Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship - University College Nordjylland

University College Nordjylland
28/09-2016 09:45
2016-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
University College Nordjylland, Hobrovej 85, 9000 Aalborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Karina Torp Møller, tlf. 72691291, kam@ucn.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor in Innovation and Entrepreneurship

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession degree in Innovation and Entrepreneurship

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Kortere videregående 2-årig erhvervsakademiuddannelse som markedsføringsøkonom, serviceøkonom, multimediedesigner, produktionsteknolog, finansøkonom, autoteknolog, byggetekniker, datamatiker, designteknolog, elinstallatør, handelsøkonom, it- og elektronikteknolog, landbrugsteknolog, logistikøkonom, laborant, procesteknolog og VVS-installatør. Der kan også ansøges via en realkompetencevurdering for ansøgere med anden videregående uddannelse, voksen uddannelse (VVU) eller diplomuddannelse.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

 Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

 Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

 Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship forventes tilknyttet censorformandsskabet for de merkantile korte videregående uddannelser samt professionsuddannelser.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation for efterspørgsel af PBA i Innovation og Entrepreneurship.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

I nedenstående vil vi dokumentere behovet for at udbyde uddannelsen Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship. Vi vil inddrage flere interessenter fra arbejdsmarkedets parter på både det politiske niveau, som ønsker at skubbe en vækst i gang i Nordjylland, såvel som konkrete aftagere af dimittenderne; Disse er - grundet uddannelsens særlige karakter - både 1) eksisterende virksomheder og 2) de studerende, som er i gang med/har et ønske om at etablere sig som selvstændige.


UCN dækker 11 kommuner i hele Region Nordjylland, hvor et udbud af Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship skal være med til at løfte nogle af de udfordringer, som regionen samlet set har. 


 


Region Nordjylland har brug for innovation og vækstiværksættere


 I Region Nordjylland er der både behov for og vilje til at fremme uddannelse inden for innovation og entrepreneurship, som det tydeligt er udtrykt i Regionsrådets Uddannelsesplan 2015 – 2018:


Nordjylland skal leve af de gode ideer, og der er et stort potentiale for vækst via iværksætteri og innovation. Derfor har Region Nordjylland en særlig interesse i, at de nordjyske unge både får stimuleret lysten og evnerne til at arbejde med disse emner. ”


 


Man ønsker således et Nordjylland, der er i front på uddannelses- og kompetenceområdet, da dette er afgørende for regionens fortsatte vækst, og samtidig ønskes et Nordjylland, hvor vi sikrer, at vi også i vores landsdel uddanner til job og vækst.


Regionsrådets målsætning ses også i UCN’s Strategi 2020 hvor:


Mod skal anerkendes og understøttes i UCN fordi nytænkning og innovation skal skabe vore fremtidige profil - og det sker kun når rammerne opmuntrer til nysgerrighed, forsøg og eksperimenter”.


Gennem UCN’s kontakter i erhvervslivet er vi ofte blevet gjort opmærksomme på det behov, de har for arbejdskraft med kvalifikationer inden for innovation og entreprenørskab. Dette bekræftes fx i vores seneste dimittendundersøgelse, hvor dimittenderne oplever, at kravet til at kunne arbejde kreativt og innovativt ligger over det, som de evner (UCN Dimittendundersøgelse 2015).


Dimittendundersøgelsen er udarbejdet efteråret 2015 blandt de dimitterede studerende fra businessuddannelserne på UCN. Af rapporten fra denne undersøgelse kan man bl.a. se, at der er et behov for at styrke indsatsen på det innovative område, idet de studerendes tilegnede kompetencer gennem studiet inden for området ”At kunne arbejde kreativt og innovativt” ligger noget lavere, end de kompetencer dimittender oplever, at arbejdsmarkedet efterspørger inden for samme område. Det samme gør sig gældende inden for området ”Generel forretningsforståelse”, hvor man også ser en divergens, mellem de kompetencer de studerende har tilegnet sig og dem, som arbejdsmarkedet efterspørger.


Desuden kan man i rapporten se, at der er en forbavsende eller måske endda bekymrende lille del af de dimitterende studerende, der vælger at blive iværksættere/selvstændige efter endt studie.  Fra alle uddannelser på businessområdet er det kun 4,8%, der vælger at starte egen virksomhed. En alt for lille procentdel vælger at gå denne vej set i lyset af, at Regionsrådets ønsker i deres uddannelsesplan.


 


Region Nordjyllands udfordring: Landets laveste antal iværksættere siden 2009


Antallet af iværksættere i Danmark er i høj grad konjunkturbestemt, idet højkonjunktur giver mange iværksættere. Danske iværksættere er således i høj grad iværksættere af lyst fremfor af nød, men over tid har iværksættertendensen været opadgående henover konjunkturudsving. Dette er illustreret i bilag 1 (Dokumentation for efterspørgsel). Regionalt har der været forholdsvis store udsving i antallet af iværksættere, men siden 2009 har Nordjylland ligget lavest på landsplan. Der er således et klart behov for en styrket indsats på området, for at få flere innovative og vækstorienterede virksomheder i Nordjylland, med henblik på at forbedre Region Nordjyllands produktivitet, beskæftigelse og velstand.


