Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Automationsteknolog - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
01/02-2016 07:15
2016-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding. Erhvervsakademi Kolding, Ålegården 2 - 4, 6000 Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@eakolding.dk, 24948498

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Automationsteknolog

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Automation Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Automationsteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Automation Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux. Alle med fysik C og matematik C


Elektriker med specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik


Automatik- og procesuddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, procesoperatør (trin 2) samt data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)


Anden relevant erhvervsuddannelse med fysik C og matematik C


Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorer udpeget af Censorsekretariatet for De Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet , Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
behov automation hmi7.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Nedenfor er en kort fremstilling af de centrale pointer i den vedhæftede behovsredegørelse.


 


Akademiets dækningsområde


Modsat andre regioner har akademiets dækningsområde ikke været gennem en større omstilling med store forandringer i erhvervsstrukturen. Tværtimod er det fortsat de ”gamle industrierhverv”, som sørger for job og indkomster i området. Erhverv som fødevarer, maskiner, plast, stål, byggematerialer samt transport og logistik står for den største del af de private job i Trekantområdet. Deres andel af den samlede beskæftigelse og værdiskabelse er fastholdt. Modsat de fleste andre regioner i Danmark, hvor disse traditionelle erhverv er på tilbagetog.


Samtidig er der fremgang inden for fx energi og cleantech i akademiets dækningsområde. Den type virksomheder er præget af globale udfordringer og nye teknologier, og den baserer samtidigt en stor del af produktionen og produktudviklingen sig på industrielle kompetencer.


Det er således et særtræk ved akademiets dækningsområde i Sydjylland og Trekantområdet, at det rummer erhvervsklynger, som samlet set udgør Danmarks stærkeste industriregion.


Industrien fylder ganske vist mindre og mindre i den danske økonomi og i resten af den vestlige verden; men industrien er stadig en meget stærk driver i Sydjylland og Trekantområdet. Her er flere industriarbejdspladser end landets tre største byer tilsammen. Områdets industrien i klarer sig bedre end landsgennemsnittet, og det er en stærkt medvirkende faktor til, at områdets BNP er det højeste i Danmark efter Hovedstaden.


Rapporter


I den vedhæftede behovsredegørelse er der en gengivelse af flere rapporter om situationen i akademiets dækningsområde. Som eksempel i denne korte redegørelse henvises til Iris Group’s rapport fra 2015 om ”Trekantområdet som produktionscentrum - Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området?”.  Rapporten tager afsæt i analyser og metoder anvendt i REG:LABs rapport ”Fremtidens industri i Danmark”, september 2012, udarbejdet med bistand fra bl.a. Syddansk Universitet. IRIS Group har gennemførte en interviewundersøgelse blandt 25 navngivne produktionsvirksomheder i Trekantområdet – med en nogenlunde ligelig fordeling på følgende områder:


·         Fødevareindustri


·         Energi og cleantech


·         Anden industri (bl.a. maskiner, stål og plast).


En central konklusion i Iris Groups rapport er disse to centrale udfordringer:


·         Adgang til højtuddannet arbejdskraft


·         Automatisering og procesoptimering


 


Opsummering: Den manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft indenfor automation er en hæmmende faktor for virksomhedernes fremtidige vækstmuligheder. Det er entydigt i alle undersøgelser, analyser og rapporter siden 2009 til nu, januar 2016, både lokale, regionale, nationale og internationale. Alle peger på et behov for automatisering indenfor ikke bare industrien, men indenfor alle former for fremstillingsvirksomheder.


 


Mangel på uddannet arbejdskraft


DI’s 2015-undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner – Lokalt Erhvervsklima 2015 – viser, at 30 pct. af virksomhederne, der inden for det seneste år har skulle ansætte nye medarbejdere, har oplevet, at rekrutteringen var forgæves. Det er særligt i Sydjylland, at virksomhederne har udfordringer i forbindelse med rekruttering af medarbejdere.


Rekrutteringsudfordringerne medfører produktionsbegrænsninger. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2015, og i forhold til øvrige regioner i Danmark, ligger Syddanmark med den højeste andel rekrutteringsudfordringer i landet.


