Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Ledelse af Digital Kommunikation - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
29/01-2016 13:16
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Aalborg Universitet, Campus København.

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Sebastian Bue Rakov Specialkonsulent | Uddannelsessekretariatet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Tlf.: (+45) 9940 9681 | Email: sbr@adm.aau.dk |

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Ledelse af Digital Kommunikation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Digital Communication Leadership

Den uddannedes titel på dansk
Cand.it. i ledelse af digital kommunikation

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in Information Technology (Digital Communication Leadership)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Der er tale om en europæisk Erasmus+ uddannelse, som primært retter sig imod optagelse af studerende fra ikke-EU-lande. Der vil derfor blive optaget studerende fra mange forskellige lande med de forskelligheder i uddannelsesbaggrund, som det medfører. 


 


 Optagelse på den specialisering inden for uddannelsen, som AAU er involveret i (se senere), kræver at de studerende er bachelor (BSc) i informationsteknologi, bachelor (BSc) i telekommunikation, bachelor i informatik eller har tilsvarende faglige kvalifikationer. 


 


Der vil ske en udvælgelse blandt de studerende, som søger om optagelse, foretaget af et udvalg bestående af repræsentanter for de 3 universiteter, som udbyder uddannelsen. Udvælgelseskriterierne omfatter uddannelsesbaggrund, karakterer og øvrige meritgivende aktiviteter, herunder erhvervserfaring.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Det er et samarbejde mellem 3 universiteter i henholdsvis Østrig, Belgien og Danmark. Der er tale om en Erasmus+ kandidatuddannelse, som i 2015 er godkendt og har modtaget bevilling i forbindelse med EU’s Erasmus+ program. De deltagende universiteter er Paris Lodron University of Salzburg (PLUS), Vrije Universiteit Brussel (VUB), og Aalborg Universitet (AAU).


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Digital Communication Leadership (DCLead) har til formål at uddanne kandidater i ledelse af digital kommunikation i virksomheder og private og offentlige organisationer, som udvikler og/eller anvender produkter og serviceydelser indenfor kommunikation, medier og IT. Det engelske ord ’leadership’ anvendes i uddannelsens titel med henvisning til, at kandidaterne skal uddannes til at erhverve sig kompetencer indenfor proaktivt lederskab af de dybtgående innovationsprocesser, som mange virksomheder, erhvervsområder og organisationer gennemgår i disse år. Dette gælder indenfor både IKT- (Informations- og Kommunikationsteknologi) og medieområdet, hvor der foregår en konvergens mellem tidligere adskilte teknologi- og erhvervsområder, og indenfor andre brancher, hvor digitale kommunikationsteknologier spiller en stadig mere central rolle.   


 


Uddannelsens profil tager udgangspunkt i centrale udviklingstræk indenfor digital kommunikation mht. teknologisk og markedsmæssig konvergens, nye typer digitale medier og distributionsformer, forandrede brugerkrav og -præferencer samt nye politiske og reguleringsmæssige institutionelle rammer. Uddannelsen henvender sig til studerende med en IT- og/eller kommunikationsteknisk baggrund, som ønsker at tilegne sig en forretningsmæssig og politisk-regulatorisk forståelsesramme.


 


Uddannelsen sigter på at bibringe de studerende en ikke-tekno-deterministisk, social og etisk profil, som vil være vigtig for kommende ledere indenfor digital kommunikation. Mere specifikt drejer det sig om digitale teknologier og disses udvikling, forretning og ledelse, innovation, politik, europæiske kulturelle dimensioner samt etisk og social ansvarlighed. Den europæiske dimension i Erasmus+ uddannelser er vigtig, eftersom EU ønsker at få uddannet kandidater med et internationalt og europæisk udsyn, herunder kandidater fra andre verdensdele. Studerende på uddannelsen vil i høj grad komme fra andre verdensdele, og Erasmus+ programmet har som et væsentligt mål at formidle europæisk baseret viden og værdier.


