Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Bioteknologi - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
01/02-2016 15:17
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Kalundborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Christian Moldt

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Bioteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Biotechnology

Den uddannedes titel på dansk
Diplomingeniør med retningsbetegnelsen Bioteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Engineering (BEng) med retningsbetegnelsen Biotechnology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangskravene til det danske udbud er de samme, som er gældende for diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, som udbydes af AU, dvs.:   • For at blive optaget på en diplomingeniøruddannelse skal den studerende have en adgangsgivende eksamen, som f.eks. kan være: HTX, HF, STX, EUX, Adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller tilsvarende. 

 • I den adgangsgivende eksamen skal den studerende have bestået: 


- Matematik på A-niveau 


- Fysik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau 


- Kemi på C-niveau (eller Bioteknologi på A-niveau)  


I de nævnte fag skal gennemsnittet af års- og eksamenskaraktererne være mindst 2,0 uden oprunding. Hvor den adgangsgivende eksamen er bestået efter 13-skalaen, skal de tilsvarende karakterer være 6,0 uden oprunding. Hvis den studerende har en uddannelse, der indebærer, at man opnår kompetencer, der svarer til ovenstående niveauer, kan dette erstatte kravet. Ved udenlandske eksamener foretages en konkret vurdering af merit jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., (jf. lovbekendtgørelse nr. 371 af 13. april 2007, med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, og efterfølgende bekendtgørelser). 


Hvad angår det engelske udbud gælder de samme optagelseskrav med den tilføjelse, at de studerende skal have engelsk på B-niveau eller en tilfredsstillende IELTS, TOEFL eller Cambridge score.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
University College Sjælland (UCSJ) har flere internationale partnere, som udbyder ingeniør- og bioteknologifaglige uddannelser på bachelor- eller kandidatniveau. Det drejer sig bl.a. om Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (Bioingeniør og Kjemiingeniør – Bioteknolog), Universitetet i Tromsø (Bioinorganic Chemistry), Instituto Politecnico de Lisboa (Chemical and Biological Engineering) og Karlstad Universitet (Civilingenjør i Kemiteknik).  

Disse samarbejder er forankret i forsknings-  og udviklingsmiljøet ved bioanalytikeruddannelsen på UCSJ. Der eksisterer således et etableret netværk til bl.a. studenterudveksling, som både de studerende på det danske og det udenlandske udbud forventes at benytte, ligesom udveksling og fælles forsknings – og udviklingsprojekter er mulige i forhold til undervisernes kompetenceudvikling og i forhold til fastholdelse og udvikling af et dynamisk videngrundlag. Dertil kommer, at UCSJ allerede har veludviklede procedurer for kvalitetssikring og udvikling af internationale aktiviteter.  

Flere af de virksomheder, der vil indgå i et partnerskab omkring uddannelsen, er internationale, og UCSJ vil i samarbejde med dem sikre adgangen til praktikpladser i udlandet.   

Derudover vil UCSJ samarbejde med VIA University College (VIA) om etablering af det internationale miljø på både det danske og engelske udbud. VIA har særdeles stor erfaring på området, da de har modtaget internationale studerende på deres ingeniørstudier igennem 25 år, og der på disse studier i dag er ca. 50 % internationale studerende. Samarbejdet vil primært være i form af sparring omkring emner som rekruttering af internationale studerende, integration af de internationale studerende i nærområdet og etablering af et attraktivt studiemiljø på campus. 

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
Uddannelsen udbydes, så den lever op til kravene fastsat i bekendtgørelsen for diplomingeniøruddannelserne (BEK nr. 527 af 21/06/2002). 

Der er tale om udbud af en allerede eksisterende diplomingeniøruddannelse i bioteknologi, hvis titel, læringsmål og konstituerende elementer svarer til en uddannelse, som udbydes af Aarhus Universitet (AU).  

Uddannelsen udbydes på dansk og engelsk. Det engelske og danske udbud adskiller sig kun fra hinanden, hvad angår uddannelsessproget. Begge uddannelser er målrettet det danske arbejdsmarked, men med det globale udsyn, der også er nødvendigt i forhold til ingeniørarbejdet.  