Vender man blikket mod væksten i de nye virksomheder, placerer Region Nordjylland sig også her markant efter de bedste danske regioner (Bilag 2, Dokumentation af efterspørgsel). De sidste nye tal fra Danmarks statistik – antal nye firmaer 2014 - taler næsten for sig selv. Nordjylland er den region, der har det mindste antal nystartede virksomheder. Dette ser vi som et klart udtryk for, at der er et meget stort behov for en styrket indsats på området, ikke mindst for at komme på højde med de andre regioner. Et nyt udbud af PBA i Innovation og Entrepreneurship vil være en af mange indsatser, der kan være med til at hjælpe flere iværksættere på vej i Nordjylland.


 


Behov udtrykt fra en bred kreds af interessenter


Selvom de nordjyske virksomheder er kendetegnet ved stor idérigdom og iværksætterånd, er der et behov for at kommende iværksættere får større viden og kompetencer inden for innovation og entreprenørskab, så flere kan starte på et mere kvalificeret grundlag, og dermed også kan skabe vækst i området. Samtidig er der i Nordjylland også et behov for dimittender, der kan være med til at øge konkurrencekraften i allerede etablerede virksomheder. Konkurrencen på markedet er meget hård og kræver hele tiden, at der findes nye veje og metoder i forhold til at skabe udvikling i virksomhederne.


Behovet for et nordjysk udbud af PBA i Innovation og Entrepreneurship udtrykkes fra både virksomheder, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner, væksthuse, a-kasse og samarbejdspartnere, som det tydeligt fremgår af støtteerklæringerne vedlagt som bilag i Dokumentation af efterspørgsel. I støtteerklæringerne nævner eksempelvis:


-          Erhverv Norddanmark at ”der er et stort behov for nye uddannelsestilbud indenfor innovation og entrepreneurship, hvor der regionalt opleves manglende uddannelsestilbud. Det synes afgørende, at vi sætter fokus på dette område, da det vil være disse studerende, som skal være med til at løfte udviklingen fremadrettet. Flere prognoser og statistikker peger på en fremtid med mangel på unge iværksættere…”


-          Aalborg Handelsskole understreger behovet for, at deres elever, som er godt i gang med at drive virksomhed og har cvr.-nummer allerede i gymnasiet, kan fortsætte det, de har sat i gang.


-          KKR behovet for ny viden inden for innovation og forretningsmodeller som voksende inden for alle brancher


-          DANA samfundets afhængighed af iværksættere


-          Væksthus Nordjylland behovet for, at der etableres nye virksomheder og at det er ”nødvendigt, at der tilføres ny viden om innovation, entrepreneurskab og forretningsudvikling” til eksisterende


-          Arctic Group, at de som Gazellevirksomhed kan takke medarbejderne, for at have nået deres mål, og at vi i fremtiden skal sikre, at danske virksomheder har adgang til nogle af verdens mest produktive og innovative medarbejdere.


Derudover har vi været i dialog med Region Nordjylland, der udtrykker at behovet for ny viden om innovation og forretningsmodeller er stort inden for alle brancher og erhverv, og at der er et stort behov for, at der etableres nye virksomheder i området.


Endelig har UCN i vores studievejledning oplevet at stigende antal forespørgsler fra studerende efter et nordjysk udbud af PBA i Innovation og Entrepreneurship. De studerende oplever, at de har et behov for et nordjysk udbud af uddannelsen, som et led i at realisere deres karriereplaner. Den stigende efterspørgsel kan sandsynligvis ses i lyset af politiske tiltag såvel som tiltag igangsat af uddannelsesinstitutioner mv., som udfoldet nedenfor. De studerende ønsker at tage uddannelsen her i Nordjylland – ikke mindst pga. uddannelsens karakter. Mange af de studerende udvikler selvstændig virksomhed parallelt med deres uddannelse, hvilket betyder at flere af dem allerede har cvr. -nummer, et netværk og i større eller mindre grad en etableret kundekreds i regionen før de starter på en videregående uddannelse. Andre er knap så langt, men betyder, at de studerende ønsker hjælp og de fornødne kundskaber til at iværksætte og videreudvikle en levedygtig virksomhed i Nordjylland.


UCN har under titlen ”Next Step” siden 2015 givet de studerende et tilbud om at komme i praktik i egen virksomhed i stedet for en ekstern virksomhed i den periode, hvor praktikken ligger i uddannelsen hvad enten det er på EA-niveau eller PBA-niveau. Pt. søger omkring 140 studerende årligt om muligheden for at komme ind på et Next Step-forløb. Den store interesse for at deltage i på forløbet, bekræfter vores opfattelse af, at der blandt de studerende er et meget stor ønske om og behov for at få mere uddannelse inden for innovation og entreprenørskab. At Next Step i sin korte levetid vitterlig gør en forskel, viser UCN’s egne tal fra august 2016: Ud af de 73, som har været Next Step’er mellem efterår 2014 til og med forår 2016 er 32 blevet iværksættere, 15 er i arbejde og 10 i videreuddannelse.