 


DCLead-uddannelsen er udviklet og tilrettelagt ud fra AAU’s undervisningsformer centreret omkring problem- og projektorienteret læring. I den positive bedømmelse af uddannelsen har EU’s evaluatorer lagt vægt på denne dimension ved uddannelsen. EU’s evaluatorer har desuden lagt vægt på, at uddannelsen bevidst forholder sig til FN’s Millenium Development Goals, hvilket vil bidrage til, at studerende fra udviklingslande lærer at anvende digital kommunikation som led i økonomiske og sociale udviklingsprocesser. Det skal endvidere bemærkes, at danske universiteter har en stærk tradition for tværfaglige uddannelser indenfor det informations- og kommunikationsteknologiske område, og at det har været en vigtig begrundelse for at inddrage AAU i konsortiet af universiteter bag uddannelsen, at AAU har en stærk international profil indenfor teknisk-naturvidenskabelig informations- og kommunikationsteknologi. EU’s evaluatorer har i deres bedømmelse af uddannelsen lagt vægt på uddannelsens tværfaglige karakter.   


 


Uddannelsen retter sig mod et internationalt arbejdsmarked. Dette fremgår bl.a. af, at bevillingen fra EU dækker 43 fuldt finansierede stipendier, hvoraf de 35 skal være til studerende fra ikke-EU-lande og kun 8 fra EU-lande – hvortil kommer de studerende, som optages på uddannelsen, uden at få et stipendium.  


 


I Erasmus+ programmets udvælgelse af uddannelsesforslag lægges der stor vægt på, at der skal være en efterspørgsel på kandidaterne fra de udvalgte uddannelser. I bedømmelsen af uddannelsen har EU’s evaluatorer noteret, at DCLead-uddannelsen ligger i forlængelse af målene for den Digitale Agenda for Europa. Den Digitale Agenda for Europa er en central del af EU’s 2020 strategi, og er det seneste skud på en langsigtet strategi for at styrke EU’s digitale udvikling og de økonomiske og sociale fordele, der er forbundet hermed. 


 


DCLead-uddannelsen bygger på allerede eksisterende uddannelseselementer hos de tre universiteter i konsortiet. I AAU-sammenhæng er de obligatoriske kurser udvalgt fra kandidatuddannelsen Innovative Communication Technology and Entrepreneurship (ICTE), der i 2014 er blevet positivt akkrediteret, og valgfri kurser kan af de studerende vælges blandt andre kurser på fx ICTE-uddannelsen efter studienævnets godkendelse. Når disse uddannelseselementer tilbydes sammen med elementer fra Salzburg-universitets medieuddannelse, som tager udgangspunkt i en mere massekommunikationsorienteret tradition, skabes der en unik kombination, som tager sigte på de nye og fremtidige udviklingstræk indenfor Internet-baseret kommunikation og medier. I EU-bedømmernes evaluering af uddannelsen hedder det, at DCLead-uddannelsen ’tilbyder en unik mulighed for dens studerende for at specialisere sig i områderne vedrørende digital kommunikation, politik og innovation i Europa eller digital teknologi og ledelse’ – med henvisning til uddannelsens to specialiseringer, hvoraf det er den sidstnævnte, der vil blive udbudt på AAU.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Alle studerende som optages på uddannelsen, starter i Salzburg (PLUS) og tager det første semester i Salzburg. Med hensyn til andet og tredje semester skal de studerende, i forbindelse med optagelse på uddannelsen, vælge specialisering og fortsætte i enten København (AAU) eller Bruxelles (VUB). Specialiseringen på AAU omhandler Digital Teknologi og Ledelse, mens specialiseringen på VUB omhandler Digital Kommunikation, Politik og Innovation i Europa.


