Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Sygepleje - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
03/10-2016 08:33
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
Næstved til Køge

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Christian Moldt Telefon 72 48 22 58 E-mail chmo@ucsj.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Sygepleje

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Nursing

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i sygepleje

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Science in Nursing

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

KVOTE 1


For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 kræves én af følgende eksamener:


·       Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX)


·       Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)


KVOTE 2


For at kunne søge optagelse gennem kvote 2 kræves:


·       En adgangsgivende eksamen, som gør ansøgeren optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer, som ansøgeren gerne vil vurderes på.


eller


·       9 måneders erhvervserfaring på gennemsnitlig 28 timer om ugen, inden for en sammenhængende periode af 2 år:


·       Dansk på A-niveau


·       Engelsk på B-niveau


·       Bioteknologi på A-niveau eller Biologi eller Fysik eller Kemi eller Matematik alle på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau


·       Samfundsfag på C-niveau eller Psykologi på C-niveau


eller


Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) indeholdende fagene:


·        Dansk på C-niveau


·        Naturfag på C-niveau


·        Engelsk på D-niveau


eller


·        Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen


eller


·        Andet adgangsgrundlag


Hvis ansøgeren ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan ansøgeren søge om optagelse med særlig tilladelse. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorformandskabet for sygeplejerskeuddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation til ansøgning om flytning af sygeplejerskeuddannelsen fra Næstved til Køge.pdf

Begrundelse for flytning


UCSJ har på nuværende tidspunkt udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde, Næstved, Slagelse og Nykøbing F. UCSJ ønsker at flytte udbuddet af sygeplejerskeuddannelsen i Næstved til Køge, således at UCSJ efter planen kan udbyde uddannelsen i Køge fra 2022.


UCSJ ønsker at flytte udbuddet af sygeplejerskeuddannelsen fra Næstved til Køge af flere årsager.


Overordnet set ønsker UCSJ at styrke udviklingen i Region Sjælland. Flytningen indgår som del af en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, som UCSJ’s bestyrelse besluttede i foråret 2016. Flytningen er således en af flere ændringer i en ny udbudsstruktur, der har til formål at målrette UCSJ’s aktiviteter til den regionale udvikling, bidrage til at løfte regionens uddannelsesniveau og at sikre forsyningen af arbejdskraft. Se bilag 2 for mere om den nye samlede udbudsstruktur, herunder argumenterne herfor.


Mere specifikt ønsker UCSJ særligt med flytningen af sygeplejerskeuddannelsen fra Næstved til Køge at understøtte Region Sjællands udvikling ved at medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft til regionens nye hovedsygehus, Sjællands Universitetshospital.


Sjællands Universitetshospital i Køge vil, når det står færdigt i 2022, have over 4000 ansatte og være et kraftcenter for avanceret og stærkt specialiseret behandling inden for hjertesygdomme, blodsygdomme og sygdomme i hjernen og nervesystemet (Region Sjælland 2016). Der vil derfor være et stort behov for kvalificeret arbejdskraft fra mange forskellige faggrupper, herunder sygeplejersker. Undersøgelser fra blandt andre Danske Professionshøjskoler viser i den sammenhæng, at dimittender med en videregående uddannelse i stort omfang bosætter sig og finder beskæftigelse i det nærområde, hvor de har taget deres uddannelse (Danske Professionshøjskoler 2016; University College Sjælland 2016; Center for VækstAnalyse 2014). Den regionale uddannelsesdækning har derfor betydning for Sjællands Universitetshospital fremtidige rekrutteringsmuligheder.


