Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse i byggeri & business (Byggekoordinator AK), - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
01/02-2016 17:49
2016-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania Randers

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Susanne Dixen

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelse i byggeri & business (Byggekoordinator AK),

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in construction and business, construction coordinator.

Den uddannedes titel på dansk
Byggekoordinator (byggeri & business)

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in construction and business, Construction Coordinator.

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller eux

 • Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske

 • Erhvervsuddannelse inden for fællesindgangen bygge- og anlæg: anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, boligmontering, byggemontagetekniker, bygningsmaler, glarmester, maskinsnedker, murer, skorstensfejer, snedker, stenhugger, stukkatør, tagdækker, teknisk isolatør, træfagenes byggeuddannelse eller vvs-energiuddannelsen.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

Ej relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ej relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ej relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse Byggekoordinatoruddannelsen 01.02.2016.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Dansk Byggeri opsummerer i deres støtteerklæring til Erhvervsakademi Dania behovet nationalt som regionalt:


"Behovet for medarbejdere med kompetencer på videregående niveau er støt stigende i bygge- og anlægsbranchen. Bygge- og anlægsbranchen er udfordret på produktiviteten og skal være klædt på til den stigende globalisering, som byggeerhvervet, i lighed med andre erhverv, i høj grad udsættes for. Ledelse, ressourcestyring og kommunikation udpeges gang på gang til at være centrale områder, hvis branchen skal effektiviseres. Innovation og jura er ligeledes i høj grad på dagsordenen.


Den aktuelle overgang til beskæftigelse på relaterede byggeuddannelser er god og tilbagemeldingerne fra de første byggekoordinatorers praktik viser, at der fx i Aarhus står virksomheder i kø for at få praktikaftale med en byggekoordinator.   


Dansk Byggeri finder det afgørende, at der udbydes videregående uddannelser inden for det byggetekniske område i alle dele af landet. Udviklingen af byggekoordinatoruddannelsen byggede på et grundigt forarbejde og fremskrivning af bygge- og anlægsbranchens aktuelle og fremtidige kompetencebehov. På den baggrund forventes de færdiguddannede byggekoordinatorer ikke at få vanskeligheder med at finde relevant beskæftigelse."


Hertil kommer et såvel lokalt som regionalt politisk ønske om at understøtte erhvervsuddannelserne samt karrieremulighederne inden for disse. Der kan aktuelt konstateres manglende eller begyndende manglende arbejdskraft i flere af faggrupperne. Uddannelsen er efterspurgt af den lokale store erhvervsskole Tradium, idet der i dag er for få videreuddannelsesmuligheder for de teknisk uddannede i Randers. 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det område, hvor udbuddet forventes at dække arbejdsmarkedets behov for færdiguddannede byggekoordinatorer, er inden for Erhvervsakademi Danias dækningsområde (byerne Skive, Hobro, Viborg, Silkeborg, Randers, Grenå, Hadsten og Horsens). Dertil kommer Nordjylland, så længe udbuddet ikke findes nord for Randers.


Helt afhængig af udviklingen, kendskabet til og interessen i uddannelsen kan der også som aftalt ske en koordinering og et samarbejde med Erhvervsakademi Midtvest. 


Der forventes at være beskæftigelse for byggekoordinatorer i primært de store centerbyer, hvor de større entreprenører og håndværksvirksomheder har hjemme. Jf. vedlagte analyse af behovet for uddannelsen forventes der en vækst inden for bygge og anlæg på 4,8 % fra 2015 til 2017. 


Som nævnt ovenfor og i vist i analysen er der allerede i dag manglende eller en god beskæftigelse inden for de forskellige beslægtede byggefag - murer, tømrer, elektriker og VVS i Øst-, Nord- og Vestjylland.


