Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Produktionsingeniør (Produktionsteknik) - engelsk udbud - VIA University College

VIA University College
02/10-2016 16:25
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Horsens

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Lotte Thøgersen Mail: lot@via.dk Tlf.: 87554191

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Produktionsingeniør (Produktionsteknik) - engelsk udbud

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Manufacturing Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Diplomingeniør i Produktion (Produktionsteknik)

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Engineering in Manufacturing Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen (stx, hf, htx, hhx, eux eller tilsvarende international eksamen).


Anden adgang: Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller relevant videregående uddannelse.


Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller Geovidenskab A og enten kemi C eller bioteknologi A. Engelsk på B niveau.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

De uddannelser på VIA University College, hvor det nye udbud vil blive fagligt forankret, har samarbejde med en omfattende række internationale uddannelses- og videninstitutioner.


Disse samarbejder er dels forankret i de enkelte uddannelser, men også i de forsknings-  og udviklingsmiljøer, der er tilknyttet uddannelserne.


Der eksisterer således et etableret netværk til bl.a. studenterudveksling, som både de studerende på det dansk sprogede og det engelsk sprogede udbud forventes at benytte, ligesom udveksling og fælles forsknings – og udviklingsprojekter er mulige i forhold til undervisernes kompetenceudvikling og i forhold til fastholdelse og udvikling af et dynamisk videngrundlag. Dertil kommer, at VIA University College allerede har veludviklede procedurer for kvalitetssikring og udvikling af internationale aktiviteter.


Flere af de virksomheder, der vil indgå i en følgegruppe omkring uddannelsen, har desuden internationale afdelinger og VIA University College vil i samarbejde med dem sikre adgangen til praktikpladser i udlandet.  


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsenIkke relevant, da der ansøges om nyt udbud


Uddannelsens konstituerende faglige elementerIkke relevant, da der ansøges om nyt udbud


Begrundet forslag til taxameterindplaceringIkke relevant, da der ansøges om nyt udbud


Forslag til censorkorps
Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionaltProduktionsvirksomhederne i Danmark er generelt inde i en omstillingsfase for at kunne håndtere en stigende global konkurrence og nye internationale krav til industriel udvikling. Dette kræver nye kompetencer og mange virksomheder er i dag udfordret på rekruttering og adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder ingeniører med specialistviden inden digitalisering, bigdata, sensorteknologi og automatisering. Behovet er særlig stort i Region Midt, hvor der allerede nu er mangel på denne type ingeniører – et forhold, der potentielt kan virke begrænsende for områdets økonomiske vækst og eksportmuligheder.


I behovsanalysen (se venligst bilag) er der redegjort for de vigtigste resultater af de utallige undersøgelser og analyser, der har været foretaget af udfordringer for dagens og morgendagens produktionsvirksomheder. De peger alle entydigt på, at det allerede nu kan være svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til fremstillingsindustrien og her særligt ingeniører. Problemet antages kun at blive værre fremover.


På baggrund af den indhentede viden fra virksomheder og brancheorganisationer indenfor produktion har VIA University College og Aarhus Universitet indgået et samarbejde med det formål at arbejde for at øge udbuddet af uddannelsesmuligheder i regionen. Som store uddannelsesinstitutioner har de to institutioner en fælles forpligtelse til at reagere på samfundsmæssige udfordringer og medvirke til at sikre den tilstrækkelige arbejdskraft samt uddannelser til alle.


Som led i samarbejdet afholdt de to institutioner den 16. august 2016 en fælles workshop med en række store og små- og mellemstore produktionsvirksomheder, brancheorganisationer, GTS institutter og rådgivere. Formålet med workshoppen var at afdække produktionsvirksomhedernes behov samt relevans og indhold i de ansøgte udbud, herunder diplomingeniør i Produktion, der ansøges udbudt i Horsens af VIA University College. Hovedbudskaberne fra denne workshop var, at der allerede nu er mangel på ingeniører i produktionsvirksomhederne og at denne udfordring blot vil vokse, samt at der er stort behov for og relevans af det udbud af Diplomingeniør i Produktion, som VIA University College ansøger om at udbyde. Udbuddet vil afgjort udfylde et geografisk tomrum for denne type uddannelse i Region Midt.