Derudover ønsker UCSJ med flytningen af udbuddet af sygeplejerskeuddannelsen at styrke det faglige miljø omkring uddannelsen. Der vil på Sjællands Universitetshospital være forsknings- og udviklingsaktiviteter på højt niveau, hvor forskningen vil foregå i samarbejde med andre forskningsinstitutioner i Danmark og forskere fra både ind- og udland. Desuden vil Sjællands Universitetshospital være et stort uddannelsessted for mange forskellige faggrupper. Fra læge- og sygeplejerskestuderende til social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter, radiografer, lægesekretærer m.fl. (Region Sjælland 2015). Placeringen af udbuddet i Køge vil på den baggrund sikre mulighed for, at vidensmedarbejdere og studerende på sygeplejerskeuddannelsen kan indgå i forsknings- og udviklingsaktiviteter på Sjællands universitetshospital. Ligesom et udbud i Køge vil give mulighed for et tæt samarbejde med en række forskellige faggrupper og et højt specialiseret fagmiljø på hospitalet. Et samarbejde der vil styrke sygeplejerskeuddannelsens adgang til relevant praksisviden og mulighed for at opøve de studerendes tværprofessionelle kompetencer.


Til støtte for flytning af sygeplejerskeuddannelsen fra hhv. Næstved og Roskilde til Køge og flytning af bioanalytikeruddannelsen fra Næstved til Køge har UCSJ indhentet en udtalelse fra sygehusdirektør Henrik Villadsen ved Sjællands Universitetshospital. Det fremgår heri, at flytningen af sygeplejerskeuddannelsen og bioanalytikeruddannelsen vil understøtte universitetshospitalets ambitioner på uddannelsesområdet, herunder understreges det bl.a:  “at der på hospitalet er særdeles gode muligheder for samarbejde mellem en række forskellige sundhedsfaglige faggrupper, hvilket vil være til gavn for både studerende og dimittender” (se bilag 4 for hele udtalelsen).   


UCSJ har undersøgt de offentlige transporttider til både det nuværende udbud i Næstved og til et nyt udbud i Køge (se bilag 5).  Undersøgelsen viser, at transporttiderne for de personer der bor i Stevns kommune vil få stor fordel af det nye udbud i Køge, da de vil få meget kortere transporttid til et udbud af sygeplejerskeuddannelsen. Til gengæld kan det ikke undgås, at de personer der bor i Næstved Kommune og den nordlige del af Vordingborg Kommune med en flytning fra Næstved til Køge vil få længere transporttid. Dog skal det bemærkes, at planen generelt øger uddannelsesdækningen, og at studerende har mulighed for at tage e-læringsuddannelsen i Slagelse, som henvender sig til studerende, som bor langt fra deres uddannelsessted og derfor kan være bosat i hele regionen under deres uddannelse.


Rekrutteringsgrundlag
Ved at lægge et udbud af sygeplejerskeuddannelsen i tæt kontakt til det kommende universitetshospital i Køge opstår helt unikke muligheder for at uddanne sygeplejersker til jobs med en meget bred vifte af specialer. Med denne unikke placering forventes det at kunne tiltrække studerende fra hele Region Sjælland. 

Derudover forventes det, at lokationen især kan tiltrække studerende fra de nærliggende kommuner: Køge, Stevns, Faxe, Ringsted, Lejre, Roskilde, Greve og Solrød. Rekrutteringsgrundlaget i disse kommuner er på 8.677 personer svarende til ca. 45% af regionens samlede rekrutteringsgrundlag  (se bilag 5 for beregning af rekrutteringsgrundlaget).

Forventet optag


Der forventes et årligt optag på 237 studerende fra 2022 baseret på de nuværende optagelsestal fra sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde og Næstved. Dette antal svarer til halvdelen af UCSJ’s samlede dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen.  


Det bemærkes, at denne ansøgning alene vedrører flytningen af uddannelsen, og at vi ikke her tager stilling til, om der evt. kan være behov for at ændre dimensioneringen frem mod år 2022. UCSJ vil som altid løbende vurdere behovet for ændret dimensionering og søge ministeriet herom, hvis det bliver aktuelt.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

UCSJ har på nuværende tidspunkt praktikaftaler for sygeplejerskeuddannelsen, der dækker hele regionen, og de studerende er sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen. Der forventes ingen ændringer af dette ved flytning af uddannelsen til Køge.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
E2 - Afgørelse afventer - PB i Sygepleje - UCSJ (fra Næstved til Køge).pdf

Samlet godkendelsesbrev