 


Hvad angår det sidste semester, hvor de studerende laver deres kandidatspeciale og færdiggør deres uddannelse, kan de studerende på specialiseringen vedrørende Digital Kommunikation og Ledelse vælge enten at tage til Salzburg eller blive i København, og de studerende på specialiseringen Digital Kommunikation, Politik og Innovation i Europa kan vælge at tage til Salzburg eller blive i Bruxelles. Alternativt kan de studerende på sidste semester tage til et af de associerede partneruniversiteter. Dog skal deres kandidatprojekt vejledes og eksamineres af vejledere fra PLUS og VUB eller PLUS og AAU i samarbejde med en vejleder fra det pågældende associerede partneruniversitet. På specialiseringen vedrørende Digital Teknologi og Ledelse skal vejlederne være fra PLUS og AAU; på specialiseringen vedrørende Digital Kommunikation, Politik og Innovation i Europe skal vejlederne være fra PLUS og VUB. Udkast til uddannelsens studieordning er fremsendt sammen med indeværende ansøgning.


 


Fagligt indhold


Uddannelsens overordnede struktur er afbildet i figur 1 i det fremsendte studieordningsudkast, mens de enkelte kurser og projekter, der konstituerer uddannelsens faglige indhold, deres titler og ECTS-point fremgår af tabel 1 i studieordningsudkastet.


 


På basis af tabel 1 beskrives i det følgende det faglige indhold for hele den del af uddannelsen som de studerende, der vælger den AAU-baserede specialisering, skal gennemføre.


 


Som afbildet i tabellen bliver det første semester udbudt i Salzburg af PLUS. Semesteret består af et sommersymposium, 3 kursusmoduler og et projektmodul. Et kursusmodul på 2 ECTS-point er valgfrit og de studerende kan vælge mellem et udbud af forskellige kurser på PLUS afhængig af deres interesse og behov. Kurset kan have IKT-fagligt indhold, men kan også handle om sprog og kultur. Kurset bliver valgt i konsultation med de programansvarlige.


 


Formålet med sommersymposium I, som er et kick-off seminar på en uge, er at give de studerende indsigt i uddannelsen og de fagligheder og specialiseringsområder, der er repræsenteret på de involverede universiteter. Repræsentanter fra de tre konsortieuniversiteter og fra konsortiets associerede partnere vil være til stede på dette sommersymposium, hvor relevante problemstillinger og udviklinger inden for området diskuteres. Forelæsninger på symposiet vil introducere specialiseringerne og kerneforskningsområderne.


 


Kurserne Introduction to Core Competency I & II giver den grundlæggende teoretiske indføring i de kernekompetencer, som udgør grundstenene i programmet. Kernekompetencerne kan deles i 3 områder: a) Digitale teknologier, b) politik og social innovation, og c) forretning og management. Udover tekniske og teoretiske diskussioner vil kurserne behandle andre aspekter såsom etik og social ansvarlighed samt kulturelle aspekter ved digital kommunikation, management og lederskab.


 


Efter første semester sker der en deling af de studerende på de to specialiseringer. Hvis de deltager i specialiseringen Digital Teknologi og Ledelse, vil dette foregå på AAU i København på andet og tredje semester. Hvis de følger specialiseringen Digital Kommunikation, Politik og Innovation i Europa, foregår det på VUB i Bruxelles på andet og tredje semester.


 


I det følgende bliver det faglige indhold af uddannelsen på andet og tredje semester på AAU beskrevet. 


 


På uddannelsens andet semester skal de studerende på AAU tage to obligatoriske kurser: Managerial Economics og Interaction Design samt vælge et relevant valgfrit kursus. Det valgfri kursus skal enten vælges blandt de kurser, som udbydes om foråret på ingeniøruddannelsen Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE): Development of ICT and Media Services, Green ICT – Sustainable Business Development, eller Identity and Access Management eller blandt øvrige relevante kurser på AAU København. Hvis det valgfri kursus ikke er et ICTE-kursus, skal det godkendes af studienævnet. De studerende skal desuden lave et større 15 ECTS projekt med temaet Design and Markets.


 


Managerial Economics omhandler de grundlæggende elementer i en forretningsplan samt forskellige omkostningsbegreber og forskellige metoder til investeringsanalyse. Kurset handler endvidere om udarbejdelse af prisstrategi, baseret på de specifikke omkostningselementer i et IKT-projekt, herunder et kommunikationsnetværk. Kurset indgår i ingeniøruddannelsen ICTE’s kursusportefølje og tager udgangspunkt i en teknisk-videnskabelig forståelse og integrerer teknologiledelse og forretningsmæssig planlægning. 


