Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplom i offentlig forvaltning og administration - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
03/10-2016 08:30
2016-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Næstved

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Christian Moldt Telefon 72 48 22 58 E-mail chmo@ucsj.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplom i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Public Administration

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i offentlig forvaltning og administration

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Public Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


Følger gældende regelgrundlag. Dvs. adgang til optagelse på diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret individuel vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel realkompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Voksne udlændinge skal have bestået Studieprøven i dansk eller Danskprøve 2 (DP2). Denne betingelse skal være opfyldt inden 1. juli ved studiestart i august.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration benytter det af Undervisningsministeriet godkendte censorkorps for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation til ansøgning om udbud af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Ansøgningen om udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en væsentlig del af UCSJ’s strategi for at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland ved at udbyde uddannelser, hvor der er konkrete lokale behov herfor. Samtidig med at uddannelsen i offentlig forvaltning og administration vil imødekomme arbejdsgivernes specifikke behov for kvalificeret arbejdskraft, vil uddannelsen medvirke til at øge den regionale  sammenhængskraft (via adgang til uddannelse og viden), attraktivitet for bosætning og  dermed økonomiske vækst.


Arbejdsmarkedet i Region Sjælland er kendetegnet ved et begrænset udbud af arbejdskraft, hvilket ofte gør det vanskeligt som arbejdsgiver at finde medarbejdere med de rette specialiserede kompetencer. Samtidig sker der i disse år en række løbende og store ændringer i opgaveporteføljen for administrative medarbejdere i den offentlige sektor knyttet til de fortsatte krav om effektivisering og digitalisering af den offentlige forvaltning i Danmark (New Insight 2012; Teknologisk Institut 2012; Teknologisk Institut 2015). Der er på den baggrund et stort behov for efter- og videreuddannelsesmuligheder i regionen, som særligt omfatter de moduler, der indgår i diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Det drejer sig både om de tre obligatoriske moduler “forvaltningsret”, “samfundsvidenskabelig analyse og metode” og “styring i den offentlige sektor” samt om de valgfrie moduler, herunder bl.a. “digitaliseringsprojekter”, “innovation” og ”projektledelse”.


UCSJ vil med et udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration dels tilbyde enkeltmoduler som imødekommer behovet for specialiseret efter- og videreuddannelse for udvalgte målgrupper i bl.a. regionens kommuner, dels tilbyde en hel diplomuddannelse på området.


Nedenfor udfoldes årsagerne til, at der er et stort behov for et udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration i Region Sjælland.


Regeringens strategi for vækst i hele Danmark


Først og fremmest bidrager et udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration til at indfri de overordnede målsætninger for uddannelse og beskæftigelse på nationalt og regionalt plan.


I rapporten Vækst og udvikling i hele Danmark (2015) har Regeringen sat fokus på, at der skal være mulighed for uddannelse på alle niveauer i hele Danmark. De skriver: ”Regeringen ønsker at styrke sammenhængen mellem studievalg og arbejdsmarked og samtidig sikre en fortsat bred adgang til videregående uddannelse i hele Danmark.” Rapporten understreger, at der er brug for praksisrettede tiltag, der bliver udbudt lokalt for at skabe det bedst mulige samspil mellem det lokale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Desuden anbefaler rapporten opbygningen af campusmiljøer, der knytter forskellige typer af uddannelser sammen og som derved kan give unge inspiration til at læse videre.


Disse målsætninger og anbefalinger støttes også i Regions Sjællands egen regionale vækststrategi for 2015-2018 (Regionsrådet 2015). En central målsætning er her at sikre en kompetent arbejdsstyrke gennem en styrkelse af uddannelsesniveauet i Region Sjælland samt en højere grad af tilpasning af uddannelsesudbuddet til aktuelle behov.


Behovet for efter- og videreuddannelse nationalt og regionalt


Samtidig er behovet for diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration begrundet i en forventning om en stor mangel på uddannet arbejdskraft i Danmark. Ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  (2013) forventes i alt en mangel på over 100.000 personer i år 2020 (Se bilag 4 for ansøgningens nøgletal). Diplomuddannelsen vil derfor spille en vigtig rolle i at sikre, at der er kvalificeret arbejdskraft, der er tilpasset det aktuelle behov på arbejdsmarkedet.


Region Sjælland står i den sammenhæng over for udfordringer, som gør regionen specielt velegnet i forhold til udbud af efter- og videreuddannelse. Region Sjælland er den region i Danmark med den kortest uddannede arbejdskraft, samt med den største andel af befolkningen med en erhvervsuddannelse (Danmarks Statistik 2015). I et notat til Regionsrådet har Region Sjælland undersøgt det kommende behov for uddannet arbejdskraft og det forventede uddannelsesudbud (Region Sjælland 2014). Notatet viser, at det nuværende uddannelsesudbud ikke kan dække behovet for kvalificeret arbejdskraft, der vil opstå i de kommende år.