Vi har endvidere spurgt et par studerende om deres perspektiv på uddannelsen:


-          Jeg ville helt sikkert have valgt en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship, hvis det havde været en mulighed i Nordjylland på daværende tidspunkt. Den ville have givet mig de værktøjer, jeg mangler til at starte egen virksomhed. Med min uddannelsesbaggrund ville det være optimalt at få en større indsigt i, hvordan man fx udarbejder en forretningsmodel.”  (Michael Andersen, studerende, IT, læring og organisatorisk omstilling ved AAU, tidl. pædagog fra UCN)


Michael er pt. i praktik i Next Step og hans udsagn kan tolken således, at han gerne ville have haft mere af det, som PBA i Innovation og Entrepreneurship tilbyder, men at han var nødt til at vælge den næstbedste vej igennem eksisterende, regionale uddannelsestilbud.


En anden studerende, som tilbuddet pt. er reelt for, siger:


-          "Som nystartet på produktionsteknologistudiet håber jeg virkelig, at en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship bliver en valgmulighed for mig. Jeg går målrettet mod at blive selvstændig og tror derfor, at jeg vil kunne få mulighed for både at få nyttige kompetencer og networke med andre, der har samme mål. (Oliver Due, studerende, produktionsteknolog)


Oliver har en målrettet plan om at blive selvstændig, hvilket vi i UCN selvfølgelig gerne vil give ham de bedste forudsætninger for. Kunne Oliver indgå i et tværgående professionsfællesskab på PBA i Innovation og Entrepreneurship kunne han måske matche op med andre fagligheder og vi ville give Oliver bedre muligheder for ikke blot at blive en lille iværksættervirksomhed, men til måske at blive til en af de vækstiværksættere, som Nordjylland har så hårdt brug for.


Studerende, som har været på Next Step-forløbet siger:


-          “Next Step? Are you f[...] kidding me? Det skulle hedde Next Steps! For det er lige hvad man får: De næste vigtige skridt. Ærligt og redeligt -ikke noget med at give falske forhåbninger. Og så bliver det hele endda serveret på et sølvfad bestående af blandt andet idé-og konceptudviklere, succesrige iværksættere, revisorer, stratéger og som nævnt: ærlighed. Når det kommer til iværksætteri, så er Next Step(s) noget af det absolut mest værdifulde jeg har deltaget i. Jeg kan stærkt anbefale forløbet til andre” (Andreas Aa. H. Rye fra Mekko - et sandt mekka).


-          “Next Step har givet de bedste rammer for at starte virksomhed under uddannelse.” (Kasper Legarth & Kristoffer Kjær Nielsen Weboholics)


Erfaringerne fra Next Step viser os, at det giver mening at arbejde et spadestik dybere med at understøtte innovation og iværksætteri, end de øvrige studieordninger giver mulighed for. Derfor er det nødvendigt, vi etablerer PBA i Innovation og Entrepreneurship.


 


PBA i Innovation og entrepreneurship samler øvrige tiltag


Der har gennem flere år både i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne i Nordjylland været satset meget på at få innovation og entreprenørskab indarbejdet som en naturlig del af undervisningen i uddannelserne. Dette er også lykkedes med stor succes, men det giver problemer, når de unge fortsætter på de videregående uddannelser, hvor de så ikke kan bygge videre på deres opnåede kompetencer og viden inden for dette område.


Udtrykt på en anden måde af Poul Søe Jeppesen, Direktør Aalborg Handelsskole (AH):


-          ”Innovation og iværksætteri er en vigtig del af de studerendes hverdag, hvor fokus er at bruge de erhvervede kompetencer. I Aalborg har vi et unikt samarbejde kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner imellem, dette samarbejde er en vigtig brik i udviklingen af et stærkt incubatormiljø, hvor de studerende er med til at udvikle regionens erhvervsliv på længere sigt”.


På AH’s handelsgymnasium udbydes syv studieretninger, hvor af to er henholdsvis innovation og entreprenørskab, som er direkte rettet mod unge potentielle iværksættere. Fordelt på årgange oplyser AH flg. optag på studieretningerne innovation og entrepreneørskab (Bilag 3 i Dokumentation af efterspørgsel):


-          2016-2017: 277 elever


-          2015-2016: 270 elever


-          2014-2015: 291 eleverEn del af disse studerende bliver CVR-registreret og virksomhedsejere allerede inden de har afsluttet deres HHX.  Kontorleder på AH, Inge Golding Fåborg, oplyser samtidigt, at de forventer en stigende interesse for de to studieretninger i de kommende år, - ikke mindst på baggrund af den nye reform, som giver eleverne færre valgmuligheder. Aalborg Handelsskole har således allerede stor fokus på innovation og entreprenørskab i deres udbud af uddannelser, men for at bevare dette fokus er det nødvendigt, at de unge tilbydes mulighed for at bygge videre på den allerede erhvervede viden og kompetencer inden for området, så de efterfølgende kan tilføre ny viden om forretningsudvikling og innovation til virksomhederne i Nordjylland. Der er således en stor efterspørgsel fra de unge på muligheder for at uddanne sig inden for dette område.