 


Interaction Design handler om begreber og forhold vedrørende interaktion mellem mennesker og maskiner samt design og brugeroplevelse. Kurset giver de studerende den nødvendige viden med henblik på at kunne identificere spændinger mellem forskellige visioner for - og interesser i - design af et interaktivt system. Når de studerende har været igennem kurset, skal de have en forståelse af brugernes kognitive modeller og andre beskrivelser af brugere. De skal endvidere kende til forskellige metoder til interaktivt design af IKT-systemer samt kende til forskellige strategier for at planlægge interaktionsdesign af IKT-systemer. Som ovenstående kursus er kurset i Interaction Design baseret på en ingeniørmæssig tilgang med vægt på de kravspecifikationer, som brugeres interaktion med teknologi giver anledning til.


 


Projektet vedrørende Design and Markets handler om teknologier som socio-tekniske systemer, hvor sammenhængen med anvendelse er afgørende for værdien af ​​systemerne. Projektet skal endvidere handle om organisationsformer, forretningskoncepter og ændringer i markedsforholdene samt metoder til at inddrage brugerne i udformningen af ​​kommunikation, medier og informationsteknologiske løsninger.


 


På tredje semester på AAU skal de studerende tage et sommersymposium, som udbydes i Salzburg af PLUS og partneruniversiteterne (Summer Symposium II), samt to kurser på AAU: Communication and Broadcast Networks og Entrepreneurship, Innovation and Business Models. De studerende skal endvidere lave et projekt på 15 ECTS-point med temaet Services and Platforms.


 


Summer Symposium II fokuserer primært på at forberede kandidatspecialet. Symposiet vil give de studerende de metodiske og teoretiske værktøjer, som er nødvendige for at udforme en solid problemformulering for kandidatspecialet. Problemformuleringen skal fokusere på et af kerneområderne i uddannesen. Kursusansvarlige fra de forskellige universiteter vil præsentere idekataloger over relevante projekter, og de studerende vil bruge tiden på at udforme deres problemformuleringer og diskutere dem i plenum.


 


Communication and Broadcast Networks giver en introduktion til kommunikation og broadcast-teknologier, herunder grundlæggende netværksteknologier, net-arkitekturer, topologier samt potentialer og begrænsninger i de nuværende kommunikationsinfrastrukturer. Kurset fokuserer på to hovedområder: 1) Bredbånd og 2) broadcast-net. Kurset sigter på at give en forståelse af konvergens, og hvordan tjenester kan bruge forskellige netværksteknologier eller en kombination af disse, f.eks. en kombination af kommunikative og distributive netværk. Desuden handler kurset om basale trådløse teknologier, herunder karakteristika ved forskellige frekvensbånd, spektral effektivitet og interferens. Endelig beskæftiger kurset sig med virtualisering og cloud-infrastruktur og Internet of Things (IoT) infrastruktur.


 


Entrepreneurship, Innovation and Business Models drejer sig om teorier om forretningsudvikling, baseret på kommunikationsmedier og informationsteknologier, herunder netværksøkonomi, informationsøkonomi, transaktionsomkostningsanalyse, og business-økosystemer. Kurset omhandler endvidere teorier om innovation og entreprenørskab. Kurset formidler en integreret forståelse af teknologiudvikling og de forretningsmodeller, som nye teknologier giver mulighed for, og bygger på en teknisk-naturvidenskabelig viden om den informationsteknologiske udvikling. 


 


Projektet vedrørende Services and Platforms drejer sig om de centrale internetteknologier og -standarder for kommunikationsinfrastrukturer: Repræsentation, identifikation og transport. I projektet skal de studerende analysere specifikke karakteristikker ved forskellige netværk og teknologier, som er vigtige for at give en god brugeroplevelse af en tjeneste. Herudover skal de studerende gennem projektet kunne forstå de service-arkitekturer, platforme og forretningsmodeller, der er behov for i udvikling af fremtidige tjenester og applikationer.


