Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i EL-installation - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
29/01-2016 11:59
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Ellemosevej 36, 8370 Hadsten

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Campuschef, Henrik Bjørn Andersen, 26784028, hban@eadania.dk Suzanne Anthony, Chefkonsulent, 24445829, sua@eadania.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i EL-installation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Service Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Installatør EL (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i EL-installation eller enkelte moduler herfra er betinget af, at
ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. I denne sammenhæng betragtes følgende
uddannelser som relevante:
automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
elektriker, bygningsautomatik
elektriker, installationsteknik
elektriker, kommunikationsteknik
elektriker, styrings- og reguleringsteknik
Elektrikeruddannelse 1: 4 år
Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de
samme fagområder som bekrevet herover.
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Den studerende skal have mindst 2 års relevant erfaring inden for installationsbranchen eller
anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget.
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men
som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles
hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til
§ 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)
for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.
Studerende uden en relevant adgangsgivende uddannelse skal have matematik på niveau C.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relavant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
EADania - bilag til prækvalifikation - AU-El-installatør (002).pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionaltInitiativet til udviklingen af akademiuddannelse i EL-installation (AU EL-installation) er afstedkommet af et betydeligt ønske fra flere forskellige interesseorganisationer om en autorisationsgivende installatøruddannelse på videre- og efteruddannelsesområdet.


Årsagen hertil er, at flere undersøgelser påviser et øget behov for installatører både nu og 10 år frem. Det nuværende behov giver sig udtryk i, at flere geografiske områder oplever mangel på installatører.


Med den nuværende indretning af uddannelsesmarkedet er det næppe muligt at normalisere arbejdskraftbalancen inden for installatørerhvervet. På foranledning heraf og interessetilkendegivelse fra Blik og Rørarbejderforbundet, Dansk ELforbund, Dansk Industri, Dansk Metal og Tekniq har Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Dania og Københavns Erhvervsakademi drøftet og udredt behovet samt defineret det faglige indhold i de to akademiuddannelser i installation (EL og VVS).


 
I Bilag 2 er der udarbejdet en behovsanalyse, som først og fremmest tager afsæt i arbejdsmarkedssituationen for installatøruddannelsen på fuldtid, idet AU EL-installation har samme erhvervssigte som fultidsuddannelsen og vil forsyne arbejdsmarkedet med lignende kompetencer.


I behovsanalysen skelnes der ikke mellem EL- og VVS-installatører.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittenderMeldingerne fra forbund og arbejdsmarkedsundersøgelser er, at ledigheden er faldet yderligere bl.a. i takt med 1) fremrykningen af store bygge- og anlægsprojekter, 2) en mindre arbejdsstyrke inden for installatørerhvervet pga. demografien og 3) faldende tilgang til fuldtidsuddannelserne. Disse forhold tilsammen vidner om et erhverv, hvor efterspørgslen pt. er væsentligt højere end udbuddet, og efterspørgslen på installatører vil stige frem til 2025. I Dansk Byggeris Arbejdsmarkedsanalyse  vurderes det, at der vil mangle omkring 6.000 personer med en videregående uddannelse i byggeriet i 2025, hvoraf mere end 2.500 af disse er installatører (figur 2, s. 7). Altså en markant mangel på installatører. (http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/Arbejdsmarked/2193652.Arbejdsmarkedsanalyse_net.pdf).


 


 


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?


Dansk EL- forbund og uddannelsesudvalget/ Ole Bjerregaard. Her henvises til vedhæftede behovsanalyse.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbudDet forventes at akademiuddannelsen vil medvirke til at afhjælpe og imødekomme den forventede strukturelle mangel på arbejdskraft inden for installatørerhvervet, i og med at vi med et fleksibelt uddannelsestilbud kan øge målgruppen for videregående uddannelser indenfor installation med erhvervsaktive studerende, som forbliver i erhverv under uddannelsen. I regi af videregående voksen- og efteruddannelsessystemet er AU i EL-installation en ny profil, idet der er tale om en uddannelse indenfor det tekniske område, som giver mulighed for at tage en fuld autorisation.


Udgangspunktet i AU i EL-installation er, at den giver mulighed for at tage en fuld autorisation.  Det er også muligt for den studerende at tage modulerne enkeltvis, og på sigt forventes det, at der også gives mulighed for at tage del-autorisationer jf. bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet.
 
Med en AU i EL-installation er det muligt at uddanne sig videre på en teknologisk diplomuddannelse. Her findes tre uddannelser: Vedligehold (Teknologisk diplomuddannelse), Stærkstrømsteknologi (Teknologisk diplomuddannelse) og Energi og miljø (Teknologisk diplomuddannelse).


RekrutteringsgrundlagRekrutteringsgrundlaget for AU i EL-installation er det samme som for fuldtidsuddannelsen, når man ser bort fra kravet om 2 års erhvervserfaring. Der er således en ret afgrænset gruppe af potentielle studerende. På den anden side stiger de tekniske krav og kompleksiteten indenfor erhvervet, og der er således et oplevet behov blandt målgruppen for videreuddannelse.


Med muligheden for en uddannelsesmodel, som imødekommer en stor del af de arbejdsaktives behov for fleksibilitet forventer vi derfor, at vi kan opnå en bruttostigning i optaget, selvom det må forventes, at AU i EL-installation kan påvirke optaget på fuldtidsuddannelsen, men kun i mindre grad, da der er tale om forskellige målgrupper for de to uddannelser.


Der henvises i øvrigt til bilag 3 - rekrutterings og optagsgrundlag i vedhæftede behovsanalyse.


Forventet optag


På de første 3 år forventes følgende optag på EA Dania: 10 i 2016 – 1 modul, 25 i 2017  2-3 moduler og 45 i 2018 – 4-5 moduler.


Hvis relevant: forventede praktikaftalerIkke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C11 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i EL-installation - EA Dania (Hadsten).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EA Dania - Godkendelse af nyt udbud - AU i EL-installation (Randers).pdf