Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Operations og Supply Chain Management - Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet
02/10-2017 07:14
2017-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Ballerup

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Helle Rønne Warburg 45250131 hw@adm.dtu.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Operations og Supply Chain Management

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Operations And Supply Chain Management

Den uddannedes titel på dansk
Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management (jf. bkg. om diplomuddannelser)

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Technology in Operations and Supply Chain Management (jf. bkg. om diplomuddannelser)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Jf. eksisterende studieordning.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Det af Undervisningsministeriet godkendte censorkorps inden for fagområdet it og teknik.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilagsfil-DTU-SupplyChain.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Behovet er afdækket blandt regionale virksomheder. Dels via samtaler med konkrete virksomheder, som siden har anbefalet uddannelsen, dels via DTU Diploms store virksomhedsnetværk i forbindelse med praktikdelen af diplomingeniøruddannelsen "Produktion". 


Virksomheder, der ofte ansætter medarbejdere med branchespecifikke specialistkompetencer, har behov for at videreuddanne disse medarbejdere i operations og supply chain management (se bilag for uddybning). Den teknologiske diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management er for mange virksomheder og deres medarbejdere en god løsning, idet uddannelsen har en arbejdsbelastning, der går godt i spænd med medarbejdernes dagligdag.


Uddannelsen er praksisfokuseret, hvilket gør læringen på uddannelsen direkte anvendelig i virksomheden. Uddannelsen er derudover fagligt relateret til ingeniøruddannelserne på DTU, hvilket betyder at underviserkorpset kan kommunikere konkret og præcist forståeligt for medarbejdere, der tager uddannelsen. 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

På baggrund af tilkendegivelser fra interessenter, den store udbredelse og anvendelse af Supply Chain Managementsom naturligt og væsentlig element i virksomhedernes drift, udtalelser fra virksomheder herunder skriftlige, samt øvrige generelle henvendelser, forventer vi et årligt behov på 30-50 dimittender.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Vi har haft dialog med følgende centrale interessenter: 


·          Novo Nordisk


·          Coloplast


·          Carlsberg


·          CHR Hansen


·          Rosenfelt og West Engineering 


Der er tale om sværvægtere inden for deres respektive produktområder/porteføljer, som samstemmende tilkendegiver, at de efterspørger/mangler kandidater med supply chain management-baggrund og -kompetencer.


DTU Diplom arbejder qua vores uddannelsesmodel meget tæt sammen med industrien, i særdeleshed med ovenstående interessenter. DTU Diplom underviser i supply chain management på diplomingeniøruddannelsen i produktion, hvor et centralt element er virksomhedskontakt. De studerende er i 20 uger praktik hos en virksomhed, og det afsluttende diplomprojekt bliver udelukkende gennemført hos og sammen med de enkelte virksomheder.


Der foregår derfor både mødeaktivitet og udveksling af produktionsdata og informationer DTU og virksomhederne imellem. Gennem denne kontakt, er der fremkommet ønsker om et langt større fokus på supply chain management-fagligheden, og der er dermed opstået et behov for at blandt andre ingeniører opnår denne hovedkompetence. Der er således, hos en bredspektret repræsentation af danske industrivirksomheder, tale om meget udtalte ønsker om en styrkelse af supply chain management-fagligheden blandt arbejdsstyrken.


 


 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Regionalt er der to uddannelser, der har ligheder med Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management.


Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management er fagligt direkte sammenlignelig med diplomingeniøruddannelsen i produktion. Imidlertid gennemføres diplomingeniøruddannelsen som et fuldtidsstudium, hvilket kræver, at den studerende studerer på fuld tid i 3½ år. En diplomingeniøruddannelse på fuld tid er ikke en realistisk løsning på virksomhedernes behov, da de netop har behov for medarbejderne, samtidig med at disse opkvalificerer sig via en diplomuddannelse på deltid. Diplomingeniøruddannelsen i produktion og Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management henvender sig dermed til forskellige målgrupper, som befinder sig helt forskellige steder i deres uddannelses- og karriereforløb.


Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management, baserer sig udelukkende på undervisningsmoduler, der allerede eksisterer som kursustilbud på diplomingeniøruddannelsen.   


Derudover er Diplomuddannelsen i Operations og Supply Chain Management beslægtet med deltidsuddannelsen HD 2. del i Supply Chain Management, som udbydes af CBS. Imidlertid er der væsensforskel på HD-uddannelsen og en Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management. Den teknologiske diplomuddannelse beskæftiger sig med at løse praktiske problemstillinger af teknisk, innovativ og informationsteknologisk karakter, og der arbejdes med optimering af virksomhedens produktions- og forsyningsmæssige kapacitet, som skal sikre den fornødne koordination og procesoptimering. Det faglige indhold sikrer en anvendelsesorienteret forståelse for de tekniske og teknologiske faktorer, hvorimod HD-uddannelsen fokuserer på indkøb og logistik og henvender sig til medarbejdere inden for indkøb, procesoptimering, logistik og shipping. HD-uddannelsen henvender sig endvidere til servicevirksomheder og har ikke det tekniske, innovationsmæssige samt informationsteknologiske sigte som den Teknologiske diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management har. 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Fire af anbefalingerne vedhæftet denne ansøgning kommer fra virksomheder i food/farma-brancherne. Virksomhederne har alle et stort produktionsvolumen i Danmark. Inden for hver deres branche (henholdsvis insulin, øl, fødevareingredienser og medical devices) er de fire virksomheder blandt dem, der anvender største grad af teknologi. Derfor har virksomhederne mange ingeniører og andet teknisk personale ansat. Disse medarbejdere har typisk branchespecifikke kompetencer (fx kemiingeniører, fødevareingeniører og farmaceuter). På grund af den store produktionsvolumen har virksomhederne behov for medarbejdere med Operations og Supply Chain Management-kompetencer.


Region Hovedstaden er en internationalt center for virksomheder indenfor food/farma. Disse virksomheder har ikke blot deres hovedsæde i regionen, men store produktionsfaciliteter.


Udover food/farmabranchen ligger i regionen en række andre store danske produktionsvirksomheder med mange tekniske medarbejdere. Her kan nævnes de elektronik-tunge virksomheder Widex, Oticon og BKSW (tidl. Brüel og Kjær). Disse tre virksomheder har mange elektronikuddannede medarbejdere. Virksomhederne lever af at producere og levere høreapparater af samme kvalitet til hele verden, hvilket kræver Operations og Supply Chain Management-kompetencer hos mange medarbejdere. Fordi Operations og Supply Chain Management ikke er på pensumlisten hos elektronikingeniører og andre tekniske medarbejdere har denne række medarbejdere behov for efteruddannelse i Operations og Supply Chain Management.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

På baggrund af tilkendegivelser fra relevante interessenter forventer DTU Diplom allerede i efteråret 2018 et optag på minimum 10 studerende. Der er i dette estimat forudsat den almindelige markedspromotion af uddannelsen suppleret med en ekstra indsats i start udbudsperioden.


På den længere bane forventes et stabilt årligt optag på ca. 30-50 studerende. Operations og Supply Chain Management er en klassisk, meget udbredt, anvendt og efterspurgt disciplin i industrien, og der er ingen indikationer pt. på ændrede eller mindre behov over de næste ti år.


Efterårssemester 2018:         10-15 (start-up fasen, første hold)


Efterårssemestre, fremover: 15-25 (stabil fase på længere sigt)


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C4 - Godkendelse af nyt udbud - DP i Operations og Supply Chain Management (TD) - DTU.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til DTU - godkendelse af nyt udbud - DP i Operations og supply chain management.pdf