Det ansøgte udbud vil hos VIA University College i Horsens få en mere skærpet industri 4.0 og IT profil end de to eksisterende udbud i Odense (SDU) og Ballerup(DTU). Fagene på udbuddet i Horsens vil således i høj grad være integreret med digitale fagdiscipliner. Udbuddet vil dog samtidig indeholde de grundlæggende faglige elementer, som de eksisterende udbud har. Det ansøgte udbud vil derfor såvel fagligt som geografisk supplere de to eksisterende udbud og vil samtidig skabe forbedrede muligheder i den centrale del af Jylland, for at følge denne uddannelse til diplomingeniør i produktion.


Undervisningen påtænkes at foregå som delvis blended learning, hvor netbaseret læring bidrager med en del af uddannelsesforløbet. Målet er at skabe et fleksibelt uddannelsestilbud, som også kan tiltrække ansøgere, der af forskellige årsager ikke kan følge den ordinære undervisning i dagtimerne eller som er bosat i udkantsområder langt fra de traditionelle udbudssteder. Dette er er med til at sikre regionale uddannelsestilbud og dermed styrke den regionale udvikling.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittenderI det vedhæftede bilag redegøres der for resultater af en lang række af de undersøgelser, analyser og data, der danner baggrund for vurderingen af det regionale behov for de pågældende dimittender. Industriens parter beskriver samstemmende, at der mangler ingeniører til at drive den industrielle omstilling til smartere industri, som er i gang hos særligt de store industrivirksomheder, og som også forventes udbredt til de små og mellemstore virksomheder. I disse år ansættes i stigende grad udenlandske ingeniører, idet der uddannes for få ingeniører i Danmark. Flere virksomheder omtaler også, hvordan de rekrutterer medarbejdere fra hinanden og at følgen bliver, at lønningerne stiger alt for hurtigt med et øget omkostningsniveau til følge.


I Region Midtjylland er antallet af højtuddannede medarbejdere i industrien steget med næsten 3.000 siden 1996 og forventes at skulle stige med yderligere 3.000 personer frem til 2020. Det svarer til omkring 450 om året (2013-2020) og heraf forventes (ud fra et konservativt skøn) ca. halvdelen at bestå af professionsbachelorer, idet de med deres praksisrettede uddannelse er meget efterspurgte. De resterende stillinger forventes besat med dimittender med en kandidatgrad. Der uddannes derfor på nuværende tidspunkt ikke nok dimittender i regionen til at dække behovet og mange virksomheder vil derfor fortsætte med at rekruttere ingeniører i udlandet.


Der dimitterer samlet ca. 50 diplomingeniører i Produktion om året fra de to udbud i henholdsvis Odense (SDU) og Ballerup (DTU). Dimittenderne har en lav ledighed på gennemsnitligt 6,5 % blot 1-1½ år efter deres dimission. På den tættest beslægtede uddannelse, Global management and manufacturing (GMM) er det samlede antal af dimittender fra de to udbud i henholdsvis Odense (SDU) og Herning (AU) stigende fra 16 dimittender i 2013 til 53 i 2015. Disse dimittender har en lav ledighed på gennemsnitligt 9 % i 5. kvartal efter deres dimission.


Med et udbud i Horsens forventes ca. 130 dimittender fra Diplomingeniør i Produktion om året og heraf uddannes ca. 30 i Ballerup, ca. 45 i Odense og ca. 30 i Horsens. Sammen med tallene fra de beslægtede uddannelser, herunder GMM i Herning med ca. 25 årlige dimittender, er dette antal dog stadig ikke tilstrækkeligt til at kunne dække efterspørgslen alene i Region Midtjylland. Det vurderes derfor ikke, at et udbud i Horsens vil forværre beskæftigelsessituationen for dimittender fra Odense og Herning og slet ikke fra Ballerup, hvor dimittenderne primært forventes at tage job på Sjælland.