 


Mens de studerende er på AAU på andet og tredje semester, bliver de tildelt seniorforskere som vejledere. Der vil blive holdt ugentlige vejledningsmøder samt fællesmøder for alle DCLead-studerende på årgangen, hvor både indholdet af kurser samt fremdriften i projekterne bliver diskuteret. De studerende vil endvidere blive involveret i akademiske events på universitetet, herunder vil de blive opfordret til at deltage i relevante konferencer, seminarer og workshops, som bliver afholdt på universitetet.


 


På fjerde semester skal de studerende udarbejde et kandidatspeciale på 30 ECTS-point (se det vedlagte studieordningsudkast for en uddybet beskrivelse). I specialet skal de studerende vise, at de har opnået en teknisk-naturvidenskabelig viden med tilhørende kompetencer og færdigheder indenfor det informationsteknologiske område, og at de er stand til at kombinere denne teknologiske tilgang med en forståelse af de ledelsesmæssige og forretningsmæssige implikationer.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

AAU indstiller, at uddannelsen indplaceres på takst 3. Der er tale om en cand.it.-uddannelse under det Naturvidenskabelige hovedområde, og de uddannelseselementer, der udbydes af Aalborg Universitet, er moduler fra cand.polyt.-uddannelsen i Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship, som er indplaceret på takst 3. De studerende på uddannelsen vil have behov for at kunne anvende en række laboratorier på AAU København, herunder usability and smart home lab, mobile media lab, electronic/fab lab, RF-lab og RVMI’s robotlaboratorium. Hertil kommer, at de valgfri moduler, de studerende kan tage på AAU indgår i andre teknisk-naturvidenskabelige uddannelser på AAU København, der ligeledes er indplaceret på takst 3.  Endelig er også universitetets eksisterende cand.it.-uddannelser på det naturvidenskabelige hovedområde indplaceret på takst 3.


Forslag til censorkorps
Censorer til kursus og projekteksaminer på AAU vil være fra retningerne Elektro eller Maskin indenfor ingeniøruddannelsernes censorkorps. For de kurser og projekter, som tages på PLUS, er det eksamensforordninger og censorkorps på PLUS, der er gældende.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Følgebrev, dokumentation af efterspørgsel på uddanneselsesprofilen, aftagerrapport (jf. vejledningens s. 5) og SO-udkast.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

DCLead-uddannelsen retter sig mod et internationalt arbejdsmarked. Ved EU's evaluering af forslag til Erasmus+ uddannelser spiller arbejdsmarkedets behov en væsentlig rolle. Dette blev fremhævet ved et EU intro-møde i Bruxelles i november 2015 for de Erasmus+ uddannelser, som blev godkendt og fik bevilling i 2015. For DCLead-uddannelsens vedkommende er der i evalueringen af uddannelsen (se aftagerrapportens bilag 1) lagt vægt på, at uddannelsen forholder sig aktivt til EU’s planer vedrørende den Digitale Agenda for Europa (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en) og de deraf følgende kompetencekrav. I en bredere international sammenhæng er uddannelsen et af svarene på de behov, der i de kommende år vil være for kandidater, som kan realisere planerne for ICT4D (Information and Communication Technologies for Development) i økonomisk fattigere lande.


 


De studerende som optages på uddannelsen med et fuldt stipendium, vil for langt størstedelen komme fra ikke-EU-lande. Et vigtigt formål med Erasmus+ uddannelserne er at uddanne kandidater, som indenfor deres specialiseringsområde har et internationalt udsyn, og som kender til europæisk kultur og uddannelsestradition, således at de, hvad enten de efter endt uddannelse opbygger en karriere i europæiske lande eller tager tilbage til deres oprindelseslande med gode kontakter til europæiske lande, kan bidrage til social og økonomisk udvikling i EU.


