Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Statskundskab - Københavns Universitet

Københavns Universitet
29/09-2016 11:40
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
København

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Studieleder, lektor, ph.d., Anders Berg-Sørensen, abs@ifs.ku.dk, Tlf. 3532 3449

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Statskundskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Political Science

Den uddannedes titel på dansk
cand. scient. pol.(candidatus/candidata scientiarum politicarum)

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in Political Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Der foregår en konkret, individuel, faglig vurdering. Ved vurderingen indgår følgende krav:
  • Bestået bacheloruddannelse inden for Political Science  • Minimum 90 ECTS politologiske fag, som skal være indførende generelle bachelorkurser.  • Minimum 15 ECTS samfundsvidenskabelige metodefag med fokus på metode som redskab (kvalitativ metode, kvantitativ metode).  • Engelskkundskaber svarende til engelsk på B-niveau på danske gymnasiale uddannelser. Det kræves, at den studerende har bestået en af følgende internationale sprogtest: TOEFL  med minimum score 560/ IELTS minimum score 6.5/ Cambridge English Certificate C1. 


Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil der ske udvælgelse på baggrund af en helhedsvurdering ud fra følgende kriterier:


 
  • Bedømmelser i og andel af fag indenfor de tre politologiske kerneområder international politik, forvaltning og statskundskab.  • Bedømmelser i og andel af samfundsvidenskabelige fag som understøtter det politologiske felt f.eks. mikro-/makroøkonomi og sociologi.  • Generelle bedømmelser/standpunkter/karakterer for de fag, der indgår i den adgangsgivende bacheloruddannelse.  • Ansøgerens motivation (maks. 2 sider)  for optagelse på kandidatuddannelsen, herunder ansøgerens mål med og kendskab til kandidatuddannelsen.  • Curriculum  Vitae, herunder videnskabelige udgivelser eller arbejder.  • Akademiske referencer.
 


 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
 

Ikke relevantUddannelsens konstituerende faglige elementer

  

Ikke relevant 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Begrundet forslag til taxameterindplacering


 

Ikke relevant
Forslag til censorkorps
Censorkorpset for Statskundskab/samfundsfag

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Ansøgning om prækvalifikation notat + bilag.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Den forskning og uddannelse, der finder sted på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet er af international karakter og af høj kvalitet målt på en international målestok, fx blev instituttet i den seneste QS World University Ranking ranket som nr. 30 globalt set, nr. 8 i Europa og nr.1 i Skandinavien. Ca. halvdelen af kandidatuddannelsens fag udbydes i dag på engelsk. Der er et internationalt studiemiljø omkring de studerende på instituttets ”Security Risk Management” kandidatuddannelse og de cirka 150 årlige international gæstestuderende, der studerer på instituttet et eller to semestre. De tager de samme fag som de danske statskundskabsstuderende, og danske statskundskabsstuderende skriver fx også deres speciale på engelsk (i foråret 2016 var det 13 %).


 


Det betyder meget for statskundskabskandidaternes beskæftigelsesmuligheder, at de som en væsentlig del af deres uddannelse har fået udviklet et internationalt mind-set, og de behersker et internationalt, engelsk fagsprog, som er gennemgående på deres arbejdsmarked uanset om de er ansat i den danske centraladministration, danske regioner og danske kommuner, i konsulenthuse, i interesseorganisationer eller NGO’er, i private virksomheder eller i internationale organisationer. Derfor ønsker vi også at tage konsekvensen og udbyde en hel kandidatuddannelse i statskundskab på engelsk (MSc in Political Science).


 


Redegørelsen for en dublering af den eksisterende kandidatuddannelse i statskundskab er baseret på en aftagerundersøgelse gennemført fra den 1.-19. august 2016, jf. bilaget. Formålet for undersøgelsen var, hvorvidt potentielle aftagere vurderer, at der er behov for en engelsksproget kandidatuddannelse i statskundskab, som ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af eksisterende uddannelsesudbud.


