI A/S) og Thea Larsen (CEO, Danish Gas and Technology Center). 


Som det fremgår af referatet, er Advisory Board meget tilfredse med uddannelsens sigte, og støtter op omkring DTUs ambition om at etablere uddannelsen. Virksomhederne er enige om at uddannelsen vil  levere kandidater, som i stor grad efterspørges af industrien. Advisory board fremhæver at alle virksomheder der arbejder med forretningsudvikling i forhold til data science vil få nytte af kandidater fra denne uddannelse, og ser den endda som en uddannelse af fremtidens it-chefer. Se bilag 4.


Uddannelsen i Business Analytics er desuden blevet forelagt DTU’s Aftagerpanel på et møde i september 2017. Det var et enigt Aftagerpanel, der støttede op om DTU’s uddannelsesforslag og dermed støtter ansøgningen om prækvalifikation af uddannelsen.


Aftagerpanelet bakkede op om uddannelsens kombination af data med et fokus på værdiskabelse. Flere udtrykte, at der er behov for kandidater, som ikke bare kan analysere data men kan kombinere denne kompetence med forretningsforståelse og værdiskabelse. Se bilag 5.


  Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Uddannelsen er udviklet på basis af en grundig foranalyse af de mange amerikanske uddannelser inden for området. Der er fokuseret på de Business Analytics uddannelser som udbydes på prominente tekniske universiteter i USA. Uddannelsen har opnået en betydelig popularitet i USA med mere end 150 programmer, men har ikke fået samme udbredelse i Europa endnu. Vi fokuserede indledningsvis på de uddannelser, der kører på MIT, Georgia Tech og Texas Tech, og brugte disse uddannelser og den generelle tendens for disse uddannelser på tekniske universiteter til at opstille grundlaget og de indledende læringsmål for vores forslag til en uddannelse i Business Analytics. Vi havde også en dialog med Professor Chen Zhou fra Georgia Tech, da han besøgte DTU den 29. maj 2017, om de elementer de havde haft succes med og der, hvor de stadig havde udfordringer.  Se bilag 1. 


Det var basis for vores første forslag til en Business Analytics uddannelse. Der er efterfølgende gennemført en grundig dialog med virksomheder og offentlige institutioner med henblik på at kvalificere uddannelsens form og indhold. Dialogen har omfattet relevante mulige aftagere, i alt 11 virksomheder og offentlige institutioner samt interesseorganisationen Dansk Industri, hvor specialister  og ledere i de pågældende organisationer har givet feedback på uddannelsesforslagets sammensætning og relevans. 


Der er løbende gennemført mindre justeringer indtil den sidste version af forslaget blev forelagt Advisory board ved DTU Management Engineering samt DTUs aftagerpanel, som bakker op om uddannelsen. Se bilag 4, 5.


Alle aftagere er blevet præsenteret for uddannelsen (se bilag 6), inkl. udkast til studieplan og kompetenceprofil (se bilag 2 og 3), og har givet værdifuld feedback og forslag til justeringer, som har haft betydning for den videre udvikling af uddannelsen. Ved alle dialogmøder og telefoninterviews er der blevet brugt en spørgeguide (se bilag 7b) og der er blevet spurgt ind til, hvilke uddannelser aftagerne rekrutterer kandidater fra i dag. Der har således foregået en omfattende dialog omkring uddannelsen. Som det fremgår ovenfor har vi ladet os inspirere af de meget populære uddannelser i Business Analytics fra USA og fokuseret på de kompetencer, hvor DTU i forvejen står stærkt. Alle de virksomheder, vi har talt med, understreger nødvendigheden af uddannelsen samt vigtigheden af de tværgående uddannelseselementer og tilkendegiver, at de gerne vil aftage kommende kandidater i Business Analytics. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Internationalt findes der, som det fremgår ovenfor, mange kandidatuddannelser med Business Analytics indhold. I USA udbyder over 150 universiteter en Business Analytics/Analytics MSc grad heriblandt prominente tekniske universiteter som Georgia Tech, MIT og Texas Tech.


I Danmark findes der ikke uddannelser, som spænder over de tekniske såvel som de forretningsorienterede emner, der er planlagt på kandidatuddannelsen i Business Analytics.


