Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i E-handel - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
02/10-2017 07:37
2017-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
København

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Jon Olsen, 3615 4945, joao@cphbusiness.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i E-handel

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
E-commerce Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i E-handel

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of E-commerce Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på professionsbachelor i e-commerce management er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse:


1.    Markedsføringsøkonom


2.    Handelsøkonom


3.    Serviceøkonom


4.    Logistikøkonom


5.    Multimediedesigner


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps på de økonomisk merkantile uddannelser

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse e-handel Cphbusiness oktober 2017.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Handel og markedsføring oplever i disse år en hastig udvikling og flytter sig i takt med digitaliseringen af danskernes hverdag mere og mere over på internettet.


Ifølge en analyse publiceret af FDIH (Foreningen af Danske Internethandlere) d. 25. august 2017 handlede danskerne i de første seks måneder af 2017 på nettet for 57 mia. kroner. Det svarer til en vækst på 13% i forhold til de første seks måneder i 2016. Undersøgelsen viser også, at handlen flytter sig fra computer til mobiltelefon, hvilket stiller nye krav til de onlinehandlendes tekniske kompetencer og kompetencer indenfor markedsføring og digital kundeoplevelse.


Samtidig viser undersøgelsen, at 1/3 af handlerne foretages via udenlandske online-butikker som Zalando, E-bay og Amazon. De danske internethandlende er altså i skarp konkurrence med store internationale virksomheder. Dette vil sige, at Danmark er i fare for at miste job og omsætning til udlandet indenfor handel og markedsføringsområdet, og derfor er det vigtigt, at de danske internetforhandlere bliver styrket i konkurrencen mod de internationale virksomheder.


På Cphbusiness oplever vi denne øgede interesse for internethandel gennem en øget efterspørgsel fra praktikvirksomheder, virksomhedsrepræsentanter i uddannelsesudvalg og advisoryboards, men også gennem vores studerende, som i høj grad efterspørger mere specialiseret viden om e-handel. På Professionsbacheloruddannelsen indenfor International Handel og Markedsføring kommer dette blandt andet til udtryk ved, at 60% af de studerende vælger valgfaget Digital Markedsføring, ligesom størstedelen af de studerende i vores inkubatormiljø, hvor de studerende selv opretter egne start-up virksomheder, beskæftiger sig med e-handel. På samme måde er det tydeligt i de Forsknings- og Udviklingsprojekter (FoU), som vi deltager i, at der er et behov for mere viden om e-handel, og at der er en efterspørgsel efter dimittender med kompetencer indenfor e-handelsområdet.


Samtidig viser tidligere undersøgelser, at de danske internethandlende har vanskeligt ved at ansætte personale med de rette kompetencer i krydsfeltet mellem handel og digitalisering.


Derfor mener vi på Cphbusiness, at den bedste måde at styrke de danske internethandlende på er gennem en mere målrettet uddannelse. Ved at øge kompetencerne i erhvervet kan vi være med til at sikre, at e-handelsvirksomheder bliver i Danmark sammen med de jobs, der følger med virksomhederne.


Cphbusiness har gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som 33 virksomheder har besvaret efter en telefonisk indføring i uddannelsen. 17 ud af 33 adspurgte svarer, at de umiddelbart kan forestille sig at ansætte en dimittender fra denne uddannelse, mens 12 svarer måske. Kun en svarer nej. De, der svarer måske, er eksempelvis virksomheder, som har et behov for kompetencerne, men som ikke lige nu har en åben stilling, og den, der svarer nej, begrunder det med, at viden om e-handel er en forudsætning for at blive ansat, hvorfor man ikke ser det som en særlig kompetence, man vil rekruttere efter alene. Der er altså ingen af de adspurgte, der mener, at de kompetencer, som uddannelsen giver, ikke er relevante for deres virksomhed.


