Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Elektrisk Energiteknologi - Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
01/02-2017 10:56
2017-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Herning

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Marianne Kjær

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Elektrisk Energiteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Electrical Energy Technology

Den uddannedes titel på dansk
Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Engineering in Electrical Energy Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi forudsætter: 


Gymnasial eksamen med følgende specifikke adgangskrav: Matematik A og Fysik B eller Geovidenskab A. Herudover Kemi C eller Bioteknologi A.


Eller


Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med følgende specifikke adgangskrav: Matematik A og Fysik B eller Geovidenskab A. Herudover Kemi C eller Bioteknologi A.


Eller


Anden relevant videregående uddannelse med følgende specifikke adgangskrav: Matematik A og Fysik B eller Geovidenskab A. Herudover Kemi C eller Bioteknologi A. 


Som AU d. 24. januar 2017 har varslet i brev til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, skærpes adgangskravene fra 2019 til også at omfatte:


Mindst 7,0 i gennemsnit på den adgangsgivende eksamen SAMT 


 -Mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A


 


De specifikke adgangskrav jf. Bacheloradgangsbekendtgørelsen bilag 1 og Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser bilag 1 fastholdes. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Uddannelses ønskes tilknyttet censorkorps for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser, retning: Elektro.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentationsbilag_Elektrisk Energiteknologi.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Se dokumentationsbilag, afsnit 2


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittenderMed et forventet optag på 25-35 studerende om året, forventer AU at uddanne omkring 30 dimittender om året. Som behovsanalysen peger på, er elektrisk energiteknologi et af de områder, hvor der er størst mangel på ingeniører i Danmark, og i særdeleshed i Vestjylland. Det er AUs vurdering, at det er muligt at rekruttere den nævnte mængde studerende til et nyt udbud af uddannelsen i Herning, uden at det går ud over rekrutteringsgrundlaget for lignende udbud, og at det vil imødekomme de regionale virksomheders rekrutteringsudfordringer (se uddybende i dokumentationsbilaget afsnit 2 og 3).


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Se dokumentationsbilag, afsnit 2


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Se dokumentationsbilag, afsnit 2


Rekrutteringsgrundlag

Se dokumentationsbilag, afsnit 3


Forventet optag

Se dokumentationsbilag, afsnit 4


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Se dokumentationsbilag, afsnit 5


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2017-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D2 - Foreløbig godkendelse af nyt udbud (dublering) - PB (dp.ing) - AU (Herning).pdf

Samlet godkendelsesbrev
Orientering til AU - Godkendelse af nyt udbud Elektrisk energiteknogi.pdf