Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i byggeteknologi - VIA University College

VIA University College
29/01-2016 10:24
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Aarhus

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Johanne Lang-Stobbe

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i byggeteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) in Construction Technology

Den uddannedes titel på dansk
Byggeteknolog (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Construction Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Minimum to års relevant erhvervserfaring samt relevant adgangsgivende ungdomsuddannelse.
1. Adgang via gymnasial eksamen: Specifikke adgangskrav Matematik C og Engelsk C.
2. Adgangsgivende erhvervsuddannelse: En relevant erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg. Ingen specifikke adgangskrav.
3. Adgang via anden erhvervsuddannelse: Anden relevant erhvervsuddannelse. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C.
4. Anden adgang: Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Begrundelse: Adgangsgrundlaget afspejler uddannelsens byggetekniske profil på danske og internationale byggepladser.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen


Uddannelsen har til formål at opkvalificere medarbejdere og mellemlederes tekniske viden inden for byggematerialer, byggeteknik, bygningsfysik og - konstruktioner. Desuden skal uddannelsen give medarbejdere og mellemledere indblik i relevant jura og kommunikative kompetencer til brug på byggepladsen. Uddannelsen retter sig imod personer, der allerede er i eller har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, der har behov for at ajourføre og/eller styrke deres byggetekniske kompetencer. Erhvervssigtet er at imødekomme og afhjælpe nogle af de udfordringer bygge- og anlægsbranchen står overfor i kraft af nye materialer, byggeprocesser og byggeteknikker, herunder udviklingen inden for bæredygtigt og energibesparende renovering og vedligeholdelse.Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler af hver 10 ECTS, valgfag, hvoraf den studerende skal vælge fag svarende til 20 ECTS, og uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS. Læringsmålene for de tre obligatoriske moduler følger herunder:
Obligatorisk modul 1: Byggeteknik - mindre byggerier (Byggeteknik, bygningsfysik - og konstruktioner. ECTS-vægt: 10.

Viden og forståelse: Den studerende har grundlæggende viden om: 
- geometri
-
mekanisk fysik
-
varmetransmission
- fugtforhold i konstruktioner
-
statik
- overslagsdimensionering af konstruktionselementer
- bygningsreglementer og forskrifter.

Den studerende forstår:
-
hvorfor og hvordan fugtprobelmer opstår i bygningskonstruktioner, og hvordan fugtproblemer kan afhjælpes ved brug af forskellige metoder
- betydningen af varmetransmission i forskellige typer af materialer og bygningselementer
- sammenhængen mellem geometri, mekanisk fysik og grundlæggende statik og dimensionering af konstruktionselementer
at søge viden om konstruktionselementers dimensioner.

Færdigheder
Den studerende kan, i samarbejde med andre:
-
beregne simple geometriske konstruktionselementer
-
beregne tyngde af konstruktionselementer 
- foretage U-værdiberegninger af konstruktionselementer 
- anvende software til at beregne simple U-værdier og fugtforhold
-
vurdere U-værdier og fugtberegninger i konstruktioner
-
beregne last og overslagsdimensionering med tabelopslag.

Den studerende kan selvstændigt:
-
formidle resultater til parter i byggesagen.

Kompetencer 
Den studerende kan
-
vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhæng
-
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om bygningsfaglige emner
-
under vejledning reflektere over egen praksis inden for byggeteknk.


Obligatorisk modul 2:Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier. ECTS-vægt: 10.

Viden og forståelse
Den studerende har viden om
-
almindelige materialeegenskaber (fx beton, træ, murværk), herunder brandbarhed
-
totaløkonomiske beregninger og digitale programmer
-
levetid på materialer
-
bæredygtighed, LCA og certificeringsordninger
-
materialebeskrivelse i forbindelse medbygningsdelsnotater og tegninger.

Den studerende forstår
-
sammenhæng mellem valg af materialer, økonomi og bæredygtighed ud fra et byggefagligt og samfundsmæssigt perspektiv.

Færdigheder:
Den studerende kan, i samarbejde med andre
-
analysere og vurdere egenskaber af normalkonstruktioner
-
beregne på totaløkonomi og anvende beregningsprogrammer til successiv kalkulation og totaløkonomi
-
finde levetider på materialer og komponenter.

Den studerende kan selvstændigt
-
vurdere materialers egenskaber og funktioner i konstruktioner
-
beregne og vurdere totaløkonomi på materialer og komponenter
-
formidle viden om materialers egenskaber og levetid til aktører i byggeriet.

Kompetencer
Den studerende kan
-
håndtere valg af materialer i forbindelse med forskellige typer af konstruktioner
-
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om valg af materialer
-
under vejledning reflektere over egen praksis inden for materialevalg.

