Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i automation og drift - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
25/01-2017 10:00
2017-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Sjælland, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Lis Schapiro

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i automation og drift

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Automation and Operations

Den uddannedes titel på dansk
AU i automation og drift

Den uddannedes titel på engelsk
AP Degree in Automation and Operation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i automation og drift eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik og fysik på niveau C. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen kan endvidere optage ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til §15a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorer udpeget af Censorsekretariatet for de korte videregående uddannelser samt professionsbacheloruddannelser. Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

I 2014 blev der udarbejdet en landsdækkende behovsanalyse i forbindelse med oprettelsen af akademiuddannelsen i automation og drift. Baggrunden for den landsdækkende behovsanalyse var at en række forbund, herunder Dansk Metal og DI henvendte sig til fællesudvalget for Serviceproduktion, It, Bygge og Anlæg, da de oplevede en stigende efterspørgsel blandt deres medlemmer efter en videregående deltidsuddannelse inden for automation. Der blev dermed igangsat en landsdækkende behovsanalyse, der viste at der nationalt kan ses et stingende behov for at kunne videreuddanne medarbejdere, således at de bliver i stand til at følge med den teknologiske udvikling, der tiltager disse år. Derved kan der generelt i Danmark ses et stigende behov for personer med en videregående akademiuddannelse inden for automationsfaget.


I dag er de nærmeste udbudssteder af akademiuddannelsen i automation og drift henholdsvis KEA(Østerbro) og Erhvervsakademi Lillebælt(Odense), og der kan dermed ses et behov for at placere et udbud af akademiuddannelsen tættere på virksomheder beliggende i Region Sjælland. Ved at placere en akademiuddannelse i automation og drift på Erhvervsakademi Sjælland(Slagelse), kan dette ses som en måde at imødekommende de regionale virksomheder og studerendes behov for en lokal uddannelsesmulighed.


Af den vedhæftede lokale behovsanalyse fremgår det tydeligt, at regionale virksomheder efterspørger en mulighed for at give deres medarbejdere de rette kompetencer gennem en videregående efteruddannelsen, hvilket blandt andet skyldes at virksomhederne i dag arbejder med langt mere komplekse systemer end tidligere og derfor mangler deres medarbejdere de rette kompetencer til at kunne håndtere disse systemer. Det kan ud fra interviews med ledende medarbejdere fra flere regionale virksomheder ses, at virksomhederne kan have svært ved at følge med samt præge udviklingen inden for automationsfaget samt at behovet for medarbejdere med de rette kompetencer kun bliver større de kommende år. Dette behov kan en akademiuddannelse i automation og drift være med til at dække, da uddannelsen kan ses som en fleksibel videregående efteruddannelsesmulighed, der lokalt kan være med til at løse virksomhedernes behov i forhold til at give deres medarbejdere de rette kompetencer.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Af den vedhæftede lokale behovsanalyse fremgår det, at der kan ses et stigende og akut behov for en akademiuddannelse i automation og drift. Virksomhederne mangler medarbejdere, der besidder de rette kompetencer i forhold til at kunne håndtere de mere komplekse systemer og opgaver, der opstår som resultat af den teknologiske udvikling.

I forbindelse med den landsdækkende behovsanalyse for akademiuddannelsen i automation og drift gav Dansk Metal i 2014 et bud på, hvor mange af deres medlemmer med en faglig baggrund, der pt. Koncentreres om: automatik og industriteknik, smede samt mekanikere, der kunne forestille sig at ville tage akademiuddannelsen i automation og drift. I 2014 havde Dansk Metal 9739 medlemmer i Region Sjælland inden for disse tre grupper, og vurderingen var her at cirka 1,5% af disse medlemmer, svarende til cirka 142 personer, ville tage akademiuddannelsen (Kilde: Behovsanalyse for akademiuddannelse i automation og drift, 2014, s. 27).   


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I den kvalitative behovsanalyse, der er blevet udarbejdet i forbindelse med denne ansøgning, er tretten ledende medarbejdere fra forskellige industrielle virksomheder eller virksomheder, der er specialiseret inden for automation blevet interviewet. Samtlige virksomheder har berøringsflade med opgaver inden for automation og kan derfor ses som kompetente i forhold til at kunne beskrive behovet for en akademiuddannelse i automation og drift. Af disse interviews kan det ses, hvordan flere af virksomhederne akut har brug for medarbejdere, der besidder de rette kompetencer inden for automation. For yderligere uddybning se vedhæftede behovsanalyse side tre.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Akademiuddannelsen i automation og drift er unik som deltidsuddannelse inden for automationsområdet på et kortere videregående niveau. Der findes i dag en fuldtidsuddannelse som henholdsvis Automationsteknolog og Driftsteknolog som overlapper fagligt, men idet disse er fuldtidsuddannelser egner de sig ikke til at videre- og efteruddanne faglærte, sideløbende med at de er i arbejde. Af behovsanalysen fremgår det, at flere af virksomhederne efterspørger muligheden for at kunne give deres medarbejdere de rette kompetencer sideløbende med, at medarbejderne fastholder deres arbejde og der kan på dette grundlag ses et behov for en fleksibel uddannelsesmulighed, som akademiuddannelsen i automation og drift.


I dag er de nærmest beslægtede deltidsuddannelser nogle få og meget specifikke AMU-kurser inden for fagområdet. Et eksempel på dette er ”Elektrisk automation på aut. – maskiner og anlæg.” AMU-kurserne giver dog ikke de generelle kompetencer eller et reelt kompetenceløft på et videregående niveau, som er det medarbejderne har brug for i deres arbejde med de mere komplekse systemer og opgaver. 