84% af de adspurgte angiver i øvrigt, at de regner med at ansætte personale indenfor de næste 18 måneder, ligesom 72% angiver, at de ønsker at tage praktikanter fra uddannelsen.


I øvrigt viser undersøgelsen, at mellem 50-60% af de, der har svaret på spørgeskemaet, som alle besidder ledende stillinger i deres virksomheder, er autodidakte. Dette peger på, at der er et stort behov for uddannelsen.


Dette billede understøttes i øvrigt af den viden, vi har på Cphbusiness fra vores FoU-projekter, hvor vi har samarbejder med en lang række virksomheder og brancheforeninger. En opsummering af det arbejde, der udføres i disse projekter og netværk viser, at der er et stort fokus på online handel og markedsføring. Igennem dette arbejde ved vi eksempelvis, at der er virksomheder, der er begyndt selv at udvikle uddannelser til deres ansatte i erkendelse af, at det ikke er muligt at ansætte uddannede med de rette kompetencer.


Endeligt understøttes billedet af den behovsanalyse, som Erhvervsakademi Aarhus gennemførte i 2016, der dokumenterede et nationalt behov. Der er intet der tyder på, at der er færre e-handels virksomheder i København end i resten af landet, hvorfor det kan godtgøres, at der også er et behov i København. En samtale med FDIH bekræfter i øvrigt dette, i det de angiver, at 50% af deres medlemmer er hjemmehørende i København.


Således vurderer vi, at det er godtgjort, at der er et behov for uddannelsen i København.


Dette er i øvrigt uddybet i behovsundersøgelsen, der er vedlagt som bilag 1.


Som det fremgår af de uddannelser, der udgør optagegrundlaget til PB i e-handel, har uddannelsen fagligt afsæt i de merkantile uddannelser, som i København udbydes af Cphbusiness. At uddannelsen er merkantil og giver de studerende kompetencer i krydsfeltet mellem det merkantile og IT fremgår dog endnu tydeligere af dens indhold: 1. semester handler om digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, customer experience og advances digital marketing. På 2. semester får den studerende specialiseret viden om advanced digital marketing og dataanalyse. Der er en specialisering med aktuelle emner, som planlægges – og løbende opdateres – i samarbejde med branchen ud fra deres behov. På 3. semester er den studerende i praktik to dage om ugen og fordyber sig i et emne udvalgt i samarbejde med praktikvirksomhed. Som afslutning på tredje semester skriver den studerende et bachelorprojekt.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Ud fra FDIHs beregning er der i København grundlag for at ansætte 1200 dimittender med de kompetencer, som uddannelsen i e-handel giver, indenfor de næste fem år. Cphbsuiness planlægger at oprette to hold med hver 40 studerende de første tre år. Herefter vil vi ud fra beskæftigelsessituationen foretage en vurdering af, om der er grundlag for at øge optaget.


Skønnet med behovet for 1200 dimittender, er begrundet herunder:


FDIH vurderer, at der er ca. 5000 seriøse webbutikker i Danmark.


Ud af disse estimeres 20% at have mere end 10 ansatte og de resterende 80% vurderes at have under 10 ansatte.


Det estimeres, at virksomheder med under 10 ansatte indenfor en periode på fem år vil have behov for at ansætte en person med uddannelsen indenfor e-handel, mens virksomheder med mere end 10 ansatte estimeres at have behov for to indenfor en periode på fem år.


Det estimeres her ud fra, at det samlet på landsplan er behov for 6000 dimittender indenfor en periode på fem år.


 


Det vil sige, at der er behov for 1200 dimittender indenfor hver region indenfor de næste fem år.


Denne beregning er godkendt af FDIH i mail d. 26. november. vedlagt som bilag 4.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Behovsanalysen indeholder tre dele, der hver på sin måde inddrager aftagere på forskellig vis.


1. Spørgeskemaundersøgelse besvaret af 33 virksomheder, der alle først gennem telefonsamtale er sat ind i uddannelsen og dens indhold. Bilag 2 indeholder en liste over de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen.