 


Kilder i dette afsnit


-          Next Step: https://www.ucn.dk/forskning/forskningsprogrammer/professionsudvikling-og-uddannelsesforskning/next-step, og https://www.facebook.com/groups/1426426400996569/?fref=ts


-          Regionsrådets uddannelsesplan 2015-2018 http://www.rn.dk/~/media/Rn_dk/Regional%20Udvikling/Regional%20Udvikling%20sektion/Uddannelse%20og%20kompetence/Regionsr%C3%A5dets%20Uddannelsesplan%202015-2018.ashx


-          REVUS: http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Strategier-og-planer/REVUS


-          UCN Dimittendundersøgelse 2015 (kan rekvireres efter ønske)


-          UCN Strategi 2020 http://www.ucn.dk/om-ucn/organisation/organisation/strategi-2020


-          Aalborg Handelsskole: http://www.ah.dk/


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Sikring af fødekæden til regional målopfyldelse


En væsentlig udviklingsfaktor i forhold til at realisere vækstpotentialet i de nordjyske erhverv er at sikre en god fødekæde af iværksættere og kompetent arbejdskraft.


Viljen til at blive iværksætter eller arbejde med innovation og intraprenørskab vurderes som høj, og fra vores naboinstitution, EAAA, viser deres foreløbige tal fra PBA i Innovation og Entrepreneurship, at der stor interesse. De mennesker, som vi skal understøtte i at gå ud regionalt og gøre en forskel og skabe nye virksomheder/ny innovation, er således tilstede.


En undersøgelse fra AAU viser at:


-          En lang række virksomheder, som eksempelvis Gabriel, Dolle, Aalborg Portland etc., har dimittender fra de kreative, innovative uddannelser ansat, men flere service- og produktionsvirksomheder kunne drage nytte af medarbejdere med kreative, innovative og digitale kompetencer.” (Kreative Nord: 2014).


Samme undersøgelse beskriver en betydelig fraflytning efter endt uddannelse, og peger på et uforløst iværksætterpotentiale.


Fra UCN Business og Teknologi dimitterede i 2015 867 studerende alene fra de KVU-uddannelser, der har direkte adgang til PBA i Innovation og Entrepreneurship, og som derfor er potentielle ansøgere til uddannelsen. Disse understøtter de kreative digitale erhverv og innovative inhouse-funktioner i det øvrige erhvervsliv. Med mulighed for at fortsætte på en PBA i Innovation og Entrepreneurship vil denne gruppe have mulighed for at kunne skærpe disse efterspurgte kompetencer yderligere.


I forhold til at skabe vækst, peger Aalborg Kommune på, at de kreative digitale erhverv kan bibringe ekstra værdi i andre brancher, men at der ikke findes nøgletal på omfanget af økonomisk aktivitet genereret af kreative digitale virksomheder i andre sektorer. En ny undersøgelse fra oktober 2015 påpeger dog, at 76% af de virksomheder fra andre brancher, som har arbejdet med kreative virksomheder, oplever at samarbejdet i høj eller meget høj grad er værdiskabende. (De kreative erhverv i Aalborg 2015).
Det handler således om at knytte kreative og mere traditionelle erhverv sammen. PBA i Innovation og Entrepreneurship understøtter netop synergieffekten mellem forskellige erhverv, idet optagegrundlaget indbefatter alle grunduddannelserne fra Teknologi- og Businessuddannelserne ved UCN. I dag er denne sammensmeltning af fagligheder ikke mulig på de øvrige PBA-uddannelser i Nordjylland.


 


Erfaring fra andre regioner vs. Nordjylland.


Hidtidige beskæftigelseserfaringer fra andre danske institutioner med PBA i Innovation og Entrepreneurship er også meget positive. Fx dimitterede Erhvervsakademiet i Aarhus (EAAA) jf. deres egne tal 24 studerende i januar 2014, og ud af disse har 19 startet egen virksomhed, og de øvrige 5 er i fast job, hvilket vil sige, at der er en beskæftigelsesgrad på 100% og dermed en samfundsmæssig gevinst. Det dokumenterer, at ansøgerne – som også er aftagerne af uddannelsen – har et behov.


EAAA oplyser desuden, at de kun har to studerende fra Nordjylland gående. Dermed er det ikke sandsynligt, at de kan løfte den udfordring, vores region har.