Der arbejdes målrettet for at sikre, at de studerende på det engelske udbud bosætter sig i Kalundborg. De studerende vil få tilbudt kurser i dansk og der vil være aktiviteter for at sikre, at de bliver en del af lokalsamfundet i Kalundborg. Disse aktiviteter vil ikke være en direkte del af uddannelsen, men de åbner mulighed for, at nogle af de studerende på det engelske udbud kan tage moduler på det danske udbud, ligesom de danske studerende opfordres til at tage moduler på engelsk.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Uddannelsen er identisk med AU’s uddannelse i bioteknologi på nedenstående områder (jf. AU’s kursusoversigt af 7. januar 2016): • Et 3½-årigt fuldtidsstudium, svarende til en undervisningsbelastning på 210 ECTS-point à 27 arbejdstimer pr. point.  

 • De studerende vil opnå kompetencerne beskrevet i bilag 2, første side nederst.  

 • Uddannelsen indeholder følgende elementer: -Obligatoriske kurser 

-Ingeniørpraktik 

-Specialisering i form af tilvalgskurser og -projekter 

-Bachelorprojekt 

-Værkstedspraktik (hvis den studerende fx ikke har en faglig uddannelse)  • Uddannelsen indeholder følgende ingeniørfaglige fag:   - Almen, analytisk og organisk kemi for bioteknologer i alt 15 ECTS 

- Biokemi og introducerende bioteknologi i alt 10 ECTS  

- Matematik og statistik 1 og 2 samt anvendt matematik i alt 15 ECTS 

- Celle- og mikrobiologi samt kommerciel molekylær mikrobiologi i alt 10 ECTS 

- Fysisk kemi samt kemiske enhedsoperationer 1 og 2 i alt 15 ECTS 

- Praktisk regulering og instrumentering samt teknisk kemi i alt 10 ECTS 

- Almen molekylærbiologi og fermentering i alt 10 ECTS 

- Reaktorteknik, downstream processes og enzymteknologi i alt 15 ECTS 

- Videnskabsteori i alt 5 ECTS 

Uddannelsen indeholder på linje med AU’s uddannelse en række projektfag. I UCSJ’s udgave af uddannelsen er disse struktureret lidt anderledes, men indhold og læringsmål er samlet set de samme. Det vil sige, at de studerende i hvert af semestrene arbejder med ingeniørfaglige problemstillinger, som knyttes sammen på tværs af semestret gennem projekter.

For en yderligere beskrivelse af uddannelsen henvises til bilag 4.  

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Taxameterindplaceringen foreslås at være aktivitetsgruppe Diplomingeniør med koden 5340 med følgende takster pr. studenterårsværk: 

Undervisningstaxameter: 78.300 kr. 

Bygningstaxameter: 12.000 kr. 

Praktiktaxameter: 12.000 kr. 

Færdiggørelsestaxameter: 17.300 kr. 

Forslag til censorkorps
Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlet bilagsdokument.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

Baggrunden for ønsket om at udbyde uddannelsen er et øget nationalt behov for ingeniører og ikke mindst et markant lokalt behov for diplomingeniører med naturvidenskabelige og tekniske kompetencer til at dække både det nuværende medarbejderbehov og et markant vækstpotentiale i Kalundborgvirksomhederne.


Kalundborgområdet er det største industriområde i Region Sjælland. Industrikoncentrationen består af store farma/medico- og cleantechvirksomheder. Et ud af fire medicojob i Region Sjælland er således lokaliseret i Kalundborg Kommune.


