Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2016 10:41
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anne Mørk Frank E-mail: amf@eamv.dk Tlf.: 96275715

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor in Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Bio- og laboratorietekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Uddannelse til Laborant eller Procesteknolog


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

EAMV har både eksisterende samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner og virksomheder i udlandet og nye under udvikling med henblik på, at den studerende har mulighed for at tage dele af uddannelsen i udlandet. Der arbejdes p.t. bl.a. på at etablere praktikaftaler med virksomheder i England, som gør det overskueligt og attraktivt at tage til udlandet. Endvidere er der netop indgået samarbejdsaftale med en partner i Holland om studieophold og praktikplads- samt underviserudveksling.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Følger den landsdækkende studieordning


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Følger den landsdækkende studieordning


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Følger den landsdækkende studieordning


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse PB laboratorie- fødevarer og procesteknologi.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Med et nyt udbud af professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi ønsker Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) med støtte fra det lokale erhvervsliv at henvende sig til de studerende, der søger beskæftigelse og udviklingsmuligheder inden for laboratorie-, fødevare- og procesteknologiske områder. Det gælder både private og offentlige virksomheder og institutioner, som arbejder med fødevarer, processing, bioteknologi, kemiske eller mikrobiologiske processer.


 


Ansøgningen skal samtidig ses som et ønske om at imødekomme industriens efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft ved at løfte uddannelsesniveauet og styrke videreuddannelsesmulighederne i EAMV’s dækningsområde, hvor en stor andel af de dimitterende efter endt uddannelse finder beskæftigelse. Således vil et udbud af professionsbacheloruddannelsen i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi i Midt- og Vestjylland kunne bidrage til et nødvendigt løft af kompetenceniveauet i området, ligesom et lokalt udbud af uddannelsen vil bidrage til rekruttering og fastholdelse af kompetent arbejdskraft i de aftagende virksomheder.


 


I særlig grad skal uddannelsesudbuddet bidrage til at løfte kompetenceniveauet med fokus på selvstændigt, udviklingsorienteret, professionelt og etisk forsvarligt at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejdsrelationer inden for de laboratorie-, fødevare- eller procestekniske områder såvel lokalt, som nationalt og internationalt til gavn for konkurrenceevne og beskæftigelse i Midt- og Vestjylland.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

På aftagersiden er der i kølvandet på finanskrisen og den deraf skærpede konkurrencesituation skabt nye udfordringer i en række sektorer, herunder bl.a. de laboratorie-, fødevare- og procestekniske brancheområder i Midt og Vestjylland. I takt med effektivisering af funktionerne, øget grad af kompleksitet i opgaverne og behov for innovative løsninger oplever flere brancher i regionen stigende formelle kompetencekrav.


 


I 2014 udarbejdede COWI analysen ”Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland”. Rapporten afdækker bl.a. de områder, hvor der er risiko for mangel på arbejdskraft i de kommende ca. 10 år i Midtjylland. Analysen er bl.a. baseret på fremskrivninger af udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft, samt vurderinger af fremtidige vækstområder. Analysen udpeger arbejdskraftmangel eller rekrutteringsproblemer for det laboratorie- og bioteknologiske område, som samtidtig er udpeget til vækstområde i regionen. 


 


I dag udbydes uddannelsen alene i Århus, Odense og København, hvad der begrænser de uddannelsessøgendes adgang, jf. vedhæftede redegørelse for behov for et nyt udbud. Såvel blandt dimittender som ansatte inden for sektorerne er der en relativt lav mobilitet, hvorfor et lokalt udbud vil kunne lette adgangen til videreuddannelse og et løft af kompetenceniveauet i virksomhederne i Midt- og Vestjylland.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I Vestjylland er der beskæftiget over 10.000 inden for fødevare-, proces og laboratorieområdet (Danmarks Statistik, 2016), og alene i Holstebro er placeret tre store mejeriproduktioner (Arla Foods Amba), plastvareproduktion og vandkvalitetslaboratorium tillige med andre aftagere inden for produktion og processing. Inden for en radius på 80 km tæller aftagerne flere mejerier, slagterier, kemikalieproduktion, bryggerier, brødfabrikker, margarineproduktion m.v.


 


Som led i behovsanalysen har EAMV foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt et bredt udsnit af nuværende og potentielle aftagere til professionsbachelorer i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi, og samtlige modtagne besvarelser peger på muligheder og behov for at ansætte dimmittender inden for området.


 


Yderligere har EAMV interviewet tre store aftagere inden for fødevare- og laboratorieområdet, som udspecificerer behovet for et lokalt udbud til sikring af rekruttering, videreuddannelsesmuligheder og løft af kompetenceniveauet.