Så med både vækst og manglende på arbejdskraft har sektoren bygge og anlæg også regionalt brug for flere uddannede dygtige medarbejdere for at sikre effektivitet og styring samt den nødvendige innovation for at kunne følge med udviklingen.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Følgende interessenter har været inddraget i behovsundersøgelsen: • Tradium (som har været med fra idéstadiet)

 • VIA University College (drøftelser om fagligt samarbejde og placering af uddannelsen)

 • Erhvervsakademi MidtVest (drøftelser om samarbejde om udbredelse af kendskab og videngrundlag)

 • Dansk Byggeri (drøftelser om behov og placering)

 • Teknisk Landsforbund (fokus på medlemmernes karrieremuligheder)

 • Øvrige lokale uddannelsesinsitutioner (fokus på forskellige overbygningsmuligheder)

 • Randers Kommune (borgmester, erhvervsudviklingschef, erhvervsdirektør med fokus på en diversitet af muligheder og en lokal højnelse af uddannelsesniveauet)

 • Virksomheder (støtteerklæring)

 • Region Midt (støtteerklæring)


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Erhvervsakademiuddannelser


Der er to beslægtede uddannelser på dette niveau – byggetekniker og byggekoordinator:


        ·       Byggeteknikeruddannelsen


      o   Uddannelsen er en meget teknisk uddannelse


o   Aktuelt er uddannelsen jf. ”Uddannelsesguiden” placeret i følgende steder i Jylland: Esbjerg, Horsens, Aarhus, Aalborg og Holstebro.


o   Uddannelsen udbydes de fleste steder som en del af bygningskonstruktøruddannelsen, hvorved de fleste læser videre på denne. Desuden er uddannelsen langt mere teknisk rettet og appellerer mindre til studerende med særlige kompetencer og lyst til at arbejde med kommunikation og koordinering på en byggeplads. Der forventes dermed begrænset overlap, selvom uddannelsen ligger både hos Erhvervsakademi Aarhus og VIA University College i Horsens. VIA vurderer ikke, at et udbud af byggekoordinator er nogen trussel for udbuddet af byggeteknikeruddannelsen


  • Byggekoordinatoruddannelsen


o   Uddannelsen, som der her søges om udbud af, udbydes aktuelt jf. ”Uddannelsesguiden” følgende steder i Jylland: Esbjerg, Sønderborg, Aarhus og Herning. Som ovenfor nævnt er det første hold ikke startet i Herning, men der gøres en ekstraordinær indsats herfor i 2016


o   Det vurderes, at et udbud i Randers, som ved de fleste andre udbud af uddannelser i Randers, vil have begrænset betydning for udbuddet Erhvervsakademi Aarhus, da byen som landets næststørste by har et stort og naturligt rekrutteringsgrundlag i og omkring byen


o   Erhvervsakademi Midtvest og Erhvervsakademi Dania har drøftet at arbejde sammen om udbuddene, således der sikres gode og relevante studiemiljøer for de studerende på erhvervsakademierne uden for de store byer. På samme måde som såvel Tradium og VIA University College vil være med til at sikre det faglige miljø sammen med Erhvervsakademi Dania. Placeringen af byggekoordinatoruddannelsen i Randers skal understøtte, at Randers gradvist får flere videregående uddannelsestilbud på det tekniske område – et første supplement til studiemiljøet på produktionsteknologuddannelsen på Campus Randers.


Mellemlange videregående uddannelser


Bygningskonstruktøruddannelsen er en teknisk funderet uddannelse, hvor der i dag jf. rapporten fra Danske Byggeri og Teknisk Landsforbund (se behovsanalysen) blandt dimittenderne er stigende fokus på den teoretiske videreuddannelse. Det vurderes derfor, at der er få fra denne uddannelse, som vil supplere sig fagligt for at kunne gennemføre de koordinerende opgaver på byggepladsen. Det samme gælder bygningsingeniøruddannelsen, som også er langt mere akademisk funderet.


Deltidsuddannelserne


Erhvervsakademi Dania vælger at søge uddannelsen som en fuldtidsuddannelse for at sikre et læringsmiljø, som arbejder inden for fuldtidsuddannelsernes rammer og betingelser. På det sigt vil det dog, når et godt læringsmiljø er etableret, være hensigtsmæssigt at udbyde uddannelsen også på deltid, da undersøgelser og erfaringer fra andre praktisk faglige uddannelser viser, at en del af målgruppen vil være personer, som har været på arbejdsmarkedet et periode og dermed vil have sværere ved at skulle acceptere i SU ved at tage uddannelsen på fuldtid. Et behov, som også fremgår af rapporten fra Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund.