Området er bl.a. hjemsted for:   • Verdens største insulinproducent - Novo Nordisk A/S (med 2600 ansatte i Kalundborg) 

 • Verdens største enzymproducent - Novozymes A/S (med 500 ansatte i Kalundborg) 

 • Den globale virksomhed - NNE Pharmaplan A/S (med 800 ansatte i Kalundborg og Hillerød) 

 • Danmarks største kraftværk - Asnæsværket (herunder- demonstrationsanlæg for nye grønne teknologier inden for biomasse, Inbicon, Pyroneer, Biogas) - DONG Energy (med 120 ansatte i Kalundborg) 

 • Danmarks største raffinaderi - Statoil Refining Denmark A/S (med 350 ansatte i Kalundborg) 


Det er virksomheder, der vækster meget – alene i 2015 voksede de tre førstnævnte virksomheder således med mere end 500 medarbejdere, hvoraf over 250 stillinger var relevante for diplomingeniører (jf. bilag 5 – brev fra Novo-virksomhederne). Imidlertid har virksomhederne store udfordringer med at rekruttere og ikke mindst fastholde kvalificeret arbejdskraft. Der er derfor både et stort behov for tilgang af kvalificeret arbejdskraft med ingeniørmæssige kompetencer og for fastholdelse af disse medarbejdere. Undersøgelser fra blandt andre UCSJ viser i den sammenhæng, at dimittender med en videregående uddannelse i stort omfang finder beskæftigelse i det område, hvor de har taget uddannelsen (University College Sjælland 2015; Center for VækstAnalyse 2014).


Etableringen af en diplomingeniøruddannelse i bioteknologi vil imødekomme de specifikke behov for ingeniører med kompetencer inden for biologi, kemi og procesforståelse, men dimittenderne vil også have de bredere ingeniørfaglige kompetencer, som der er behov for i Kalundborg.  


Bemærk specifikt, at koncernsproget i flere af virksomhederne på egnen er engelsk (herunder Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S), og at der derfor er efterspørgsel efter dimittender med gode engelskkundskaber. Der er bl.a. derfor behov for et engelsk udbud af uddannelsen.  


Parallelt med at uddannelsen understøtter virksomhederne, medvirker den til at øge den regionale sammenhængskraft (adgang til uddannelse og viden), attraktivitet (investeringer og bosætning) og dermed  vækst. Region Sjælland har landets laveste andel af borgere med en videregående uddannelse, og antallet af personer med tekniske videregående uddannelser er faldende i regionen (Center for VækstAnalyse 2014).  


Region Sjælland er i dag den eneste region, hvor der ikke udbydes ingeniøruddannelser, og er den region med det ringeste udbud af tekniske uddannelser – både i omfang og bredde.


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

UCSJ vurderer, at der vil være et stort behov for uddannelsens dimittender i Region Sjælland og i det øvrige Danmark. Vi bygger dette på følgende:  


Ifølge IDA og DI (2015) manglede der 3.493 civil- og diplomingeniører i 2015, og denne mangel på ingeniører vil ifølge deres beregninger blive forøget i de kommende år. Prognosen viser således, at der i 2020 kommer til at mangle 7.586 ingeniører, mens der i 2025 kommer til at mangle ikke mindre end 9.266 ingeniører, fordi der bliver uddannet for få ingeniører i forhold til arbejdsmarkedets behov.


Undersøgelsen af nøgletal (jf. bilag 6) viser, at der er en svag stigning i antallet af uddannede diplomingeniører inden for henholdsvis bioteknologi og kemi, og at der i 2014 dimitterede i alt 75 personer fra disse uddannelser. Nøgletallene viser endvidere, at antallet af beskæftigede diplomingeniører inden for uddannelsesretningen/kategorien ”kemi” i november 2015 var i alt 773 personer, og at der er en stigning i gruppen af beskæftigede diplomingeniører inden for uddannelsesretningen/kategorien ”kemi” fra 2008-2015 på 173 ingeniører, svarende til 25 diplomingeniører om året.


Hvad angår ledigheden for diplomingeniører inden for uddannelsesretningen/kategorien ”kemi”, var denne ifølge IDA analyse i november 2015 helt nede på 2,5 % i Danmark, og kun på 2,0 % i Region Sjælland (jf. bilag 6). Det peger således på et nationalt behov såvel som et særligt regionalt behov for dimittender inden for bioteknologi.  