Efterspørgslen er altså betydeligt større end udbuddet på ca. 100 dimittender om året og der er derfor rigtig godt belæg for at udbyde en uddannelse til diplomingeniør i produktion i Horsens. De fleste dimittender fra ingeniøruddannelserne i Horsens kommer hurtigt i arbejde og beskæftigelsesgraden er generelt rigtig god. VIA forventer derfor at langt den overvejende part af dimittenderne på et kommende udbud af diplomingeniør i produktion i Horsens vil få arbejde kort tid efter dimission eller endda før og at næsten alle vil være i arbejde efter 1-2 år. Kun en mindre del af de studerende på ingeniøruddannelserne i VIA vælger normalt at læse videre. Et udbud i Horsens vil derfor kunne tilføre industrien i Region Midt en nødvendig arbejdskraftressource på kort sigt.


Det er VIA’s vurdering, at et udbud af Diplomingeniør i Produktion i Horsens vil kunne tiltrække såvel unge med gymnasiale uddannelser som håndværkere og erhvervsuddannede indenfor produktion fra store dele af Region Midt og den øvre del af region Syd.


Erfaringen med opstart af nye uddannelser og udbud – senest Forsyningsingeniøren med opstart i 2015 har vist, at der det første år er en søgning på mellem 15 og 20 studerende, men at dette tal allerede efter et år er fordoblet, særligt når dimittenderne har så gode beskæftigelsesmuligheder som her.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?Det ansøgte udbud er blevet udarbejdet og drøftet med en lang række industrivirksomheder, interessenter fra brancheorganisationer og andre videninstitutioner. Senest er der i samarbejde med Aarhus Universitet blevet afholdt en workshop med et bredt udsnit af interessenter indenfor branchen; Små og mellemstore virksomheder indenfor forskellig type produktion og med forskellig geografisk placering (Kyocera Unimerco, Valdemar Birn A/S, Kirkhol Maskiningeniører, Hydra Grene A/S og Flextex, store virksomheder indenfor forskellig type produktion og forskellig geografisk placering (Grundfos, Siemens, Danish Crown, Terma og Eltronic), GTS’er og videninstitutioner (Teknologisk Institut, Force Technology og DAMRC) samt brancheorganisationer (Dansk Produktionsunivers, Dansk Industri, Arbejdernes Håndværk og Industri, Hedensted Erhverv og Plastindustrien). Endeligt deltog Region Midt som repræsentanter for de offentlige myndigheder.


Der blev til workshoppen udarbejdet en kompetenceprofil for den ansøgte uddannelse, som blev tilsendt deltagerne inden workshoppen. På workshoppen blev deltagerne herefter bedt om, at forholde sig til behovet for og relevansen af udbuddet samt give overordnede input til uddannelsens opbygning. Der var bred enighed om, at der både er behov for udbuddet, at det er meget relevant og at uddannelsens profil er ramt meget rigtigt i forhold til de ønsker industrien har til en produktionsingeniør. Se venligst uddybende om behovsanalysen i bilaget.


Det ansøgte udbud har desuden været drøftet med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet på baggrund af udbuddets kompetenceprofil og beskrivelsen af sammenhængen med de eksisterende uddannelsesudbud.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbudDer ansøges om prækvalifikation af Diplomingeniør i Produktion (produktionsteknik), der i øjeblikket udbydes af DTU og Syddansk Universitet med placeringer i henholdsvis Ballerup (DTU) og Odense (SDU).


Uddannelsen har i særlig grad fokus på etablering og drift af produktion, planlægning, ledelse og organisation, økonomi, teknologi og automatisering, IT anvendelse og informationssystemer.