Behovet for efter- og videreuddannelse understøttes desuden af, at arbejdskraften ikke er særlig mobil, hvilket også er gældende i Region Sjælland (University College Sjælland 2016; Center for VækstAnalyse 2014). Der er derfor brug for et lokalt udbud af efter- og videreuddannelse, der kan understøtte den regionale forankring og regionens fremtidige rekrutteringsmuligheder.


Nye kompetencer til fremtidens offentlige sektor


Behovet for et udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration har mere specifikt baggrund i ændringer i opgaveporteføljen for administrative medarbejdere i den offentlige og private sektor. New Insight gennemførte i 2012 en analyse af den administrative faglighed i fremtiden. Analysen påpeger de ændringer i opgaver som er i gang, samt de kompetencebehov der opstår i den forbindelse. Deres konklusion er, at:


”De opgaver, som erstattes, havde rutinemæssig karakter. Fremtidens arbejdsopgaver handler i højere grad om problemløsning og det er opgaver, der åbner for flere muligheder for at bidrage til virksomhedens produktivitet igennem inkrementel innovation af processer, samt udvikling og implementering af nye tiltag. I denne situation er der stigende krav om de kompetencer, der ligger i kernen af den administrative faglighed.”


På baggrund af analysen fra New Insight (2012) samt analyser fra Teknologisk Institut (2012, 2015) kan situationen for administrative medarbejdere opsummeres med følgende overskrifter:


·         Færre rutineopgaver


·         Større behov for selvstændig opgaveløsning


·         Øget krav til samarbejde med akademiske kolleger og eksterne samarbejdspartnere


·         Behov for styrkelse af både metodiske og teoretiske kompetencer


·         Behov for styrkelse af digitale færdigheder.


Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration  vil netop give mulighed for en systematisk opkvalificering af færdighederne for fremtidens administrative medarbejdere i Region Sjælland.


Aftagernes behov for udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration


UCSJ har foretaget en behovsanalyse baseret på kvalitative interviews med aftagere og arbejdstagerorganisationer, herunder udbudsstedets nærliggende kommuner. Det fremgår af behovsanalysen at samtlige aftagere tilkendegiver et behov for diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Det fremgår desuden, at aftagerne oplever et behov for såvel et udbud af den samlede diplomuddannelsen som et udbud af delelementer heraf, således at de får øgede muligheder for efteruddannelse af deres medarbejdere inden for lige netop de områder, hvor de har brug for et kompetenceløft (se bilag 2 for mere om behovsanalysen ).


Følgende er uddrag af både brede og specifikke behovstilkendegivelser fra forskellige aftagere  og arbejdstagerorganisationer (se bilag 3 for alle støtteerklæringerne):


Region Sjælland Uddannelseschef Ann Maria Kromann Halse fremhæver, at ”Region Sjælland har et ønske om at kunne tilbyde uddannelsestilbud, som tilgodeser regionens ønsker og behov for efter- og videreuddannelse. Samtidig prioriterer Region Sjælland at et bredt udvalg af uddannelsestilbud er tilgængelige lokalt i regionen, og regionen vil i relevant omfang kunne gøre brug af lokalt udbudte diplomuddannelser. ”


Vordingborg Kommune anfører ved Direktør for Børn & Kultur, Lisbeth Vangsbjerg Mogensen, at ”I Vordingborg Kommune er vi overbeviste om, at et bredere efter- og videreuddannelsestilbud på diplomniveau, både vil gavne Vordingborg Kommune og hele regionen. Lokal mulighed for efter- og videreuddannelse på diplomniveau, er et vigtigt redskab for løbende kompetenceudvikling, og med de nuværende og fremtidige udfordringer den offentlige sektor og kommunerne står overfor, er det afgørende nødvendigt at kunne styrke både den enkelte medarbejders og organisationens kompetencer løbende. Vi ser, at uddannelserne [diplom i offentlig forvaltning og administration og diplom i beskæftigelse] både som delelementer og samlet, kan styrke og være relevant for vores medarbejdere inden for både den kommunale forvaltning generelt.”


Fra Guldborgsund Kommune, Center for Politik og Personale, lyder det fra centerchef Martin Weis Holm “Vi oplever en stadig stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft og at det er et område, som vi i Guldborgsund Kommune vægter højt at finde løsninger på. Derfor finder vi det meget positivt, at UCSJ tager initiativer af denne karakter, der kan medvirke til at imødegå den stadig stigende udfordring med adgang til kvalificeret arbejdskraft”.


Martin Weis Holm udtaler endvidere “Vi har et kontinuerligt behov for at få styrket viden og kompetencer inden for offentlig forvaltning og administration, hvorfor det er vigtigt med et lokalt udbud af diplomuddannelser i offentlig forvaltning og administration, som vore ledere og medarbejdere kan benytte.


HK Stat ved Sektorformand Estrid Husen udtrykker, at ”HK Stat i Region Sjælland peger på, at etablering af et regionalt udbud diplom i offentlig forvaltning og administration, kan være med til at sikre gode efter- og videreuddannelsesmuligheder i Region Sjælland og imødekomme medlemmernes behov og mulighed for efter- og videreuddannelse. Et regionalt udbud på diplomniveau vil endvidere kunne medvirke til at løfte kompetenceniveauet inden for det dette område i regionen.”