Andelen med produktionsbegrænsninger i efteråret 2014 angives i det følgende i parentes. I Sydjylland svarer 37 (27) pct. af de virksomheder, der har rekrutteret forgæves, at den forgæves rekruttering har resulteret i produktionsbegrænsninger. (star.dk/publikationer).


Enkle opslag på på arbejdsmarkedsbalancen.dk bekræfter DI’s undersøgelse: I Sydjylland er der mangel på arbejdskraft indenfor en lang række erhverv i industrien (http://arbejdsmarkedsbalancen.dk/da/Jobmuligheder.aspx?region=|Sydjylland|&jobOpportunities=|3| )


 


Kompetenceforsyningen i et strategisk perspektiv


Det belyste behov i denne ansøgning kan ikke i tilstrækkeligt omfang opfyldes af eksisterende udbud. Erhvervs- og brancheudvikling på den ene side og kompetenceudvikling og -forsyning er indbyrdes forbundne. Uddannelsesmulighederne på det lokale niveau, Sydjylland, kan således med stor fordel vægtes mere i forhold til det nationale niveau, og derved bidrage målrettet til kompetenceløft både blandt udbuddets erhvervsområde og til regionen som helhed. I regionen som helhed vil udbuddet understøtte den positive udvikling, der er beskrevet i Region Syddanmarks uddannelsesbarometer_2015, hvor flere tager en kort videregående uddannelse.


I Trekantsområdet har de produktionsorienterede virksomheder organiseret sig i DIMA, Danish International Manufacturing Academy. DIMA er paraply for mere end 500 virksomheder med mere end 5 ansatte. Søren Maarssø, COO for TRESU Group i Kolding og formand for DIMA, har understreget behovet for at erhvervslivet har flere strenge end nu, for at skaffe kvalificerede vidensmedarbejdere indenfor automatisering. DIMA har tidligere støttet akademiets ansøgning om udbud af en deltidsuddannelse i automation, som er målrettet folk i arbejde. DIMA støtter ligeledes denne ansøgning om en fuldtidsuddannelse i automation, da ansøgere her oftest er unge mennesker med en gymnasial eller eud baggrund. Og dermed en anden og komplementerende målgruppe.


Da det er et ret nyt satsningsområde for akademiet at etablere udbud indenfor det produktionstekniske område, blev der i forsommeren 2015 i forbindelse med prækvalifikationsansøgning om AU i Automation, gennemført en behovsanalyse vedrørende udbud indenfor automationsområdet.


Analysen blev gennemført sammen med konsulentvirksomheden Strategi & Idé. Analysen var baseret på virksomhedernes behov for kompetencer indenfor automation, samt rekrutteringsgrundlag for en deltidsuddannelse i AU automation og drift.


Den overordnede konklusion var en massiv tilkendegivelse for et behov for de tidligere beskrevne kompetencer og et rekrutteringsgrundlag for uddannelsen. Flere interviews med virksomhedsledere, støtteerklæringer fra erhvervsorganisationer og en spørgeundersøgelse blandt 25 lokale virksomheder gav dokumentation for behov og relevans af en automatiseringsuddannelse i akademiets udbudsområde.


Der er stor opbakning fra de lokale erhvervsråd, samt erhvervslivet repræsenteret ved DIMA - Danish International Manufacturing Academy, Formand. og direktør Søren Maarssø, og næstfmd. direktør Mogens Jensen, AMU Syd. 


 


En anden meget væsentlig konklusion fra forsommeren 15 var, at der i virksomhederne er en stor erkendelse ved effekterne ved automation. Ændring i arbejdsopgaverne, afledt af automation, skaber markant behov for nyuddannede med stærke kompetencer og for efteruddannelse af faglærte for at øge kvalifikationerne inden for automation. 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

I akademiets udbudsområde er der 443 virksomheder indenfor områderne industri (419), og energi (24), som har 5 ansatte eller derover (kørsel på Danmarks statistik: ”Arbejdssteder opgjort på DB07 efter tid, område, størrelse og branche” med dækningsområdets kommuner). Virksomheder med mindre end 5 ansatte kan være relevante for Automationsteknologer; men er ikke medtaget her, da de ikke vil være typiske aftagervirksomheder.