På VIA University College i Horsens vil udbuddet indeholde de grundlæggende faglige elementer, som de eksisterende udbud har, dog således at Industri 4.0 begrebet og dermed bedre integration af den fysiske og den digitale verden bliver et mere væsentligt fokuspunkt på uddannelsen, netop som aftagerne har fremsat ønske om. Fagene på udbuddet i Horsens vil således i høj grad være integreret med digitale fagdiscipliner end på de to øvrige udbudssteder.  


VIA har været i dialog med Syddansk Universitet, for at sikre, at der ikke er en konflikt i forhold til deres eksisterende udbud af uddannelsen. Syddansk Universitet har erklæret sig indforståede med, at VIA søger om udbud af Diplomingeniør i Produktion med den beskrevne IT tekniske profil, samt udtrykt deres enighed i, at der er et udækket behov for denne type produktionsingeniør.


Der er ikke indgået en tilsvarende dialog med DTU vedrørende deres udbud af uddannelsen. Det er dels begrundet i den store geografiske afstand, idet der ikke er noget direkte sammenfald i rekrutteringsgrundlaget og dels begrundet i, at DTU på nuværende tidspunkt har flere ansøgere til uddannelsen end de optager.


På baggrund af ovenstående vurderes det, at et udbud af Diplomingeniør i Produktion i Horsens kan gennemføres uden forringelser af vilkårene for de eksisterende udbud i Ballerup og Odense.


 


For at undersøge sammenhængen med beslægtede uddannelser, samt om et nyt udbud kan gennemføres uden væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud, er der foretaget en søgning på Uddannelsesguiden, som er udarbejdet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.


Der er udover uddannelsen til Diplomingeniør i Produktion, som der søges om udbud af, identificeret 4 beslægtede uddannelser: Global Management and Manufacturing på AU og SDU, Maskin og Produktion på AAU, Produktionsudvikling på AAU og Produktion på AAU.


 


Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM Engineer), Syddansk Universitet og Aarhus Universitet


GMM er en 3½ årig bacheloruddannelse, der udbydes af AU og SDU med placeringer i henholdsvis Herning (AU) og Odense (SDU).


Uddannelsen Global Management and Manufacturing er en teknisk lederuddannelse, hvor der opnås kendskab til, hvordan fremstillingsvirksomheder fungerer på tværs af landegrænser. Der er fokus på opnåelse af både teknisk viden og læring om ledelse, økonomi og andre forretningsrelaterede områder samt læring i at opbygge og lede en virksomheds globale produktionsnetværk og at koordinere mange adskilte produktionsprocesser. Uddannelsen fokuserer på fire hovedtemaer: fremstilling, kvalitet, produktionsudvikling og International forretningsforståelse.


Selvom flere af de overordnede temaer på GMM uddannelsen og det ansøgte udbud af Diplomingeniør i Produktion i Horsens har lighedspunkter, så er uddannelserne indholdsmæssigt væsentligt forskellige. En kommende diplomingeniør i produktion fra Horsens forventes at drive den digitale udvikling i virksomheden, således at nye digitale løsninger kan indgå både i produktion, produkter og services. Derfor vil avancerede IT fagdiscipliner blive blandt de bærende elementer i uddannelsen. Det er således en langt mere IT rettet og teknisk baseret uddannelse end GMM, og forventes derfor at tiltrække studerende med en anden profil. De forskellige adgangskrav til de to uddannelser afspejler også dette forhold, idet der til GMM uddannelsen alene kræves niveau B i matematik, mens der kræves niveau A på det ansøgte udbud.


VIA har været i dialog med såvel Aarhus Universitet som Syddansk Universitet, for at sikre, at der ikke er en konflikt i forhold til de eksisterende udbud af GMM. Syddansk Universitet har erklæret sig indforståede med, at VIA søger om udbud af Diplomingeniør i Produktion med den beskrevne IT tekniske profil, samt udtrykt deres enighed i, at der er et udækket behov for denne type produktionsingeniør.