Campus Næstved


Med et nyt udbud af diplomuddannelsen i Næstved vil udbuddet blive placeret centralt i Region Sjælland, og vil dermed kunne række ud og dække behovene for efter- og videreuddannelse i hele regionen.


Diplomuddannelsen vil blive placeret i forbindelse med et stærkt fagligt miljø på Campus Næstved, hvor der vil være adgang til et tværfagligt miljø på UCSJ. Et nyt udbud af diplomuddannelsen vil således supplere den nuværende akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration, der også udbydes fra Campus Næstved. Dette vil skabe en mulighed for efter- og videreuddannelse som samlet set sikrer et dækkende tilbud til forskellige medarbejdergrupper i kommunerne afhængig af b.la. deres uddannelsesniveau.  


Diplomuddannelsen vil derfor supplere et rigt campusmiljø og være med til at skabe læring på tværs af uddannelsesmiljøer og lokale arbejdspladser.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

UCSJ vurderer på baggrund af behovsanalysen blandt aftagere og arbejdstagerorganisationer samt de tidligere omtalte analyser af ændringer i opgaveporteføljen for administrative medarbejdere, at der vil være et løbende regionalt behov for dimittender, da uddannelsen vil fungere som relevant efter- og videreuddannelse for medarbejdere i både regionen, kommuner og organisationer. Resultatet af behovsanalysen viser i den forbindelse med al tydelighed, at der er et stort behov for et regionalt udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, og alle aftagere anfører, at de vil gøre brug af uddannelsen, såfremt der bliver mulighed herfor. 


Mere konkret vurderer UCSJ, at der vil være behov for ca. 30-40 dimittender årligt, når uddannelsen i løbet af et par år er i fuldt udbud. 


Det bemærkes, at der ikke er risiko for overforsyning af dimittender eller ledighed ved udbud af uddannelsen, da der er tale om en diplomuddannelse og stort set alle studerende derfor tager uddannelsen som led i deres eksisterende ansættelsesforhold.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

UCSJ har foretaget en behovsundersøgelse med inddragelse af 10 af de mest centrale interessenter for uddannelsen. Konkret har udbudsstedets omkringliggende kommuner deltaget i undersøgelsen, dvs. Stevns Kommune, Faxe Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Slagelse Kommune og Næstved Kommune. Derudover har også  Region Sjælland, HK Kommunal og HK Stat deltaget.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud


Baseret på at uddannelsen udbydes fra Næstved har UCSJ set på, hvilke beslægtede eksisterende uddannelsesudbud på forvaltningsområdet, der findes i Region Sjælland. Det drejer sig om:
·      Diplom i ledelse udbudt af UCSJ og EASJ


·      Akademiuddannelserne i offentlige forvaltning og administration, socialt arbejde og beskæftigelse udbudt af UCSJ.


Et udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration vil skabe synergi i forhold til UCSJ’s eksisterende udbud af efter- og videreuddannelse. Uddannelsen er således en relevant overbygning i forhold til de nuværende akademiuddannelser i offentlige administration, socialt arbejde og beskæftigelse. Ligesom uddannelsen vil give øget mulighed for at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse ved at supplere UCSJ’s eksisterende udbud af diplomuddannelser. Sidstnævnte vil være relevant for en stor målgruppe af studerende, herunder bl.a. institutionsledere, skoleledere, afdelingssygeplejerske m.fl.


Den ansøgte uddannelse er knyttet til specifikke problemstillinger i offentlig forvaltning og administration, og UCSJ vurderer derfor, at det nye udbud ikke vil medføre forringelser af vilkårene for diplomuddannelsen i ledelse udbudt af UCSJ selv og af EASJ.


Det skal bemærkes, at Metropol også udbyder diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. UCSJ vurderer imidlertid ikke, at det ansøgte udbud vil have negative effekter for Metropols udbud, da det udbydes specifikt med henblik på at dække kompetencebehovet i Region Sjælland og det udbydes fra Næstved.


Rekrutteringsgrundlag


UCSJ forventer, at rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen primært findes i de kommunale og regionale  forvaltninger og organisationer. Målgruppen for uddannelsen anses primært at være generalister og specialister beskæftigede som:


·      Økonomimedarbejdere


·      Sagsbehandlere


·      Kontoransatte generelt


·      Sekretærer


·      Konsulenter og stabsmedarbejdere.


Det er UCSJ’s vurdering, at et udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration kun i begrænset omfang vil få konsekvenser for beslægtede uddannelsers optag, jf. afsnittet “Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud”.


Forventet optag


UCSJ forventer på baggrund af dialogen med aftagerne, at UCSJ vil kunne optage studerende på både obligatoriske og valgfrie moduler hvert semester. Konkret forventes følgende optag:


Efteråret 2017: 20-30 studerende.


2018 og derefter: 40 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C16 - Godkendelse af nyt udbud - DP i Offentlig forvaltning og administration - UCSJ (Næstved).pdf

Samlet godkendelsesbrev
UCSJ - Godkendelse af nyt udbud - DP i Offentlig forvaltning og administration.pdf