 


Et vigtigt og unikt træk ved DCLead-uddannelsen i sammenligning med andre IT- og kommunikationsuddannelser i Danmark er således det stærke internationale udsyn. De studerende skal i løbet af deres uddannelse studere ved mindst to af de universiteter, som er involveret i uddannelsen. Endvidere indgår et europæisk og internationalt perspektiv direkte i undervisningsindholdet det første semester hos PLUS i Salzburg. Uddannelsen tilbyder desuden en vigtig kombination af IKT-teknisk faglighed og forretningsmæssig faglighed. I den forbindelse er AAU blevet inddraget i uddannelsen på grund af universitetets stærke internationale profil indenfor IKT og på grund af den læringsmetode, problem- og projektbaseret læring, som AAU har en lang tradition for at benytte.


 


I EU-evaluatorernes bedømmelse af uddannelsen fremhæves det, at kandidater fra uddannelsen internationalt kan bidrage til social og økonomisk udvikling i ikke-EU-lande, eftersom informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alle lande er en grundlæggende del af aktiviteter indenfor alle erhvervssektorer og organisationer. I en europæisk sammenhæng henviser EU-evaluatorerne til den Digitale Agenda for Europa, som har til formål at styrke EU-landenes digitale udvikling, både mht. infrastruktur, serviceydelser og kompetencer. I den forbindelse leder Europa Kommissionen et partnerskab – the Grand Coalition for Digital Jobs – som skal bidrage til, at der uddannes flere kandidater indenfor IKT-området, eftersom prognosen er, at der vil være ca. 825.000 ubesatte stillinger i Europa for mennesker med IKT-kompetencer i 2020 (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0). Dette vedrører både IKT-erhvervene selv og de mange sektorer, som anvender IKT-løsninger. 


 


 Situationen i Danmark er ikke andeledes end i flere andre europæiske lande, selvom Danmark i europæisk sammenhæng ligger i den gode ende mht. andelen af uddannede med IKT-kompetencer. I en dansk sammenhæng har både DI Digital (det tidligere ITEK - Branchefællesskabet i Dansk Industri for IT-, tele-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder) og IT-Brancheforeningen påpeget behovet for flere kandidater med IKT-kompetencer. Dette gælder især kompetencer indenfor datalogi og ingeniørmæssige IKT-kompetencer, men det gælder også kombinationen af teknologi og forretningsforståelse (se aftagerrapportens bilag 6). 


 


 I den undersøgelse (se aftagerrapportens bilag 2), der er foretaget af AAU i forbindelse med prækvalifikationsansøgningen af behovet for den type kandidater, som DCLead vil producere, er der stærke understøttende udsagn fra repræsentanter fra og kendere af det danske IKT-område (TeleIndustrien, IT-Brancheforeningen, Teracom, Stand Consult, Gramex og Jørgen Abild Andersen, som er formand for OECD’s Committee on Digital Economy Policy). Udsagnene fokuserer generelt på de nye udviklingstræk indenfor IKT, som omhandler konvergens og nye forretningsmodeller – udviklingstræk som DCLead-uddannelsen netop fokuserer på, og som kun i lille grad er repræsenteret i andre uddannelser med en naturvidenskabelig eller teknisk profil.


 


Derudover er uddannelsen blevet præsenteret for to aftagerpaneler på AAU. Det generelle aftagerpanel for hele SICT-området (School of Information and Communication Technology) på AAU vurderede, at kandidater fra DCLead-uddannelsen formentlig vil være særligt egnede til at opfylde kompetencebehov i større internationale IKT-virksomheder. Det mere specifikke panel for uddannelserne på center for Communication, Media and Information technologies (CMI) mente bl.a., at eftersom mange rene teknologi-opgaver outsources, er det en vigtig kompetence at kunne forestå sådanne outsourcing-opgaver og sikre den rette kvalitet på de produkter og serviceydelser, som anvendes. Her vil kandidater med de kompetencer, DCLead-uddannelsen indebærer være velegnede.  I den forbindelse blev det påpeget, at mange virksomheder opererer med en åben forretningsmodel, hvor mange funktioner tilkøbes eksternt.  En forretningsmæssig forståelse er således central for virksomhederne, og de har behov for kandidater, der har kompetencerne til, med basis i en teknologisk viden, at udvikle en business case. Heri indgår en forståelse af markedsmekanismerne og hvordan et value proposition, som på rette vis er tilrettet markedet, kan udvikles. Det blev også fremhævet, at det er vigtigt, at have ansatte, som har kendskab til det politisk-regulatoriske miljø, som virksomhederne opererer i. Det blev på aftagerpanelmødet formuleret som vigtigheden af at have ansatte, der har kompetencer, der muliggør et holistisk perspektiv på virksomhedernes udvikling.