Der har tilbage til februar 2016 været et samarbejde og dialog med Aarhus Universitet omkring VIA’s planlagte ansøgning om udbud af Diplomingeniør i Produktion og AU’s forventede ansøgning om Maskiningeniøruddannelse med overbygning indenfor produktion. AU fremsender den 27. september brev med ønske om fornyet redegørelse for, at det ansøgte udbud fra VIA ikke vil have negative konsekvenser for AU’s udbud af GMM i Herning (se venligst afsnit 7 i det vedlagte bilag til ansøgningen). VIA fastholder med baggrund i ovenstående sammenligning af de to uddannelser, aftagerundersøgelser, og analyse af søgemønstret for de eksisterende ingeniøruddannelser i Horsens konklusion om, at det ansøgte udbud af Diplomingeniør i Produktion i Horsens kan gennemføres uden nogen væsentlig påvirkning af udbuddet af GMM i Herning.


 


Bacheloruddannelse i Maskin og Produktion, Aalborg Universitet


Maskin og Produktion er en treårig bacheloruddannelse, der udbydes af Aalborg Universitet med en placering i Aalborg og Esbjerg.


Der er på uddannelsen fokus på at konstruere, fremstille og styre maskiner og produktionssystemer. Der opnås desuden kompetencer til at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder. På uddannelsen læres om bl.a. energiomsætning og fluidmekanik, der er vigtige værktøjer i konstruktion af fx motorer. Desuden undervises i mekanik og beregning af maskindele og konstruktioners styrke. Et eksempel kan være fremstilling af vindmøller. Mange forskellige ingeniører arbejder sammen om design, udvikling, produktion, salg og servicering af møllerne. De vælger materialer, beregner dimensioner og udvikler styring af gear og generator. Samtidig skal produktionen, opførelsen og installationen planlægges og gennemføres. Der undervises desuden i projektledelse og –styring samt moderne produktudviklingsprocesser.


Det ansøgte udbud af diplomingeniør i Horsens har en langt mere produktionsteknisk tilgang i forhold til den mere maskinteknisk tilgang på Maskin og produktion. Det ansøgte udbud vil desuden have et langt større fokus på integration af IT og digitalisering. Dette i kombination med placeringen i Aalborg og Esbjerg, gør at et nyt udbud i Horsens kan gennemføres uden forringelser af vilkårene for denne bacheloruddannelse.


 


Produktionsudvikling, Aalborg Universitet


Produktionsudvikling er en treårig bacheloruddannelse, der udbydes af Aalborg Universitet med en placering i København.


De bærende emneområder på uddannelsen er produktion og service, produkt- og serviceudvikling, produkter, processer og automatisering, intelligent produktions- og servicedesign, produktions- og servicemanagement samt innovativ produktionsudvikling. Der undervises i innovation, bæredygtig produktionsudvikling, planlægning og projektledelse og opnås kendskab til de nyeste it-værktøjer til ideudvikling og design. Desuden undervises i produktionskoncepter


 


Uddannelsen befinder sig i et krydsfelt mellem produkt, service og produktionsudvikling, og fra det tredje semester specialiserer den studerende sig i enten innovationsteknologi eller produktionskoncepter.


Det ansøgte udbud af Diplomingeniør i Produktion i Horsens vil have en meget mere produktionsteknisk tilgang og desuden have fokus på integration af IT og digitalisering. Dette i kombination med placeringen i København, samt at der er tale om en kandidatuddannelse med en anden målgruppe af studerende, gør at et nyt udbud i Horsens kan gennemføres uden forringelser af vilkårene for Kandidatuddannelsen i København.


 


Kandidatuddannelse i Produktion, Aalborg Universitet


Produktion er en 2 årig kandidatuddannelse (overbygning), der udbydes af Aalborg Universitet og med en placering i Aalborg.


Uddannelsen har fokus på produkterne, forretningsmodeller, samarbejdsformer og produktionsmodeller. Der arbejdes med etablering og styring af virksomheden, innovation og udvikling. Desuden hvordan man som industriel virksomhed sikrer innovation og udvikling i produktionen og bliver i stand til at tilpasse sig det marked, virksomheden satser på. Endeligt undervises der i etablering og styring af en industriel virksomhed, innovation og udvikling, indsigt i produktionsprocesser, forsyningskæder og planlægningsmetoder samt i metoder til præstationsvurdering, produktudvikling og produktmodellering.