Ydermere eksisterer der også en række fuldtids professionsbacheloruddannelser/diplomingeniør samt kandidatuddannelser inden for beslægtede fagområder. Der kan i forbindelse med disse ses to problemstillinger. Dels vil dimittender fra disse uddannelser være overkvalificerede og dels handler det primært om at efter- og videreuddanne mange af de nuværende beskæftigede i branchen. Endvidere har ingen af de mellemlange og lange videregående uddannelser direkte adgang for faglærte, hvilket akademiuddannelsen har, og disse uddannelser kan derfor ikke være med til at løfte medarbejderne til et niveau i det dobbelt kompetenceløft.


Med en akademiuddannelse i automation og drift er der flere uddannelsesmuligheder efterfølgende, hvis de studerende har fået smag for mere. Dimittender har blandt andet mulighed for at tage deltidsuddannelser som eksempelvis tekniske diplomuddannelser, men også fuldtidsuddannelser, hvor dimittender blandt andet kan søge om optagelse på professionsbachelorsuddannelsen i produktudvikling og teknisk integration.


Rekrutteringsgrundlag

Som tidligere nævnt er de nuværende nærmeste udbudssteder af akademiuddannelsen i automation og drift henholdsvis KEA (Østerbro) og Erhvervsakademi Lillebælt (Odense). Ved at placere et udbud på Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse) vil uddannelsesbehovet i Region Sjælland blive tilgodeset uden at påvirke søgningen til øvrige nærmeste udbudssteder.


Det er vores erfaring, at transporttiden har stor betydning for vores studerende generelt, og for deltidsstuderende skal studiet tilmed passes ind i en ofte travl hverdag, hvorfor den lange transport fra mange byer i Region Sjælland til eksempelvis enten Østerbro eller Odense vil afholde de fleste fra at tage uddannelsen. Derfor mener vi ikke, at et udbud i Slagelse vil forringe vilkårene for henholdsvis KEA og EAL i forhold til deres udbud af samme uddannelse. Det samme gælder for udbuddet af fuldtidsuddannelsen til Automationsteknolog, hvor nærmeste udbud ligeledes er Odense og Østerbro.


Akademiuddannelsen i automation og drift har et ret bredt optagelsesgrundlag og dermed et stort potentielt rekrutteringsgrundlag. Man kan således søge ind på akademiuddannelsen både med en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse og en GVU som uddannelsesbaggrund, hvilket åbner op for at kunne optage en stor gruppe af studerende, der har en relevant uddannelsesbaggrund samt to års praktisk erfaring.


I 2015 var der 10.863 personer, der påbegyndte en ungdomsuddannelse i Region Sjælland. Af disse påbegyndte cirka 20% en erhvervsuddannelse mens resten overvejende startede på en gymnasial uddannelse. Af dem som gennemførte en ungdomsuddannelse i 2012 i Region Sjælland forsatte cirka 10% på en kort videregående uddannelse mens cirka 60% fortsatte på en mellemlang eller lang videregående uddannelse (Kilde: Region Sjællands Uddannelsesanalyse, 2015, s. 13f). Det kan i den lokale behovsanalyse ses, at virksomhederne i Region Sjælland vil efterspørge flere medarbejdere med en videregående uddannelse, og det forventes at der frem mod 2020 vil mangle i alt 2.900 personer med korte og lange videregående uddannelser. Samtidig forventes efterspørgslen efter faglært arbejdskraft frem mod 2020 at falde med lidt mere end 800 personer (Kilde: Region Sjællands Uddannelsesanalyse, 2015, s. 47). Udviklingen i efterspørgslen efter faglærte med en videregående uddannelse, kan dermed være med til at skubbe på behovet for tekniske deltidsuddannelser som akademiuddannelsen i automation og drift.


Som tidligere beskrevet gav Dansk Metal i 2014 et bud på hvor mange af deres medlemmer, der kunne forestille sig at tage akademiuddannelse i automation og drift. Her kunne det ses at ud af de 9739 medlemmer i Region Sjælland, kunne det forventes at omkring 1,5%, svarende til cirka 142 personer, ville tage akademiuddannelsen (Kilde: Behovsanalyse for akademiuddannelse i automation og drift, 2014, s. 27).


Det kan på baggrund af ovenstående ses at behovet for medarbejdere med en videregående uddannelse stiger og virksomhederne efterspørger derfor en mulighed for at kunne efter- og videreuddanne deres medarbejdere, således at medarbejderne får de rette kompetencer. En akademiuddannelse i automation og drift vil dermed kunne afhjælpe dette behov, da akademiuddannelsen skal ses som en lokal fleksibel efter- og videreuddannelse, der kan løfte medarbejdernes kompetencer op på det rette niveau inden for automation. Ved at placere uddannelsen ved Erhvervsakademi Sjællands afdeling i Slagelse imødekommes den lokale efterspørgsel, uden at påvirke andre udbudssteders rekrutteringsgrundlag.


Forventet optag

Det forventes at udbyde uddannelsen således at de obligatoriske fag udbydes minimum 1 gang årligt og det forventes ved opstart af første obligatoriske modul, at der optages cirka 20 studerende. Efterhånden som kendskabet til uddannelsen udbredes i Region Sjælland forventes optaget at stige løbende.  


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2017-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C4 - Foreløbig godkendelse af nyt udbud - AU i Automation og drift - EASJ (Slagelse).pdf

Samlet godkendelsesbrev