 


 


På baggrund af EU-evaluatorernes vurdering og godkendelse af uddannelsen, dialogen med aftagere, sammenligningen med eksisterende uddannelser samt analysen af relevante samfunds-/branchemæssige udviklingstendenser beskrevet ovenfor, konkluderer Aalborg Universitet, at der eksisterer en efterspørgsel på dimittender med den ansøgte uddannelses kompetenceprofil.


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

DCLead-uddannelsen er en uddannelse med et klart internationalt sigte, og behovet for dimittender skal derfor ses i en international sammenhæng. I en europæisk sammenhæng vurderer den EU-baserede Grand Coalition for Digital Jobs som nævnt, at der i 2020 kan være et udækket behov for 825.000 personer med IKT-kompetencer.  I en dansk sammenhæng svarer det til ca. 8-9.000 ubesatte stillinger, hvilket i størrelsesorden nogenlunde svarer til ITEK’s prognose fra 2014 (se aftagerrapportens bilag 6), som vurderer, at der i 2020 vil mangle ca. 6.000 personer til ubesatte IKT-stillinger i Danmark. Dette omfatter alle IKT-relaterede stillinger, herunder stillinger med relativt snævre IKT-kompetencer. Eksakt hvor stort behovet for kandidater med DCLead-kompetencer vil være, kan være svært at skønne. EU (Erasmus +) har dog i første omgang bevilget fulde stipendier til 43 studerende fordelt over tre år.


 


Udover EU-evaluatorernes positive vurdering af behovet for uddannelsens dimittender på arbejdsmarkedet, er behovet for kandidater med de specifikke kompetencer som dimittenderne fra DCLead-uddannelsen vil besidde også dokumenteret ved de vurderinger, som de involverede danske aftagere og branchekendere er fremkommet med. De fremhæver konvergensen i IKT-områderne, nye IKT-baserede forretningsmodeller og behovet for tværfaglige IKT-kompetencer i de sektorer, som anvender og baserer deres forretningskoncepter på IKT-platforme. Dette er kompetencer, som er fremtrædende i DCLead-uddannelsen.


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Jævnfør den fremsendte Dokumentation for behovet for uddannelsen er der rettet henvendelse til repræsentanter for to brancheorganisationer, TeleIndustrien og IT-Brancheforeningen, to virksomheder indenfor kommunikationsbranchen, Teracom og Strand Consult, en organisation fra musikbranchen, som bliver stadig mere afhængig af digitale medier, Gramex, og formanden for OECD’s Committee in Digital Economy Policy, som tæt følger de nye udviklingstræk i den digitale økonomi, Jørgen Abild Andersen, som tidligere var direktør for den danske IT- og Telestyrelse. Positive udtalelser foreligger fra alle disse aktører. Dertil kommer deltagerne i de to aftagerpanelmøder, hvor uddannelsen er blevet præsenteret og drøftet.


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Det behov, som de involverede danske aftagere og branchespecialister beskriver, drejer sig om de nye udviklingstræk indenfor IKT-området med stigende konvergens og nye forretningsmodeller. Dette behov er i overensstemmelse med de udviklingstendenser, som den Digitale Agenda for Europa beskæftiger sig med. Den Digitale Agenda for Europa handler om behovet for en styrket udvikling indenfor ikke kun digitale infrastrukturer, men også behovene for udvikling af platforme for nye serviceydelser og applikationer og for større kompetencer indenfor IKT-området. DCLead-uddannelsen er udviklet og tilrettelagt, så den vil uddanne kandidater, der besidder de kompetencer, der er nødvendige for at kunne arbejde med disse nye udviklingstræk samt bidrage til den tekniske, forretningsmæssige og generelle sociale udvikling indenfor både IKT-sektoren og indenfor de samfundsmæssige sektorer, hvor IKT udgør det digitale grundlag.