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlaget er meget bredt på denne uddannelse, idet man kan komme ind med stort set alle relevante ungdomsuddannelser fra de praktiske erhvervsuddannelser til de mere akademisk rettede gymnasieuddannelser. Dette giver en stor volumen af potentielle studerende på uddannelsen i Randers med en stor erhvervsskole (Tradium), to gymnasier samt HF og VUC. Dertil kommer de øvrige skoler i Dania´s dækningsområde, hvor skolerne i Grenaa, Hadsten, Hobro og Aars er de mest nærliggende at rekruttere studerende fra.


Det forventes ikke, at der vil blive de store konsekvenser for beslægtede eller andre uddannelser i og omkring Randers, idet der ikke i forvejen er særlige tilbud på dette niveau. Der er et håb og forventning om, at denne uddannelse kan medføre, at flere af de erhvervsuddannede vil tage en videregående uddannelse straks eller få år efter deres dimission.


Jf. behovsanalysen forventes der ikke mere end 10-15 % ansøgere fra gymnasieuddannelserne. Her vil det måske ovenikøbet være en fordel for de praktikere blandt studenterne, at de nu får endnu en mulighed for at bruge deres talenter på et kort videregående uddannelse fremfor en måske meget teoretisk lang videregående uddannelse.


Forventet optag

Erhvervsakademi Dania har foretaget en lille miniundersøgelse af rekrutteringsgrundlaget på den lokale erhvervsskole Tradium blandt tømrerelever. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men den giver en lille indikation af interessen for uddannelse og specifikt denne uddannelse. 17,4 % vil læse videre med det samme, men ingen kan lige nu forholde sig til denne uddannelse. Derimod er der 43,5 % af de adspurgte, som først vil læse videre senere, og hele 47,8 % kan måske se denne uddannelse som en mulighed. Det samme antal vil vælge at læse i Randers, hvis det bliver en mulighed.


En forsigtig konklusion vil være, at vi specielt ved det første hold kan blive lidt udfordret på kendskabsgraden men også, at vi skal hente en del af de studerende blandt de unge, som allerede er i arbejde og ønsker at videreuddanne sig. Ideelt set er det også et plus for uddannelsen, da praktisk erfaring efterspørges ved de kommende byggekoordinatorer, når de skal ansættes i job. Det er også et klart plus for studiemiljøet at have flere studerende med praktisk erfaring.


Baseret på ovenstående og et rekrutteringsgrundlag på godt 500 dimittender fra erhvervsskoleerne Tradium og Håndværkerskolen i Hadsten plus dimittender fra gymnasieskolerne samt viden om seneste optag på de omkringliggende erhvervsakademier, så vurderes et realistisk optag at være:


År 1: 15


År 2: 25


År 3: 30+


Det er ikke nødvendigvis ønskværdigt at få alt for store hold, idet den personlige træning af projektledelseskompetencer og dermed den personlige udvikling er særdeles vigtig på denne uddannelse. Ved 30 deltagere eller derover skal der ske en særlig inddeling af de studerende, så de oplever den nødvendige nærhed. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Vedr. praktikpladser kan vi referere til avisomtaler og hjemmesiden hos Erhvervsakademi Aarhus i januar 2016, hvor det skildres, at alle nuværende studerende har fundet praktikpladser, og der er virksomheder på venteliste hos erhvervsakademiet i Aarhus. Se reference dertil i behovsanalysen


Erhvervsakademi Dania har desuden tradition for at have et stort netværk af praktikvirksomheder og et system med koordinatorer, som støtter og hjælper de studerende til at finde praktikpladser.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C5 - Udkast til afslag på godkendelse - EA i Byggekoordinator (AK) - EA Dania (Randers).pdf

Samlet godkendelsesbrev