Andre undersøgelser understøtter også, at behovet for dimittender særligt gør sig gældende for Region Sjælland - og ikke mindst Kalundborgegnen. En analyse foretaget af Center for VækstAnalyse (2014) viser, at de private virksomheder i overvejende grad benytter dimittender med tekniske, naturvidenskabelige og merkantile uddannelser, mens Region Sjælland er den region, hvor der optages færrest studerende på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Dertil kommer, at det kun er i Region Sjælland, at der ikke har været en vækst i antallet af personer med en teknisk videregående uddannelse fra 2006 til 2013. En anden analyse gennemført af Styrelsen for It og Læring (2014) viser, at andelen af ungdomsårgang 2014, der forventes at opnå en videregående uddannelse i løbet af 25 år, især er lav for Region Sjællands yderkommuner, herunder Kalundborg Kommune (jf. bilag 6).


IDA m.fl. har gennemført undersøgelser, som viser, at ingeniører nationalt har behov for engelske og interkulturelle kompetencer. I dimittendundersøgelsen ”Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet ” (2012), dokumenterede IDA, at 39% af diplomingeniørerne på daværende tidspunkt arbejdede i virksomheder, hvor koncernsproget ikke var dansk, og at 45% brugte engelsk i deres dagligdag på arbejdet. I 2013 har Teknologisk Institut desuden gennemført analysen ”Den danske Ingeniør 2020”, som yderligere viser, at interkulturelle kompetencer er vigtige for fremtidens ingeniører. Dette underbygger, at der er behov for et engelsk udbud af uddannelsen, som også vil skabe et internationalt miljø, som vil komme det danske udbud til gode.


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Behovet for det engelske udbud svarer præcist til behovet for det danske, da begge udbud retter sig mod beskæftigelse på det danske arbejdsmarked og kun adskiller sig fra hinanden ved uddannelsessproget. På den baggrund har behovsafdækningen for begge udbud taget udgangspunkt i, at der er tale om en uddannelse fra AU, som allerede er godkendt og akkrediteret. Behovsafdækningen har derfor fokuseret på, om den valgte uddannelse svarer til behovet i Kalundborgområdet, og hvordan uddannelsen bedst muligt tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med virksomhedernes behov. 

UCSJ har med opbakning fra Kalundborg Kommune taget kontakt til virksomhederne i Kalundborg Symbiosis, som omfatter Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, Gyproc A/S, Dong Energy A/S, Statoil A/S, Kara/Noveren I/S og Kalundborg Forsyning A/S. Vi har i samarbejde med sekretariatet for Kalundborg Symbiosis gennemgået de ingeniørkompetencer, som virksomhederne har brug for og har på den baggrund valgt diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi. Derefter har vi drøftet særlige ønsker og behov til uddannelsen, som ved uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse kan realiseres inden for den eksisterende uddannelses rammer.  

Derudover har vi i samarbejde med Novo Nordisks HR Director i Kalundborg yderligere gennemgået uddannelsen, dens mål og elementer og sikret os, at den imødekommer kompetencebehovene hos Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og NNE Pharmaplan A/S.   

Der har herefter været dialog med Kalundborgegnens Erhvervsråd, som også repræsenterer en række mindre virksomheder på Kalundborgegnen. Dialogen viser også her, at der er et bredere behov for diplomingeniører i bioteknologi. Se brev fra Kalundborgegnens Erhvervsråd i bilag 5.   

Endelig skal det understreges, at UCSJ efter uddannelsens godkendelse vil indgå i et partnerskab med de relevante virksomheder m.fl. i Nordvestsjælland omkring uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, og at der her vil blive arbejdet videre med aftaler om praktik, udvikling af projektsamarbejder, prioritering og udvikling af valgfag m.v.  

Alle virksomhederne i Kalundborg Symbiosis har meldt tilbage, at de støtter uddannelsen. Det er tilbagemeldingen fra virksomhederne, at de generelt er udfordret i forhold til rekruttering af teknisk/naturvidenskabeligt uddannede medarbejdere pga. afstanden til hovedstadsområdet. Vi har som eksempel i bilag 5 vedlagt en fælles støtteerklæring fra Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og NNE Pharmaplan A/S. Alle tre virksomheder har givet tilsagn om, at de vil indgå i partnerskabet bag uddannelsen.