 


Antallet af iværksættere i Danmark er i høj grad konjunkturbestemt, idet højkonjunktur giver mange iværksættere. Danske iværksættere er således i høj grad iværksættere af lyst fremfor af nød. Over tid har iværksættertendensen været opadgående henover konjunkturudsving, men regionalt har der været forholdsvise store udsving i antallet. Selvom det varierer fra region til region, er det stort set altid Region Nordjylland, der har haft det laveste antal iværksættere; også selvom kurven er stigende for Nordjylland (DST, se bilag 1). Der er således et klart behov for en styrket indsats på området, for at få flere innovative og vækstorienterede virksomheder i Nordjylland, med henblik på at forbedre Region Nordjyllands produktivitet, beskæftigelse og velstand.


 


Sammenhængende uddannelse i regionen


Det forventede optag på PBA i Innovation og Entrepreneurship hænger tæt sammen med optaget på UCN’s øvrige 2‐årige fuldtidsuddannelser (KVU-uddannelser). Det er vores erfaring, at de mere entreprenante studerende findes bredt på alle vores uddannelser, men måske især på vores tekniske og merkantile uddannelser. For eksempel kan nævnes serviceøkonom, produktions teknolog, markedsføringsøkonom, el‐ og VVS installatør, procesteknologer, multimediedesignere, finansøkonomer og datamatikere.


 


Dimittender årligt


Vi ønsker et optag på 70 studerende. Vores erfaring, fra vores øvrige top-up-uddannelser på Business viser, at frafaldet i 2015 lå mellem 3,1% og 16% over normeret studietid; Fra 2010-2015 lå frafaldet i gennemsnit på tværs af top-up-uddannelserne på 10,86%, hvilket betyder, vi vil kunne dimittere mellem 59 og 68 baseret på 2015-tallene, og svarende til 62 dimittender baseret på tallene fra de sidste fem år.
Vi mener, optagetallet på 70 er realistisk; dels målt ud fra interessen for Next Step på 140 studerende årligt. Endvidere vil det svare til, at ca. 10% af vores KVU’er med direkte adgang, ville kunne have interessen, og målt alene i forhold til Aalborg Handelsskoles linjer inden for innovation og entreprenørskab, med 270-291 elever årligt, synes målet realistisk (se Bilag 3, Dokumentation af efterspørgsel)


 


Kilder til dette afsnit


-         Aalborg Handelsskole: se bilag 3 i Dokumentation af efterspørgsel


-         DST: Danmarks Statistik, eStatistik: Udviklingen i 2014 og 2015 estimeret på baggrund af udviklingen i cvr-registreringer i iværksætterbrancher, renset for genstartere.


-         De kreative erhverv i Aalborg (2015): http://www.aalborg.dk/media/3722879/de-kreative-digitale-erhverv-i-aalborg.pdf


-         EAAA: Foreløbige tal fra Erhvervsakademiet i Aarhus indhentet pr telefon


-         EAAA: Studievejledningen, Erhvervsakademi Aarhus


-         Kreative Nord 2014, AAU http://vbn.aau.dk/files/207709522/KREATIVE_NORD_teknologiske_og_digitale_potentialer.pdf


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Metode til afdækning af behov


På grund af uddannelsens særlige karakter er det vanskeligt at kontakte centrale aftagere for at afdække, hvad de mener, da de primære aftagere er de studerende selv og sekundært samfundet. Tertiært er aftagerne de virksomheder, som har behov for intraprenante og innovative medarbejdere. Disse virksomheder findes inden for de brancher, som de grunduddannelser, der er kvalificerende for at søge ind på PBA i Innovation og entrepreneurship, retter sig mod. Dvs. så godt som alle typer af service- og producerende virksomheder.


Vi har på baggrund af ovennævnte valgt en anden vej, nemlig at:


a)      Undersøge behov udtrykt i eksisterende publikationer og analyser, heri indgår bl.a. et blik på, hvad analyser på tværs af ovennævnte brancher har til fælles i form af ønsker om fremtiden. Resultatet heraf er sammenfattet nedenfor.


b)      Foretage en kvalitativ, dialogbaseret undersøgelse med en række interessenter, som udfoldet neden for under afsnittet Dialog med eksterne interessenter.


Ad a) Eksisterende publikationer med ønsker for Nordjyllands fremtid


FremKom-analysen har til sigte at sætte fokus på fremtidens kompetencebehov i Nordjylland. På den måde viser rapporter og resultater, hvilke kompetencebehov og –udfordringer, der findes blandt nordjyske virksomheder og organisationer nu og fem år frem i tiden. FremKom sikrer således fokus på væksterhvervenes behov. FremKom er udarbejdet siden 2007, hvor Vækstforum og det tidligere Beskæftigelsesregion Nordjylland (nu Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord) søsatte projektet (Fremkom).
Fremkom3 fra 2016 viser, at der i fremtiden vil blive større efterspørgsel på: 1) proceskompetence til udvikling frem for afgrænset arbejdsfunktion, 2) selvledelse, 3) at gå andre fag i møde med sit eget fag, og 4) brugerdrevet innovation.


