Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplomuddannelse i designledelse - Designskolen Kolding

Designskolen Kolding
03/10-2016 07:02
2016-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Efteruddannelseschef Mikael Sorknæs

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomuddannelse i designledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma degree in Design Management

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i designledelse

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma in Design Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Kunstneriske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til diplomuddannelsen i designledelse at forudsætter, at ansøgeren ved studiestart har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Optagelse på uddannelsen sker på baggrund af en vurdering af ansøgers uddannelsesmæssige baggrund, erhvervserfaring og ansøgers muligheder for at anvende uddannelsen i sit aktuelle arbejde.


Ansøgere skal beherske dansk, norsk eller svensk på højeste niveau. Derudover forudsættes det, at ansøgere kan læse og forstå engelsk. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant. 


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant. 


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Designledelse_MS.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

 I en verden med fokus på forandringer og nyskabelse er det vigtigt at forstå, hvad design kan. Design indeholder nogle helt fundamentale elementer, som måske bliver overset i den traditionelle forståelse af innovation som værende noget nyt og implementeret. Design er mere end det!


 Design i dag kredser om brugeroplevelsen hvad enten designet er et fysisk produkt, en service eller en strategi. For at kunne arbejde kvalificeret med brugeren har designfaget udviklet og samlet en række metoder til holde fokus på brugeren. Dette ses både i begyndelsen af designprocessen hvor feltstudier, kvalitative interviews, bodystorming, en-acting, cultural probes og andre involverende metoder anvendes til at forstå omfanget af det problem eller produkt der arbejdes med. I nogle tilfælde fører anvendelsen af disse metoder til radikale indsigter, der ikke ville være fremkommet uden inddragelse af brugeren. Senere i designprocessen involveres brugeren i testing af mock-ups og prototyper.


 For at kunne arbejde med brugeren kræver det på én gang stor fortrolighed med en designproces og samtidig en åbenhed og ydmyghed overfor de menneskelige mekanismer, man sætter i gang med sin egen tilstedeværelse. At kunne være åben og undersøgende uden at springe ud i en løsningsorienteret tankegang er en fundamental kompetence hos designeren. At der i denne divergerende fase er mange ideer og potentielle retninger i projektet kan være decideret angstprovokerende for nogle.


 At kunne lede denne proces kræver ikke alene stort menneskekendskab og indlevelsesevne. Det kræver også en dybtgående forståelse for de kreative processer, der sættes i gang i en designproces. En levet erfaring, der gør det muligt at støtte medarbejderne i de forskellige faser, de gennemgår. I de divergerende faser skal designlederen kunne guide og give plads, støtte i frustrationer og  anvise metoder. I de konvergerende faser skal designlederen kunne være med til at samle de kvalificerende bud på løsninger, holde fokus og sikre en grundig implementering.


 Designlederen skal have tilbundsgående forståelse for de alsidigheder en designproces rummer. At nogle af de bedste ideer måske opstår i en tidskrævende skitseringfase, der sker på baggrund af en grundig research. At sanselighed, indlevelsesevne og humor er ligeværdige med procesledelse, prototyper og implementeringsstrategier.


 Designskolen Koldings mission er at udbyde designuddannelse på højeste niveau, men også at udvikle og formidle designforskning og designfagligt udviklingsarbejde til både designprofessionelle og ikke-designprofessionelle. 

 Designskolen Kolding er gentagne gange de senere år blevet opfordret af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at udbyde kompetencegivende efter-/videreuddannelse, der også udløser ECTS point. Designskolen Kolding er nu klar at udbyde aktiviteter inden for dette område, og ser det som en forlængelse af sin mission om at fungere som lokal, regional og national drivkraft for samspillet mellem design, uddannelse, erhvervsliv og den offentlige sektor.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

 Designuddannelserne på DK og KADK er først i 2010 uddannelsesakkrediteret og forskningsevalueret med henblik på bachelor, kandidat og ph.d.-niveau. Akademiseringen har styrket refleksionsniveauet på uddannelserne betragteligt for dimittenderne i årene derefter. Behovet for efter/videreuddannelse af designere uddannet før 2013, hvor de første kandidater dimitterede, er bl.a. som følge af uddannelsernes udvikling stigende. På designskolerne oplever vi således et stærkt ønske fra vores alumner om at supplere deres uddannelse med de mere akademiske og metodiske kompetencer.


 Designskolen Kolding oplever ligeledes en stigende efterspørgsel fra ikke-designere på generiske kompetencer i designmetode. Mange små og mellemstore virksomheder er gennem efteruddannelsesforløb under designklyngen Design2innovate blevet introduceret til hvorledes, generiske designkompetencer kan gøre en stor forskel i de daglige opgaver i virksomheden eller institutionen. Med begejstringen for design-introduktionerne følger naturligt ønsket om mere. Mange har udtrykt ønske om supplerende kurser – andre igen om formelle kompetencer – altså ECTS-givende forløb.


 Eksempelvis har DK lavet skræddersyede uddannelsesforløb for handicapforvaltningerne  i Vejle Kommune oig Ikast Brande Kommune. Begejstrede kursister/medarbejder efterspørger naturligt muligheden for at kunne dokumentere deres opnåede kompetencer således, at de tæller med i deres karriereudvikling med større tyngde.


 Designskolen Kolding forventer at udbyde 2-3 diplommoduler pr. semester med et optag på ca. 14-18 studerende pr. modul.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 Designskolen Kolding har været i kontakt med flere centrale intressenter og deres tilkendegivelser kan ses i den vedhæftede PDF.   


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

 Vi oplever en kolossal interesse for design tænkning og metode fra ikke-designere. En diplom i designledelse vil således være en naturlig måde at komme denne interesse i møde. Behovet for at styrke det tværfaglige mindset er stort – men det kræver en særlig fortrolighed med at facilitere en proces.


 Designskolen Kolding udbyder både bachelor- og kandidatuddannelse i design. Herudover samarbejder vi med SDU om kandidatuddannelsen i designledelse. Vi har også etableret et samrbejde med UC Syds Center for Ledelse, der udbyder diplomuddnnalsen i ledelse. Her er der flere moduler som eksempelvis innovationsledelse og forandringsledelse, hvor Designskolen forventes at byde ind med et designperspektiv.


 Som det ligeledes fremgår af de første tre sider af den vedhæftede PDF, så vil Designskolen samarbejde med eksterne partnere omkring indholdsudvikling og undervisning. Designit er en markant spiller på området for designkonsulentydelser og både SDU samt UC Syd har solid erfaring på ledelsesområdet.    


Rekrutteringsgrundlag

 Der findes pt. kun et udbud i Danmark af diplomuddannelsen i designledelse og det er placeret i København hos KADK, der optager hovedparten af deres deltagere fra Storkøbenhavn. Designskolen Kolding ser et stort potentiale i at udbyde uddannelsen i den vestlige del af Danmark for at øge tilgængeligheden og matche den efterspørgsel, der også er dokumenteret i den vedhæftede PDF.  


Forventet optag

14-18 deltagere pr. diplommodul. Designskolen Kolding forventer at udbyde 2-3 moduler pr. semester. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C14 - Foreløbig godkendelse af nyt udbud - DP i Designledelse - Designskolen Kolding.pdf

Samlet godkendelsesbrev
orientering til Designskolen Kolding - nyt udbud - DP i designledelse.pdf