Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Bioanalytisk Diagnostik - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
03/10-2016 08:36
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
Næstved til Køge

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Christian Moldt Telefon 72 48 22 58 E-mail chmo@ucsj.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Bioanalytisk Diagnostik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Biomedical Laboratory Science

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Biomedical Laboratory Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følger gældende regelgrundlag, dvs.:  • Adgang via gymnasial eksamen:


Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C  • Adgang via erhvervsuddannelse:


Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)


Specifikke adgangskrav: Dansk C og kemi C og matematik C og naturfag C og engelsk D  • Adgang via anden uddannelse:


5 gymnasiale enkeltfag


Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning om flytning af bioanalytikeruddannelsen.pdf

Begrundelse for flytning


UCSJ har på nuværende tidspunkt udbud af bioanalytikeruddannelsen i Næstved. UCSJ ønsker at flytte udbuddet af bioanalytikeruddannelsen i Næstved til Køge således, at UCSJ efter planen kan udbyde uddannelsen i Køge fra 2022.


UCSJ ønsker at flytte udbuddet af bioanalytikeruddannelsen (ordinær og e-læring) fra Næstved til Køge af flere årsager.


Overordnet set ønsker UCSJ at styrke udviklingen i Region Sjælland. Flytningen indgår som del af en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, som UCSJ’s bestyrelse besluttede i foråret 2016. Flytningen er således en af flere ændringer i en ny udbudsstruktur, der har til formål at målrette UCSJ’s aktiviteter til den regionale udvikling, bidrage til at løfte regionens uddannelsesniveau og at sikre forsyningen af arbejdskraft. Se bilag 2 for mere om den nye samlede udbudsstruktur, herunder argumenterne herfor.


Mere specifikt ønsker UCSJ særligt med flytningen af bioanalytikeruddannelsen til Køge at understøtte Region Sjællands udvikling ved at medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft til regionens nye hovedsygehus, Sjællands Universitetshospital.  


Sjællands Universitetshospital i Køge vil, når det står færdigt i 2022, have over 4000 ansatte og være et kraftcenter for avanceret og stærkt specialiseret behandling inden for hjertesygdomme, blodsygdomme og sygdomme i hjernen og nervesystemet (Region Sjælland 2016). Der vil derfor være et stort behov for kvalificeret arbejdskraft fra mange forskellige faggrupper, herunder bioanalytikere. Undersøgelser fra blandt andre Danske Professionshøjskoler viser i den sammenhæng, at dimittender med en videregående uddannelse i stort omfang bosætter sig og finder beskæftigelse i det nærområde, hvor de har taget deres uddannelse (Danske Professionshøjskoler 2016; University College Sjælland 2016; Center for VækstAnalyse 2014). Den regionale uddannelsesdækning har derfor betydning for Sjællands Universitetshospital fremtidige rekrutteringsmuligheder.


Samtidig med at UCSJ med flytningen af udbuddet vil medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft til Sjællands Universitetshospital, vil vi forsyne den øvrige del af regionen med veluddannede bioanalytikere i såvel den primære som sekundære sundhedssektor. Det sikres ved, at vi også udbyder bioanalytikeruddannelsen som e-læringsuddannelse fra Køge. Tilbuddet henvender sig til studerende, som typisk kan være bosat i længere afstand fra uddannelsesstedet, dvs. i hele Region Sjælland. Uddannelsen udbydes allerede i dag fra Næstved, som både ordinær og e-læringsbaseret uddannelse.


Derudover ønsker UCSJ med flytningen af udbuddet af bioanalytikeruddannelsen at styrke det faglige miljø omkring uddannelsen. Der vil på Sjællands Universitetshospital være forsknings- og udviklingsaktiviteter på højt niveau, hvor forskningen vil foregå i samarbejde med andre forskningsinstitutioner i Danmark og forskere fra både ind- og udland. Desuden vil Sjællands Universitetshospital være et stort uddannelsessted for mange forskellige faggrupper. Fra læge- og sygeplejerskestuderende til social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter, radiografer, lægesekretærer m.fl. (Region Sjælland 2015). Placeringen af udbuddet i Køge vil på den baggrund sikre mulighed for, at vidensmedarbejdere og studerende på bioanalytikeruddannelsen kan indgå i forsknings- og udviklingsaktiviteter på Sjællands universitetshospital. Ligesom et udbud i Køge vil give mulighed for et tæt samarbejde med en række forskellige faggrupper og et højt specialiseret fagmiljø på hospitalet. Et samarbejde der vil styrke bioanalytikeruddannelsens adgang til relevant praksisviden og mulighed for at opøve de studerendes tværprofessionelle kompetencer.


Til støtte for flytning af bioanalytikeruddannelsen fra Næstved til Køge samt sygeplejerskeuddannelsen fra hhv. Næstved og Roskilde til Køge har UCSJ indhentet en udtalelse fra sygehusdirektør Henrik Villadsen ved Sjællands Universitetshospital. Det fremgår heri, at flytningen af bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen vil understøtte universitetshospitalets ambitioner på uddannelsesområdet, herunder understreges det bl.a:  “at der på hospitalet er særdeles gode muligheder for samarbejde mellem en række forskellige sundhedsfaglige faggrupper, hvilket vil være til gavn for både studerende og dimittender” (se bilag 4 for hele udtalelsen).


Endelig skal det bemærkes, at UCSJ har undersøgt de offentlige transporttider til både det nuværende udbud i Næstved og til et nyt udbud i Køge (se bilag 5).  Undersøgelsen viser, at transporttiderne for de studerende ikke vil blive forringet ved et udbud i Køge. Det kan i den forbindelse fremhæves, at ved at flytte bioanalytikeruddannelsen til Køge vil et større antal studerende have kortere transporttid til uddannelsen, da der er tale om et geografisk område med større befolkningstæthed.


Rekrutteringsgrundlag

Ved at lægge udbuddet af bioanalytikeruddannelsen i nærheden af det kommende universitetshospital i Køge opstår helt unikke muligheder for at uddanne bioanalytikere til jobs med en meget bred vifte af specialer. Denne unikke placering forventes at kunne tiltrække studerende fra hele Region Sjælland. 


Derudover forventes det, at det nye udbuds lokation især kan tiltrække studerende fra de nærliggende kommuner: Køge, Stevns, Faxe, Ringsted, Lejre, Roskilde, Greve og Solrød. Rekrutteringsgrundlaget i disse kommuner er på 8.677 personer svarende til ca. 45% af regionens samlede rekrutteringsgrundlag (se bilag 5 for beregning af rekrutteringsgrundlaget).


Forventet optag

Der forventes et årligt optag på 58 studerende fra 2022 baseret på de nuværende optagelsestal.


Det bemærkes, at denne ansøgning alene vedrører flytningen af uddannelsen, og at vi ikke her tager stilling til, om der evt. kan være behov for at ændre dimensioneringen frem mod år 2022. UCSJ vil som altid løbende vurdere behovet for ændret dimensionering og søge ministeriet herom, hvis det bliver aktuelt.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

UCSJ har på nuværende tidspunkt praktikaftaler for bioanalytikeruddannelsen, der dækker hele regionen, og de studerende er sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen. Der forventes ingen ændringer af dette ved flytning af uddannelsen til Køge.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
E1 - Afgørelse afventer - PB i Bioanalystik diagnostik - UCSJ (Køge).pdf

Samlet godkendelsesbrev