 


 Den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab retter sig mod samme type jobs som den dansksprogede kandidatuddannelse i statskundskab. Det har derfor været relevant at undersøge det fremtidige behov for kandidater i statskundskab. 100 % af de adspurgte ser de ansatte kandidater i statskundskab som værdifulde for organisationen. Det gør sig gældende for alle besvarelser, at man forventer at ansætte samme antal eller flere statskundskabskandidater inden for de næste 3 – 5 år. 53 % udtrykker behov for at øge antallet af ansatte statskundskabskandidater. Det kan på den baggrund konkluderes, at behovet vil stige og dermed ligeledes behovet for et øget antal dimitterende. Blandt vores adspurgte aftagere forventes behovet for dimitterende statskundskabskandidater med internationale kompetencer at komme i særlig høj kurs i fremtiden. 71 % af de adspurgte aftagere anslår, at deres organisation vil være mere involveret i internationalt samarbejde inden for de næste 3 – 5 år. De resterende 29% forventer at det internationale samarbejde vil være det samme. På linje med ovenstående resultater svarer 71%, at de forventer et stort behov for statskundskabskandidater med en internationale profil. 94% af aftagerne vurderer, at de ville ansætte en kandidat fra den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab. Resultatet peger på at internationale kompetencer i stigende grad vil blive efterspurgt.


 


 


 


 


 


Det fremgår desuden af undersøgelsen at sprogkundskab i særlig grad er efterspurgt. Flere aftagere har direkte givet udtryk for behovet for bedre sprogkundskaber hos de dimitterende. En aftager svarede, at danske kandidater nogle gange er stillet dårligere end internationale kandidater: ”(…) we only hire international candidates, but when we hire Danish candidates they are sometimes disadvantaged given the lack of international orientation in their studies or insufficient proficiency in using English, French or Spanish but primarely English”. En anden svarer: “All of our local employees work with colleagues and clients in other countries on a daily basis and spend a significant part of their time on international travel. International experience is pretty much a requirement.” Generelt efterspørger aftagerne, hvad de kalder et “international mind- and skill-set.”


 


De samlede resultater af aftagerundersøgelsen indikerer således en væsentlig efterspørgsel efter kandidater fra den engelsksprogede kandidatuddannelse i statskundskab på det danske arbejdsmarked. Ud fra et arbejdsmarkedssynspunkt må behovet for og relevansen af en engelsksproget kandidatuddannelse i statskundskab derfor siges at være betragtelig.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Se ovenfor i afsnittet om "Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at udfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt"


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der efter drøftelse med aftagerpanelet på Institut for Statskundskab er sendt til udvalgte aftagere fra både den offentlige og private sektor, ministerier, analyse- og konsulentvirksomheder, NGO’er og interesseorganisationer samt internationale organisationer i Danmark. Undersøgelsen repræsenterer således en bred vifte af forskelligartede aftagere på det danske arbejdsmarked, jf. det vedhæftede notat (Bilag B: Respondenter)  med en oversigt over de adspurgte aftagere.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Det er vurderingen, at dubleringen af kandidatuddannelsen i statskundskab som en engelsksproget kandidatuddannelse vil kunne gennemføres uden negative følgevirkninger for andre uddannelsesinstitutioner. Vurderingen bunder i, at der ikke er andre uddannelsesinstitutioner inden for regionen, der tilbyder en sammenlignelig engelsksproget kandidatuddannelse. Aarhus Universitet udbyder en engelsksproget kandidatuddannelse i statskundskab (dublering), som er sammenlignelig. På grund af den regionale afstand mellem de to uddannelsesinstitutioner, skønnes det ikke at have negativ indflydelse. Samtidig viser tendensen i aftagerundersøgelsen, at der vil være en stigende efterspørgsel efter internationalt orienterede kandidater i statskundskab, og vurderingen er derfor, at efterspørgslen vil forblive højere end udbuddet.


Rekrutteringsgrundlag

Den engelsksprogede kandidatuddannelse henvender sig til internationale studerende med en bachelorgrad i ”political science”, ”government,” ”politics and international relations” eller lign.


Forventet optag

Baseret på erfaringer med internationale gæstestuderende og fuldtidsstuderende bl.a. fra instituttets "Security Risk Management" kandidatuddannelse forventes et årligt optag på 40 studerende ud af det samlede optag på 230 studerende på kandidat-uddannelsen.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afslagsbrev til KU - KA i Statskundskab (engelsk).pdf

Samlet godkendelsesbrev