REVUS, den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som er Regionsrådets og Vækstforums fælles strategi for fremtidens Nordjylland peger på, at de motorer, der skal trække Nordjylland op på et landsgennemsnit, hvad angår højtuddannede er: 1) innovation, 2) en fælles, koordineret vækstdagsorden fx gennem Business Region North-samarbejdet, (som UCN indgår aktivt i),  og 3) en ekstraordinær indsats for at vækstiværksættere via erhvervsfremme, kan løfte den nordjyske produktivitet fra 91% op på et landsgennemsnit. Ligeledes er Regionsrådets Uddannelsesplan 2015-2018 optaget af at uddanne til fremtidens arbejdsmarked, og at der skal satses på uddannelse, innovation og entreprenørskab.  Publikationer og analyser er inddraget i øvrige afsnit, hvor relevant for besvarelsen.


Ad b) Dialog med eksterne interessenter


Ovenstående har udmøntet sig i, at vi har haft en dialog med flg.:


-          De studerende


-          Aalborg Handelsskole


-          Dana (A-kasse for selvstændige og iværksættere)


-          ASE (A-kasse for selvstændige)


-          Erhverv Norddanmark (Tværfagligt erhvervsnetværk, grundlagt i år 1431 og repræsenterer over 500 virksomheder inden for handel, industri, service og liberale erhverv)


-          KKR (De nordjyske kommuner)


-          Region Nordjylland


-          Væksthus Nordjylland


-          Arctic Group


-          Dansk Industri


 


Dialogen har bl.a. udmøntet sig i erklæringer fra ovennævnte organisationer og virksomheder, hvor de udtrykker støtte til oprettelse af et udbud af PBA i Innovation og Entrepreneurship i Nordjylland. Støtteerklæringerne er vedlagt i bilaget, Dokumentation af efterspørgsel. I erklæringerne er hver interessents særinteresse og årsag til at støtte en nyt udbud præciseret. Endvidere har vi været i dialog med Dansk Industri og ASE, som udtrykker både sympati og interesse for et nordjysk udbud, men begge har en politik om ikke at støtte nogen uddannelser specifikt; derfor er der fra dem ingen støtteerklæringer.
Ud over dialog med organisationer og virksomheder, har der også været fokus på de studerende, som det fremgår ovenfor ved Behov udtrykt fra en bred kreds af interessenter


 


Kilder i dette afsnit


-          FremKom: http://fremkom.dk/


-          REVUS: http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Strategier-og-planer/REVUS


-          Regionsrådets uddannelsesplan 2015-2018 http://www.rn.dk/~/media/Rn_dk/Regional%20Udvikling/Regional%20Udvikling%20sektion/Uddannelse%20og%20kompetence/Regionsr%C3%A5dets%20Uddannelsesplan%202015-2018.ashx


 


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Der har gennem flere år både i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne i Nordjylland været satset meget på at få innovation og entreprenørskab indarbejdet som en naturlig del af undervisningen i uddannelserne. Folkeskolerne arbejder meget bevidst med at få eleverne til at fokusere på: ”At et fremtidigt arbejde også kan være som arbejdsgiver og ikke kun som arbejdstager” (Thomas Overgaard, erhvervsplaymaker Aalborg Kommune, skoleforvaltningen). Dette er også lykkedes med stor succes, men det giver problemer højere oppe i uddannelsessystemet, når de unge fortsætter på de videregående uddannelser, hvor de så ikke kan bygge videre på deres opnåede kompetencer og viden inden for dette område. I UCN’s optik eksisterer der et hul i fødekæden til målopfyldelse.


 


Sammenhæng med UCN’s øvrige tilbud


UCN udbyder en lang række af de uddannelser, som er adgangsgivende (LEP-bekendtgørelsen) for PBA i Innovation og Entrepreneurship. Det gælder både for teknologi- og businessuddannelser. Der findes dog ikke noget tilbud til disse studerende, såfremt de ønsker uddannelse i innovation og entreprenørskab efter KVU/EA; her henvises de til AAU, som først har tilbud til nogle af dem på kandidatniveau (se afsnit: Samspil med universitet).


I sammenhæng med et Next Step-forløb i praktikperioden vil de studerende kunne komme til også at arbejde sammen med studerende, som ikke har adgang til PBA i Innovation og Entrepreneurship. Fx deltager studerende fra sundhedsuddannelserne og lærer/pædagoguddannelserne i Next Step, og udgør således en platform, hvor professioner kan mødes på tværs, og innovativt arbejde på at skabe nye typer af samarbejder og nye forretningskoncepter i tråd med de politiske ønsker nævnt ovenfor.


 


Samspil med Aalborg Universitet


Aalborg Universitet tilbyder flere kandidatuddannelser med et indhold, der til dels ligger i forlængelse af PBA i Innovation og Entrepreneurship – både inden for cand. merc. og ingeniørstudier (se ”Uddannelsestjekker”). Fx har de kandidatuddannelsen Operations and Innovation Management/Media Management dog på AAU’s udbud i København; den lægger sig op af en mere ingeniørpræget, teknologisk tilgang. I Aalborg har AAU cand. merc. i Economics and Business Administrations/Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics. Uddannelsen bygger oven på en HA, og professionsbachelorer med en mere praksisnær tilgang har således ikke direkte adgang, men der eksisterer forskellige meritaftaler for nogle af vores forskellige KVU’er. Målet med AAU’s uddannelser er endvidere mere ledende og økonomistyrende inden for innovative virksomheder end innoverende tæt på praksis og professioner, som er den tilgang UCN står for. Vi mener, UCN vil supplere og komplementere AAU’s tilbud; - ikke mindst fordi tilbuddene ikke er på samme kvalifikationsniveau. 