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Der er tale om en eksisterende uddannelse, hvor det i forbindelse med forudgående akkreditering m.v. er sikret, at der er et generelt behov for uddannelsen.  

Tilgængelige undersøgelser viser som tidligere nævnt, at der er mangel på diplomingeniører i bioteknologi, og at denne mangel gør sig særligt gældende i Kalundborg.  

De hidtidige dialoger med Kalundborg Symbiosis, de større virksomheder i området og Kalundborg Erhvervsråd har dokumenteret, at uddannelsen imødekommer behovene hos virksomhederne.   

Etablering af partnerskabet bag uddannelsen og samarbejde med de enkelte virksomheder vil sikre uddannelsens relevans. Ligesom UCSJ som led i sit kvalitetsarbejde, bl.a. ved gennemførelse af reviews med deltagelse af aftagerrepræsentanter og øvrige eksperter, vil sikre uddannelsens relevans.

Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Der findes i dag ingen mulighed for at læse diplomingeniør for studerende, som ønsker at være bosat på Kalundborgegnen.  Afstanden fra Kalundborg til DTU i Lyngby eller Ballerup eller til SDU i Odense giver mere end to timers transporttid med offentlige transportmidler. Det betyder i praksis, at de studerende, som ønsker at blive diplomingeniør ikke kan være bosat i Kalundborg. Konsekvensen er, at de typisk ikke vender tilbage efter afsluttet uddannelse, hvorfor området mangler kvalificeret arbejdskraft.   


Der udbydes i dag ikke diplomingeniøruddannelser på engelsk inden for områderne biologi og/eller kemi i Danmark. 


Der er muligheder for at læse videre på kandidat-/masterniveau, jf. figuren og beskrivelsen nedenfor, som viser videreuddannelsesmulighederne for diplomingeniører i bioteknologi ifølge AU. Her arbejdes der i øvrigt på at etablere et samarbejde med bl.a. DTU og AUU om etablering af et kandidathus på Kalundborgegnen. For en nærmere beskrivelse se bilag 3. 


Der findes dog beslægtede uddannelser udbudt på engelsk, men det er bacheloruddannelser, som ikke tilbydes som diplomingeniør. Det drejer sig for det første om Bachelor in Chemical Engineering and Biotechnology fra AAU (Esbjerg).  For det andet drejer det sig om Bachelor in Sustainable Biotechnology fra AAU (København). Begge uddannelser sigter mod en kandidatuddannelse. 


UCSJ har været i kontakt med samtlige universiteter i Danmark, der udbyder diplomingeniøruddannelser, og drøftet mulighederne for et samarbejde omkring udbud af en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg. Samtlige universiteter har tilkendegivet, at de ikke selv ønsker at udbyde diplomingeniøruddannelse i Kalundborg, og at de heller ikke ønsker at samarbejde med UCSJ om et udbud af uddannelsen.  


Da AU udbyder den uddannelse, som UCSJ søger om udbud af, har UCSJ oplyst dem herom og specifikt anmodet dem om bemærkninger til ansøgningen. AU har ikke givet specifikke kommentarer hertil i deres svar (som fremgår af bilag 5), men har i stedet udtrykt deres generelle syn på udbudsstruktur m.v.. Da DTU er den eneste institution, som udbyder diplomingeniøruddannelser på Sjælland, har UCSJ også bedt DTU om bemærkninger til UCSJ’s planer om et dansk og engelsk udbud. DTU’s svar (bilag 5) vedrører særligt rekrutteringsgrundlaget, som de ikke mener er tilstrækkeligt, ligesom de angiver, at de ikke ønsker at samarbejde med UCSJ om uddannelsen. Endelig har Roskilde Universitet været kontaktet, pga. deres tilstedeværelse i regionen, men de har heller ikke ønsket at indgå i samarbejdet om dette udbud. 


Derudover har UCSJ holdt møde med Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) om mulighederne for et evt. samarbejde omkring etablering af diplomingeniøruddannelsen. EASJ har sagt nej til et sådant samarbejde. EASJ udbyder erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog, som kun er svagt beslægtet med diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi.  