 


Endelig har EAMV i behovsanalysen inddraget relevante undersøgelser og analyser fra region og kommuner i EAMV's dækningsområde.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Det fremgår, at der i EAMV’s dækningsområde ikke p.t. eksisterer et uddannelsestilbud på bachelorniveau inden for det laboratorie-, fødevare- og procesteknologiske område. De relevante uddannelsestilbud er i vid udstrækning centreret omkring de store byer langt fra de vestjyske virksomheder og den lokalt forankrede arbejdskraft. Figur 5 i behovsanalysen giver en oversigt over de forskellige fødevare-, miljø- og laboratorierelevante uddannelser, der findes på erhvervsakademiniveau, professionsbachelorniveau og kandidatniveau.


For dimittenderne fra både laborantuddannelsen og procesteknologuddannelsen i Holstebro, samt laborantdimittender fra Esbjerg og Aalborg (som nu er nedlagt) vil det være attraktivt med et udbud i Holstebro, hvor der gennem samarbejdet med de lokale virksomheder er et stærkt fagligt miljø, en tæt kobling til praksis samt gode beskæftigelsesmuligheder.  Også de mange store lokalt forankrede virksomheder peger på behovet for et lokalt uddannelsesudbud, da dette vil styrke rekruttering og kompetenceløft i Midt- og Vestjylland.  


Rekrutteringsgrundlag

I Midt og Vestjylland er der en tendens til, at mange unge ikke ønsker at flytte fra området, hvilket resulterer i, at uddannelsesvalget ofte vil være geografisk bestemt. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde uddannelser på såvel kort som mellemlangt videregående niveau i denne del af landet, idet uddannelsesniveauet i regionen herved bliver generelt løftet, hvilket er nødvendigt i bestræbelserne på at undgå en uddannelsesmæssig skævvridning i Danmark. 


Erfaringen viser desuden, at en stor del af de uddannelsessøgende med erhvervsuddannelsesmæssig baggrund samt de, der i forhold til forældres uddannelsesniveau er mønsterbrydere, kun i begrænset omfang er mobile, hvilket understøtter et fortsat behov for sikring af lokale videreuddannelsesmuligheder. Den lave mobilitet hænger sammen med familier og andre forpligtelser i lokalområdet. Ovenstående tendens gør sig gældende for såvel de laboratorie- og fødevaretekniske studerende som for studerende på erhvervsakademiets øvrige uddannelser. 


I tillæg her til kommer de mange, der i dag er beskæftiget på de aftagende virksomheder i Midt- og Vestjylland og som oplever eller vil opleve et behov for videreuddannelse. Flere af de adspurgte virksomheder peger således på et behov for videreuddannelse af medarbejdere. EAMV har et fint og solidt samarbejde med de aftagende virksomheder. På praktikbesøg, i de lokale uddannelsesudvalg og andre netværk og hos de adspurgte virksomheder i EAMV’s dækningsområde oplever EAMV et voksende behov for dimittender med et højere kompetenceniveau (EAMV, 2016).  


Forventet optag

Med et nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi forventes en del af dimittenderne fra EAMV’s laborant- og procesteknologuddannelse (potentielt 50 dimittender pr. år) tillige med laborantdimittender fra Esbjerg og Aalborg at søge mod Holstebro frem for det nuværende tætteste alternative udbud i Århus.


Yderligere og i særlig grad vil et lokalt udbud gøre det muligt for flere at læse videre, herunder også de, der i dag er beskæftiget i lokale virksomheder, men som ønsker eller har behov for et løft af deres kompetencer. Med baggrund i behov hos såvel studerende som i sektoren vil denne differentiering og udvikling af uddannelsesudbuddet i EAMV’s dækningsområde være hensigtsmæssig.


Der budgetteres med et optag på 15 studerende på professionsbacheloruddannelsen inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.     


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

EAMV har et veletableret samarbejde med de lokale erhvervsliv om tilvejebringelse af praktikpladser til såvel laboratorie- som fødevareteknologiområdet. Traditionelt har der ikke manglet praktikpladser inden for områderne, idet der samtidig lægges op til, at de studerende skal være klar til at søge praktik inden for en stor geografi. Flere af samarbejdsparterne giver udtryk for et behov for professionsbachelorer med henblik på at kunne løfte de kompetencekrav, der opleves i branchen. Der er eksempler på, at lokale virksomheder i dag ansætter professionsbachelorer, men da det er vanskeligt at tiltrække dimittenderne til Midt- og Vestjylland, eksisterer der et rekrutteringsproblem.


Praktikpladssituationen bekræftes af den nuværende situation, hvor over 95 % af de studerende på EAMV har været i virksomheds- eller iværksætterpraktik, og virksomhederne i akademiets dækningsområde har historisk og aktuelt udvist stort uddannelsesansvar for at tilbyde de studerende en praktikplads. Med baggrund heri vurderes mulighederne for tilvejebringelse af det fornødne antal praktikpladser for de kommende professionsbachelorer i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi for gode.  


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C13 - Udkast til afslag på godkendelse - PB(O) i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi - EAMV (Holstebro).pdf

Samlet godkendelsesbrev