For os at se er der et hul i fødekæden for de KVU-uddannede, som på baggrund af en professionsfaglighed gerne vil den lige vej ud i beskæftigelse efter bacheloreksamen. Der er dog muligheder på kandidatniveau; ikke mindst hvis man fraflytter Nordjylland, hvilket ikke giver vores region flere vækstiværksættere.


AAU og UCN har fælles ambitioner for et innovativt og entreprenant Nordjylland; Således udtrykt af Inger Askehave, prorektor AAU:


-          Vi har et fantastisk solidt samarbejde uddannelsesinstitutionerne imellem i kommune og region. Det giver nogle unikke muligheder – både for at bringe vores nuværende studerende sammen på tværs af institutionerne – men også for at bygge bro igennem hele uddannelsessystemet, og dermed lede unge mennesker i den uddannelsesmæssige retning, der er den helt rigtige for dem”.


-          Undervisning i innovative processer og gennemførelse af innovative projekter igennem uddannelsesforløbet skal ruste de unge til at starte som iværksættere i regionen efter endt uddannelse.


Aalborg Kommune vil skabe rammerne for udvikling af et endnu stærkere incubatormiljø, hvor de studerende gennem uddannelsen sikres mulighed for at afprøve projekter og ideer i virkeligheden”.


Ambitionen fra både Aalborg Kommune og AAU er således ganske klar. Vi vil gerne samarbejde på tværs mhp. at skabe resultater lokalt i Nordjylland.


 


Kilder


-         Inger Askehave: Uddannelsesstrategi 2015-2018, Aalborg Kommune.


-         LEP-bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=177119


-         Next Step: https://www.ucn.dk/forskning/forskningsprogrammer/professionsudvikling-og-uddannelsesforskning/next-step, og https://www.facebook.com/groups/1426426400996569/?fref=ts


-         Thomas Overgaard, erhvervsplaymaker Aalborg Kommune, skoleforvaltningen. Telefoninterview august 2016


-         Uddannelsestjekker: http://www.uddannelsestjekker.aau.dk/


-         Aalborg Handelsskole: http://www.ah.dk/


Rekrutteringsgrundlag

Potentielle ansøgeres baggrund


De potentielle ansøgere kan komme med meget forskellig baggrund:


-          Studerende med direkte adgang – kommer direkte fra KVU


-          Studerende med direkte adgang – har en KVU, men kommer ikke i direkte forlængelse heraf


-          Studerende med anden adgang – der kommer direkte fra forskellige andre typer af hel eller delvist færdiggjorte uddannelser, og vurderes egnede på baggrund af reglerne for realkompetencevurdering


-          Studerende med anden adgang – der ikke kommer i direkte forlængelse af forskellige andre typer af hel eller delvist færdiggjorte uddannelser, og vurderes egnede på baggrund af reglerne for realkompetencevurdering


UCN udbyder langt de fleste af de KVU-uddannelser, som adgangsbekendtgørelsen nævner, og hvorfra der er direkte adgang til PBA i Innovation og Entrepreneurship. Her fra vil de primære ansøgere komme. Nogle i direkte i forlængelse af KVU’en, men det er også sandsynligt, at uddannelsen kan tiltrække studerende, som har været ude i arbejde, og som vender tilbage til uddannelsessystemet for at vinkle karrieren på ny. Fx datamatikeren, der ved at sidde ude i job har fået øje på sig selv, er modnet og er blevet klar til at realisere planerne om at blive selvstændig, eller fx får orlov til videreuddannelse og kan vende tilbage til jobbet som intraprenør.


Potentielle ansøgeres ønsker


Vi forventer, at det nye udbud af uddannelsen PBA i Innovation og Entrepreneurship især vil blive valgt af studerende, der overvejer uddannelse og job inden for følgende områder: Iværksætter/selvstændig, konsulent i forskellige udgaver, projekt- og/eller procesleder i fx en udviklingsafdeling med udgangspunkt i den faglighed, som deres KVU-uddannelsesbaggrund giver; Målet er primært beskæftigelse i den private sektor, og sekundært den offentlige sektor.