Nedenfor oplistes eksisterende beslægtede diplomingeniøruddannelser og de direkte overbygningsmuligheder, som AU selv nævner på deres hjemmeside.


UddannelseUdbyderPlaceringKommentarDiplomingeniøruddannelserDiplomingeniør i bioteknologiAUAarhusSamme uddannelse som UCSJ søger om udbud afDiplomingeniør i kemi- og bioteknologiSDUOdenseUddannelsen fokuserer på produktionsmetoder til fremstilling af plantemedicin, sundere fødevarer og renere energiDiplomingeniør i kemi- og bioteknikDTUKøbenhavnUddannelsen kvalificerer de studerende til at arbejde med hvordan et nyt produkt (f.eks. et nyt lægemiddel) kan masseproduceres på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig mådeDiplomingeniør i kemi- og bioteknologiAAUÅlborg og EsbjergUddannelsen fokuserer på udvikling og produktion baseret på mikrobielle og enzymatiske processer i den bioteknologiske og farmaceutiske industri.Overbygningsmuligheder AU nævner til deres diplomuddannelse i bioteknologiCivilingeniør i kemi- og bioteknologi (engelsk)


 AUAarhusKvalificerer til at udnytte biokemiske processer til fremstilling af eksempelvis fødevarer, medicin og biobrændstoffer.Civilingeniør i biomedicinsk teknik/biomedicinsk teknologi


 AUAarhusUddannelsen bygger bro imellem det traditionelt ingeniørfaglige og sundhedssektoren.Derudover udbydes følgende meget tæt beslægtede civilingeniøruddannelser af de øvrige universiteter:  


AAU udbyder en civilingeniøruddannelse i kemiteknik og en civilingeniøruddannelse i  olie- og gasteknologi. Begge uddannelser udbydes på engelsk fra Esbjerg  og fremgår som overbygninger til AAU’s diplomingeniør i kemi- og bioteknologi.  


SDU udbyder en civilingeniøruddannelse i kemi- og bioteknologi og en civilingeniøruddannelse i energiteknologi. Begge uddannelser er angivet af SDU som videreuddannelsesmuligheder til deres diplomingeniør i kemi- og bioteknologi.  


Blandt DTU’s civilingeniøruddannelser kan særligt nævnes muligheden for at læse videre til civilingeniør i miljøteknologi. Alle DTU’s kandidatuddannelser udbydes på engelsk. 


Samlet set vil dimittenderne fra diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi have gode muligheder for at læse videre på kandidatniveau, hvis de ikke går direkte ud i beskæftigelse.


Rekrutteringsgrundlag

Uddannelsen vil være attraktiv og relevant for både studerende fra de gymnasiale uddannelser i Kalundborg og de nærliggende kommuner samt et bredere opland. Ifølge tal fra Danmarks Statistik fuldførte i alt 1750 studerende i 2014 en gymnasial uddannelse alene fra Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø og Slagelse kommuner.


UCSJ har specifikt kontaktet alle ungdomsuddannelserne i Kalundborg og omegn og konkret afdækket, at over 400 studenter i 2017 forventeligt vil have de relevante fagkombinationer til et direkte optag på diplomingeniøruddannelsen (jf. bilag 5). 10 % af disse vil alene kunne sikre, at der er et tilstrækkeligt studentergrundlag til det danske udbud. Derfor vurderer UCSJ konkret, at rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen er tilstede, særligt når det sammenholdes med følgende:  


Der er meget stor opbakning til og interesse for at støtte etablering af en diplomingeniøruddannelse fra ungdomsuddannelserne på Kalundborgegnen, da der i dag ikke findes mulighed for at tage en videregående uddannelse i Kalundborg. Ungdomsuddannelserne er derfor i højeste grad interesserede i at samarbejde med UCSJ om rekruttering af de studerende til diplomingeniøruddannelsen, og de har alle bekræftet skriftligt, at de støtter uddannelsen og gerne deltager i det partnerskab om uddannelsen, som UCSJ vil etablere. UCSJ kan eftersende dokumentation for deres opbakning til uddannelsen, hvis der er behov herfor.   


