Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Robotteknologi - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
03/10-2016 05:40
2016-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Syddansk Universitet - Odense

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Per Æbelø, pabelo@tek.sdu.dk, 65507306

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Robotteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Robot Systems Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Diplomingeniør i robotteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
BEng in Engineering (Robot Systems Engineering)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangsgivende eksamen, hvor nedenstående er bestået: • Engelsk B

 • Matematik A

 • Fysik B eller Geovidenskab A


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Jobprofil for diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi:


  • Integration og udvikling af robot- og automationsteknologi i en anvendelsesorienteret kontekst i en produktion- og logistikvirksomhed.

 • Udvikling, test og vedligeholdelse af IT-applikationer med stort teknisk indhold inden for robotter, computer vision og anden automationsteknologi.

 • Udvikling, test og vedligeholdelse af computersystemer og PLC’ere til robotter, computer vision og anden automationsteknologi.

 • Rådgivning om valg af teknologi ved indførelse af automation.

 • Planlægning af arkitekturen i større installationer med automationsteknologi.


Kompetenceprofil for diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi


Viden


Den færdiguddannede diplomingeniør i robotteknologi: • Har kendskab til og indsigt i områderne robotteknologi og automation, herunder anvendelsen af automation i industrielle sammenhænge med brug af manipulatorer, sensorer, aktuatorer, netværk, PLC’ere og software.

 • Kender til robotters kinematiske opbygning samt de nødvendige simuleringsværktøjer og matematiske værktøjer til beskrivelsen af denne.

 • Kender til området computer vision og har viden om repræsentationen af det digitale billede, kameraets model, simple operationer på billeder samt diverse filtreringsmetoder.

 • Har viden om computerens opbygning, talsystemer, forskellige programmeringssprog, objektorienteret programmering, UML, designmønstre, iterative og agile softwareudviklingsmetoder, softwarearkitektur, datastrukturer og algoritmer indenfor det robotteknologiske område samt deres tidskompleksitet.

 • Kender til teorien bag simple kredsløb med modstande og transistorer samt signalbehandling af analoge og digitale signaler.

 • Har viden om anvendelsen af hardwarenære systemer, herunder realtidssystemer, til styring og regulering af mekaniske systemer og robotter samt samspillet mellem højniveau softwareapplikationer og de hardwarenære platforme.

 • Har kendskab til matematisk logik, matematiske regler, metoder og teknikker samt deres anvendelse i praktisk tekniske og fysiske sammenhænge.

 • Kender de vigtigste videnskabsteoretiske begreber.


Færdigheder


Den færdiguddannede diplomingeniør i robotteknologi kan: • Analysere, simulere og løse problemer indenfor robotteknologi og automation med henblik på integration af robotter i netværksbaserede automationssystemer, konstruere software og hardwarenære systemer samt anvende robotteknologiske algoritmer med benyttelse af kinematiske modeller for robotter.

 • Anvende programmering indenfor computer vision teknologier i robotteknologiske løsninger til brug for industriel automation.

 • Anvende forskellige programmeringssprog, realtidssystemer, algoritmer og datastrukturer samt dokumentere og implementere programmer på computere og PLC’ere til anvendelse indenfor det robotteknologiske område.

 • Forstå centrale dele af computerens opbygning med specifikation af CPU, hukommelse og I/O.

 • Redegøre for elektriske signaler, sampling og rekonstruktion, anvende digitale filtre, analysere, dimensionere og implementere digital regulering af lineære og tidsinvariante systemer.

 • Redegøre for de vigtigste softwareudviklingsmetoder og har overblik over softwares livscyklus og softwarearkitektur.


Kompetencer


Den færdiguddannede diplomingeniør i robotteknologi kan: • Sammensætte og implementere robot- og automationsløsninger i produktions- og logistikvirksomheder.

 • Udvikle robotteknologiske løsninger til industrielle miljøer med udviklingskompetencer indenfor it og PLC’ere.

 • Simulere og løse komplekse opgaver, som involverer samspillet med industrirobotter, automationsudstyr og computer vision teknologier forbundet i et netværk.

 • Samt analysere og udvikle hardwarenære programmer til computere og PLC’ere.

 • Anvende sine færdigheder til at analysere, designe og realisere signalbehandlingssystemer.

 • Anvende og implementere klassiske og moderne reguleringsteknikker for at kunne styre og regulere robotter og andet automationsudstyr hurtig og præcist.

 • Udvikle it-løsninger på baggrund af en specifikation.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

 • Automation

 • Robotteknologi

 • Matematisk modellering og simulering

 • Industriel programmeing

 • Software udvikling


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Takstindplasering 3 i lighed med øvrige teknisk-videnskabelige uddannelser, der gør brug af laboratorie- og værkstedsfaciliteter.


Forslag til censorkorps
Det teknisk-videnskabelige censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Prækvalifikationsansøgning - diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi - samlet.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

Se ansøgning uploaded som PDF - afsnit Kriterium 1 - hvorfor flere ingeniører? (side 2 - 5)


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

Se ansøgning uploaded som PDF - afsnit Kriterium 1 - hvorfor flere ingeniører? (side 2 - 5)


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
1Inrotech19Egatech2Teknologisk Institut20CabinPlant3Sanovo Technology21Ideal-Line4Blue Ocean Robotics22Inwatech5Manufactoring Academy of Danmark (MADE)23Norbo Systemt6B&R Industriautomation I24Region Syddanmark7Effimat Storage Technology25RoboCluster8Hydac26Danmarks Produktionscentrum9Jorgensen Engineering27Udvikling Vejen10B&R Industriautomation II28Mobile Industrial Robots11Scape Technologies29DIRA12Odense Robotics30Nilpeter13Exhausto31Kverneland Group14Grundfos32Gibotech15Universal Robots33Business Kolding16Ehcolo34ABB17Siemens35Xcelgo18Dansk Automationsselskab (DAu)  Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Se ansøgning uploaded som PDF - afsnitene Processen med udviklingen af diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi, Generelle tilbagemeldinger på uddannelsesinitiativet fra aftagere og øvrige interessenter samt Specifikke kommentarer til uddannelsens jobprofil, kompetenceprofil og indhold (side 6 - 11)


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Se ansøgning uploaded som PDF - afsnit Kriterium 2: Sammenhæng i uddannelsessystemet (side 12 - 14)


Rekrutteringsgrundlag

Se ansøgning uploaded som PDF - afsnit Kriterium 2: Sammenhæng i uddannelsessystemet (side 12 - 14)


Forventet optag

Se ansøgning uploaded som PDF - afsnit Kriterium 2: Sammenhæng i uddannelsessystemet (side 12 - 14)


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Se ansøgning uploaded som PDF, hvor det flere gange er påpeget, at stort set samtlige involverede virksomheder er positive over for samarbejde med uddannelsen gennem praktikpladser, projektsamarbejde mm. Se eksempelvis side 5 - nederste dot.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A8 - Godkendelse af ny uddannelse - PB i Robotteknologi - SDU.pdf

Samlet godkendelsesbrev
SDU - Godkendelse af ny uddannelse - PB (dp.ing.) i Robotteknologi.pdf