 


Det er umuligt at give præcise skøn over det regionale behov for dimittender i 2019. Det skal dog kun en yderst ringe andel af de anførte 443 virksomheder til før der er gode jobudsigter for 20 til 30 kandidater pr. år.


Hertil kommer, som det fremgår af vedhæftede dokumentation for behov, at automation er et område, som vil vokse betydeligt i de kommende år.  


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Her henvises til den vedhæftede dokumentation for behov samt ovenstående korte fremstilling af samme.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Et udbud af autoteknolog vil være et bidrag til en øget sammenhæng mellem uddannelserne i akademiets dækningsområde.


Dækningsområdet rummer stort set ikke uddannelser, der peger i en teknisk eller produktionsorienteret retning. På erhvervsakademi niveau udbydes uddannelsen som produktionsteknolog. På mellemlangt og videregående niveau er der i Fredericia et udbud af uddannelsen til maskinmester.


Uddannelsen henvender sig også til uddannelsessøgende med interesse IT (fx i robotteknologi). Der findes ingen uddannelser indenfor IT og elektronik i akademiets dækningsområde.   


Dækningsområdet er således karakteriseret af en skæv fordeling af uddannelser. Det betyder tillige, at uddannelser indenfor IT, elektronik, teknik, mekanik og tilsvarende stort set er usynlige i dækningsområdet.  Uddannelsessøgende med disse interesser må enten rejse væk eller opdyrke andre interesser.


Konsekvenser for andre uddannelser


Det er akademiets vurdering, at et udbud af automationsteknolog ikke vil påvirke optaget på andre uddannelser i dækningsområdet. Det vurderes ligeledes, at et udbud i Kolding heller ikke vil påvirke udbuddene i Odense og Århus.  Udtræk fra KOT viser, at ansøgere til denne type af uddannelser er meget stedbundne i deres valg af uddannelse.  


Videre uddannelse


 


Efter endt uddannelse kan kandidaten fortsætte på Pba. i produktudvikling og teknisk integration (1½-årig overbygning) eller på Pba. i innovation og entrepreneurship (1½-årig overbygning) 


Rekrutteringsgrundlag

I udbudsområdet er der ifølge Danmarks Statistik følgende rekrutteringsgrundlag:


·         I 2015 er der i aldersgruppen 15-29 år, samlet set 7.700 med en gymnasial baggrund og 8.600 med en eud baggrund.


·         Heraf er der alene i Kolding, Fredericia og Haderslev kommuner, 610 personer med en teknologisk eud (Kilde: HFUDD20: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-29 år).


 


·         Der kan desuden forventes en svag søgning fra mennesker, som har en ældre erhvervsuddannelse. Typisk aldersgruppen 30 til 40 år. 


Med hensyn til rekruttering er Erhvervsakademi Kolding i en anden situation end de nuværende udbudssteder. For det første er kun én anden erhvervsakademi uddannelser indenfor det tekniske område (produktionsteknolog), hvorfor konkurrencen til ”tilsvarende” uddannelser er svag. For det andet er virksomhedsgrundlaget meget stort (jf. behovsredegørelsen).


Generelt gælder, at det er en hæmsko at tekniske og produktionsorienterede uddannelser har en uhyre svag position i dækningsområdet. Rekrutteringsmæssigt er det derfor vigtigt for akademiet at øge fagviften for derigennem at bidrage til en øget interesse og mere facetterede kontaktflader.


 


Derudover forventer akademiet generelt en større interesse for de tekniske uddannelser. Dels fordi mange betydende instanser har det som strategi at øge interessen for tekniske uddannelser. Dels fordi det markant øgede fokus på robotteknologi og andre autonome systemer må antages at skabe en øget interesse. 


Forventet optag

Optaget vurderes sådan:2017 2018 2019
25 30 40

 


 


 


Vurderingen skal ses i lyset af den ringe konkurrence indenfor dette uddannelsesområde, dækningsområdets størrelse samt den stigende interesse for uddannelsens felter


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Erhvervsakademi Kolding imødeser ingen problemer med at etablere det nødvendige antal praktiksteder. Det forløber uproblematisk på akademiets øvrige uddannelser. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C6 - Endeligt afslag efter indsigelse - EA i Automationsteknolog - EA Kolding (IBA).pdf

Samlet godkendelsesbrev