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

Uddannelsen er en Erasmus+ uddannelse, og henvender sig derfor bredt internationalt til potentielle studerende fra hele verden. De studerende, som optages på uddannelsen, skal mindst have en relevant bacheloruddannelse (jf. de ovenfor angivne optagelseskrav), men kan også allerede have en kandidatuddannelse. I udvælgelseskriterierne vil endvidere indgå erhvervs- og anden erfaring. Meningen er således, at studerende med en IKT-bacheloruddannelse kan tage en kandidatuddannelse, som kombinerer IKT-tekniske med forretningsmæssige kompetencer.


 


Videreuddannelsesmuligheder for kandidater fra DCLead-uddannelsen kan være Ph.d.-uddannelse, hvilket kan blive relevant for flere af de studerende, eftersom der vil blive tale om en hård udvælgelse af de blandt ansøgerne til uddannelsen, og at den videns- og kompetencemæssige kvalitet af de studerende derfor vil være høj.


 


Uddannelsens særlige profil ligger i dens europæiske og internationale sigte. I Erasmus+ uddannelserne lægges der særlig vægt på det europæiske og internationale udsyn. I forhold til andre Erasmus+ uddannelser er DCLead-uddannelsen unik i sit fokus på IKT-området med en kombination af IKT-tekniske og -forretningsmæssige elementer. I dansk sammenhæng bygger DCLead-uddannelsen på eksisterende elementer i kandidatuddannelsen Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship på Aalborg Universitet København, og der er mulighed for at tage valgfri kurser fra andre relevante IT-uddannelser ved Aalborg Universitet København. Det særlige ved denne uddannelse i den danske sammenhæng ligger i dens rekrutteringsgrundlag og den internationale profil beskrevet under ”Beskrivelse af uddannelsen” og ”Uddannelsens konstituerende faglige elementer” samt i dens fokus på de forretningsmæssige implikationer af konvergensen mellem IT, tele og medier. DCLead har således en faglig profil og et erhvervssigte, der ikke findes i nogen eksisterende uddannelser i Danmark.


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlaget for DCLead-uddannelsen er primært studerende fra ikke-EU-lande. Dette hænger sammen med den stipendielinje, som ligger for Erasmus+ uddannelser. Udover de studerende, som tildeles stipendium, forventes det, at et mindre antal studerende fra bl.a. europæiske lande vil blive optaget på uddannelsen. Rekrutteringsgrundlaget vil derfor ikke i nævneværdigt omfang påvirke rekrutteringsgrundlaget for andre danske endsige europæiske uddannelser.


Forventet optag

EU har bevilget 43 fulde stipendier fordelt over tre optag, hvoraf de 38 vil være til studerende fra ikke-EU-lande; dvs. knap 15 studerende per optag. Dertil kommer studerende uden Erasmus+ stipendier. Det vil i første optag dreje sig om ca. 5 studerende med en mindre stigning ved de følgende optag (til mellem 5 og 10 optagne studerende uden stipendium fra EU-lande, herunder Danmark). EU har bevilget stipendier til tre optag, og derefter vil uddannelsen enten kunne søge en forlængelse på yderligere tre optag, eller uddannelsen må blive økonomisk selvbærende. Dette vil føre til øget fokus på optagelse af studerende fra europæiske lande, men det forventes, at det primære rekrutteringsgrundlag fortsat vil ligge i lande udenfor EU.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Til uddannelsen er allerede nu knyttet fire erhvervspartnere som associerede partnere. De studerende vil blive tilbudt praktikpladser hos disse erhvervspartnere, og målet er i løbet af de kommende undervisningsperioder at tilknytte flere erhvervsorganisationer som praktikmuligheder for de studerende.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A3 - Afgørelse om foreløbig godkendelse KA i Ledelse af Digital Kommunikation- AAU.pdf

Samlet godkendelsesbrev
AAU - Godkendelse af ny uddannelse - (ERASMUS+) KA i Ledelse af digital kommunikation.pdf