Det ansøgte udbud af Diplomingeniør i Produktion i Horsens vil have en meget mere produktionsteknisk tilgang og desuden have fokus på integration af IT og digitalisering. Dette i kombination med placeringen i Aalborg, samt at der er tale om en kandidatuddannelse med en anden målgruppe af studerende, gør at et nyt udbud i Horsens kan gennemføres uden forringelser af vilkårene for Kandidatuddannelsen i Aalborg.


 


Mulighed for videreuddannelse


Umiddelbart vil der for en diplomingeniør i Produktion fra VIA være mulighed for at videreuddanne sig på flere af universiteterne og dermed opnå en civilingeniør grad. For en beskrivelse af de mest oplagte videreuddannelsesmuligheder er der taget udgangspunkt i de muligheder, der angives på de to eksisterende udbud på SDU og DTU.


På SDU angives, at uddannelsen kvalificerer til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som civilingeniør fx i Product Development and Innovation eller læse videre til cand.merc.


På DTU angives en toårig civilingeniøroverbygning som en mulighed. De mest oplagte civilingeniøroverbygninger på DTU er Planlægning, Innovation og Ledelse (PIL), Transport og Logistik eller Materiale- og Procesteknologi. På Aalborg Universitets kan studerende komme direkte ind på kandidatuddannelserne Operations and Innovation Management eller Global Systemdesign.


Enkelte produktionsingeniører læser videre til Cand.merc. på Copenhagen Business School (CBS) eller Syddansk Universitet i Odense. CBS kræver dog at man som diplomingeniør gennemfører nogle særlige ekstra kurser for at man kan blive optaget. Der er enkelte produktionsingeniører, som senere i karriereforløbet følger et masterprogram (fx MBA), enten i Danmark eller i udlandet.


På Syddansk Universitet kan der desuden læses videre til civilingeniør i Operations Management, civilingeniør i Product Development and Innovation eller cand.merc.


Der forventes også at være videreuddannelsesmuligheder på Aarhus Universitet.


En endelige liste over videreuddannelsesmuligheder kan selvfølgelig først udarbejdes efter færdiggørelse af studieordning og en efterfølgende dialog med de enkelte universiteter på denne baggrund.


RekrutteringsgrundlagDer forventes rekrutteret overvejende danske, men også internationale studerende med gymnasiale uddannelser samt studerende fra erhvervsuddannelser. Jævnfør afsnittet ”Sammenhæng med eksisterende uddannelser” er det vurderingen, at et udbud af Diplomingeniør i Produktion kun i meget begrænset omfang vil få konsekvenser for beslægtede uddannelsers optag.


Uddannelsen er en praksisnær uddannelse, der forventes at ville tiltrække en anden type studerende end den beslægtede kandidatuddannelse i Produktion på Aalborg Universitet, samt de kun svagt beslægtede kandidatuddannelser; Globalt Systemdesign (AAU), Virksomhedssystemer (AAU), Materiale og procesteknologi (DTU), Virksomhedsteknologi (AAU) og Værdikæder og Innovationsledelse (AAU).


Desuden vurderes det ansøgte udbud fra VIA i Horsens også at tiltrække en anden målgruppe af studerende end de uddannelser på erhvervsakademierne, der beskæftiger sig med produktion, herunder Produktionsteknolog, Automationsteknolog og Procesteknolog. Overbygningen på Produktionsteknologuddannelsen; ”Produktudvikling og Teknisk Integration”, som VIA University College i Horsens også udbyder, forventes ikke at have fælles målgruppe med Diplomingeniør i Produktion. Produktudvikling og Teknisk Integration søges primært af produktionsteknologer og er en direkte overbygning til denne uddannelse.