Hvis man tjekker uddannelsesguiden (ug.dk) for uddannelser omkring data science, finder man på kandidatniveau først og fremmest de datalogiske uddannelser ved KU, AU og SDU samt IT-civilingeniøruddannelserne ved DTU og AAU (kaldet Computer Science and Engineering på DTU og Computer Science (IT) på AAU). Disse uddannelser har udelukkende fokus på de tekniske aspekter og udelader helt business/management-delen. Eftersom det er brede og generiske datalogi-uddannelser dækker de ikke alle aspekterne af data science. Foruden de ovennævnte kandidatuddannelser er det også relevant at nævne DTU’s kandidatuddannelse i Matematisk Modellering og Computing. Her er der tale om en uddannelse, som dækker den fulde bredde omkring data science, men ikke indeholder kompetencer inden for business og management.


På DTU leder tre kandidatuddannelser, Matematisk Modellering og Computing, Informationsteknologi samt Digitale Medieteknologier, til en ”specialisering” inden for Big data/data science. Således dækkes de tekniske aspekter af data science i forskellige grader af disse uddannelser, men kompetencerne omkring business og management o.l. er fraværende.


På SDU findes såvel en bachelor- og en kandidatuddannelse i Anvendt Matematik. Denne uddannelse har en klar overvægt at matematiske emner og har således intet omkring business og management, ligesom de datalogiske emner som f.eks. kunstig intelligens ikke er medtaget i uddannelserne.


Endelig findes der på kandidatniveau på CBS en uddannelse i Business Administration and Information Systems. Uddannelsen indeholder en lang række elementer inden for business og management, men de ligger overvejende på det strategiske niveau, og teknisk kendskab til metoderne inden for data science er således fraværende i uddannelsen.


På såvel Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet indgår enkelte data science kurser som en del af pensum på datalogiuddannelserne på bachelorniveau. En fyldestgørende dækning af området sker dog ikke. Sluttelig har IT-universitetet lige etableret en bachelor i data science, men den er dels på bachelorniveau, dels er uddannelsen svagt funderet inden for optimering, business og management. 


På CBS findes en efteruddannelses-master, Master of Business Development på 60 ECTS. Denne uddannelse indeholder udelukkende fag omkring forretningsudvikling, ledelse og marketing. Den har således ingen tekniske fag, som giver avancerede kompetencer i data science.


Den nye uddannelse fylder således et hul i uddannelsesmarkedet, hvor stærke ingeniørkompetencer inden for data science bliver kombineret med kompetencer inden for forretningsforståelse, ledelse o.l. I dag vil man så vidt det er muligt ansætte dataloger, data-ingeniører eller andre med et overordnet fokus på IT og matematik inden for de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser til jobs, der egentlig kræver en række andre kompetencer. Den nye uddannelse vil således hente sine studerende fra de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser, der ligger tæt på IT og matematik, hvor den studerende har et ønske om også at sætte disse kompetencer i spil bagefter. Derudover forventes det, at uddannelsen vil tiltrække dygtige udenlandske studerende.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Kandidatuddannelsen i Business Analytics henvender sig til danske og udenlandske studerende med en bachelorgrad i en relevant teknisk disciplin, som taler og forstår engelsk.


Adgangsgrundlaget til uddannelsen er en bachelorgrad i teknisk videnskab, fx Strategisk Analyse og Systemdesign, Matematik & Teknologi, eller General Engineering, alle fra DTU. Desuden kan der rekrutteres studerende fra danske naturvidenskabelige bacheloruddannelser i datalogi (KU, AU, AAU og SDU), matematik-økonomi (KU og AU) samt anvendt matematik (SDU) såvel som ingeniørcivilbachelorer fra andre danske universiteter, som er uddannet inden for relevante discipliner (matematik, IT mv.). Internationalt spænder rekrutteringsmulighederne fra computer science og anvendt matematik til industrial engineering-bachelorer, og det giver mulighed for bred geografisk international rekruttering.


 Efter endt uddannelse er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende inden for computer science, anvendt matematik, operationsanalyse og business/management.Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

På DTU er der ingen øvre grænse for hvor mange studerende der optages på kandidatuddannelserne. Uddannelsen forventes at have et optag på 50 studerende første år. Når uddannelsen er fuldt indfaset forventes et årligt optag på 100 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A3 - Godkendelse af ny uddannelse - KA i Business Analytics - DTU.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til DTU- Godkendelse af ny uddannelse - KA i Business Analytics.pdf