2. Viden fra FoU-projekter. Cphbusiness gennemfører og deltager i en lang række netværk og Forsknings- og Udviklingsprojekter, som giver viden om behovet i aftagerfeltet. Således indeholder behovsanalysen i bilag 1 viden fra projekterne Retail Reinventet, Fremtidens Markedsføring, Cphbusiness for fremtiden, Specialvarehandlens udfordinger i forbindelse med e-handel, Samarbejdsprojekt med Interactive Denmark, Digital vækstkultur i små og mellemstore virksomheder samt inkubatoren.


Hvert af disse projekter har samarbejde med en række virksomheder, som tilkendegiver hvilke udfordringer de står med lige nu. Dette er uddybet i behovsanalysens anden del i bilag 1.


3. Aarhus Erhvervsakademis behovsanalyse fra 2016 inddrager konklusioner fra fire rapporter fra hhv. Erhvervsstyrelsen, FDIH, Dansk Industri og Højbjerre Brauer og Alexandrainstituttet. Disse fire rapporter konkluderer et nationalt behov, der også vurderes at gælde København.


Her ud over har Cphbusiness i forbindelse med denne ansøgning været i kontakt med FDIH, som også bekræfter, at de fortsat vurderer, at der er et behov for uddannelsen i København. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Uddannelsen udbydes i dag kun i Aarhus, hvor den er dimensioneret.


Sammenhængen med øvrige eksisterende uddannelser angives nedenfor.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Som behovsanalysen i bilag 1 viser, er branchen i dag præget af autodidakte eller af dimittender fra beslægtede uddannelser, herunder erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser. Således er der et potentiale i at optage studerende, der er dimitteret fra en af de erhvervsakademiuddannelser, der leder op til uddannelsen, og som nu arbejder i branchen.


her ud over er uddannelsen en top-up uddannelse til handelsøkonom, markedsføringsøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom og multimediedesigneruddannelsen, der alle er uddannelser, som Cphbusiness udbyder i dag. Således vurderer vi, at en stor del af de studerende vil komme fra disse uddannelser.


De studerende fra disse uddannelser, der i dag læser videre, gør det primært på International Handel- og Markedsføring, Webudvikling og Innovation og Entrepreneurship. Vi har således en forventning om, at oprettelsen af det nye udbud af PB i e-handel kan betyde et lidt mindre optag på disse tre uddannelser.  


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Cphbusiness planlægger at opstarte to hold med hver 40 studerende de første tre år. Det vil sige 240 studerende de første tre år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Som det fremgår af behovsanalysen i bilag 1, er der en stor efterspørgsel på dimittender med de kompeencer, som uddannelsen i e-handel giver.


I forbindelse med denne behovsanalyse har 33 virksomheder besvaret et spørgeskema, hvor 72% svarer ja til at tage praktikanter, 15% svarer måske og 13% svarer ved ikke. Ingen af de adspurgte svarer nej.


Som nævnt i beregning af optag i bilag 4, der er godkendt af FDIH, findes der 5000 seriøse internethandlende i Danmark, som har behov for dimittender med de kompetencer, som uddannelsen giver. Som det fremgår af gennemgangen af FoU-projekter med interesse for e-handel, som Cphbusiness er involveret i, har vi i dag et stort netværk i branchen og har allerede i dag mange praktikanter ude i disse virksomheder.


Dette vurderer vi er en klar indikation på, at det vil være muligt at finde praktikpladser til alle studerende. 


Cphbusiness er i øvrigt Danmarks største erhvervsakademi og vi har hvert år mere end 2000 studerende i praktik. Derfor har vi også solid erfaring med at finde praktikplads til de studerende.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - Foreløbig godk. - PB(O) i e-handel - Cph (rev.).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til CPH Business - godkendelse af nyt udbud - PBO i e-handel.pdf