Der vil blive gennemført en rekrutteringsindsats med stærk appel til de studerende, som muliggøres af den store opbakning fra ungdomsuddannelserne og de meget kendte virksomheder, der vil indgå i partnerskabet bag uddannelsen.  


Ungdomsuddannelserne på Kalundborgegnen har stort fokus på at sikre, at eleverne får fokus på de tekniske og naturvidenskabelige fag. Det skaber et godt adgangsgrundlag for diplomingeniøruddannelsen. Kalundborg Gymnasium har f.eks. et nyetableret Science Center på 600 m2 med 5 laboratorier, som skærper interessen for kemi og biologi blandt de studerende. Gymnasiet har i øvrigt bekræftet, at de gerne stiller disse faciliteter til rådighed for diplomingeniøruddannelsen efter behov.  


Der vil blive udbudt forberedende kurser for ansøgerne til uddannelsen, så de studerende, der har brug for ekstra fag, fx matematik på A-niveau, kan opfylde adgangskriterierne.  


Uddannelsen vil også tiltrække studerende fra et langt bredere opland, dels fra Region Sjælland og dels fra resten af landet, idet det unikke samarbejde med store kendte virksomheder vil have en stærk appel til de studerende.  


Hvad angår det engelske udbud rekrutteres studerende primært fra det øvrige Europa. Erfaringerne fra bl.a. VIA viser, at en sådan rekruttering er realistisk, idet en uddannelse af høj kvalitet og med efterfølgende gode beskæftigelsesmuligheder er særdeles attraktiv for internationale studerende. Til det engelske udbud vil der ske målrettet rekruttering af ambitiøse internationale studerende med interesse for bioteknologi og for uddannelsens særlige pædagogik, herunder det unikke samspil med bl.a. globale virksomheder med et stærkt internationalt renommé.  


Endelig er det UCSJ’s vurdering, at et dansk såvel som et engelsk udbud af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi på grund af sin lokalisering kun i begrænset omfang vil få konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget til andre beslægtede uddannelser, jf. ansnittet ”Sammenhæng med eksisterende uddannelser”.


Forventet optag

Der forventes et årligt optag på 40 studerende på det engelske udbud og 40 på det danske udbud.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

UCSJ vurderer, at det ikke vil være vanskeligt at skaffe de fornødne praktikpladser pga. opbakningen til uddannelsen fra virksomhederne i Kalundborg.  


De sidste halvandet år af uddannelsen kan uddannelsen tones efter virksomhedernes særlige behov og de studerendes interesser, når de studerende vælger valgfag, går i praktik og skriver deres afsluttede projektopgave. UCSJ vil involvere virksomhederne heri, så disse halvandet år også tilrettelægges i forhold  til virksomhedernes behov. Det vil yderligere sikre velfungerende praktikaftaler og mulighederne for bachelorprojekter i samarbejde med virksomhederne. 


Derudover fremgår det, at det fælles brev (bilag 5) fra Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og NNE Pharmaplan A/S, at de forventer at tilbyde en meget væsentlig andel af det samlede antal praktikpladser.  


Praktikpladser vil blive etableret i Danmark og i udlandet, bl.a. ved at flere af de virksomheder, som står bag uddannelsen, er internationale og således vil kunne tilbyde praktiksteder i udlandet. Det er samtidig værd at bemærke, at for de studerende på det engelske udbud er det meget relevant med praktikpladser i Danmark, idet det sikrer forståelse af dansk virksomhedskultur. Ligesom det er af stor betydning for de studerende på det danske udbud, at de tager praktik i udlandet, så de får det globale udsyn, der er nødvendigt på det fremtidige arbejdsmarked.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
PKF-version - A4 - Udkast til afslag på godkendelse - PB i bioteknologi (diplomingeniør, engelsk), UCSJ (Kalundborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev
UC Sjælland - Godkendelse af nyt udbud = PB i Bioteknologi (dipl 10297600_1_1.pdf