UCN har gennem flere år gjort en stor indsat for at implementere innovation og entrepreneurship som en naturlig del i undervisningen i alle vore uddannelser. Vi har således målrettet afviklet kursusforløb inden for området rettet mod både studerende og medarbejdere. Desuden har vi for at styrke indsatsen i egen organisation oprettet en innovationsafdeling på tværs af hele organisationen, med henblik på at få fokus rettet mod iværksætteri. Innovationsafdelingen har også til opgave at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet, et samarbejde som allerede har båret frugt. Målet for UCN er med denne indsats, at få fokus på mulighederne inden for innovation og iværksætteri og dermed forhåbentlig være med til at få flere studerende til at vælge iværksættervejen. Gennem dette arbejde har vi erfaret, at de potentielle iværksættere findes inden for alle uddannelser, og vi ser derfor et stort rekrutteringsgrundlag i vores egen institution. Desuden har vi som nævnt erfaringer fra Next Step-projektet, der fortæller, at der er er stor søgning til studier i innovation og entrepreneurship.


 


Potentielle ansøgere fra Aalborg Handelsskole


UCN mener, at nogle vil søge forskellige KVU-uddannelser alene med det formål at tage PBA i Innovation og Entrepreneurship; fx de studerende fra Aalborg Handelsskole (AH).


Tallene fra AH taler næsten for sig selv. Når der ud af en årgang i 2016/17 på handelsgymnasiet er 277 elever, der vælger enten studieretningen innovation eller entreprenørskab, er der også en stor gruppe unge i vores lokalområde, der har et ønske om at gå videre inden for dette område (Se ”Dokumentation af efterspørgsel for PBA i Innovation og Entrepreneurship på UCN”).


 


Konsekvenser for eksisterende udbud og uddannelser


Det nye udbud forventes ikke at have konsekvenser for eksisterende udbud og uddannelser. Vi er naturligvis vidende om, at Erhvervsakademiet i Aarhus (EAAA) allerede udbyder PBA i Innovation og Entrepreneurship, men vi ser ikke UCN’s udbud som et konkurrerende udbud til dem, da de ikke optager unge fra Nordjylland. Således oplyser EAAA, at der på deres nuværende årgang kun er to nordjyder ud af 105 studerende (jf. studievejledningen). Vi anser det derfor ikke for sandsynligt at et udbud af PBA i Innovation og Entrepreneurship i Aalborg vil kunne trække unge fra region midt til Nordjylland. Umiddelbart ser vi således ingen interessekonflikter ved oprettelse af et nyt udbud i Nordjylland.


I forhold til UCN’s egne uddannelser forventer vi, at det er en bestemt type studerende, der vil søge PBA i Innovation og Entrepreneurship snarere end studerende fra en bestemt uddannelse. Dvs. vi både vil få studerende, der kommer direkte fra KVU, men også vil tiltrække studerende, som ellers ville have stoppet efter KVU, da de ved, de vil være selvstændige, og som der derfor ikke er et tilbud til i dag. Disse studerende er således ”nye” studerende, som andre uddannelser ikke mister.


 


Kilder til dette afsnit-          EAAA: Foreløbige tal fra Erhvervsakademiet i Aarhus indhentet pr telefon


-          EAAA: Studievejledningen, Erhvervsakademi Aarhus


 Forventet optag

UCN overvåger systematisk sammenhængen mellem antal af optagne på en række tekniske og merkantile uddannelser, antallet af dimittender fra disse uddannelser og dimittendernes beskæftigelsesgrad. Hvis der er en relativ høj ledighed blandt dimittender fra uddannelse fastlægger UCN selv et maximum niveau for optagelse på uddannelsen. PBA i Innovation og Entrepreneurship vil blive omfattet af denne procedure.


Med afsæt i ovenstående rekruttering forventes nedenstående optag for de kommende tre år:


2017: 70 dimittender


2018: 70 dimittender


2019: 70 dimittender (Muligvis flere, såfremt de mange fra AH holder ved)


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

UCN har allerede et veludbygget samarbejde med både små og mellemstore virksomheder i Nordjylland, og vi ser derfor ikke de store udfordringer i at finde praktikpladser. Det vil således være naturligt at bygge videre på det netværk, vi allerede har opbygget inden for eksisterende uddannelser. Vi forestiller os, at praktikpladserne typisk kan være:


-          virksomheder, der arbejder med produktudvikling og innovation, som både kan være inden for service- og produktionsområdet i såvel private virksomheder som i offentlige institutioner


-          inden for tværgående stabsfunktioner, projektledelse osv.


-          i allerede etablerede iværksættervirksomheder


-          i egen virksomhed via Next Step


Umiddelbart anser vi det for sandsynligt, at vi kan skaffe praktikpladser til alle i Nordjylland. Dette vurderes blandt andet ud fra den opbakning, det lokale erhvervsliv har givet udtryk for i deres støtteerklæringer (Se ”Dokumentation af efterspørgsel for PBA i Innovation og Entrepreneurship i Nordjylland”). Next Step forventes også at kunne tiltrække en del; Vi ved at mange studerende vælger denne praktikform, og fordi de har et stort ønske om at starte egen virksomhed, vurderer vi, at en stor del af de studerende vil vælge/foretrække denne mulighed.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C8 - Foreløbig godkendelse af nyt udbud - PB(O) i Innovation og entrepreneurship - UCN (Aalborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev
UCN - Godkendelse af nyt udbud - PBO Innovation og Entrepreneurship.pdf