Obligatorisk modul 3: Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet
ECTS-vægt: 10.

Viden og forståelse
Den studerende har viden om
-
kortlægning, håndtering og registrering af relevante byggetekniske data samt empiri
-
kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i praksis
-
at modtage og sende byggetekniske informationer vha. digitale systemer.

Den studerende har kendskab til
-
byggelovgivning, normer og anden teknisk fælleseje i forbindelse med byggematerialer.

Den studerende forstår
-
grundlæggende metodiske overvejelser bag kortlægning og registrering af byggeteknisk data og empiri
-
grundlæggende mekanismer i samarbejdsrelationer og dets betydning i en bygge- og anlægsmæssig sammenhæng
-
valg af forskellige kommunikationsformer i relation til målgrupper inden for bygge- og anlægsbranchen.

Færdigheder
Den studerende kan, i samarbejde med andre
-
planlægge, herunder vælge de introducerende metoder, og gennemføre indsamling af byggetekniske data samt empiri
-
behandle relevante byggetekniske data samt empiri
-
målrette kommunikation til og samarbejde med byggeriets aktører og interessenter
-
vurdere og anvende de rette kommunikationsmodeller til byggeriets aktører og interessenter
-
kommunikere ved brug af digitale systemer.

Kompetencer
Den studerende kan
-
håndtere samarbejds- og kommunikationssituationer med byggeriets aktører og interessenter
-
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på byggepladsen både horisontalt og vertikalt i organisationen
-
under vejledning reflektere over egen praksis inden for kommunikation og samarbejde.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

VIA følger KEA's indstilling om, at uddannelsen indplaceres på samme takstniveau som AU VVS-installatør, AU inden for energiteknologi og AU i automation, idet uddannelsen på tilsvarende vis har en tung teknisk profil.


Forslag til censorkorps
Fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg for AU.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i byggeteknologi.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Både nationalt og i VIAs tætte samarbejde med eksterne parter regionalt, opleves der et stigende behov for og en efterspørgsel efter nye kompetencer inden for byggeriet.

Inden for rammerne af arbejdet med udmøntning af VEU-puljen, der bl.a. skal styrke videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) for faglærte navnligt inden for det tekniske og produktionsrettede område, er der i et samarbejde mellem VIA og de øvrige erhvervsakademier samt centrale brancheorganisationer udarbejdet to akademiuddannelser inden for bygge- og anlægsbranchen; AU i byggekoordination og AU i byggeteknologi. Dette udbud omfatter AU i byggeteknologi.

På vegne af arbejdsgruppen har KEA foretaget desk-research og gennemført en række interviews som er mundet ud i ”Behovsanalyse for akademiuddannelser inden for bygge- og anlægsbranchen”. Analysen afdækker:
-
Efterspørgslen på den samlede gruppe af ’teknikere’ med en kort- og videregående uddannelse rettet mod bygge- og anlægsbranchen på kort og mellemlang sigt
-
Begrundelse for den valgte uddannelsestype og -niveau, efterfulgt af et overslag på, hvordan bygge- og anlægsbranchens aktiviteter, herunder behovet for teknikere, fordeler sig på landets regioner
-
Begrundelse for de to akademiuddannelser og deres profil, baseret på den stigende efterspørgsel på teknikere og efter dialog med branchen.

Af analysen fremgår det, at der samlet inden for bygge- og anlægsbranchen frem mod 2025, er et behov for ca. 2.600 ’teknikere’. Der refereres til, at Ekspertudvalget vedr. infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov har estimeret, at Region Midtjylland forventes at efterspørge ca. 300 teknikere fordelt på forskellige tidspunkter i perioden 2014-2025. Dermed vil Region Midtjylland stå for 13% af behovet.

På baggrund af det generelle byggeaktivitetsniveau og med øje for forventningerne til behovet for teknikere til de igangværende og kommende infrastrukturprojekter, forventes det i analysen, at der er ca. 520 potentielle studerende i Region Midtjylland over de næste 10 år. I analysen vurderes det, at Region Midtjylland står for ca. 20% af den samlede byggeaktivitet i Danmark.

I Region Midtjylland er det især større planlagte infrastrukturprojekter som sygehusbyggerier, letbaneprojekter og anlæggelse af motorveje, som betyder arbejdskraftefterspørgsel (”De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter – Opdatering af tal bag ekspertudvalgets rapport”, COWI).


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

VIA henviser til KEAs 20 siders "Behovsanalyse for akademiuddannelser inden for bygge- og anlægsbranchen".