For de beslægtede bachelor og professionsbacheloruddannelser er der i foregående afsnit foretaget en vurdering af sammenhængen og påvirkning af vilkårene for disse uddannelser. Det blev her vurderet, at et udbud af Diplomingeniør i Produktion i Horsens kan gennemføres uden forringelser af vilkårene for de eksisterende udbud.


Egne studiestartsundersøgelser viser, at optaget af unge bosiddende i Danmark på ingeniøruddannelserne i Horsens primært er fra Østjylland. Der synes ikke at være stor vandring fra fx Herning og Odense til Horsens. I den regionale undersøgelse: Uddannelsesmønstre i region Midtjylland og betydningen af geografi og social baggrund (AKF, 2008)[1], er en af konklusionerne, at geografi har den altovervejende betydning for de unges uddannelsesvalg i region Midtjylland. Med andre ord er de unge mest tilbøjelige til at tage den uddannelse de kan få, der hvor de bor, når det ikke lige handler om den tredjedel, der ønsker en lang videregående uddannelse[1] Jensen, T.P. og Husted L, 2008: De unges vandring i uddannelsessystemet Uddannelsesmønstre i Region Midtjylland og betydningen af geografi og social baggrund. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Fortolkning.
Forventet optagDer forventes et optag på 15 studerende det første år og 30 det næste år. Dette antal forventes at stige til 40-60 ved tredje optag i takt med kendskabet til udbuddet i Horsens udbredes.


Hvis relevant: forventede praktikaftalerProduktionsvirksomhederne er både ifølge dem selv og deres brancheorganisationer meget bevidste om, at de for at afhjælpe ingeniørmanglen, skal tage praktikanter ind i virksomheden og viljen til at gøre dette er tilstede.


Dette blev særligt tydeligt på den workshop for aftagere og andre interessenter fra industrien, som VIA University College arrangerede i samarbejde med Aarhus Universitet i august 2016. Størstedelen af virksomhederne udtrykte på workshoppen et klart ønske, om at knytte den enkelte studerende meget tættere på virksomheden, end tilfældet er i dag. Der ønskes generelt flere praktikperioder og samarbejder omkring projekter. Det vil være en stor fordel for virksomheden at se den studerende i funktion og samtidig kan de få løst opgaver, som det kan være svært at nå i det daglige. Flere af virksomhederne har allerede etableret den slags samarbejder, både med uddannelsesinstitutioner, men også med studerende, som selv har henvendt sig.


Flere virksomheder foreslog en model, hvor den studerende tilbringer en dag om ugen i virksomheden. Dermed vil den studerende blive bedre integreret i virksomheden. Selve praktikforløbet må også meget gerne udvides – dog kræver det, at de studerende har opnået en vis basisviden (fra 3. semester eller senere). Særligt de små og mellemstore virksomheder kunne se en stor fordel i, at der udvikles et uddannelsesforløb, hvor de studerende i højere grad fastholder tilknytningen til deres hjemstavn gennem kontakt til og karrieforløb i en lokal virksomhed. I forbindelse med planlægning og etablering af udbuddet, vil dette være i fokus.


I forbindelse med praktikophold er det vigtigt, at de studerende bliver en del af produktionen og at de møder forskellige typer af virksomheder, eksempelvis både produktionsvirksomhed og leverandører. De fleste var enige om, at praktik ligger godt placeret på 5. semester – her er de godt klædt på til at indgå i virksomhedens drift.


De studerende på de eksisterende udbud af ingeniøruddannelser i Horsens får alle praktikplads og ofte henvender virksomhederne sig selv for at få en praktikant – dette endda på trods af, at praktikanter fra ingeniøruddannelserne aflønnes af virksomheden under hele praktikforløbet. Med de mange tilkendegivelser fra branchen samt VIA’s erfaring med praktik fra de øvrige ingeniøruddannelser, vurderes der ikke at blive mangel på praktikpladser til de studerende, snarere tværtimod.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C7 - Endeligt afslag på godkendelse af nyt udbud - PB (dp.ing) i Produktionsteknik - VIA (Horsens).pdf

Samlet godkendelsesbrev