Derudover har VIA lavet en yderligere afdækning af behovet for AU i byggeteknologi i VIA Aarhus’ dækningsområde. Se bilag med behovsundersøgelse.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I forbindelse med den nationale behovsanalyse har såvel arbejdstagerorganisationer (Teknisk Landsforbund, 3F, Konstruktørforeningen, Dansk El-forbund og Dansk Metal) og arbejdsgiverorganisationer (Dansk Byggeri og Dansk Industri) samt en række virksomheder været inddraget (jf. KEAs uddannelsesansøgning). I forbindelse med denne konkrete udbudsansøgning har behovet været diskuteret i Advisory Board for VIAs privatrettede videreuddannelser den 09.12.2015, hvor såvel regionale virksomheder som aftagerorganisationer fra byggebranchen er repræsenteret. Ligeledes har VIA været i direkte dialog med en række regionale virksomheder og aftagerorganisationer i byggebranchen og fået deres vurdering af behovet, hvilket har udmøntet sig i støttetilkendegivelser fra Dansk Boligbyg A/S, NCC Constructions A/S, Tagelement A/S/Dansk Byggeri, P. Olesen A/S og 3F (se bilag 2).


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Bygge- og anlægsbranchen er karakteriseret ved et betydeligt uddannelsesmæssigt efterslæb sammenholdt med andre brancher og samfundet som helhed. Årsagen ligger både i det ordinære uddannelsessystem (Belyst i DAMVAD og Byggeriets Uddannelser, 2012 side 11-23) og fraværet af tilbud om efter- og videreuddannelse på akademiniveau til personer med en erhvervsuddannelse inden for byggeri og anlæg.
Akademiuddannelsen i byggeteknologi retter sig mod faglærte, der søger kombinationen af praktik og teori, hvor hovedvægten lægges på den studerendes praktiske anvendelse af de metoder, der indgår i uddannelsen.
Efteruddannelsestilbuddet tilbyder medarbejdere i byggeriet en samlet kompetencegivende uddannelse og en specialisering som for øjeblikket ikke findes i Østjylland. Herudover vil udbuddet i Akademiuddannelsen i byggeteknologi med sit fleksible deltids-uddannelsesformat kunne være et alternativ til VIAs Byggeteknikeruddannelse, der er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der læses på fuld tid med mulighed for SU.

Akademiuddannelsen i byggeteknologi giver mulighed for et kompetenceløft for de, som ikke har mulighed for eller ønske om at gå i gang med en fuldtidsuddannelse.
Akademiuddannelsen i byggeteknologi vil understøtte og styrke sammenhængen mellem de teknisk-faglige erhvervsuddannelser og mulighederne for videreuddannelse inden for det tekniske område i Østjylland. Akademiuddannelsen danner desuden bro fra EUD og STX-niveau til VIAs eksisterende relevante diplomuddannelser, som fx Teknologisk Diplomuddannelse i Energi- og miljø, Teknologisk Diplomuddannelse i projektledelse og Engineering Business Administration.

Et udbud i Aarhus vil kunne bidrage til at højne uddannelses- og kompetenceniveauet i bygge- og anlægsbranchen i Østjylland.
Da der ikke findes et lignende uddannelsestilbud i Østjylland, vil et evt. VIA udbud af denne uddannelse ikke have konsekvenser for andre uddannelser. Vi er blevet gjort bekendt med, at EA Aarhus og EA Dania ikke søger om udbuddet og derfor ikke vil gøre indsigelser imod vores ansøgning.


Rekrutteringsgrundlag

Uddannelsen retter sig mod ansatte i private og offentlige virksomheder, der er beskæftiget som:
- Tømrere
- Murere
- Smede og vvs-installatører og -teknikere
- Elektrikere og elinstallatører
- Bygge- og projektledere

Vi mener med baggrund i vores behovsanalyse (se bilag), at der i Østjylland vil være et solidt rekrutteringsgrundlag for et udbud af Akademiuddannelsen i byggeteknologi ved VIA.


Forventet optag

Skulle VIA få udbudsretten til Akademiuddannelsen i byggeteknologi, forventer vi på baggrund af vores efterspørgsels- og behovsanalyse og undervisningskapacitet samt under hensyntagen til igangværende institutionsakkreditering at kunne udbyde moduler fra primo 2017.

Vi forventer at kunne gennemføre følgende antal moduler over de næste 3 år:


2017: 3 med 16 deltagere – 8,0 STÅ


2018: 7 med 16 deltagere – 18,7 STÅ


2019: 11 med 16 deltagere – 29,3 STÅ


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C10 - (Justeret) Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i Byggeteknologi - VIA (Aarhus).pdf

Samlet godkendelsesbrev
VIA - Godkendelse af nyt udbud - AU i Byggeteknologi (Aarhus).pdf